IEF 20717

Alv en studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 17 juni

De alv en studiemiddag van de Vereniging voor Auteursrecht vindt plaats op vrijdag 17 juni a.s. om 13.30 uur bij de Tolhuistuin in Amsterdam. De middag zal in het teken staan van het Auteurscontractenrecht.

Tot 4 juli 2022 ligt het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie voor. De wijzigingen hebben tot doel de positie van de maker tegenover de exploitant nader te versterken. In het voorontwerp worden onder andere de volgende wijzigingen voorgesteld:

Aanpassing vormvereisten om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten
- Schending aktevereiste voor overdracht auteursrecht wordt gesanctioneerd (artikel 2 Aw)
- Voor exploitatieovereenkomsten (overdracht en exclusieve licentiering) wordt schriftelijkheidsvereiste geïntroduceerd. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst wordt geacht een niet exclusieve licentie te zijn verleend (art. 25ba Aw).

Juridische inbedding van de “herroeping” van het auteursrecht ingeval van non usus
- ontbinding exploitatieovereenkomst wegens non usus wordt vervangen door opzegging exploitatieovereenkomst wegens non usus (artikel 25e Aw)

IEF 20716

Consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht

Op 4 april jl. is de internetconsultatie voor het voorstel voor de ‘Wet wijziging auteurscontractenrecht’ gestart.
Op het eerste gezicht technische materie voor de absolute IE-specialist. Maar het raakt tal van branches en bedrijven die contracteren met auteurs en andere makers over de exploitatie van hun werk, zoals educatieve en literaire uitgeverijen, nieuwsuitgevers, audiovisuele producenten, platenmaatschappijen, televisie-aanbieders, omroepen en freelance makers (fotografen, schrijvers, journalisten etc.).
De internetconsultatie vindt u hier.

IEF 20715

HvJ EU conclusie A-G: uitspraak over reconventionele vordering is mogelijk

HvJ EU 5 mei 2022, IEF 20715; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-uitspraak-over-reconventionele-vordering-is-mogelijk

HvJ EU Conclusie A-G 5 mei 2022, IEF 20715, RB 3654, IEFbe 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen) In september 2018 heeft Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met een aanhangwagen van een tractor die bestemd is voor de appeloogst, een "Apfelzügle". De term "Apfelzügle" is tevens een ingeschreven Uniewoordmerk van KP. KP is vervolgens naar de Duitse rechter gegaan in verband met het gebruik van diens merk in het reclamespotje van de Gemeinde Bodman-Ludgwigshafen. Vervolgens staat de vraag centraal binnen de procedure of de rechtbank nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk, nadat de houder van dat merk de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken. De A-G concludeert dat dit mogelijk zou moeten zijn in het licht van art. 124 onder d en art. 128 van verordening 2017/1001.

IEF 20714

Oppositie tegen merkaanvrage alsnog toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714; (Cobo tegen EMS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-merkaanvrage-alsnog-toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714, IEFbe 3449; C 2021/1 (Cobo tegen EMS) Cobo heeft zowel het Uniewoordmerk 'COBO' als het woordbeeldmerk ingediend voor de klassen 9, 11 en 12. Zij stelt daarmee oppositie in tegen de aanvraag van Electric Mobility Systems (EMS) voor het woordmerk Cobi. Het BBIE heeft in eerste instantie bij beslissing de oppositie van Cobo afgewezen, aangezien Cobo het gebruik van diens eigen merk in de relevante periode en territoir niet voldoende had aangetoond. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat hier wel degelijk sprake van is, waardoor vervolgens gekeken kan worden of het aangevraagde teken verwarring veroorzaakt in vergelijking met het ingeschreven merk van Cobo. Het Benelux-Gerechtshof oordeelt bevestigend en alle merkaanvragen van Cobi dienen te worden geweigerd ten aanzien van de aangevraagde waren. Centraal staat dat het aangevraagde merk voor dezelfde klassen wordt aangevraagd, als die van Cobo, waardoor niet alleen een vrij hoge mate van soortgelijkheid, maar tevens verwarringsgevaar te duchten is.

