Procesrecht  

IEF 21885

Verzoek Jehova's afgewezen vanwege ontbreken rechtmatig belang

Rechtbanken 8 feb 2024, IEF 21885; ECLI:NL:RBDHA:2024:1338 (Christelijke Gemeente van Jehova’s Getuigen in Nederland tegen De Staat Der Nederlanden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-jehova-s-afgewezen-vanwege-ontbreken-rechtmatig-belang

Rb. Den Haag 8 februari 2024, IEF 21885; ECLI:NL:RBDHA:2024:1338 (Christelijke Gemeente van Jehova’s Getuigen in Nederland tegen De Staat Der Nederlanden) In deze zaak leidde een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Christelijke Gemeente van Jehova’s Getuigen in Nederland (hierna: CGJG) tot het UU-rapport. CGJG probeerden publicatie ervan te stoppen via een kort geding, maar faalden.

IEF 21883

Bacardi moet Excellent Drinks zekerheid stellen

Rechtbank Den Haag 15 nov 2023, IEF 21883; ECLI:NL:RBDHA:2023:17280 (Bacardi tegen Excellent Drinks), https://www.ie-forum.nl/artikelen/bacardi-moet-excellent-drinks-zekerheid-stellen

Rb. Den Haag 15 november 2023, IEF 21883; ECLI:NL:RBDHA:2023:17280 (Bacardi tegen Excellent Drinks) Bacardi vordert in de hoofdzaak een verklaring voor recht dat Excellent Drinks tekortschiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst die partijen hebben gesloten ter beëindiging van een geschil betreffende de verhandeling door Excellent Drinks van niet-uitgeputte, gewijzigde dan wel counterfeit producten voorzien van het door Bacardi gehouden Uniemerk “GREY GOOSE”. Excellent Drinks heeft vóór alle weren een incident tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv opgeworpen en vordert Bacardi te veroordelen zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij in de hoofdzaak zou kunnen worden veroordeeld, zulks tot een bedrag van € 100.000,-.

IEF 21873

Uitspraak ingezonden door Jesper Vrielink, NautaDutilh.

1019h toegepast in executiegeschil n.a.v. Duits octrooivonnis

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 jan 2024, IEF 21873; C/02/416220 (B. tegen Arctos), https://www.ie-forum.nl/artikelen/1019h-toegepast-in-executiegeschil-n-a-v-duits-octrooivonnis

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 31 januari 2024, IEF 21873; C/02/416220 (B. tegen Arctos) B. en zijn toenmalige onderneming zijn in maart 2018 in een bodemprocedure tegen Arctos in Duitsland veroordeeld wegens octrooi inbreuk. B. is veroordeeld om de proceskosten van Actos te betalen. Dit proceskostenvonnis is vertaald naar het Nederlands en gewaarmerkt als Europese Executoriale Titel (hierna: EET). B. heeft echter niet betaald, waarop er door een deurwaarder uit hoofde van het proceskostenvonnis en de EET beslag werd gelegd op de auto van B. B. is van mening dat het executoriaal beslag moet worden opgeheven danwel dat de executie van het vonnis moet worden geschorst.

IEF 21862

Kantonrechter onbevoegd in vordering van fotograaf

Rechtbanken 1 dec 2023, IEF 21862; ECLI:NL:RBAMS:2023:8442 (Eiser tegen GVB Exploitatie ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/kantonrechter-onbevoegd-in-vordering-van-fotograaf

Rb. Amsterdam 1 december 2023, IEF 21862; ECLI:NL:RBAMS:2023:8442 (Eiser GVB Exploitatie) Eiser is van beroep fotograaf. GVB Exploitatie (hierna: GVB) is een Nederlands openbaarvervoerbedrijf en verzorgt openbaar vervoer in de regio Amsterdam. In 2017 sloot GVB een contract met reclamebureau The Oddshop, waarbij eiser betrokken was als fotograaf.

