Merkenrecht

IEF 18039

Succesvolle oppositie tegen JAGUAR vanwege grote overeenstemming op auditief en begripsmatig vlak

Gerechtshoven 31 jul 2018, IEF 18039; ECLI:NL:GHDHA:2018:2669 (Jaguar tegen Compagnia Del Viaggio), http://www.ie-forum.nl/artikelen/succesvolle-oppositie-tegen-jaguar-vanwege-grote-overeenstemming-op-auditief-en-begripsmatig-vlak

Hof Den Haag 31 juli 2018, IEF 18039; ECLI:NL:GHDHA:2018:2669 (Jaguar tegen Compagnia Del Viaggio) Merkenrecht. Compagnia del Viaggio heeft een internationale beeldmerkaanvraag ingediend voor de Benelux. Jaguar heeft oppositie ingesteld tegen deze inschrijving, gebaseerd op haar oudere woord- en beeldmerken. Het woordmerk JAGUAR is identiek en op het beeldmerk van beide partijen staat een springende jaguar. Auditief en visueel is sprake van grote overeenstemming. De waren waarvoor het teken en de ingeroepen merken van Jaguar zijn gedeponeerd zijn deels identieke en deels in hoge mate soortgelijk. Hierdoor is er verwarringsgevaar aanwezig als bedoeld in art. 2.3 sub b BVIE (oud). Het hof wijst de oppositie toe. 

IEF 18033

Vordering afgewezen, Converse heeft administratie niet meer nodig

Rechtbanken 16 okt 2018, IEF 18033; (Converse c.s. tegen curator Sporttrading c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-afgewezen-converse-heeft-administratie-niet-meer-nodig

Vzr. Rechtbank 16 oktober 2018, IEF 18033 (Converse c.s. tegen curator Sporttrading c.s.) Merkenrecht. Sporttrading c.s. zouden volgens Converse c.s. grote partijen namaak Converseschoenen op de Nederlandse en Belgische markt hebben gebracht. Converse c.s. hebben met verlof van de voorzieningenrechter conversatoir beslag laten leggen op de schoenen en administratie. Zij vorderen de curator en FM Fashion te bevelen de tenuitvoerlegging van het vonnis, waaronder begrepen de terugname van de in bewaring gegeven schoenen en administratie te staken en gestaakt te houden totdat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben gekregen. De voorzieningenrechter ziet geen reden dit toe te wijzen, omdat FM Fashion zelf zich niet echt druk lijkt te maken en Converse c.s. de administratie ook niet meer nodig blijkt te hebben ter onderbouwing van een vordering tegen FM Fashion. Het gaat hier om een complex (gemaakt) kort geding zodat bij het vaststellen van de kosten een maximumtarief geldt van €25.000,--. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18034

Kangoeroechips wel gebruikt, maar niet als 3D-merk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 sep 2018, IEF 18034; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kangoeroechips-wel-gebruikt-maar-niet-als-3d-merk
Kangoeroechips

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 18034 ; IEFbe 2764; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips) Merkenrecht. Vernietiging. M J. Quinlan heeft een 3D-merk in de vorm van een Kangoeroe voor o.a. chips. Intersnack vordert de doorhaling van dit merk vanwege niet normaal gebruik in de afgelopen vijf jaren. De nietigheidsafdeling wijst het verzoek af. Partijen hebben een licentieverdrag voor de octrooien en modellen voor kangoeroechips gesloten in 1994 en zodoende is er wel normaal gebruik gemaakt van het merk. Echter de Kamer van beroep komt tot de conclusie dat de snacks zijn verkocht, maar niet als merk wordt gebruikt. Op de verpakking staan woorden als 'Jumpy's' of een beeldelement met een gestileerde 2D-silhouet van een kangoeroe. Van de respondenten van het marktonderzoek herkent 60% de vorm, maar slechts de helft daarvan herkent het als afkomstig van een bepaalde onderneming. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18031

Beroep op Asics merk tegen beeldmerkaanvraag met vier lijnen die kruisen slaagt niet

Gerecht EU (voorheen GvEA) 16 okt 2018, IEF 18031; ECLI:EU:T:2018:685 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-asics-merk-tegen-beeldmerkaanvraag-met-vier-lijnen-die-kruisen-slaagt-niet
van lieshout textiel asics

Gerecht EU 16 oktober 2018, IEF 18031; IEFbe 2763; ECLI:EU:T:2018:685; T-581/17 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen) Merkenrecht. Van Lieshout Textielagenturen heeft een beeldmerkaanvraag gedaan voor vier gekruiste lijnen. Oppositie is gebaseerd op Asics beeldmerken. Oppositiedivisie wees de oppositie af. Board of Appeal wijst het beroep af: "the only similarity resulting from the presence of lines which crossed". Gerecht EU wijst het beroep af.