IEF 20713

Onderscheidend vermogen niet beperkt tot precieze kleur geel

Hof Den Haag 26 apr 2022, IEF 20713; ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren tegen Airwair), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onderscheidend-vermogen-niet-beperkt-tot-precieze-kleur-geel

Vzr. Hof Den Haag 26 april 2022, IEF 20713, IEFbe 3448; ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren tegen Airwair) Zie de vorige uitspraken: [IEF 20660], [IEF 20108], [IEF19974] en [IEF 19700]. Deze zaak gaat over de vraag of Van Haren met een aantal schoenen uit haar (eerdere) schoencollecties inbreuk maakt op de Benelux-merken van Airwair die de bescherming inroepen van een geel stiksel langs de tussenzool van een (veter)schoen. Die vraag wordt in dit arrest bevestigend beantwoord. Het hof acht de kans op post sale confusion en indirecte verwarring aanwezig. Dat Van Haren een andere kleur stiksel gebruikte voor de schoen, maakt dit niet anders. Het gaat volgens het hof om de perceptie van het publiek dat een niet volledig herinneringsbeeld heeft. Het kleurelement in de YSBW-merk is niet beperkt tot exact de gele kleur van de Dr. Martens schoenen, maar strekt zich uit tot kleuren die binnen het gele kleurspectrum hier dicht tegenaan liggen.

IEF 20693

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht. Aanmelden nog mogelijk!

“There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.” En het gesprek is nog niet ten einde! Wat betekent de recente conclusie van de Hoge Raad [IEF 20670] over lookalikes voor Verstappen, voor Picnic en voor andere kwesties in de toekomst  Joris van Manen neemt ons mee door deze uitspraak en bespreekt de gevolgen, tijdens de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 18 mei.

Komt u ook langs voor het complete overzicht van recente en relevante rechtspraak? Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen geven een analyse van uitspraken, in het Amsterdamse Proeflokaal. To the point, actueel en volledig! Geen tijd om naar Amsterdam te komen? Online meeluisteren kan ook.

Klik hier voor aanmelden en meer informatie.

IEF 20712

HvJ EU conclusie A-G: nadere uitleg Bristol-Myers Squibb

HvJ EU 12 mei 2022, IEF 20712; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-nadere-uitleg-bristol-myers-squibb

HvJ EU conclusie A-G 12 mei 2022, IEF 20712, IEFbe 3447; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy) SodaStream is een internationaal bedrijf dat zich richt op de verkoop van bruiswaterapparaten. Bij deze apparaten hoort een navulbare CO2-fles waarop het merk van SodaStream of Sodaclub is gegraveerd. Ook is een etiket met het merk op de hervulbare fles geplakt. MySoda Oy plakt na het hervullen van de fles een eigen etiket op de eerder besproken flessen. Hierbij is het etiket van SodaStream niet meer te zien, maar de gravering van het merk in de hals nog wel. SodaStream stapt vervolgens naar de Finse rechter waarna er vier vragen worden geformuleerd voor het Hof, [IEF 20010]. Met de eerste, tweede en vierde vraag concludeert de A-G dat gevraagd wordt om het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. nader te preciseren gelet op de omstandigheid dat Sodastream zich tegen de handelswijze van MySoda oy kan verzetten. Met de derde en laatste vraag staat centraal of het verwijderen van het etiket van een ander, om vervolgens je eigen etiket erop te plakken, de functie van het merk ondermijnt. In het bijzonder wordt gedoeld op de herkomstfunctie van een merk.

