IEF 21198
27 januari 2023
Uitspraak

Eis tot zekerheidstelling

 
IEF 21197
27 januari 2023
Artikel

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

 
IEF 21196
26 januari 2023
Artikel

Jaarprogramma deLex 2023

 
IEF 21178

Inhoudsopgave Mediaforum

Inhoudsopgave van Mediaforum, tijdschrift voor media- en communicatierecht, nummer 2022-5. 

177 Opinie 

Vrijheid van meningsuiting en betoging in de waagschaal? / Aernout Nieuwenhuis

178 Wetenschap 

Rechtspraak over het inzagerecht (deel 1) / Gerrit-Jan Zwenne, Marte van Graafeiland en Maxime Hanhart

185 Wetgeving 

De uitspraak C-817/19 van het HvJ EU inzake de PNR-richtlijn en de gevolgen voor nationale implementatiewetgeving en in het bijzonder de Nederlandse PNR-wet / Kristina Irion en Romy van Es

195 Opinie 

Europese Media Freedom Act zegen of vloek? / Ronald Vecht

195 Documentatie 

Rechtspraak / Binnenland 

Jurisprudentie 

199 Nr. 14 • HvJ EU 21 december 2021, GtflixTv/DR, m.nt. A.J.Tromp

203 Nr. 15 • ABRvS 27 juli 2022,VoetbalTV, m.nt. Q.J. TjeenkWillink en C.R.F. Plaizier

 

IEF 21176

Verwarringsgevaar HOLLE en HOLIE

BBIE 12 jan 2023, IEF 21176; https://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-holle-en-holie

BOIP 12 januari 2023, IEF 21176, IEFbe 3607; N2014662 (HOLLE tegen Holie) Op 11 september 2018 heeft verweerder (Holie Foods) een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk HOLIE voor waren in de klassen 29, 30 en 31. Deze aanvraag is onder nummer 1381372 in behandeling genomen en op 8 oktober 2018 gepubliceerd. Op 7 december 2018 stelt opposant (Holle baby food) oppositie in tegen deze inschrijving. Opposant beroept zich daarbij op art. 2.2ter lid 1 sub b BVIE: verwarringsgevaar. Oppositie neemt samengevat de volgende standpunten in. De oudere merken van opposant zijn geregistreerd voor een veelheid aan voedingsproducten met een focus op ontbijtproducten. De onderneming van verweerder biedt volgens opposant ontbijtproducten aan. Volgens opposant is het publiek voor de waren hetzelfde, zijn de merken (HOLLE en HOLIE) van verweerder en opposant in visueel en auditief opzicht identiek en hebben partijen dezelfde verkoopkanalen. Er bestaat volgens opposant dus een serieus gevaar op verwarring. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) gaat met de redenering van opposant mee en oordeelt dat er sprake is van het door opposant gestelde verwarringsgevaar:

IEF 21175

Charlotte Vrendenbarg wint Meijersprijs 2023 in onderzoeksprogramma 'Coherent Privaatrecht'

Charlotte Vrendenbarg heeft met het artikel 'Het ex parte bevel' dat zij samen met Dirk Visser heeft geschreven de Leidse Facultaire Meijersprijs 2023 in het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht mogen ontvangen. De Meijersprijzen worden jaarlijks uitgereikt voor het beste gepubliceerde artikel per onderzoeksprogramma. Het artikel betreft een empirisch onderzoek naar de Nederlandse ex parte verbodspraktijk over de periode 2007-2021, dat is gepubliceerd in: T. Cohen Jehoram, E.F. Groot, W.J.G. Maas en C.J.S. Vrendenbarg (red.), IE-procesrecht. Constant in beweging, Amsterdam: deLex 2022, het Liber amicorum voor Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen.

Het boek inclusief het artikel van Dirk Visser en Charlotte Vrendenbarg is hier te verkrijgen.

IEF 21174

Ellen Gevers benoemd tot managing partner van Knijff Merkenadviseurs

Ellen Gevers is benoemd tot managing partner en voert vanaf 1 januari 2023 samen met Daan Teeuwissen en Erwin Haüer de directie van Knijff Merkenadviseurs. Ellen is 20 jaar partner bij Knijff en actief als bestuurslid van de BMM en Beroepsopleiding BMM. Naast haar nieuwe directietaken zal ze eveneens haar merken- en modellenpraktijk blijven voeren.

