IEF 18098

HvJ EU: Geen auteursrecht op smaak van een voedingsmiddel

HvJ EU 13 nov 2018, IEF 18098; (Heksenkaas - Levola Hengelo tegen Smilde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-geen-auteursrecht-op-smaak-van-een-voedingsmiddel

HvJ EU 13 november 2018, IEF 18098; IEFbe 2790; ECLI:EU:C:2018:899; C-310/17 (Levola Hengelo tegen Smilde) Uit het persbericht: Hof volgt Conclusie AG [IEF 17873] Auteursrecht en naburige rechten – Begrip ‚werk’ – Smaak van een voedingsmiddel. De smaak van een voedingsmiddel kan niet auteursrechtelijk worden beschermd. De smaak van een voedingsmiddel kan namelijk niet worden aangemerkt als een „werk”.

[Infosorichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat de smaak van een voedingsmiddel op grond van deze richtlijn auteursrechtelijk wordt beschermd en dat een nationale wettelijke regeling in die zin wordt uitgelegd dat zij auteursrechtelijke bescherming verleent aan een dergelijke smaak.

IEF 18097

Beeldmerk Pirelli Tyre ten onrechte nietig verklaard: vorm niet uitsluitend nodig voor technische uitkomst

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 okt 2018, IEF 18097; ECLI:EU:T:2018:709 (Pirelli Tyre SpA tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerk-pirelli-tyre-ten-onrechte-nietig-verklaard-vorm-niet-uitsluitend-nodig-voor-technische-uit

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18097; IEFbe 2789; ECLI:EU:T:2018:709 (Pirelli Tyre SpA tegen EUIPO) Merkenrecht. Pirelli Tyre SpA heeft een Uniemerkaanvraag ingediend, inhoudende een beeldteken dat een groef in L-vorm weergeeft. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 12 (o.a. luchtbanden, velgen). Interveniënte The Yokohoma Rubber heeft een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO ingesteld. Het EUIPO heeft het merk nietig verklaard voor de waren, alsmede voor velgen en wieldoppen voor allerlei soorten voertuigen, op grond dat het teken uitsluitend bestond uit de vorm van de betrokken waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Pirelli Tyre SpA heeft hiertegen beroep ingesteld. De nietigheidsafdeling heeft het beroep alleen toegewezen zover het merk was nietig verklaard voor velgen en wieldoppen, omdat het geen betrekking had op deze waren. De bewijzen tonen niet aan dat een op zichzelf staande groef met een vorm als die welke door het teken is weergegeven, kan zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing. Beslissing van van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO gedeeltelijk vernietigd. 

IEF 18096

Beroep Bacardi verworpen: kamer van beroep gaat niet over geldigheid merk

Gerecht EU (voorheen GvEA) 24 okt 2018, IEF 18096; ECLI:EU:T:2018:715 (Bacardi tegen Palírna U zeleného stromu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-bacardi-verworpen-kamer-van-beroep-gaat-niet-over-geldigheid-merk

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18096; IEFbe 2788; ECLI:EU:T:2018:715 (Bacardi tegen Palírne U zeleného stromu) Merkenrecht. Bacardi heeft bij het EUIPO een beeldmerkaanvraag ingediend inhoudende een "42 BELOW". Palírna U zeleného stromu heeft oppositie ingediend, gebaseerd op het niet-ingeschreven beeldmerk inhoudende "42 VODKA". De kamer van beroep oordeelde dat er in casu verwarringsgevaar bestond bij het relevante publiek. Bacardi stelt dat de kamer van beroep art. 8 lid 4 verordening 207/2009 heeft geschonden door te besluiten dat het niet-ingeschreven merk voldeed aan de door dit artikel gestelde voorwaarden en dus in de weg kon staan aan inschrijving van het aangevraagde merk. De kamer van beroep is echter niet bevoegd om de geldigheid van het niet-ingeschreven merk te beoordelen en dus uitspraak te doen over eventuele inbreuk. Het stond aan Bacardi om aan te tonen dat het niet-ingeschreven merk ongeldig was. Beroep wordt verworpen. 

