Overige  

IEF 21314

Presentaties IE Symposium

Inmiddels is het al weer een week geleden dat het jaarlijkse IE Symposium plaatsvond. Van IE en duurzaamheid tot aan de gegronde redenen in het merkenrecht: het passeerde allemaal de revue afgelopen 15 maart in Zeist. Inmiddels zijn alle presentaties gepubliceerd op de website van AIPPI. De presentaties vindt u hier.

IEF 21309

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek

Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) trekt verzoek om een prejudiciële beslissing in

HvJ EU 13 feb 2023, IEF 21309; (Grand Production tegen GO4YU), https://www.ie-forum.nl/artikelen/oberste-gerichtshof-oostenrijk-trekt-verzoek-om-een-prejudiciele-beslissing-in

De eerste kamer van het Hof van Justitie 13 februari 2023, IEF 21309; C-423/21 (Grand Production tegen GO4YU) Op 9 januari 2023 heeft het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) het Hof via Curia meegedeeld dat het zijn verzoek om een prejudiciële beslissing intrekt. In die omstandigheden dient overeenkomstig artikel 100 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie de doorhaling van deze zaak in het register van het Hof van Justitie te worden gelast. Deze procedure is voor de partijen in het hoofdgeding een stap in de procedure voor de nationale rechter. De beslissing over de kosten valt dus onder de bevoegdheid van die rechter. De kosten die andere partijen hebben gemaakt voor het maken van andere partijen voor het indienen van opmerkingen bij het Hof zijn niet verhaalbaar.

IEF 21260

Uitnodiging Oranjeborrel INTA Singapore 2023

Via EP&C Jawel, eindelijk. . . na drie jaar mogen we weer de Oranjeborrel organiseren als traditionele Hollandse aftrap van de INTA in Singapore. We nodigen jullie van harte uit op dinsdag 16 mei 2023 vanaf 17:00 uur tot later. 

We zien elkaar dan in het Privé ACM van het Asian Civilisations Museum. Dat museum bevindt zich op een prachtige en historische plek direct aan de Singapore River. Daar vang je in één blik zowel het oude als het moderne Singapore. Een inspirerende plek om samen de INTA 2023 te openen.
 
Om de organisatie goed te laten verlopen, vragen we jullie om ons te laten weten of je aanwezig zal zijn via oranjeborrel@epc.nl.

IEF 21234

Uitleg afspraak over gebruik foto's op website

Rechtbank Amsterdam 24 jan 2023, IEF 21234; ecli:NL:RBAMS:2023:279 (Eisers tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitleg-afspraak-over-gebruik-foto-s-op-website

Rechtbank Amsterdam 24 januari 2023, IEF 21234; ECLI:NL:RBAMS:2023:279 (eisers tegen gedaagde) In deze zaak ging het om een geschil tussen twee fotografen (de eisers) en een bedrijf (de gedaagde) over het gebruik van foto's op de website van het bedrijf. Er was een overeenkomst gesloten waarin afspraken waren gemaakt over het gebruik van de foto's, maar de partijen waren het oneens over de interpretatie van deze afspraken. De gedaagde partij beweerde dat zij de foto's op de website mocht tonen zonder toestemming van de eisers, terwijl de eisers beweerden dat hier wel toestemming voor nodig was. De rechter moest de afspraken in de overeenkomst interpreteren en bepalen wat de partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De rechter oordeelde dat de gedaagde partij de overeenkomst mocht opvatten zoals zij had gedaan en dat zij op één foto na, wel toestemming had voor het gebruik van de foto's. De eisers verloren de zaak en moeten de proceskosten betalen. De rechter merkte op dat de zaak eigenlijk vooral om een contractueel geschil ging en kende daarom slechts de helft van de hogere proceskosten toe die normaal in IE-zaken worden toegewezen.

IEF 21232

Persbericht van Volt niet onrechtmatig

Hof Amsterdam 7 feb 2023, IEF 21232; ECLI:NL:GHAMS:2023:276 (Volt Nederland tegen Geïntimeerde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/persbericht-van-volt-niet-onrechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 7 februari 2023, IEF 2123, ECLI:NL:GHAMS:2023:276 (Volt Nederland tegen Geïntimeerde) Deze zaak gaat over een door Volt gepubliceerd persbericht waarin wordt geschreven over schorsing van geïntimeerde, die tot voor kort lid was van de Tweede Kamerfractie van Volt, naar aanleiding van enkele meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Geïntimeerde heeft gevorderd Volt te veroordelen de schorsing in te trekken en een rectificatie te plaatsen. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen toegewezen. Geïntimeerde zou zijn beschadigd in haar eer en goede naam, omdat zij publiekelijk te voortvarend door Volt is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het hof oordeelt dat de grenzen van toelaatbare kritiek op een politicus ruimer zijn dan op een burger als private persoon. Daarnaast oordeelt het hof ten aanzien van het persbericht dat het iets te vroeg is gepubliceerd, maar dat dit het handelen door Volt niet onrechtmatig maakt. De inhoud van het persbericht vond steun in de toen bekende feiten, behalve dat het ging om slechts één melding in plaats van meerdere meldingen. Concluderend kan het persbericht niet als onrechtmatig worden bestempeld en vernietigt het hof het bestreden vonnis. 

 

 

IEF 21201

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger

Ontschrijving, onttekening en ontkenning

In de Volkskrant van vrijdag 27 januari signaleert een hogeschooldocent terecht dat door het gebruik van chatbots als ChatGPT na de ontlezing nu de ‘ontschrijving’ dreigt. Dat klopt. Plaatjesrobot Dall-E zal leiden tot meer ‘onttekening’ en ‘ontfotografering’. Als ‘creatief’ schrijven of plaatjes maken aan de computer kan worden overgelaten zal dit in toenemende mate gebeuren en is daar minder werk voor mensen. Het is inderdaad de vraag hoe wij hier in de samenleving en het onderwijs mee omgaan.