IEF 21173

De gemiddelde vakpersoon

Rechtbank Den Haag 23 nov 2022, IEF 21173; ecli:NL:RBDHA:2022:12463 (Sandoz tegen Astellas), https://www.ie-forum.nl/artikelen/de-gemiddelde-vakpersoon

Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IEF21173; ECLI:NL:RBDHA:2022:12463 (Sandoz tegen Astellas) Astellas is houdster van EP 427 of het octrooi dat ziet op het gebruik van mirabegron. Sandoz vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 427 en voert aan dat EP 427 op de indieningsdatum van 4 november 2003 nieuw noch inventief was, althans dat EP 427 in ieder geval op de door Astellas ingeroepen prioriteitsdatum van 7 november 2002, waarvan Sandoz de ongeldigheid inroept, niet inventief was gelet op AU 288 en Igawa 2002. De door Sandoz voorgestelde vakpersoon lijkt te beschikken over meer gespecialiseerde kennis van (de werking van) β3-AR en β3-AR agonisten. De rechtbank zal bij die stand van zaken uitgaan van de door Sandoz bij dagvaarding beoogde gemiddelde vakpersoon. De rechtbank volgt Sandoz niet in haar betoog en komt tot de slotsom dat de toepassing van mirabegron bij OAB in EP 427, ondanks de onmiskenbare tekstuele wijzigingen, geen materie toevoegt ten opzichte van JP 792. Vervolgens geeft Astellas terecht aan dat er in AU 288 geen informatie aan de gemiddelde vakpersoon wordt verschaft over enige ontspanning van de detrusorspier. Noch zal die vakpersoon aan enige andere informatie een redelijke verwachting kunnen ontlenen dat die verbindingen, meer specifiek mirabegron, een met KUC-7322 vergelijkbare sterke ontspanning van de detrusorspier verschaffen. De vorderingen van Sandoz worden afgewezen.

IEF 21172

V.O. Patents & Trademarks verwelkomt drie nieuwe partners

Per 1 januari 2023 zijn er drie nieuwe partners toegetreden tot V.O. Patents & Trademarks: Jetze Beeksma, Henri van Kalkeren en Martin Klok. Met deze uitbreiding van het partnerteam is V.O. nog beter in staat om de groeiende klantenkring binnen de secties Chemie en Life Sciences van dienst te zijn.

IEF 21171

HvJ EU: Christian Louboutin tegen Amazon

HvJ EU 22 dec 2022, IEF 21171; ECLI:EU:C:2022:1016 (Christian Louboutin tegen Amazon), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-christian-louboutin-tegen-amazon

HvJ EU 22 december 2022; IEF 21171, ECLI:EU:C:2022:1016 (Christian Louboutin tegen Amazon) De Luxemburgse rechter in eerste aanleg heeft prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van artikel 9, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk [zie: IEF 19975]. Amazon publiceerde regelmatig verkoopaanbiedingen voor hakken met rode zolen zonder toestemming van Christian Louboutin, houder van het zogenoemde positiemerk ‘rode zool’ voor hoge hakken. De rechter in eerste aanleg stelde de prejudiciële vraag in hoeverre Amazon aansprakelijk kan worden gehouden voor het aanbieden van de hakken op zijn platform.

IEF 21170

Dirk-Jan Ridderinkhof benoemd tot counsel bij Hogan Lovells

Per 1 januari 2023 is Dirk-Jan Ridderinkhof benoemd tot counsel in de octrooipraktijk bij Hogan Lovells in Amsterdam. 

Dirk-Jan Ridderinkhof (38 jaar) is sinds 2010 bij Hogan Lovells als advocaat werkzaam in de octrooipraktijk. Bijzonder is dat Dirk-Jan naast een rechtenstudie ook een studie op het gebied van softwareontwikkeling heeft afgerond, waardoor hij zich onderscheidt als een technisch zeer onderlegde advocaat met uitstekende kennis en ervaring op het gebied van het octrooirecht en bescherming van bedrijfsgeheimen, met name in complexe grensoverschrijdende kwesties.

IEF 21169

SGOA Hans Frankenprijs 2023

Innovatie scriptie ICT-recht
De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO-/WO-student die in de afgelopen twee jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht wordt in dit kader verstaan: ICT-recht inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector: zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht en ICT-aanbestedingen enz. Maar ook geschilbeslechting, mediation, arbitrage of conflictmanagement op het gebied van ICT.

IEF 21168

Verkregen informatie geen bedrijfsgeheim

Rechtbank Noord-Holland 12 dec 2022, IEF 21168; ECLI:NL:RBNHO:2022:10719 (Locus tegen HAI), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verkregen-informatie-geen-bedrijfsgeheim

Rechtbank Noord-Holland 12 december 2022, IEF 21168; ECLI:NL:RBNHO:2022:10719 (Locus tegen HAI) Locus beroept zich op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en stelt dat HAI onrechtmatig tegenover haar handelt door het verkrijgen van haar bedrijfsgeheimen en het gebruiken daarvan. HAI voert hier tegen aan dat de informatie, die zij van de ex-werknemer van Locus heeft gekregen, openbare informatie betreft die afkomstig is uit (semi-)openbare bronnen, door de werknemer zelf is verzameld en aldus niet als geheime informatie van Locus kan worden beschouwd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Locus niet aannemelijk heeft gemaakt dat de informatie die HAI heeft verkregen van de ex-werknemer van Locus kwalificeert als bedrijfsgeheim(en) van Locus. Locus heeft onvoldoende onderbouwd dat de informatie die aan HAI is verstrekt geheim is en daarom als bedrijfsgeheim moet worden aangemerkt. Ook is de voorzieningenrechter van oordeel dat onvoldoende is gebleken dat HAI zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke of onrechtmatige concurrentie.