IEF 21198
27 januari 2023
Uitspraak

Eis tot zekerheidstelling

 
IEF 21197
27 januari 2023
Artikel

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

 
IEF 21196
26 januari 2023
Artikel

Jaarprogramma deLex 2023

 
IEF 21115

Eiser moet gebruik domeinnamen staken

Rechtbank Limburg 16 nov 2022, IEF 21115; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-moet-gebruik-domeinnamen-staken

Rb. Limburg 16 november 2022, IEF 21115, IT 4163; ECLI:NL:RBLIM:2022:9189 (Witran tegen Terhagen c.s.) Zie [IEF 19423]. Bij vonnis van 3 september 2020 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Terhagen met betrekking tot het gebruik van domeinnamen afgewezen, omdat Terhagen niet aannemelijk heeft gemaakt dat MediaZuid dan wel Terhagen op enig moment rechthebbende zijn geweest van de handelsnaam ‘domeinnaam 2’. Witran heeft op 9 juni 2020 dan wel 6 september 2020 de domeinnaam ‘domeinnaam 1’ op haar naam laten registreren bij SIDN. Witran vordert nu onder meer de rechtbank voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde Terhagen en/of ASSB, te weten het exploiteren sinds juni 2020 van een website onder de domeinnaam 'www.domeinnaam 2' onrechtmatig is jegens Witran. In reconventie vorderen Terhagen c.s. Witran te gebieden het gebruik van domeinnaam 1 en de verhuursoftware te staken. 

IEF 21116

Laatste plaatsen: ChIPs & The FIPE-event op 6 december

Naast alle ambities die we nastreven binnen ons werk houden we er ook hobby’s op na. Hobby’s geven energie en plezier, maar dragen ook bij aan zelfontplooiing, persoonlijke effectiviteit en werkprestaties. Hoe creëer je daarvoor voldoende tijd in een overvolle agenda, en hoe bewaak je continuïteit? En wat kunnen we leren van mensen die van een hobby hun werk hebben gemaakt? Wat zeggen zij over het volgen van een passie, het aangaan van grote uitdagingen en het ontwikkelen van weerbaarheid als het een tijdje tegenzit?

Tijdens deze ChIPs Amsterdam editie op dinsdag 6 december aanstaande bij Freshfields Bruckhaus Deringer nodigen wij vrouwelijke IE-professionals met verschillende achtergronden uit om hierover samen van gedachten te wisselen. Onze gastspreker van deze middag is celliste Dionne Nijsten. Na haar studie aan het Conservatorium in Utrecht en Tilburg speelde ze in diverse orkesten, waaronder het Noord Nederlands Orkest, Sinfonia Rotterdam, Metropole Orkest en het Noordpool Orkest. Ze zal haar presentatie afsluiten met een concert. Aansluitend is er een borrel waarbij er de gelegenheid is om in een korte Meet & Connect game met elkaar verder te praten over ieders ervaringen op dit gebied.

IEF 21114

Prejudiciële vragen over "passende schadeloosstelling"

HvJ EU 22 sep 2022, IEF 21114; (Mylan), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vragen-over-passende-schadeloosstelling

HvJ EU 20 september 2022, IEF 21114, IEFbe 3585; C‑472/22 (Mylan) Via MinBuza: Op 3 december 2009 heeft het nationaal octrooi- en registratiebureau op basis van het in Finland gevalideerde Europees octrooi in Finland het aanvullend beschermingscertificaat nr. 266 verleend. Mylan heeft haar geneesmiddel ‘EMTRICITABINE/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg, filmomhulde tablet’ in het voorjaar van 2017 aangeboden in het kader van openbare aanbestedingen van twee Finse verpleegkundige districten en deze aanbestedingen voor het genoemde product gewonnen. De geldigheidsduur van het voornoemde basisoctrooi is inmiddels op 25 juli 2017 verstreken. Gilead Sciences Finland hebben op 15 september 2017 bij de Markkinaoikeus (bijzondere rechter bevoegd voor handelsrecht, mededingingsrecht, overheidsopdrachten en internationaal privaatrecht, Finland) een vordering ingesteld tegen onder meer Mylan wegens inbreuk op aanvullend beschermingscertificaat nr. 266. In dezelfde context heeft Gilead een verzoek om een voorlopige maatregel tegen Mylan ingediend. Mylan heeft zich verzet tegen de vordering van Gilead wegens inbreuk en tegen het verzoek van Gilead om een voorlopige maatregel, en heeft van haar kant bij de Markkinaoikeus een vordering tot nietigverklaring van aanvullend beschermingscertificaat nr. 266 ingesteld.