IEF 18017

Bouw7 wijst zich terecht aan als alternatief voor Admicom: geen merkinbreuk door toelaatbare vergelijkende reclame

Rechtbank Noord-Nederland 10 okt 2018, IEF 18017; (Admicom tegen Bouw7), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bouw7-wijst-zich-terecht-aan-als-alternatief-voor-admicom-geen-merkinbreuk-door-toelaatbare-vergelij

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 10 oktober 2018, IEF 18017; RB 3217 (Admicom tegen Bouw7) Merkenrecht. Vergelijkende reclame. Admicom is houdster van de woordmerken "VAKWARE" en "ADMICOM". Voor deze termen heeft Bouw7 heeft advertentieruimte gekocht d.m.v. Adwords. Advertenties leiden naar een webpagina van Bouw7 in welke url "admicom" voorkomt en waar Bouw7 als alternatief voor Admicom wordt aangeprezen. Mr. ing. N.M. Keijser heeft in opdracht van Admicom onderzoek gedaan naar de applicaties van partijen op basis van de door partijen beschikbaar gestelde informatie en heeft geconcludeerd dat Bouw7 geen alternatief vormt voor Admicom. De voorzieningenrechter oordeelt dat in het rapport van Keijser t.a.v. 63 functionaliteiten ten onrechte is vermeld dat zij in de software van Bouw7 zouden ontbreken. Keijser heeft daarbij nagelaten zich ook te baseren op de software zelf. Bouw7 heeft aannemelijk gemaakt dat haar software en die van Admicom in dezelfde behoeften voorzien en stelt daarmee terecht dat het een alternatief kan zijn. Van belang is daarbij dat de ondernemer tot wie zich de advertentie zich richt Bouw7 als alternatief ziet. Omdat Bouw7 zich nadrukkelijk van Admicom onderscheidt door de presentatie van haar software, is er geen sprake van misleiding. Omdat er voldaan is aan de voorwaarden voor vergelijkende reclame, kan van merkinbreuk geen sprake zijn. De vorderingen van Admicom worden afgewezen. 

IEF 18008

Opvallende vorm van een flesverpakking die indruk kan maken op het relevante publiek

Gerecht EU (voorheen GvEA) 3 okt 2018, IEF 18008; ECLI:EU:T:2018:638 (flesverpakking Wajos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opvallende-vorm-van-een-flesverpakking-die-indruk-kan-maken-op-het-relevante-publiek
Wajos flesverpakking

Gerecht EU 3 oktober 2018, IEF 18008; IEFbe 2757; ECLI:EU:T:2018:638 ; T-313/17 (flesverpakking Wajos) 3D-merk. Absolute weigeringsgrond. Wajos meldt een 3D-merk aan voor klassen 29, 30, 32 en 33 voor o.a. vloeistoffen, dranken en oliën. EUIPO Kamer van Beroep wees de aanvraag af vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. De combinatie van elementen is daadwerkelijk bijzonder en niet alledaags: een glazen deksel een een opvallend uitgedoste kraal. Bovendien loopt het onderste deel aanzienlijk smaller uit. Deze elementen vormen een opvallende vorm die gemakkelijk indruk kan maken op het relevante publiek. Deze combinatie geeft de betreffende container dus een speciaal uiterlijk, dat deze ook onderscheidt van de flessen die gewoonlijk op de markt verkrijgbaar zijn, rekening houdend met het algehele esthetische resultaat, aangezien consumenten niet gewend zijn aan containers met een duidelijk gebogen vorm in het midden. De beslissing van de EUIPO Kamer van Beroep wordt vernietigd.

 

IEF 18002

Inbreuk woord- en beeldmerk Daniel Wellington door verhandelen namaakhorloges

Rechtbanken 29 aug 2018, IEF 18002; ECLI:NL:RBDHA:2018:11730 (Daniel Wellington tegen International Time Group en Time Trading), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-woord-en-beeldmerk-daniel-wellington-door-verhandelen-namaakhorloges

Rechtbank Den Haag 29 augustus 2018, IEF 18002; ECLI:NL:RBDHA:2018:11730 (Daniel Wellington tegen International Time Group en Time Trading) Merkenrecht. Daniel Wellington brengt wereldwijd horloges op de markt en heeft het Uniewoordmerk Daniel Wellington ingeschreven en het weergegeven Uniebeeldmerk. International Time Group is een groothandel in uurwerken en sieraden. ITG levert onder meer aan Time Trading. TT verkoopt online horloges aan consumenten via de webshop thewatchshopper.nl. DW ontving van de Inspecteur van de Belastingdienst/Douane een kennisgeving schorsing vrijgave/vasthouding goederen. Deze betrof een partij van 375 horloges voorzien van de DW-merken, waarvan het vermoeden bestond dat deze inbreuk maakten op een intellectueel eigendomsrecht. Hierna volgden meerdere van zulke kennisgevingen. ITG was de geadresseerde van de partijen horloges. ITG en TT hebben onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake is van namaakhorloges. De rechtbank oordeelt dat ITG en TT inbreuk plegen op de rechten van DW als houder van de DW-merken.

IEF 17998

Conclusie AG: Vernietiging DUNGS-arrest: 'Ongevraagd' en 'ten overvloede' merkenrechtelijke beoordeling is iets anders dan ongewenst

Hoge Raad 7 sep 2018, IEF 17998; ECLI:NL:PHR:2018:1024 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-vernietiging-dungs-arrest-ongevraagd-en-ten-overvloede-merkenrechtelijke-beoordeling-is

Conclusie AG HR 7 september 2018, IEF 17998; ECLI:NL:PHR:2018:1024 (ITT tegen Karl Dungs) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. De houder van de domeinnaam ‘dungs.nl’ is in een buitengerechtelijke procedure veroordeeld tot overdracht van zijn domeinnaam aan de houder van het Uniewoordmerk DUNGS. Om aan deze veroordeling te ontkomen, stelt de domeinnaamhouder een vordering uit onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking in tegen de merkhouder. In cassatie gaat het onder meer over de vraag of het hof die vordering mede op een merkenrechtelijke grondslag had moeten beoordelen. De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest [IEF 17017] en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag.