Overige  

IEF 21897

Geen onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer van Schwa-Medico

Gerechtshoven 6 feb 2024, IEF 21897; ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-concurrentie-door-ex-werknemer-van-schwa-medico

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 februari 2024,IEF 21897,IT&R 4480;ECLI:NL:GHARL:2024:875 (Schwa-Medico tegen Geïntimeerde) Tussen partijen heeft lange tijd een arbeidsovereenkomst bestaan. Deze overeenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd. Vervolgens is geïntimeerde bij een concurrent van Schwa-Medico in dienst getreden. Schwa-Medico verwijt geïntimeerde dat hij haar onrechtmatig concurrentie aandoet.

IEF 21876

Vordering tot rectificatie van Tapco is afgewezen

Rechtbanken 27 dec 2023, IEF 21876; ECLI:NL:RBMNE:2023:7076 (Tapco tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-rectificatie-van-tapco-is-afgewezen

Vzr. Rb. Midden-Nederland 27 december 2023, IEF 21876; ECLI:NL:RBMNE:2023:7076 (Tapco tegen gedaagde) Tapco is producent van kunststof leien. Gedaagde is importeur en leverancier van leien. In deze zaak betwist Tapco de kritiek van gedaagde op de kwaliteit van haar producten. Na een eerdere regeling waarin gedaagde instemde met het verwijderen van de kritiek van haar website, beweert Tapco dat gedaagde zich niet aan deze afspraak heeft gehouden.

IEF 21870

Hof oordeelt dat gebruik Only for Men teken geen merkinbreuk vormt

Hof Den Haag 16 jan 2024, IEF 21870; ECLI:NL:GHDHA:2024:51 (OFM c.s. tegen Bestseller c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-oordeelt-dat-gebruik-only-for-men-teken-geen-merkinbreuk-vormt

Hof Den Haag 16 januari 2024, IEF 21870; ECLI:NL:GHDHA:2024:51 (OFM c.s. tegen Bestseller c.s.) Het gaat in deze zaak om de vraag of OFM c.s. tekort is geschoten in de nakoming van een overeenkomst met Bestseller c.s. over het gebruik van het teken Only for Men, ingeschreven in 2007. Ook is de vraag of OFM c.s. met het teken inbreuk heeft gemaakt op het merk ONLY van Bestseller c.s Partijen hebben na inschrijving van het ‘2007-merk’ in een overeenkomst getekend met afspraken over het gebruik van het merk. Voor de rechtbank vordert Bestseller c.s. dat verklaard wordt dat OFM c.s. toerekenbaar gekort is geschoten in de nakoming van deze overeenkomst. Hierin werd afgesproken dat OFM c.s. alleen het origineel gedeponeerde merk zou gebruiken. In 2012, 2016 en 2019 deponeerde zij echter nog drie ander merken met de tekst ‘Only for Men’. In eerste aanleg is geoordeeld dat OFM c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van het ONLY-merk. OMF c.s. is hiertegen in hoger beroep gekomen.

IEF 21842

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 9, lid 7, van richtlijn 2004/48/EG

HvJ EU 11 jan 2024, IEF 21842; ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-9-lid-7-van-richtlijn-2004-48-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21842,LS&R 2226,IEFbe 3707, ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead) In deze zaak gaat het om een geschil tussen Mylan AB en Gilead over een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor een antiretroviraal geneesmiddel. De markkinaoikeus (bijzondere rechter van Finland) heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof), met name met betrekking tot de verenigbaarheid van de Finse risicoaansprakelijkheidsregeling met Artikel 9, Lid 7 van richtlijn 2004/48/EG. Deze bepaling creëert de bevoegdheid voor rechterlijke instanties om op verzoek van de verweerder een passende vergoeding op te leggen voor schade die is geleden door onterechte voorlopige maatregelen. De Finse regeling bepaalt dat de verzoeker schade moet vergoeden als een voorlopige maatregel ongegrond blijkt.

IEF 21840

Hof bekrachtigt vonnis over onrechtmatige beschuldigingen van plagiaat, bedrog en fraude

Gerechtshoven 9 jan 2024, IEF 21840; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-vonnis-over-onrechtmatige-beschuldigingen-van-plagiaat-bedrog-en-fraude

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2024, IEF 21840, IT&R 4455; ECLI:NL:GHARL:2024:167 (Appellant tegen Stichting geïntimeerde) Appellant is sterrenkundige en schrijver. Stichting [geïntimeerde] (hierna: geïntimeerde) beheert, onderhoudt en gebruikt een radiotelescoop. Geïntimeerde verwijt appellant ervan dat hij zich onrechtmatig heeft uitgelaten in verschillende publicaties jegens de stichting. Zo heeft appellant zich er meerdere keren over uitgelaten dat het bestuur van geïntimeerde zich schuldig zou maken aan bedrog, fraude, plagiaat, pseudowetenschap, intimidatie en seksisme. De rechtbank heeft in een vonnis van 27 oktober 2021 appellant onder andere veroordeeld om de onrechtmatige uitlatingen te staken en gestaakt te houden. Na dit vonnis heeft appellant hier zich niet aan gehouden.

IEF 21832

Opposant is aansprakelijk voor schade die SolidNature heeft geleden

Gerechtshoven 19 dec 2023, IEF 21832; ECLI:NL:GHARL:2023:10752 (SolidNature tegen opposant), https://www.ie-forum.nl/artikelen/opposant-is-aansprakelijk-voor-schade-die-solidnature-heeft-geleden

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2023,IEF 21832; ECLI:NL:GHARL:2023:10752 (SolidNature tegen opposant) SolidNature verdacht de opposant ervan betrokken te zijn bij een grootscheepse lastercampagne die bedoeld was om SolidNature schade toe te brengen. Het hof kwam uiteindelijk tot de conclusie dat opposant onrechtmatig tegenover SolidNature heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade die SolidNature heeft geleden.