IEF 18095

"Magic Minerals by Jerome Alexander" en "Mineral Magic" geen gelijke tekens, afwijzing oppositie rechtmatig

Gerecht EU (voorheen GvEA) 15 okt 2018, IEF 18095; ECLI:EU:T:2018:679 (John Mills tegen Jerome Alexander Consulting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/magic-minerals-by-jerome-alexander-en-mineral-magic-geen-gelijke-tekens-afwijzing-oppositie-rechtma

Gerecht EU 15 oktober 2018, IEF 18095; IEFbe 2787; ECLI:EU:T:2018:679 (John Mills tegen Jerome Alexander Consulting) Merkenrecht. John Mills heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordteken "Mineral Magic". De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken: Amerikaans woordmerk "Magic Minerals by Jerome Alexander" ter aanduiding van gezichtspoeder dat mineralen bevat en het niet-ingeschreven Amerikaans woordmerk "Magic Minerals" ter aanduiding van cosmetica. Oppositie is afgewezen. De eerste kamer van beroep EUIPO heeft de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van art. 8 lid 3 verordening 207/2009. De tekens hebben namelijk een frappante gelijkenis. Dat het USPTO geen bezwaar had gemaakt tegen inschrijving van het merk "Magic Minerals by Jerome Alexander", ondanks het bestaan van Mineral Magic Cosmetics, impliceerde niet noodzakelijk dat er geen enkel verwarringsgevaar tussen de merken bestond. Art. 8 lid 3 verordening 207/2009 kan echter alleen toepassing vinden als het merk van de houder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn en niet slechts overeenstemmen. In casu is duidelijk dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn, zoals elke partij erkent. De beslissing van het EUIPO wordt vernietigd. 

IEF 18094

Depot JORIS NO SMELL na einde samenwerking te kwader trouw

Rechtbanken 8 nov 2018, IEF 18094; ECLI:NL:RBAMS:2018:8003 (Joris No Smell), http://www.ie-forum.nl/artikelen/depot-joris-no-smell-na-einde-samenwerking-te-kwader-trouw

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 november 2018, IEF 18094; ECLI:NL:RBAMS:2018:8003 (Joris No Smell) Merkenrecht. Auteursrecht. Gedaagde sub 1 heeft samengewerkt met een groothandel in dierenvoeding en accessoires. De kennis van gedaagde sub 1 werd ingezet bij het inkopen van grondstoffen en ontwikkelen van bodembedekking voor (hokken van) knaagdieren. De producten die op de markt werden gebracht hadden o.a. de naam Joris No Smell. De samenwerking is later beëindigd. Gedaagde sub 1 heeft een concurrentiebeding getekend. Een commanditaire vennootschap is opgericht waarbij gedaagde sub 1 de directie voerde. Het gebezigde logo is een konijn met een shirt met Joris erop. Eiser sub 1 heeft Joris No Smell B.V. opgericht. Gedaagde sub 2 heeft het Benelux woordmerk Joris No Smell gedeponeerd. Eisers vorderen o.a. gebruik van aanduiding Joris No Smell te staken. Vorderingen toegewezen: depot te kwader trouw door gedaagde sub 2 en door gedaagde sub 1 getekend en daardoor geldig concurrentiebeding. 

IEF 18093

Peter Blok - Echte rechten voor kunstmatige creaties (oratie)

Peter Blok - Echte rechten voor kunstmatige creaties

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. Zo is er een computerprogramma dat vrijwel autonoom een innovatief concept voor een tandenborstel heeft gegenereerd en een systeem dat met grote nauwkeurigheid nieuwe geneesmiddelen aanwijst. Die opkomst van kunstmatige creativiteit roept fundamentele vragen op voor het octrooirecht. Moeten we nog octrooien verlenen als slimme systemen het werk van uitvinders overnemen? En als er nog octrooien worden verleend, aan wie komen de octrooirechten dan toe? In zijn oratie gaat Peter Blok in op deze vragen en laat aan de hand daarvan zien hoe het recht kan omgaan met revolutionaire technologische ontwikkelingen. Snel te bestellen via managementboek.nl, bol.com, de boekhandel of via deLex.nl.

IEF 18092

Intrekking woordmerk "spinning" onterecht: uitsluiting bepaald relevant publiek door EUIPO

Gerecht EU (voorheen GvEA) 8 nov 2018, IEF 18092; ECLI:EU:T:2018:758 (Mad Dogg Athletics tegen Aerospinning Master Franchising), http://www.ie-forum.nl/artikelen/intrekking-woordmerk-spinning-onterecht-uitsluiting-bepaald-relevant-publiek-door-euipo

