Merkenrecht

IEF 18771

Vraag over artistieke vrijheid als geldige reden gebruik merk

BenGH 13 feb 2019, IEF 18771; (Hennessy tegen Cedric Art), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-over-artistieke-vrijheid-als-geldige-reden-gebruik-merk-1

Benelux Gerechtshof 13 februari 2019, IEF 18771, IEFbe 2972; Zaak A2018/1/8 (Hennessy tegen Cedric Art) Merkenrecht. Hennessy is wereldwijd actief in de productie en verhandeling van verschillende champagnewijnen, waaronder Dom Pérignon en brengt deze champagnewijnen op de markt in kenmerkende buikachtige flessen met lange hals en met de typische aankleding bestaande uit een schildvormig etiket met drie punten. Cédric is kunstenaar. Zijn stijl is popart. Deze kunststroming haalt haar beelden uit de consumptiemaatschappij. De kunstenaar stelt een collectie tentoon op zijn website en biedt deze te koop aan onder de naam Damn Perignon Collection. De zaak wordt aangehouden totdat het Benelux Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de prejudiciële vraag die luidt: 'Kan de vrijheid van meningsuiting, en de artistieke vrijheid in het bijzonder, zoals gewaarborgd door artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, een 'geldige reden' uitmaken in de zin van artikel 2.20.1.d) van het Benelux Verdrag inzake de lntellectuele Eigendom?

IEF 18770

Verzet mogelijk tegen verhandeling pallets?

Hoge Raad 20 sep 2019, IEF 18770; ECLI:NL:PHR:2019:1065 (EPAL tegen PHZ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzet-mogelijk-tegen-verhandeling-pallets

Hoge Raad 20 september 2019, IEF 18770; ECLI:NL:PHR:2019:1065 (EPAL tegen PHZ) Merkenrecht. Vervolg op [IEF 18619] EPAL is houdster van het merk EPAL voor opnieuw te gebruiken pallet. EPAL is met het beheer en de controle op kwaliteit van zogeheten EUR/EPAL-pallets belast. De pallets zijn voorzien van de merken EUR en/of EPAL door middel van een brandmerk op de klos en worden aldus in het economisch verkeer gebracht. Tevens richt EPAL zich op het tegengaan van vervalsing van deze pallets. Ondanks dat PHZ niet over een gebruiksrecht beschikt, heeft zij een aantal pallets verder verhandeld, die waren voorzien van het merk EPAL. Kan EPAL zich als houdster van het gemeenschapsmerk verzetten tegen de verdere verhandeling van tweedehands, van het EPAL-merk voorziene, pallets die zijn gerepareerd door PHZ of door anderen dan EPAL-licentienemers? In het onderhavige zal er allereerst uitleg van het Hof van Justitie in vorm van prejudiciële vragen worden verzocht, alvorens een beslissing te nemen. 

IEF 18768

Verwarring publiek bij woordmerk

Antilliaanse Gerechten 9 okt 2019, IEF 18768; ECLI:NL:OGEAA:2019:666 (Inversiones tegen VBA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarring-publiek-bij-woordmerk

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 9 oktober 2019, IEF 18768; ECLI:NL:OGEAA:2019:666 (Inversiones tegen VBA) Merkenrecht. Inversiones is een onderneming gestart en heeft een bewijs van registratie van een woordmerk verkregen. Inversiones heeft het woordmerk zowel in Aruba als in veel andere landen laten registreren. Inversiones voert alsnog geen bedrijf of activiteiten anderszins. VBA heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Aruba met soortgelijk woordmerk. Inversiones beveelt in deze zaak het gebruik van het aan eiseres toebehorende en uitsluitend door eiseres te gebruiken woordmerk of enig ander teken dat zodanig overeenstemt met dat woordmerk dat daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren en/of diensten zou kunnen ontstaan te staken en gestaakt te houden. Het Gerecht wijst de vordering toe.