IEF 20710

Geen exclusieve competentie

4 jan 2022, IEF 20710; ECLI:NL:GHSHE:2022:14 (Smile For Free tegen Brand Social Group), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-exclusieve-competentie

Vzr. hof 's-Hertogenbosch 4 januari 2022, IEF 20710, IT 3931; ECLI:NL:GHSHE:2022:14 (Smile For Free tegen Brand Social Group) Vanaf 2017 hebben appellant 2 (Smile For Free) en persoon A aan een applicatie gewerkt waarbij omzet kan worden gegenereerd op grond van persoonlijke netwerken door klanten, medewerkers en fans te activeren als influencer. Hiervoor hebben persoon A en appellant 2 een octrooi verkregen. Tezamen hebben de uitvinders vervolgens de Brand Social Groep opgericht, hierna Brandit. Brandit heeft het recht op het exclusief gebruik van dit octrooi en de holdings van de uitvinders zijn gezamenlijk bevoegd bestuurder van deze onderneming. Appellant 2 heeft vervolgens aangegeven dat hij de samenwerking wil beëindigen en heeft twee andere ondernemingen gestart in een vergelijkbaar marktsegment als Brandit. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis Smile For Free veroordeeld ten aanzien van onder andere deze gedragingen.

IEF 20708

Ronald Vecht: kanttekening bij commissie auteursrecht

Eind april bleek uit een oproep in de Staatscourant dat er drie nieuwe leden worden gezocht voor de Commissie Auteursrecht. De commissie auteursrecht adviseert de regering en de Staten-Generaal over de wetgeving op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten. De adviezen van de commissie worden door de wetgever betrokken in het wetgevingsproces. De leden adviseren vanuit hun expertise, zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen deelbelangen. Volgens de advertentie zijn leden van de Commissie door hun publicaties of langdurige praktijkervaring als wetenschapper, advocaat, of rechter zeer gezaghebbend en leveren zij regelmatig bijdragen aan het wetenschappelijke debat, bijvoorbeeld als (bijzonder) hoogleraar.

Tot zover de theorie.

In de sector wordt met gemengde gevoelens naar deze Adviescommissie aangekeken. Er ligt namelijk vanwege de samenstelling het gevaar van (schijn) van belangenverstrengeling op de loer.

Voor de volledige bijdrage klik hier.

IEF 20711

Wob-verzoeken gaan boven Auteurswet

Rechtbank Den Haag 15 apr 2022, IEF 20711; ECLI:NL:RBDHA:2022:3612 (NEN en ISO tegen minister van Volksgezondheid ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wob-verzoeken-gaan-boven-auteurswet

Rb. Den Haag 15 april 2022, IEF 20711; ECLI:NL:RBDHA:2022:3612 (NEN en ISO tegen minister van Volksgezondheid) De Stichting Rookpreventie Jeugd (SRJ) heeft op grond van een Wob-verzoek informatie bij de minister van Volksgezondheid opgevraagd inzake de standaardnormen voor tabaksproducten. De minister heeft de gevraagde informatie ten dele openbaar gemaakt. NEN en ISO vinden gezamenlijk dat er teveel informatie is openbaar gemaakt, terwijl de SRJ (derde-partij) juist vindt dat er te weinig informatie is geopenbaard. De rechtbank verwerpt het beroep van eisers. Hierbij benadrukt zij dat in casu het besluit omtrent de Wob-verzoeken van SRJ centraal staan, waardoor het procesbelang van eisers is beperkt tot die documenten die binnen dit Wob-verzoek vallen. Primair verwerpt de rechtbank het beroep van eisers dat bedrijfs- of fabricagegegevens in de documenten zouden zijn genoteerd evenals het beroep op onevenredige benadeling. Interessant in deze argumentatie is dat de rechtbank Den Haag stelt dat een Wob-verzoek voor gaat op de Auteurswet en dat indien sprake is van een auteursrechtelijk werk, dit nog niet ervoor zorgt dat er sprake is van onevenredige bevoor- of benadeling. Overige vorderingen van eisers falen eveneens.

IEF 20650

Seminar digitale ontwikkelingen in kunst en recht op 20 mei

In het nieuwe seminar 'Return to the future' op vrijdag 20 mei worden digitale ontwikkelingen in kunst en recht besproken door experts met een diverse achtergrond. Met de opkomst van NFT's, metaverse, blockchain en artificial intelligence worden de huidige definties van werken en makers behoorlijk opgerekt. Want is er wel sprake van een werk wanneer het met AI is gemaakt? En wie is dan de maker? Welke consequenties heeft dit, hoe werken technische toepassingen en welke gevolgen heeft dit voor de juridische praktijk en voor kunstenaars?

