Knowhow bescherming

IEF 18362

Foto's van verticale teeltinstallatie zijn onrechtmatige verkrijging know how

Rechtbanken 20 mrt 2019, IEF 18362; ECLI:NL:RBDHA:2019:2729 (Future Crops tegen Certhon), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foto-s-van-verticale-teeltinstallatie-zijn-onrechtmatige-verkrijging-know-how

Rechtbank Den Haag 20 maart 2019, IEF 18362, LS&R 1697; ECLI:NL:RBDHA:2019:2729 (Future Crops tegen Certhon) Bedrijfsgeheimen. Future Crops drijft een onderneming in de verticale teelt van kruiden, Certhon drijft een onderneming die zich bezig houdt met de bouw van tuinbouwkassen en de verwarmings- en luchtbehandelingstechniek daarvan. Future Crops wil haar gewassen telen in een hal, en heeft om deze in te richten diverse opdrachtnemers aangenomen. Certhon was een potentiële opdrachtnemer, en heeft in het kader van de onderhandelingen een geheimhoudingsverklaring getekend. Toen de opdracht aan Certhon is verstrekt zijn verdere afspraken omtrent geheimhouding gemaakt. In weerwil van de gemaakte afspraken hebben werknemers van Certhon beeldopnamen van de hal gemaakt. Allereerst heeft Future Crops, mede gelet op de genuanceerde stelplicht in verband met het geheime karakter van haar knowhow, voldoende onderbouwd dat er sprake is van unieke kennis. Ook is het aannemelijk dat de knowhow handelswaarde heeft nu Future Crops hier veel tijd en geld in heeft geïnvesteerd. Het nemen van foto’s van deze knowhow is een onrechtmatige handeling jegens Future Crops. Niet is komen vast te staan dat er sprake is van een concrete dreiging dat Certhon de door haar verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden. Certhon heeft onrechtmatig gehandeld door zich onbevoegd te begeven bij fase 1 en aldaar het luchtgordijn, het irrigatiesysteem en de kweekbakken die daarop aansluiten van dichtbij te bekijken en te fotograferen.

IEF 18030

Kaartsysteem voor zorgconsument staken en lijst geanonimiseerde personen en instellingen verstrekken

Hof Amsterdam 16 okt 2018, IEF 18030; (Hallo Dokter/Stichting Effectief Medicijngebruik tegen MediSecureCards), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kaartsysteem-voor-zorgconsument-staken-en-lijst-geanonimiseerde-personen-en-instellingen-verstrekken

Hof Amsterdam 16 oktober 2018, IEF 18030; IT 2653; LS&R 1649 (Hallo Dokter/Stichting Effectief Medicijngebruik tegen MediSecureCards) Geheimhoudingscontract. Medisecurecards ontwikkelt een systeem/werkwijze voor de persoonlijke veiligheid van de zorgconsument en medische gegevens toegankelijk en beschikbaar te maken voor derde zorgverleners. De voorzieningenrechter [IEF 17385] oordeelt dat er in strijd met de overeengekomen geheimhoudingsverplichting is gehandeld. Het hof vernietigt het vonnis voor zover afgifte van een lijst van geanonimiseerde personen en instellingen is geweigerd en beveelt SEM om gebruik van de kaart waarmee toegang tot de online Persoonlijke Gezondheidsomgeving kan worden verkregen te staken en veroordeelt SEM om een volledig leesbaar afschrift te verstrekken van een lijst van geanonimiseerde personen en van instellingen met wie SEM sinds 13 augustus 2016 een overeenkomst is aangegaan aangaande de kaart en de data waarop de overeenkomst is aangegaan en het aantal gebruikers. Dit op straffe van een dwangsom van €500 voor iedere dag, tot maximum van €50.000,00.

IEF 17908

Auteursrechtinbreuk op constructietekeningen staken, maar onvoldoende maatregelen getroffen om van bedrijfsgeheim te spreken

Rechtbank Midden-Nederland 8 aug 2018, IEF 17908; ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 (Wärtsilä tegen Aegir Marine), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-constructietekeningen-staken-maar-onvoldoende-maatregelen-getroffen-om-van-be
constructietekening Wärtsilä

Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2018, IEF 17908; ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 (Wärtsilä tegen Aegir Marine) Auteursrecht. Bedrijfsgeheimen. Constructietekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd werken, maar worden beperkt door functionele eisen, algemene normen en gebruik van hetzelfde computerprogramma. Op de constructietekeningen staat vermeld dat deze niet verder mogen worden verspreid en er zijn geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten, dit draagt wel bij, maar baat Wärtsilä onvoldoende voor een beroep op bescherming van bedrijfsgeheimen. Van de gelaagde structuur als barrière blijft niet veel over. Onvoldoende is gebleken dat voldaan is aan het - voor bescherming als bedrijfsgeheim gestelde- vereiste dat Wärtsilä c.s. alle redelijke maatregelen heeft getroffen om haar informatie (constructietekeningen en overhaalijsten) geheim te houden. In het incident verbiedt de rechtbank AMPS voor de duur van het geding elke inbreuk op de auteursrechten en afschrift te verstrekken van alle documenten. In reconventie vervalt het gelegde bewijsbeslag voor zover deze meer hebben getroffen dan de constructietekeningen en overhaallijsten; Wärtsilä erkent dat ze alleen de bescherming van de constructietekeningen inroept en niet van ontwerptekeningen.

IEF 17649

Opdrachtnemer heeft geheimhoudingsplicht, maar hoeft geen verantwoording af te leggen over vernietigde bedrijfsvertrouwelijke gegevens

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 feb 2018, IEF 17649; ECLI:NL:GHARL:2018:1712 (Ylvas tegen Transvision), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opdrachtnemer-heeft-geheimhoudingsplicht-maar-hoeft-geen-verantwoording-af-te-leggen-over-vernietigd

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018, IEF 17649; IT 2547; ECLI:NL:GHARL:2018:1712 (Ylvas tegen Transvision c..) Geheimhoudingsbeding. Opdrachtnemer heeft geen verplichting om verantwoording af te leggen over wijze van vernietiging van bedrijfsvertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Transvision c.s. sommeren de opdrachtnemer om binnen 24 uur de schriftelijke informatie op hun kantoor af te geven en de digitale informatie te vernietigen en daarvan proces-verbaal op te maken. De opdrachtnemer heeft aangevoerd dat hij als reactie op de brief de schriftelijke informatie heeft vernietigd en de digitale informatie heeft verwijderd van zijn gegevensdrager en cloud-opslag. Transvision c.s. stellen dat de opdrachtnemer daardoor de verdenking op zich heeft geladen dat hij bedrijfsvertrouwelijke informatie heeft achtergehouden. De voorzieningenrechter gaat hierin voor een groot deel mee en legt de opdrachtnemer een aantal bevelen op tot afstaan van gegevens en het afleggen van verantwoording daarover, naast een gebod tot naleving van het geheimhoudingsbeding en een verbod om zich in te laten met de Valys-aanbesteding [ECLI:NL:RBGEL:2018:380; ECLI:NL:RBGEL:2017:6488]. Hof: In beginsel is de geheimhouder vrij te bepalen op welke manier hij zijn geheimhoudingsverplichting uitvoert en rust op hem niet een verantwoordingsplicht als door de voorzieningenrechter aangenomen. Het voorgaande wordt niet anders, doordat geheimhouding urgenter werd door de indiensttreding van de opdrachtnemer bij een concurrent. Het is niet zodanig ongebruikelijk dat een opdrachtnemer na beëindiging van de opdracht werkzaamheden gaat verrichten voor een concurrent dat daardoor een verantwoordingsplicht gaat gelden als door Transvision c.s. verdedigd en door de voorzieningenrechter aangenomen. Het Hof gebiedt geheimhoudingsverplichting van de opdrachtnemer.

IEF 17524

Conclusie AG: Vernietiging arrest waar inzage werd gegeven ex 843a Rv rondom bedrijfsgeheimen

Hoge Raad 23 feb 2018, IEF 17524; ECLI:NL:PHR:2018:187 (Organik tegen Dow Chemicals), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-vernietiging-arrest-waar-inzage-werd-gegeven-ex-843a-rv-rondom-bedrijfsgeheimen

Conclusie AG HR 23 februari 2018, IEF 17524 (Organik tegen Dow Chemicals) Bedrijfsgeheim. Bewijsbeslag en inzage. Conclusie strekt tot vernietiging van arresten IEF 16142 en IEF 16638 waarbij inzage in deel van materiaal ex 843a Rv werd gegeven. Conclusie AG: In zijn arrest van 3 september 2013 in de zaak Molenbeek Invest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de art. 730 en 843a RV voldoende grondslag bieden voor het leggen van een bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken, en voorts dat op een dergelijk beslag de art. 1019a lede 1 en 3, 1019b leden 3 en 4 en 1019c Rv, voor zover nodig, overeenkomstig van toepassing zijn. Het rechterlijke verlof om bewijsbeslag te leggen geeft geen verdergaande aanspraken dan de bewaring van de in beslag genomen beslagen; noch dit verlof, noch de beslaglegging zelf geeft de beslaglegger dan ook recht op inzage, afschrift, of uittreksel.

IEF 17425

KvK heeft de wedstrijdinzending niet gebruikt om Locatiescan te ontwikkelen

Rechtbank Midden-Nederland 13 dec 2017, IEF 17425; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kvk-heeft-de-wedstrijdinzending-niet-gebruikt-om-locatiescan-te-ontwikkelen
kvk locatiescan

Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2017, IEF 17425; IT 2456; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK) Onrechtmatige daad. Dat de Kamer van Koophandel de inzending van eisers heeft gebruikt om de Locatiescan te ontwikkelen en dat eisers op onjuiste gronden zijn afgevallen in de wedstrijd is niet vast komen te staan. De Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke voorlichtingstaak met het beschikbaar stellen van de Locatiescan. Dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert.

IEF 17385

Na toezending uitgebreide documentatie schending geheimhoudingsovereenkomst kaartsysteem voor zorgconsument

Rechtbank Amsterdam 20 dec 2017, IEF 17385; (Medisecurecards tegen Hallo Dokter-Stichting Effectief Medicijngebruik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/na-toezending-uitgebreide-documentatie-schending-geheimhoudingsovereenkomst-kaartsysteem-voor-zorgco
asi24 CC0 pixabay

Vzr. Rechtbank Amsterdam 20 december 2017, IEF 17385 (Medisecurecards tegen Hallo Dokter-Stichting Effectief Medicijngebruik) Contractenrecht. Bedrijfsgeheimen. Medisecurecards is opgericht om een systeem/werkwijze te ontwikkelen voor de persoonlijke veiligheid van de zorgconsument en medische gegevens toegankelijk en beschikbaar te maken voor derde zorgverleners. Deze worden via een specifieke pas toegankelijk doordat via internet toegang wordt verschaft tot een online opslagplaats. Medisecurecards heeft het hele concept aan de Stichting gestuurd en na ondertekening van geheimhoudingsovereenkomst documentatie, informatie en conceptlicentieovereenkomst ontvangen voor onderzoek naar mogelijke samenwerking. Vruchteloos gebleven pogingen om de vertrouwensbreuk te herstellen, heeft niet gebaat. Na beëindiging van de samenwerking toont SEM op HalloDokter.nl een kopie van de kaart volgens een systeem dat nagenoeg identiek is. SEM heeft gehandeld in strijd met de overeengekomen geheimhoudingsverplichting. Staking wordt bevolen op last van dwangsom van €1.000,00 per dag(deel). Een contractuele boete van €10.000,00.

IEF 16638

Inzage in deel materiaal ex 843a Rv en specificatie bedrijfsgeheimen

Hof Den Haag 17 jan 2017, IEF 16638; ECLI:NL:GHDHA:2017:57 (Dow Chemical c.s. tegen Organik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzage-in-deel-materiaal-ex-843a-rv-en-specificatie-bedrijfsgeheimen

Hof Den Haag 17 januari 2017, IEF 16638; ECLI:NL:GHDHA:2017:57 (Dow Chemical c.s. tegen Organik) Bedijfsgeheimen. Tussenarrest [IEF 16142].  In het incident worden bewarende maatregelen opgeheven op bepaald materiaal. In principaal beroep staat het hof Dow toe inzage te nemen in en kopieën te krijgen van een deel van het materiaal dat door de deurwaarder in bewaring wordt gehouden. Dow geeft BDO de opdracht om op basis van (variaties op) zoektermen documenten te selecteren. Ze zijn tot geheimhouding ten opzichte van partijen en derden verplicht. Dow moet de specificatie van de 52 bedrijfsgeheimen die zij heeft ingediend in de ITC-procedure, ter beschikking stellen aan deskundige Hungenberg.