Gerecht EU 8 november 2018, IEF 18092; IEFbe 2786; ECLI:EU:T:2018:758; T‑718/16 (Mad Dogg Athletics tegen Aerospinning Master Franchising) Merkenrecht. Amerikaans bedrijf Mad Dogg Athletics is houder van het Europees woordmerk "SPINNING", ingeschreven voor klassen audio- en videocassetten, uitrusting voor lichaamsoefeningen en lichaamsoefeningstraining. Aerospinning Master Franchising stelde dat "spinning" een gebruikelijke naam is geworden voor twee laatstgenoemde klassen. Het EUIPO heeft de rechten van Mad Dogg Athletics om deze reden ingetrokken. Het EUIPO heeft echter ten onrechte geoordeeld dat het relevante publiek dat bij de beoordeling van de grond voor herroeping in aanmerking moest worden genomen, uitsluitend bestond uit eindgebruikers van fitnessapparaten. De indoorfietsen die door Mad Dogg Athletics worden verkocht, worden gekocht door commerciële exploitanten van sportscholen, sportfaciliteiten en revalidatiecentra. Zij spelen een centrale rol op de markt van fitnessapparatuur en hebben een beslissende invloed op de selectie door eindgebruikers van diensten voor trainingsopleidingen. Bovendien had het EUIPO in haar beslissing tot intrekking moeten beslissen of het betwiste merk wel degelijk een gebruikelijke naam voor de goederen en diensten in kwestie was geworden. Het Gerecht vernietigt de beslissing van het EUIPO met betrekking tot fitnessapparatuur en lichaamstraining.

IEF 18091

Prejudiciele vraag: mag Mozzarella di Bufala Campana BOB alleen geproduceerd worden in daarvoor bestemde fabrieken?

HvJ EU 12 jul 2018, IEF 18091; (Buffelmozzarella), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vraag-mag-mozzarella-di-bufala-campana-bob-alleen-geproduceerd-worden-in-daarvoor-beste

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 12 juli 2018, IEF 18091; RB 3244; IEFbe 2785; C-569/18 (Buffelmozzarella) Via Minbuza. De vennootschappen Caseificio Cirigliana e.a. produceren en verkopen buffelmozzarella van de regio Campanië met een BOB, maar ook buffelmozzarella zonder BOB en „gemengde” mozzarella „van koe- en buffelmelk”. In 2014 stellen zij bij de bestuursrechter in Lazio beroep in tegen de ministeriele regeling waarin wordt bepaald dat dat de productie van mozzarella moet plaatsvinden in een fysieke gescheiden ruimte dan die waarin de productie van Mozzarella di Bufala Campana BOB plaatsvindt. Het verbod om maar enig ander ingrediënt dan de buffelmelk te mogen verwerken in een buffelmozzarella BOB fabriek vergt extra investeringen van de bedrijven voor de aanschaf van aparte productie- en opslaginstallaties, of tot stopzetting van de productie van producten zonder BOB, zoals mozzarella van gemengde koe- en buffelmelk. Volgens verzoeksters is dit in strijd is met het beginsel uit de verordening oorsprongsbenamingen die als voornaamste doel heeft de waarde van „beschermde” producten te vergroten als aanvulling op het plattelandsontwikkelingsbeleid en het landbouwbeleid, met name in achtergebleven regio’s, wat de regio Campanië in feite is. Het beroep wordt verworpen en verzoeksters stellen beroep in bij de verwijzende rechter (Consiglio di Stato).

IEF 18090

Prejudicieel gestelde vragen over merkgebruik tabaksproducten

HvJ EU 26 jul 2018, IEF 18090; (Fédération des fabricants de cigares), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-merkgebruik-tabaksproducten

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 26 juli 2018, IEF 18090; RB 3243; IEFbe 2784; C-517/18 (Fédération des fabricants de cigares) Via Minbuza. Verzoekster (Fédération des fabricants de cigares) heeft de minister-president verzocht om intrekking van het decreet inzake de productie, de presentatie, de verkoop en het gebruik van tabak, vaping-producten en voor roken bestemde producten op basis van kruiden andere dan tabak (hierna: decreet). Vervolgens vordert zij de nietigverklaring wegens bevoegdheidsoverschrijding van de stilzwijgende beslissing waarmee de minister-president haar verzoek heeft afgewezen. Verzoekster stelt dat het decreet zijn bevoegdheid overschrijdt door vermeldingen toe te voegen die niet zijn voorzien bij de richtlijn. Tevens zou het decreet een onevenredige inbreuk vormen op de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van meningsuiting en het recht op eigendom. Verweerder (minister van Solidariteit en Volksgezondheid) concludeert primair tot schorsing van de behandeling en subsidiair, tot afwijzing van het verzoek. De société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (interveniënt) betoogt dat een letterlijke uitlegging van de richtlijn zou leiden tot het verbod van bepaalde merknamen, die essentieel zijn voor de identificatie van het product en dat artikel 13 van de richtlijn problematisch is vanuit het oogpunt van het recht op eigendom, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van ondernemerschap en de beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid, zelfs wanneer een procedure op tegenspraak is voorzien.