IEF 20983

Vordering tot inzage in beslag genomen bescheiden toegewezen

Rechtbank Rotterdam 7 sep 2022, IEF 20983; ECLI:NL:RBROT:2022:7546 (Brein c.s. tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-inzage-in-beslag-genomen-bescheiden-toegewezen

Rb. Rotterdam 7 september 2022, IEF 20983; ECLI:NL:RBROT:2022:7546 (Brein c.s. tegen gedaagde) Brein is een stichting die auteursrechtinbreuken bestrijdt in het kader van collectieve belangenbehartiging. Gedaagde is een eenmanszaak die onder meer mediaboxen met daarop geïnstalleerde IPTV-abonnementen verkocht. De voorzieningenrechter heeft verlof tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag verleend aan Brein. Brein vordert in dit geschil onder meer dat gedaagde wordt bevolen toestemming te verlenen aan de deurwaarder om de bescheiden waarop beslag is gelegd aan Brein te verstrekken. Gedaagde vordert onder meer dat het door Brein gelegde conservatoire beslag wordt opgeheven. De rechtbank meent dat er voldaan is aan alle toepasselijke ontvankelijkheidsvereisten uit de artikelen 3:305a BW en 1018b e.v. Rv.

IEF 20911

Uitspraak ingezonden door Gerard van der Wal, Shaharzaad Said en Timme Geerlof, Windt Le Grand Leeuwenburgh Advocaten

Verzoeken tot verbetering en aanvulling eindvonnis afgewezen

Rechtbank Den Haag 17 aug 2022, IEF 20911; ECLI:NL:RBDHA:2022:8273 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoeken-tot-verbetering-en-aanvulling-eindvonnis-afgewezen

Rb. Den Haag 17 augustus 2022, IEF 20911; ECLI:NL:RBDHA:2022:8273 (Bacardi tegen Loendersloot en Flint Warehousing) LI heeft de rechtbank verzocht om verbetering van het dictum in het gewezen eindvonnis [IEF 20900]. LI meent dat er in het dictum niet is opgenomen dat het gaat om merkinbreukmakend handelen door LI. Bacardi heeft gereageerd op dit verzoek van LI. Bacardi meent dat het verzoek van LI moet worden afgewezen. Ook heeft Bacardi aan haar reactie een verzoek tot aanvulling van dictumonderdeel 3.7 toegevoegd. De rechtbank overweegt dat er hier geen sprake is van een kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent en wijst de verzoeken van zowel LI als Bacardi af. 

IEF 20877

Procedure geschorst in afwachting hoger beroep

Rechtbank Amsterdam 13 jul 2022, IEF 20877; ECLI:NL:RBAMS:2022:4168 (Buma en Sena tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/procedure-geschorst-in-afwachting-hoger-beroep

Rb. Amsterdam 13 juli 2022, IEF 20877; ECLI:NL:RBAMS:2022:4168 (Buma en Sena tegen gedaagde) In het tussenvonnis van 15 juli 2020 [IEF 19334] werd geoordeeld dat gedaagde aansprakelijk is voor de schade die Buma en Sena geleden hebben als gevolg van het onrechtmatig handelen van gedaagde. Bij tussenvonnis van 9 september 2020 werd geoordeeld dat van het tussenvonnis van 15 juli 2020 tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld. Het instellen van een tussentijds hoger beroep van een niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard tussenvonnis, leidt ertoe dat de procedure bij de rechtbank is geschorst. Het instellen van een door de rechtbank toegestaan tussentijds hoger beroep heeft schorsende werking van de rechtbankprocedure. Die schorsing brengt mee dat verdere proceshandelingen nietig zijn, althans dat die naderhand verrichte proceshandelingen geen gevolgen mogen hebben. In sommige gevallen kan de procedure bij de rechtbank wel worden voortgezet terwijl tussentijds hoger beroep van het tussenvonnis is ingesteld. Partijen hebben proceshandelingen verricht nadat tussentijds hoger beroep is ingesteld van de tussenvonnissen van 15 juli en 9 september 2020. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat de procedure bij de rechtbank is voorgezet ondanks het ingestelde tussentijds hoger beroep. De rechtbank schorst de procedure in afwachting van het hoger beroep van de tussenvonnissen.

IEF 20867

Vordering tot intrekking procedure in België afgewezen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 jul 2022, IEF 20867; ECLI:NL:RBZWB:2022:4130 (Alsare tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-intrekking-procedure-in-belgi-afgewezen

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juli 2022, IEF 20867; ECLI:NL:RBZWB:2022:4130 (Alsare tegen gedaagde) Alsare is een Nederlandse onderneming en heeft de domeinnaam www.beeldsmid2.nl geregistreerd. Gedaagde is een Nederlandse fotograaf. Gedaagde stelt dat hij rechthebbende is van een foto die op de website van Alsare heeft gestaan. Gedaagde stelt dat Alsare zijn auteursrecht heeft geschonden. Alsare vordert in deze zaak dat de procedure tegen Alsare in België wordt ingetrokken. Alsare stelt dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt door in België een procedure te starten terwijl de Belgische rechter absoluut onbevoegd is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het wederzijds vertrouwen in elkaars rechtssystemen eraan in de weg staat dat de rechter van een lidstaat de bevoegdheid van een rechter in een andere lidstaat toetst. Ook verzet het Europese recht zich ertegen dat een rechtbank van een lidstaat een partij een verbod oplegt een rechtsvordering in te stellen of voort te zetten bij een rechtbank van een andere lidstaat. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Alsare af.