IEF 21113

Woordmerk 'General Pipe Cleaners' terecht afgewezen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 23 nov 2022, IEF 21113; ECLI:EU:T:2022:721 (General Wire Springs tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/woordmerk-general-pipe-cleaners-terecht-afgewezen

Gerecht EU 23 november 2022, IEF 21113; ECLI:EU:T:2022:721 (General Wire Springs tegen EUIPO) Op 21 augustus 2020 heeft General Wire Springs een verzoek tot inschrijving van het EU-woordmerk 'General Pipe Cleaners' ingediend. De inschrijving wordt geweigerd, General Wire Springs gaat tegen deze beslissing in beroep. De kamer van beroep verwerpt het beroep omdat het teken beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht oordeelt het teken inderdaad beschrijvend is omdat er rechtstreeks en concreet verband bestond tussen de uitdrukking "Gerneral Pipe Cleaners" en de soort, het type en de bestemming van de waren waarvoor het merk zou worden ingeschreven. Aangezien dit een absolute weigeringsgrond is, komt het Gerecht niet aan de inhoudelijke beoordeling van het onderscheidend vermogen toe. Tot slot meent General Wire Springs dat de kamer van beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met de verlening van inschrijving van het aangevraagde teken voor dezelfde waren in de Verenigde Staten. Hierover zegt het Gerecht dat voor het EUIPO niet de verplichting bestaat om in derde landen genomen beslissingen inzake de inschrijving van een internationaal merk te erkennen. Het verzoek wordt afgewezen.

IEF 21111

Geen inbreuk op handelsnaam

Rechtbank Amsterdam 12 okt 2022, IEF 21111; ECLI:NL:RBAMS:2022:6394 (eisers tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-handelsnaam-1

Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2022, IEF 21111; ECLI:NL:RBAMS:2022:6394 (eisers tegen NRC gedaagden) Eiser is een vennootschap die zich bezighoudt met de handel in opslagsystemen en transportmiddelen. Gedaagde 2 was voorheen een van de eigenaren van eiser. Manutan is een Franse vennootschap die zich op Europese schaal bezighoudt met de online verkoop van artikelen voor kantoor, magazijn, werkplaats en buitenterrein. Op 14 juni 2019 heeft Manutan met Aeva Holding B.V. een overeenkomst gesloten houdende de koop en levering van alle aandelen van eiser. Na afloop van de overeenkomst zijn gedaagde zich gezamenlijk gaan bezighouden met de in- en verkoop van tweedehands opslagsystemen en transportmiddelen. Eisers menen dat gedaagden hierbij inbreuk maken op hun handelsnaam. De rechtbank wijst de vorderingen af omdat gedaagden de naam van eisers niet als handelsnaam voor hun onderneming hebben gebruikt.

IEF 21110

Marijn Kingma presenteert jaaroverzicht Actualiteiten Auteursrecht

Afgelopen maandagmiddag zat heel Nederland voetbal te kijken. Heel Nederland? Nee, een groepje auteursrechtjuristen luisterde in een Leidse collegezaal naar de jaarlijkse presentatie van Marijn Kingma, Höcker advocaten, over actuele rechtspraak van het Hof van Justitie. Aan bod kwamen onderwerpen als de proceskostenveroordeling in IE-zaken (Koch Media), thuiskopieën in de cloud (Austro-Mechana), kabeldoorgifte naar hotelkamers (RTL/Pestana) en geoblocking door streamingplatforms (Grand Production/GO4YU. Haar presentatie met een korte samenvatting van deze rechtspraak en conclusies, is hier te vinden.
Na afloop werd er gelukkig ook nog geborreld en de tweede helft gekeken op groot scherm.

IEF 21109

Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels, HOYNG ROKH MONEGIER.