IEF 21824

Geleverd bewijs van Ravestein is onvoldoende

Rechtbanken 6 dec 2023, IEF 21824; ECLI:NL:RBROT:2023:11809 (Ravestein tegen Maccregor Cargotec Corporation), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geleverd-bewijs-van-ravestein-is-onvoldoende

Rb. Rotterdam 6 december 2023, IEF 21824; ECLI:NL:RBROT:2023:11809 (Ravestein tegen MacGregor Cargotec Corporation) In het tussenvonnis van 1 juni 2022 is in conventie onder andere geoordeeld dat er geen sprake is van slaafse nabootsing aan de kant van MacGregor Cargotec Corporation (hierna: Cargotec). Voorts heeft de rechtbank geoordeeld dat Ravestein bewijs mag leveren voor haar vorderingen, op voorwaarde dat deze gebaseerd zijn op de schending van de bedrijfsgeheimen van Ravestein door Cargotec.

IEF 21811

Eindvonnis in collectieve actie van Stichting BREIN over de verhandeling van IPTV-pakketten

Rechtbanken 6 dec 2023, IEF 21811; ECLI:NL:RBDHA:2023:18832 (Stichting Brein tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eindvonnis-in-collectieve-actie-van-stichting-brein-over-de-verhandeling-van-iptv-pakketten

Rb. Den Haag 6 december 2023, IEF 21811; ECLI:NL:RBDHA:2023:18832 (Stichting Brein tegen gedaagde). Eindvonnis in de collectieve actie van Stichting BREIN [zie IEF 21738]. In deze zaak heeft Stichting Brein op de website van gedaagde een IPTV-pakket besteld en betaald op een Bulgaarse paymentprovider MyPos ten gunste van de handelsnaam van gedaagde.

IEF 21765

Uitspraak ingezonden door Peter Teunissen, Radboud Universiteit.

Gebruik van aangepast logo Lupi onrechtmatig, overige uitingen toelaatbaar

Rechtbank Den Haag 8 nov 2023, IEF 21765; ECLI:NL:RBDHA:2023:16603 (Lupi tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-van-aangepast-logo-lupi-onrechtmatig-overige-uitingen-toelaatbaar

Vzr. Rb. 8 november 2023, IEF 21765; ECLI:NL:RBDHA:2023:16603 (Lupi tegen gedaagden) Lupi is een uitbater van drie espressobars rondom Den Haag. De gedaagden bestaan onder andere uit voormalig medewerkers van Lupi. Zij hebben uitlatingen gedaan met als strekking dat Lupi zich schuldig maakt aan uitbuiting. Gedaagden hebben daartoe online berichten geplaatst, flyers verspreid, gedemonstreerd en de media benaderd. Hierbij is een aangepaste versie van het logo van Lupi gebruikt. In dit kort geding vordert Lupi het staken van verdere demonstraties, flyeracties en plaatsing van negatieve persberichten. Hiertoe stelt zij dat de uitlatingen afbreuk doen aan de reputatie van Lupi en gevolgen hebben voor de veiligheid van Lupi's medewerkers. Hiermee zouden gedaagden onrechtmatig handelen. Daarnaast zou het gebruik van het aangepaste logo een inbreuk zijn op het merkenrecht van Lupi op grond van art. 2.20 lid 2 onder d BVIE.  

IEF 21747

Uitlatingen in TV-zending Zembla niet onrechtmatig

Hof 's-Hertogenbosch 10 okt 2023, IEF 21747; ECLI:NL:GHSHE:2023:3271 (Appellanten tegen geïntimeerden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-tv-zending-zembla-niet-onrechtmatig

Hof Den Bosch 10 oktober 2023, IEF 21747; ECLI:NL:GHSHE:2023:3271 (Appellant tegen geïntimeerde). Appellant had een boerderij waar geiten werden gehouden. Daar bood appellant mensen met een beperking dagbesteding aan. Geïntimeerde was stagiair op de boerderij. Op een zekere dag heeft de boerderij de dierenarts ingeschakeld, waarbij monsters zijn genomen van de geiten op de boerderij. De dag nadat de dierenarts was geweest, heeft een schoolklas een bezoek gebracht aan de boerderij. Twee dagen daarna heeft de boerderij besloten dat de mensen met een verstandelijke beperking naar een andere locatie ondergebracht moesten worden.  Vervolgens bleek dat de uitslag van het laboratoriumonderzoek van de monsters positief was getest op Q-koorts. Hierna zijn bijna alle geiten van de boerderij geruimd, waarop appellant heeft besloten te stoppen met de boerderij. Appellant is begonnen met een nieuwe dagbesteding voor mensen met een beperking. In een TV-uitzending van het programma Zembla heeft geïntimeerde verteld dat al lang bekend was dat sprake was van Q-koorts op de boerderij. Appellant is later strafrechtelijk vervolgd omdat hij aanmerkelijk onvoorzichtig tegenover een leerling heeft gehandeld door deze zijn boerderij te laten bezoeken, terwijl appellant wist dat er Q-koorts heerste, waarbij de leerling tijdens dit bezoek besmet is geraakt met de Q-koorts bacterie en daaraan is overleden. Appellant is hiervan vrijgesproken. In eerste aanleg heeft de rechter geoordeeld dat onvoldoende is bewezen dat de uitlating van geïntimeerde in het programma Zembla onjuist is. Appellant vordert schadevergoeding.