Berber Brouwer bespreekt het auteursrecht op werken die met AI zijn gemaakt, en gaat kort in op auteursrecht in metaverse. Manuel Chapalain neemt de juridische aspecten van onder meer artificial intelligence, metaverse en NFT's voor zijn rekening, waarbij Jean-Hugues Migeon de technische kanten voor u op een rij zet. Gustaaf Dekking laat met praktijkvoorbeelden zien hoe e.e.a. uitpakt in de 'echte' wereld. 

IEF 20709

FIPE @ Pulchri Studio op 24 mei

Deze maand organiseert deLex samen met Brigitte Spiegeler, dit keer in haar hoedanigheid als kunstenaar en curator, een prachtige internationale groepsexpositie  'The Return' in Pulchri Studio in Den Haag met kunstenaars Boukje Janssen, Ekin Su Koc, Sina Dyks, Gaetano di Gregorio en Ruth Biller.

Brigitte Spiegeler (Heffels Spiegeler advocaten) en Claudia Zuidema (deLex ) nodigen the FIPE, het netwerk voor vrouwelijke IE-experts, graag uit om op dinsdag 24 mei a.s. de expositie 'The Return' te bezoeken en een borrel te drinken.

We hebben Jim van der Meer Mohr gevraagd om iets te vertellen over zijn werk als taxateur. Jullie kennen hem waarschijnlijk van het tv-programma 'Tussen Kunst en Kitsch'. Jim gaat ook drie stukken beoordelen.
Dus heb jij op zolder nog dat ene schilderijtje? Of die mooie ets waarvan je oma zei dat hij zeer waardevol is? Laat ons weten wat je mee wil nemen. Misschien is het kunst, misschien is het kitsch.

IEF 20707

HvJ EU over kosten octrooigemachtigde

28 mrt 2022, IEF 20707; ECLI:EU:C:2022:316 (NovaText tegen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-over-kosten-octrooigemachtigde

HvJ EU 28 april 2022, IEF 20707, IEFbe 3446; ECLI:EU:C:2022:316 (NovaText tegen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) Zie ook [IEF 20341]. De Universiteit van Heidelberg heeft bij het Landgericht Mannheim tegen NovaText een vordering tot staking van de inbreuk op haar Uniemerken en tot erkenning van haar rechten op deze Uniemerken ingesteld. De vertegenwoordiger van de universiteit heeft in het verzoekschrift gewezen op de bijstand van een octrooigemachtigde. Het geding werd beëindigd door een schriftelijke schikking tussen de partijen. Daarop heeft NovaText bij het Oberlandesgericht Karlsruhe hoger beroep ingesteld tot nietigverklaring van de beschikking over de begroting van de kosten, voor zover deze zag op de voor rekening van NovaText komende kosten van de octrooigemachtigde. Het Bundesgerichtshof heeft het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing te nemen over de vraag of artikel 3 en artikel 14 van richtlijn 2004/48/ zo moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale bepaling die de verliezende partij verplicht tot vergoeding van de kosten die de in het gelijkgestelde partij heeft gemaakt.

Beantwoording van de prejudiciële vraag:

IEF 20706

HvJ EU over advocaatkosten in buitengerechtelijke stap

HvJ EU 28 apr 2022, IEF 20706; ECLI:EU:C:2022:317 (Koch Media tegen FU), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-over-advocaatkosten-in-buitengerechtelijke-stap