IEF 18088

AIPPI World Congress Cancun resolutions

Van 22 tot en met 26 september 2018 vond het 48e World Congress van AIPPI plaats in Cancun, Mexico. Ongeveer 23 leden van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), de Nederlandse groep van AIPPI, hebben dit congres bezocht, waarvan twaalf zich onder leiding van onze nieuwe voorzitter, Gwen ten Berge, hebben ingespannen dat bijgaande zes resoluties zijn aangenomen.

IEF 18087

Bayer Pharma geen Irregular Milestones verschuldigd aan curator Leadd door stopzetting project Leadd

17 okt 2018, IEF 18087; ECLI:NL:RBDHA:2018:12334 (Curator tegen Bayer Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bayer-pharma-geen-irregular-milestones-verschuldigd-aan-curator-leadd-door-stopzetting-project-leadd

Rechtbank Den Haag 17 oktober 2018, LS&R 1657; ECLI:NL:RBDHA:2018:12334 (Curator tegen Bayer Pharma) Contractrecht. Octrooirecht. Wetenschapper heeft in proefopstellingen ontdekt dat een bepaald eiwit, Apoptin, alleen in kankercellen geprogrammeerde celdood (apoptose) veroorzaakt en niet in gezonde cellen. De octrooirechten op Apoptin zijn ondergebracht bij Leadd. Bayer (in de periode voor 1 juli 2011 Schering genaamd) en Leadd sloten een openbaringsovereenkomst. In een samenwerkingsovereenkomst is een bepaling betreffende "Irregular Milestones" opgenomen. Leadd is failliet gegaan. De curator stelt dat hij recht heeft op de Irregular Milestones. Indien het project echter wordt gestopt om wetenschappelijke redenen, gaan de voorwaarden uit de bepaling niet in vervulling. Omdat Schering op wetenschappelijke gronden heeft geconcludeerd dat de ontwikkeling van Apoptin Products geen kans van slagen had en het project op dat onderdeel werd stopgezet, is Bayern de Irregular Milestones niet verschuldigd. De rechtbank wijst de vordering af. 

IEF 18086

Overdracht domeinnaam colohouse.nl toegewezen: gebrek aan belang behoud

Kantonrechter 1 okt 2018, IEF 18086; ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (Colohouse c.s. tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overdracht-domeinnaam-colohouse-nl-toegewezen-gebrek-aan-belang-behoud

Vzr. Rechtbank Gelderland 1 oktober 2018, IEF 18086; ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (Colohouse c.s. tegen gedaagde) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Nauwe samenwerking tussen Colohouse Holding LLC, actief in de VS, en Netrouting. Gedaagde heeft voor Netrouting de domeinnaam colohouse.nl geregistreerd. Colohouse Holding LLC heeft Netrouting overgenomen. Colohouse B.V. is opgericht, zij vordert medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam. Gedaagde heeft namelijk geen enkel belang omdat de website niet wordt gebruikt. Vanwege het feit dat eiser 2 ter zitting is verschenen, en tijdens die zitting heeft aangevoerd dat niet gedaagde maar hijzelf houder is van de domeinnaam, vordert Colohouse voor dat geval ook veroordeling van eiser 2 tot meewerking van de overdracht. Gedaagde heeft aangevoerd dat hij de domeinnaam aan eiser 2 heeft verkocht, waaruit kan worden geconcludeerd dat hij geen belang (meer) heeft bij behoud van de domeinnaam. Eiser 2 stond ondanks de koopovereenkomst met gedaagde bij SIDN niet officieel als houder van de domeinnaam geregistreerd. Gezien Colohouse de handelsnaam Colohouse in Nederland in het handelsregister heeft ingeschreven, is aannemelijk dat eiser 2 na een officiele registratie bij SIDN als houder de domeinnaam niet in gebruik zal kunnen nemen zonder dat verwarring is te geduchten bij het publiek o.g.v. art. 5 Hnw. Belang van eiser 2 voor behouden van de domeinnaam ontbreekt, terwijl Colohouse vanwege haar naar Nederland uitgebreide werkzaamheden wel belang heeft bij verkrijging van de domeinnaam, die volledig overeenstemt met haar handelsnaam. Vorderingen toegewezen. 