IEF 18761

Afspraken uit licentieovereenkomst bepalen mede recht op naam 'Invitria'

Rechtbank Den Haag 16 okt 2019, IEF 18761; (Medical Workshop tegen Sharpsight), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afspraken-uit-licentieovereenkomst-bepalen-mede-recht-op-naam-invitria

Rechtbank Den Haag 16 oktober 2019, IEF 18761, LS&R 1745; (Medical Workshop tegen Sharpsight) Medical Workshop is een totaalleverancier in oogheelkunde. De heer Gonçalves, bestuurder van Sharpsight, is oogarts en houder van een aantal octrooien waaronder het Europees octrooi EP 2 109 425 B1. Dit octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties. Eind 2009 hebben Medical Workshop en Sharpsight een licentieovereenkomst gesloten m.b.t. Invitria, een product voortgekomen uit het octrooi. Medical Workshop is houdster van het Uniewoordmerk INVITRIA. In 2019 heeft Sharpsight het Uniewoordmerk INVITRIA gedeponeerd voor waren en diensten in klasse 10. Na publicatie door het EUIPO heeft Medical Workshop oppositie ingesteld tegen dit depot, waarop nog niet is beslist.
Medical Workshop wil dat Sharpsight ieder gebruik van het merk Invitria staakt en gestaakt houdt. Geoordeeld wordt dat Medical Workshop en Sharpsight redelijkerwijs konden verwachten dat de naam Invitria aan het product verbonden zou blijven. Dit leidt ertoe dat (Sharpsight via Gonçalves, omdat hij de octrooihouder is en hij na afloop van de Licentieovereenkomst als enige recht heeft het product te (doen) produceren en verhandelen, ook het recht heeft de naam Invitria voor het product te gebruiken.

IEF 18760

Inbreuk op handelsnaam en merkrecht duurzame energie

Rechtbank Midden-Nederland 20 sep 2019, IEF 18760; (SGZE tegen SGDE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-en-merkrecht-duurzame-energie

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2019, IEF 18760; (SGZE tegen SGDE) Eiser SGZE is beheerder van een garantiefonds ter ondersteuning van de markt voor zonnepanelen. SGZE gebruikt de domeinnaam www.sgze.nl. Verweerder SGDE houdt zich bezig met het beheer van een garantiefonds ter ondersteuning van de markt voor duurzame energie en is merkhouder van het Benelux-woordmerk SGDE voor de klassen 35, 36 en 45. Door de visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken, de omstandigheid dat de diensten soortgelijk zijn en SGZE en SGDE zich beiden (ook) richten op de gemiddelde consument is verwarringsgevaar aannemelijk. Onder andere wordt opgemerkt dat SGDE niet bij toeval in zijn algemeenheid dicht tegen SGZE lijkt aan te schuren. De volgorde en tekstgebruik van de algemene voorwaarden van SGDE is opvallend gelijk aan dat van SGZE. Verweerder SGDE wordt veroordeeld iedere inbreuk op het merkenrecht en de handelsnaam 'SGZE' van SGZE te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het teken 'SGDE'.

IEF 18745

Geen kwade trouw bij registratie Benelux-merk RatPac

Rechtbank Den Haag 9 okt 2019, IEF 18745; (Rat Pack tegen RatPac), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-kwade-trouw-bij-registratie-benelux-merk-ratpac

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2019, IEF 18745; (Rat Pack tegen RatPac) Eiseres Rat Pack is een Duitse producent van kinder- en jeugdfilms. Eiseres is opgetreden tegen het gebruik en de registratie van de handelsnaam en het merk RatPac van de Amerikaanse filmfinancier RatPac Entertainment. Er is geen sprake van kwade trouw geweest bij de registratie van het Benelux-merk van RatPac. Het enkele feit dat RatPac het gestelde eerdere gebruik van Rat Pack in de Benelux had behoren te kennen is onvoldoende om kwade trouw te kunnen aannemen. Er is evenmin sprake geweest van enig relevant gebruik van de handelsnaam Rat Pack in Nederland. Ook bestaat er geen verwarringsgevaar tussen Rat Pack en RatPac bij het relevante publiek. De vorderingen van Rat Pack zijn afgewezen.

IEF 18735

Inbreuk door reclame maken en verhandelen namaak-dierenarmbandjes

Rechtbank Den Haag 25 sep 2019, IEF 18735; ECLI:NL:RBDHA:2019:10398 (Spin Master tegen VOF), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-door-reclame-maken-en-verhandelen-namaak-dierenarmbandjes

Rechtbank Den Haag 25 september 2019, IEF 18735, RB 3345; ECLI:NL:RBDHA:2019:10398; (Spin Master tegen VOF) Eiser Spin Master is een wereldwijd opererende speelgoedproducent. Spin Master heeft het product Twisty Petz geïntroduceerd. Twisty Petz zijn armbanden die kunnen veranderen in verzamelbare dieren. Spin Master is onder meer rechthebbende van het Uniemerk TWISTY PETZ dat op 1 februari 2018 is ingeschreven met registratienummer 017362641. Gedaagde, de VOF, erkent dat zij zonder toestemming van Spin Master identieke exemplaren van de Twisty Petz producten (de dierenarmbandjes) heeft ingekocht en verkocht en dat zij daarvoor reclame heeft gemaakt. Maar zij verzetten zich tegen toewijzing van de vorderingen, omdat Spin Master daarbij geen belang meer heeft, nu zij een onthoudingsverklaring hebben getekend en opgave hebben gedaan, terwijl Spin Master aanspraak maakt op buitensporige kosten en schadevergoeding. De VOF wordt bevolen iedere inbreuk op de auteursrechten te staken of gestaakt te houden. De gevorderde rectificatie en vordering op grond van onrechtmatige daad worden afgewezen.

IEF 18727

Conclusie AG: klachten van Spirits in wodka-zaak verwerpen

Hoge Raad 20 sep 2019, IEF 18727; (Spirits tegen FKP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-klachten-van-spirits-in-wodka-zaak-verwerpen

Conclusie AG HR 20 september 2019, IEF 18727; 18/01474 (Spirits tegen FKP) Tweede cassatie in de langlopende procedure tussen FKP en Spirits International over de eigendom van de beroemde Stolichnaya en Moskovskaya wodkamerken. Zie ook [IEF 17411, 16025 en 14795]. Spirits is in deze zaak bij tussenuitspraken in eerste aanleg (2006), appel (2012) en cassatie (2013) in het ongelijk gesteld. Daarin is o.a. geoordeeld dat er nooit sprake is geweest van een privatisering of enige andere overgang van de wodkamerken van het toenmalige Russische staatsbedrijf naar Spirits’ vermeende rechtsvoorganger VAO. Ook was Spirits niet te goeder trouw bij de verkrijging van de merken. De rechtbank Den Haag heeft vervolgens met inachtneming van deze uitspraken Spirits bevolen de wodkamerken op naam van FKP te laten stellen (2015). Daartegen heeft Spirits weer tevergeefs beroep ingesteld (2018).
Nu probeert Spirits het nogmaals in cassatie, op de grond dat het hof Den Haag in haar arrest van 2018 had moeten terugkomen op de in de eerdere cassatie al bekrachtigde eindbeslissingen. De AG volgt het hof in haar oordeel dat de regel van de onaantastbaarheid van cassatie zich daartegen verzet, en dat er ook geen (nieuwe) omstandigheden zijn die tot een andere uitspraak zouden moeten leiden. Ook de klachten van Spirits tegen de oordelen van het hof dat Spirits jongere merken te kwader trouw heeft gedeponeerd, en dat FKP recht heeft op winstafdracht en schadevergoeding moeten volgens de AG worden verworpen.