HvJ EU 28 april 2022, IEF 20706, IT 3928, IEFbe 3445; ECLI:EU:C:2022:317 (Koch Media tegen FU) Zie ook [IEF 20340]. Koch Media is op het Duitse grondgebied houdster van de exclusieve naburige rechten op het computerspel “This War of Mine”. FU is een natuurlijk persoon en heeft dit computerspel via zijn internetaansluiting op een onlineplatform voor filesharing geplaatst en aan derden beschikbaar gesteld voor download. Koch Media heeft een advocatenkantoor in de arm genomen, dat in haar naam een aanmaning naar FU heeft gestuurd waarin onder ander € 20.000 euro schadevergoeding is gevorderd. De diensten van de advocaat brachten € 984,60 met zich mee, deze heeft Koch Media ook van de inbreukmaker gevorderd. Het Landgericht Saarbrücken stelde het hof nu de prejudiciële vragen, of de advocatenkosten die voor de houder van intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan onder artikel 14 van richtlijn 2004/48 vallen. En of de houder van de intellectuele eigendomsrechten recht heeft op vergoeding van de advocatenkosten wanneer: de inbreuk is gepleegd door een natuurlijke persoon voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen of het nationale recht in een dergelijk geval bepaalt dat deze advocatenkosten doorgaans slechts vergoedbaar zijn op grond van een verlaagde waarde van de vordering.

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEF 20705

Ook Haagse rechter niet overtuigd van plausibiliteit octrooi

Rechtbank Den Haag 10 mei 2022, IEF 20705; ECLI:NL:RBDHA:2022:4385 (BMS tegen Sandoz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-haagse-rechter-niet-overtuigd-van-plausibiliteit-octrooi

Vzr. Rb. Den Haag 10 mei 2022, IEF 20705, LS&R 2064; ECLI:NL:RBDHA:2022:4385 (BMS tegen Sandoz) BMS komt als octrooihouder van het octrooi EP 415 op tegen de verhandeling van eenzelfde werkende stof Apixaban door Sandoz. In het Verenigd Koninkrijk heeft BMS al reeds ongelijk gekregen bij de procedure aldaar. De Britse rechter heeft daarbij besloten dat het Engelse deel van EP 415 nietig is vanwege gebrek aan plausibiliteit en technische bijdrage. Dezelfde gronden worden in deze procedure door Sandoz naar voren gebracht, waarbij de Nederlandse rechter ook rekening houdt met de overwegingen van de Britse rechter. De argumenten van BMS worden ook in deze procedure onvoldoende overtuigend gevonden. De voorzieningenrechter verwoordt zes argumenten en komt tot de conclusie dat het onzeker is of de bodemrechter enig voordelig of verrassend effect plausibel zal achten. Bovendien wordt benadrukt dat er geen reden was voor BMS om de voordelige resultaten van de Ki-metingen niet op te nemen in diens aanvrage. Tezamen met het verzwijgen van interessante deel van het octrooi, concludeert de Haagse rechter verder dat hierdoor de quid pro quo van het octrooirecht niet wordt behartigd. Verdere vorderingen van Sandoz in reconventie worden afgewezen.

IEF 20634

Actualiteitenlunch Reclamerecht op 1 juni

Kort, krachtig en to the point: onze jaarlijkse Actualiteitenlunch Reclamerecht. In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

Ebba Hoogenraad zal in haar overzicht onder neer ingaan op duurzaamheid en reclame, kansspelen en op kinderidolen bij fastfood.Bram Duivenvoorde bespreek de amendementen van het Europees Parlement bij het voorstel voor de Digital Services Act , de nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie bij de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken en een nieuw EU-wetsvoorstel over politieke reclame.
Uiteraard aangevuld met een update van de Europese reclamerechtspraak.

IEF 20704

Mededingingsrechtelijke boete voor telecomgigant blijft intact

EFTA 5 mei 2022, IEF 20704; (Telenor tegen ESA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mededingingsrechtelijke-boete-voor-telecomgigant-blijft-intact

EFTA Court 5 mei 2022, IEF 20704, IEFbe 3443, IT 3926; C-12/20 (Telenor tegen ESA) De Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (ESA) heeft aan telecomgigant Telenor een forse boete opgelegd voor het misbruiken van diens machtspositie rond 2010 in Noorwegen. Hierdoor maakte Telenor inbreuk op art. 54 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992. Het feit dat Telenor wordt verweten is dat zij haar dominante marktpositie in die tijd heeft gebruikt in de groothandel waarin zij actief is door tarieven te heffen die dermate laag zijn, dat anderen verlies moesten lijden indien zij de markt zouden betreden. Telenor verweerde zich hiertegen op vier gronden. Ten eerste zou er een verkeerde downstream markt zijn gebruikt door het ESA, ten tweede zou het gedrag van Telenor geen misbruik van diens marktpositie zijn, ten derde zouden de inbreuken met betrekking tot Network Norway en Ventelo zijn verjaard en tot slot zou de ESA vergissingen hebben gemaakt omtrent de regels en de hoogte van de boete. De verweren van Telenor slagen niet en het besluit van de ESA inzake de opgelegde boete blijft van kracht.