IEF 18083

Nieuwe Europese Richtlijn AVMD door de Raad aangenomen

Nationaal Mediarechtcongres 2018

Het Nationale Mediarechtcongres - 15 november 2018. De aangepaste versie van de Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn, de eerste substantiële wijziging sinds 2007, is aangenomen [persbericht]. Op donderdag 15 november bespreekt Remy Chavannes hoe video-sharing platform services krijgen voor het eerst te maken krijgen met reclameregels, en dat deze moeten meer gaan doen om het publiek, met name jongeren, te beschermen tegen schadelijke informatie. De regels voor omroep en on-demand groeien verder naar elkaar toe. Het oorsprongslandbeginsel wordt versterkt en de jurisdictieregels worden (ietsjes) verduidelijkt. Wat gaat dit voor de praktijk betekenen? Meer weten?

IEF 18085

Hof: Oppositie BLACKBERRY tegen BERRYBOOT alsnog afgewezen

Hof Den Haag 6 nov 2018, IEF 18085; http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-oppositie-blackberry-tegen-berryboot-alsnog-afgewezen

Hof Den Haag 6 november 2018, IEF 18085; IEFbe 2782 (Maxnet tegen Blackberry) Merkenrecht. Maxnet heeft een Benelux-depot voor het woordmerk BERRYBOOT verricht voor waren en diensten in klassen 9 en 42. Blackberry heeft met succes oppositie ingesteld op basis van haar Uniewoordmerk BLACKBERRY. Het hof deelt niet het oordeel van het BBIE dat het relevante publiek het bestanddeel BOOT minder onderscheidend zal achten omdat het verwijst naar het Engelse werkwoord 'to boot, wat opstarten van een computer betekent. Visueel, auditief en conceptueel is er slechts in beperkte mate overeenstemming door het deel BERRY. Het andere deel BOOT, heeft een duidelijk andere betekenis. Het hof beveelt de inschrijving als merk.

IEF 18084

BBIE Tariefwijzigingen vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 worden tarieven bij het BBIE geïndexeerd op +1,5%. Ook is er een aantal aanpassingen in de tarievenstructuur voor merken en modellen. Alle tariefwijzigingen 2019 op een rij [persbericht]:

  • Indexatie met 1,5%
  • Merkaanvragen en -vernieuwingen: tarief per klasse
  • Modellen: afschaffing van de toeslag per afbeelding
  • Mutaties: dezelfde tariefstructuur en -hoogte bij merken en modellen
IEF 18082

Madeleine de Cock Buning - Mediaregulering: het perspectief van de toezichthouder

Nationaal Mediarechtcongres 2018

Het Nationaal Mediarechtcongres - 15 november. Waar hebben de Nederlandse en Europese mediatoezichthouders zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden, en wat zit er nog meer in het vat? Op donderdag 15 november bespreekt Madeleine de Cock Buning bij het Nationaal Mediarechtcongres de recente en nieuwe initiatieven van het Commissariaat voor de Media, de rol van de overkoepelende Europese toezichthoudersgroep ERGA bij de totstandkoming en implementatie van de nieuwe AVMS richtlijn, en de conclusies van de door de Europese Commissie ingestelde High-Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation. 

IEF 18081

Geen rectificatie artikel Consumentenbond over zonnebrandspray, geen verstrekking stukken

Rechtbank Den Haag 6 nov 2018, IEF 18081; ECLI:NL:RBDHA:2018:13142 (Australian Gold tegen Consumentenbond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-artikel-consumentenbond-over-zonnebrandspray-geen-verstrekking-stukken

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 november 2018, IEF 18081; ECLI:NL:RBDHA:2018:13142 (Australian Gold tegen Consumentenbond) Mediarecht. De Consumentenbond heeft een artikel '1 op de 5 zonnebrandsprays biedt niet beloofde bescherming' gepubliceerd over zonnebrandsprays, waarin staat vermeld dat de zonnebrandspray van Australian Gold in plaats van de beloofde bescherming van 30 maar een bescherming biedt van 15. De voorzieningenrechter oordeelt dat de Consumentenbond dit artikel niet hoeft te verwijderen of rectificeren en ook geen nadere stukken hoeft te verstrekken aan eiseres over het verrichte onderzoek dat aan de publicatie ten grondslag ligt.