Vordering tot vernietiging octrooi Astellas afgewezen

Rechtbank Den Haag 23 nov 2022, IEF 21109; ECLI:NL:RBDHA:2022:12463 (Sandoz tegen Astellas), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-vernietiging-octrooi-astellas-afgewezen

Rb Den Haag 23 november 2022, IEF 21109, LS&R 2133; ECLI:NL:RBDHA:2022:12463, C/09/625472 / HA ZA 22-183 (Sandoz tegen Astellas) Sandoz maakt deel uit van de Novartis Group, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, distributie en verhandeling van farmaceutische producten. Astellas is een Japans farmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met het onderzoek naar en de ontwikkeling en verhandeling van innovatieve farmaceutische producten. Astellas is houdster van het Nederlandse deel van octrooi EP 1559 427, Sandoz vordert vernietiging van dit octrooi omdat met name conclusie 1 van het octrooi niet inventief is. De rechtbank is het niet met Sandoz eens en oordeelt dat conclusie 1 wel inventief is. Hiermee zijn de vervolgconclusies ook inventief, de vordering van Sandoz wordt afgewezen.

IEF 21108

HR: KPN/High Point

Hoge Raad 25 nov 2022, IEF 21108; ECLI:NL:HR:2022:1726 (KPN tegen High Point), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-kpn-high-point

HR 25 november 2022, IEF 21108; ECLI:NL:HR:2022:1726 (KPN tegen High Point) High Point was houdster van octrooi EP 772 B1, dit octrooi is in 2010 vernietigd. High Point heeft een verzoek tot centrale beperking ingediend, het octrooi in beperkte vorm wordt aangeduid als EP 772 B3. In 2021 heeft High Point gevorderd de rechtbank voor recht te verklaren dat het UMTS-netwerk van KPN inbreuk maakt op High Points octrooi EP 772 B3. KPN heeft een incidentele vordering ingesteld die ertoe strekt dat High Point in haar vorderingen in de procedure niet-ontvankelijk wordt verklaard. De rechtbank heeft de incidentele vordering van KPN afgewezen, zie [IEF 19954]. In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat als gevolg van de centrale beperking niet een ander octrooi is ontstaan, maar dat de beschermingsomvang van het oorspronkelijk verleende octrooi (EP 772 B1) met terugwerkende kracht is beperkt. Door de bekrachtiging van de vernietiging van EP 772 B1, is het octrooi in beperkte vorm (EP 772 B3) niet getroffen. High Point kan het centraal beperkt octrooi in een nieuw geding aan vorderingen ten grondslag leggen.

IEF 21107

Uitspraak ingezonden door Lotte Oranje, Kennedy Van der Laan.

NRC hoeft artikel niet te rectificeren

Rechtbank Amsterdam 18 nov 2022, IEF 21107; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (Taxeco Adviseurs tegen NRC Media), https://www.ie-forum.nl/artikelen/nrc-hoeft-artikel-niet-te-rectificeren

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 november 2022, IEF 21107; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (Taxeco Adviseurs tegen NRC Media) NRC heeft op haar website een journalistiek artikel gepubliceerd over twee adviseurs van de onderneming Taxeco adviseurs. Eisers vorderen veroordeling van NRC tot het plaatsen van een rectificatie. De voorzieningenrechter oordeelt onder meer dat toewijzing van die vordering een beperking zou vormen van het in artikel 10 lid 1 EVRM  vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Het journalsitieke artikel draagt bij aan een publiek debat van algemeen belang; Als publieke figuren hebben eisers meer kritiek te dulden dan een ander willekeurig persoon; Beweringen in het journalistieke artikel hebben voldoende steun in de feiten. De gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

IEF 21106

Uitspraak ingezonden door Karim Abass, Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Belgische domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen

24 nov 2022, IEF 21106; (Marktplaatsbelgië.be), https://www.ie-forum.nl/artikelen/belgische-domeinnaam-moet-aan-marktplaats-worden-overgedragen

Cepani 24 november 2022, IEF 21106, IEFbe 3583; 444173 (Marktplaatsbelgië.be) Beslissing van de Derde Beslisser in een domeinnaamgeschil over de domeinnaam Marktplaatsbelgie.be. Geoordeeld wordt onder meer dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met het merk MARKTPLAATS dat er verwarring kan ontstaan. Ook kan de domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen op de domeinnaam laten gelden. Daarnaast heeft de klager voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen.
Zie ook de vrijwel gelijktijdig ingediende klacht over Marktplaatsnederland.nl [IEF 21051].