IEF 20685

Save the date: feestelijk IE-diner op donderdag 30 juni a.s.

Het kan weer. Bij elkaar komen en een feestje vieren. Daarom gaan we op donderdag 30 juni a.s. het IE-diner inhalen.  En dit keer wordt het een IE-feestje, met IE-deejays. Gewoon weer in de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam. In een andere opzet. Onder leiding van Bernt Hugenholtz. Minder sprekers en meer muziek. Binnenkort meer, zet de datum alvast in je agenda.

IEF 20703

Vordering verbod vermeend gebruik octrooi afgewezen

Rechtbank Den Haag 9 mei 2022, IEF 20703; (Ericsson tegen Apple), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-verbod-vermeend-gebruik-octrooi-afgewezen

Vzr. Rb. Den Haag 9 mei 2022, IEF 20703; C/09/6240 12 / KG ZA 22-42 (Ericsson tegen Apple) Apple maakt als fabrikant van verscheidene elektronica vermeend gebruik van het octrooi van Ericsson. Het octrooi zelf betreft een bepaalde halfgeleiderchip genaamd EP 131. Ericsson vordert een verbod op het gebruik door Apple ervan. De voorzieningenrechter oordeelt dat de belangenafweging in het onderhavige geval ertoe moet leiden dat de vorderingen van Ericsson moeten worden afgewezen voor zover deze vorderingen zien op het Nederlandse grondgebied. Ten eerste zou een verbod inhouden dat de schade die zou worden geleden door Apple onomkeerbaar zou zijn, indien Ericsson ongelijk krijgt in de bodemprocedure. Bovendien acht de voorzieningenrechter van belang dat Ericsson geen producten op de markt brengt die vergelijkbaar zijn met de producten van Apple, waardoor Ericsson klaarblijkelijk geen monopolie op die markt nastreeft. Aldus de rechter, streeft Ericsson naar het genereren van licentie-inkomsten door het octrooi toegankelijk te maken voor licentienemers. Het karakter van de schade van Ericsson wordt daardoor geacht van louter financiële aard te zijn. Tot slot is ook een mogelijk alternatief van het octrooi niet eenvoudig te bereiken. Hierdoor acht de voorzieningenrechter het onjuist om in het onderhavige geval een verbod aan Apple op te leggen.

IEF 20702

Volkskrant mag beschuldigingen niet publiceren

10 mei 2022, IEF 20702; ECLI:NL:RBAMS:2022:2344 (Eiser tegen Volkskrant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/volkskrant-mag-beschuldigingen-niet-publiceren

Vzr. Rb. Amsterdam 29 april 2022, IEF 20702; IT 3925; ECLI:NL:RBAMS:2022:2344 (Eiser tegen Volkskrant) Een extern onafhankelijk onderzoek naar beschuldigingen van een prominente D66'er werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Bing. Terwijl een eerder verschenen openbare publicatie van dit onderzoek geen conclusies nam inzake 'situaties van seksuele intimidatie of machtsmisbruik', bleek dit volgens de Volkskrant anders te zijn in een vertrouwelijk deel van het onderzoek. In dit vertrouwelijke deel zouden de conclusies kunnen worden getrokken die in contrast staan met de eerder genomen gepubliceerde onderzoek. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer en concludeert, dat in het licht van het feitencomplex, de aantijgingen van de Volkskrant onvoldoende steunen vinden. Het belang om niet te worden blootgesteld aan die aantijgingen weegt volgens de voorzieningenrechter dan ook zwaarder dan het publiceren van deze beweringen.