IEF 18080

Tarieven Foto Anoniem voor schadeberekening gebruik foto zangeres

Rechtbanken 5 jul 2017, IEF 18080; ECLI:NL:RBGEL:2017:6953 (Foto zangeres), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tarieven-foto-anoniem-voor-schadeberekening-gebruik-foto-zangeres

Ktr. Rechtbank Gelderland 5 juli 2017, IEF 18080; ECLI:NL:RBGEL:2017:6953 (Foto zangeres) Auteursrecht. Eiser is professioneel fotograaf die zijn foto's zelf via zijn eenmanszaak via Bruna Press en via Hollandse Hoogte exploiteert. Hij biedt op zijn website foto's aan die kunnen worden gebruikt of gepubliceerd tegen vaste licentievergoeding. Gedaagde exploiteert een website en heeft in het kader van een artikel op zijn website zonder toestemming een foto van een zangeres gebruikt die is gemaakt door eiser. Na de eerste aanschrijving is de foto van de website verwijderd. Partijen zijn niet tot een oplossing gekomen. Eiser vordert €250,- aan gederfde licentievergoeding en €250,- aan schade die is geleden door de gemaakte inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten. De gederfde licentievergoeding is voldoende gemotiveerd onderbouwd met verwijzing naar Tarievenlijst van de Stichting Foto Anoniem. Enerzijds is eiser reële inkomsten misgelopen en anderzijds is er een vergrote kans dat er door de inbreuk meerdere nieuwe inbreuken worden gepleegd. Gedaagde is veroordeeld tot betaling aan eiser van €500,- aan schadevergoeding.

IEF 18079

Vordering Tomra inzage bewijsbeslag Kiremko toegewezen gelet op doelstelling exhibitie

Rechtbanken 2 nov 2018, IEF 18079; (Tomra tegen Kiremko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tomra-inzage-bewijsbeslag-kiremko-toegewezen-gelet-op-doelstelling-exhibitie

Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2018, IEF 18079 (Tomra tegen Kiremko) Octrooirecht. Procesrecht. Tomra is producent van sorteer- schil en verwerkingsmachines. Zij is houdster van de Europese Octrooien EP 1 289 385 en EP 1 587 379. Kiremko is fabrikant van machines voor de aardappelverwerkende industrie. Een van de machines die zij vervaardigt is de Strata Invicta, die al dan niet kan beschikken over een stoomuitlaat afsluiter die zij Magma Valve noemt. Tomra heeft krachtens verlof van de voorzieningenrechter bewijsbeslag gelegd onder Kiremko op bescheiden betreffende de Strata Invicta en Magma Valve. Krachtens hetzelfde verlof is een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de Strata Invicta en de Magma Valva op de voet van art. 1019d Rv. Tomra vordert toestemming van de rechtbank voor, en een bevel aan Kiremko tot medewerking aan, inzage en afschrift van de informatie die in bewijsbeslag is genomen en de gedetailleerde beschrijving. Ten grondslag ligt inbreuk op conclusies van haar octrooien. Gelet op de doelstelling van de exhibitie, het vergaren van bewijs voor een procedure en de daaraan verbonden voorwaarden, is het verzoek van Tomra om de (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, toewijsbaar.

IEF 18078

Passage boek "Een bank in Suriname" miljoenenfraude wijlen man niet onrechtmatig door voldoende steun in feiten

Rechtbanken 30 okt 2018, IEF 18078; ECLI:NL:RBAMS:2018: (Een bank in Suriname), http://www.ie-forum.nl/artikelen/passage-boek-een-bank-in-suriname-miljoenenfraude-wijlen-man-niet-onrechtmatig-door-voldoende-steun
Een bank in Suriname

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 oktober 2018, IEF 18078; ECLI:NL:RBAMS:2018:7813 (Een bank in Suriname) Mediarecht. Man is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Kort daarna verschenen in diverse Surinaamse media berichten over miljoenenfraude bij de Surinaamsche Bank, waarbij de man betrokken zou zijn. Gedaagde heeft een boek laten uitbrengen met de titel "Een bank in Suriname" waarin is vermeld dat de omgekomen man de bank ruim vier miljoen Amerikaanse dollars hebben ontnomen door te frauderen met creditcards. Eisers, familie van de man, stellen immateriele schade geleden te hebben. De uitlatingen van gedaagde in het boek zouden niet onrechtmatig zijn geweest indien de man nog in leven was. De uitlating vond voldoende steun in de feiten. Weigering gevraagde voorzieningen.