IEF 21811

Eindvonnis in collectieve actie van Stichting BREIN over de verhandeling van IPTV-pakketten

Rechtbanken 6 dec 2023, IEF 21811; ECLI:NL:RBDHA:2023:18832 (Stichting Brein tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eindvonnis-in-collectieve-actie-van-stichting-brein-over-de-verhandeling-van-iptv-pakketten

Rb. Den Haag 6 december 2023, IEF 21811; ECLI:NL:RBDHA:2023:18832 (Stichting Brein tegen gedaagde). Eindvonnis in de collectieve actie van Stichting BREIN [zie IEF 21738]. In deze zaak heeft Stichting Brein op de website van gedaagde een IPTV-pakket besteld en betaald op een Bulgaarse paymentprovider MyPos ten gunste van de handelsnaam van gedaagde.

IEF 21763

Conclusie AG: Verwerping cassatieberoep Russische Federatie tegen tenuitvoerlegging executie van beslag

Hoge Raad 22 sep 2023, IEF 21763; ECLI:NL:PHR:2023:821 (Russische Federatie tegen HVY), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatieberoep-russische-federatie-tegen-tenuitvoerlegging-executie-van-beslag

Parket bij de Hoge Raad 22 september 2023, IEF 21763, ECLI:NL:PHR:2023:821 (Russische Federatie tegen HVY). Vooraf aan deze zaak hebben partijen in eerste aanleg geproduceerd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag [zie IEF 19526]. Vervolgens is geprocedeerd bij het gerechtshof in Den Haag [zie IEF 20836]. In deze zaak is er sprake van een internationaal privaatrechtelijk executiegeschil met betrekking tot de uitvoering van een beslissing op grond van artikel 438 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

IEF 21737

Stichting REACT bepleit opt-out regime voor buitenlandse rechthebbenden in procedure tegen SLHC

Rechtbank Den Haag 30 aug 2023, IEF 21737; ECLI:NL:RBDHA:2023:12742 (Stichting React tegen SHLC), https://www.ie-forum.nl/artikelen/stichting-react-bepleit-opt-out-regime-voor-buitenlandse-rechthebbenden-in-procedure-tegen-slhc

Rb. Den Haag 30 augustus 2023, IEF 21737; ECLI:NL:RBDHA:2023:12742 (Stichting REACT tegen SHLC). Stichting React voert een procedure tegen vermeend inbreukmaker SLHC. SLHC maakt volgens Stichting React inbreuk op de intellectueel eigendomsrechten van verschillende rechthebbenden door imitatiegoederen aan te bieden via het platform vova.com. Stichting React heeft in het tussenvonnis [zie IEF 21627] goedkeuring gekregen om de belangen van rechthebbenden in deze procedure te behartigen. In het tussenvonnis zijn enkele punten naar voren gebracht Stichting React die in dit vonnis nader besproken worden. Stichting React heeft de rechtbank verzocht te bepalen dat voor rechthebbenden die geen woon- of verblijfplaats in Nederland hebben niet het opt-in regime geldt, maar het opt-out regime voor deelname aan de procedure. De benadeelden in deze zaak bestaan voornamelijk uit grote internationale merkhouders die de procedure van Stichting React steunen. Het zou voor Stichting React bewerkelijk en tijdsintensief zijn om een opt-in verklaring van alle rechthebbenden te vragen. De rechter gaat hierin mee en oordeelt dat voor rechthebbenden die niet in Nederland woonachtig zijn het opt-out regime van toepassing is. Stichting React dient daarnaast een advertentie te plaatsen over de behartiging van belangen in de procedure met daarin de mogelijkheid voor rechthebbenden om te opt-outen. 

IEF 21738

Collectieve actie Stichting BREIN

Rechtbank Den Haag 30 aug 2023, IEF 21738; ECLI:NL:RBDHA:2023:12743 (BREIN tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/collectieve-actie-stichting-brein

Rb. Den Haag 30 augustus 2023, IEF 21738; ECLI:NL:RBDHA:2023:12743 (Stichting BREIN tegen gedaagde). In het tussenvonnis van 3 mei 2023 heeft de rechtbank BREIN een aantal bevelen opgelegd ter zake de wettelijk voorgeschreven mededelingen zoals opgenomen in artikel 1018f Rv. De groep personen wiens belangen BREIN behartigt (de rechthebbenden op de entertainmentcontent van de IPTV-pakketten die via de domeinen iptv-4k.co en uw8k.cc of de winkel van gedaagde beschikbaar zijn gemaakt), is in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 3 juli 2023 een opt-out verklaring uit te brengen. De advocaat van gedaagde heeft zich op 15 februari 2023 onttrokken. Er heeft zich geen nieuwe advocaat gesteld. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om deze zaak schriftelijk af te doen en dus geen mondelinge behandeling te bevelen.

IEF 21646

DR gehouden om te voldoen aan gerechtelijk bevel

Rechtbank Den Haag 18 aug 2023, IEF 21646; ECLI:NL:RBDHA:2023:12334 (123Inkt/HP), https://www.ie-forum.nl/artikelen/dr-gehouden-om-te-voldoen-aan-gerechtelijk-bevel

Rechtbank Den Haag 18 augustus 2023, IEF 21646; ECLI:NL:RBDHA:2023:12334 (123Inkt/HP) Vervolg op een eerdere zaak (zie IEF 21491). In dit kort geding vordert Digital Revolution B.V (hierna: DR c.s.), een onderneming die de verschillende webshops van 123inkt  exploiteert, een verbod voor HP B.V. en haar medegedaagden (hierna: HP c.s.) om een eerder gegeven vonnis te executeren. In dit vonnis heeft DR c.s. een bevel gekregen om haar administratie betreffende verkochte inktcartridges die als inbreukmakend op de intellectuele eigendomsrechten werden bestempeld aan HP c.s. over te dragen. DR c.s. stelt dat zij al aan dit bevel heeft voldaan.  Daarnaast voert DR c.s. aan dat het bevel op een juridische c.q. feitelijke misslag berust omdat het naar zijn aard niet ten doel kan hebben gehad verdere inbreuken te voorkomen. HP c.s. zou met uitvoering van het bevel niets anders doen dan DR c.s. schaden. Ook zou voldoening van het bevel blijvend onmogelijk zijn. DR c.s. vordert verder dat er geen maatregelen mogen worden genomen om verbeurde dwangsommen te incasseren.

IEF 21648

Uitspraak ingezonden door Lotte van Schuylenburch, Boekx Advocaten

Rechtbank heeft rechtsmacht in executiegeschil

Rechtbank Amsterdam 30 aug 2023, IEF 21648; (Elias Bosma/Automattic), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-heeft-rechtsmacht-in-executiegeschil

Rechtbank Amsterdam, IEF 21649; Zaaknr. C/13/732858/HA ZA 23-402 (Elias Bosma/Auttomatic) In dit incident oordeelt de rechtbank Amsterdam over de vorderingen van Bosma op Automattic. Automattic handelt tevens onder de naam 'Wordpress'. Op 13 april 2022 is Automattic veroordeelt om gegevens over te leggen aan Bosma en om een bericht op haar blog te verwijderen, onder last van dwangsom. Dit bericht bevatte onrechtmatige uitlatingen over Bosma. In de hoofdzaak vordert Bosma betaling van deze dwangsommen, nu Automattic geen gehoor heeft gegeven aan deze geboden. In het onderhavige incident vordert Automattic dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart, omdat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht zou hebben. In plaats daarvan zou Bosma zich tot de Amerikaanse rechter moeten wenden. Bosma stelt dat de Nederlandse rechtbank wel rechtsmacht heeft. De Nederlandse rechter heeft de dwangsom opgelegd. Subsidiair is er sprake van een onrechtmatige daad die zich in Nederland afspeelt en is de zaak duidelijk met de rechtssfeer van Nederland verbonden. De Nederlandse rechtbank zou daar bevoegdheid uit moeten ontlenen.