Octrooirecht

IEF 18886

Geen inbreuk octrooi monopool-antenne

Rechtbank Den Haag 10 dec 2019, IEF 18886; (Fractus tegen Xiaomi c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-octrooi-monopool-antenne

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 december 2019, IEF 18886; (Fractus tegen Xiaomi c.s.) Kort geding. Fractus ontwikkelt en verkoopt telecommunicatie-antennes en is houder van een octrooi op de monopool-antenne. Xiaomi Technology is een Nederlands technologiebedrijf. Fractus stelt dat Xiaomi c.s. met de Xiaomi-telefoon inbreuk maakt op het octrooi. De vorderingen van Fractus zijn niet toewijsbaar. De beschermingsomvang van het octrooi kan niet zo ruim worden uitgelegd als Fractus voorstaat. Als wel van de omtrek uitgegaan zou worden, maakt het octrooi niet duidelijk bij welke breedte of dikte van de stralingsarm niet langer de vorm van de stralingsarm zelf, maar de vorm van de omtrek relevant wordt. De Xiaomi-telefoons vallen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi, omdat de vorm van de stralingsarm van de antennes van de Xiaomi-telefoons niet voldoet aan kenmerk 1.6. De stralingsarmen van de Xiaomi-antennes vormen geen “closed loop”. Ook de vorderingen op grond van een onrechtmatige daad worden afgewezen.

IEF 18882

Tenuitvoerlegging bodemvonnis langlopende orchidee-zaak geschorst

Hof Den Haag 2 dec 2019, IEF 18882; (VG Colours tegen HE Licenties), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tenuitvoerlegging-bodemvonnis-langlopende-orchidee-zaak-geschorst

Hof Den Haag 2 december 2019, IEF 18882; (VG Colours tegen HE Licenties) Zie ook [IEF 17517], [IEF 18535] en [IEF 18796]. Arrest in incident in octrooizaak met betrekking tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het bodemvonnis. HE Licenties maakt onderdeel uit van de Hanson groep. Zij houdt zich bezig met het beheren van octrooirechten in de sierplantenindustrie en is houdster van het Nederlandse octrooi NL1040904. VG Colours is een onderneming die zich bezighoudt met het kunstmatig kleuren van witte orchideeën. Het beroep van HE Licenties op niet-ontvankelijkheid wordt verworpen.  Dat de rechtbank bij de beoordeling een aantal verweren ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten, brengt niet zonder meer mee dat het eindoordeel over de inbreuk onjuist is. Dat moet in de hoofdzaak worden bepaald. Wel staat daarmee vast dat de beoordeling onvolledig is geweest. De ten uitvoerlegging van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 2019 [IEF 18535] wordt geschorst.

IEF 18880

Schikkingsregeling snijplaten-octrooi blijft in stand

Hof Den Haag 7 mei 2019, IEF 18880; ECLI:NL:GHDHA:2019:3224 (Jet Set tegen BIS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schikkingsregeling-snijplaten-octrooi-blijft-in-stand

Hof Den Haag 7 mei 2019, IEF 1880; ECLI:NL:GHDHA:2019:3224 (Jet Set tegen BIS) X is houder van het octrooi EP1507630. Het betreft een systeem voor het snijden van staalplaten. Jet Set exploiteert de door X ontwikkelde snijmachines. Tussen Jet Set en Brielle Industrie Services is een regeling overeengekomen, de schikkingsregeling. In deze schikkingsregeling tussen Jet Set en BIS is onder meer bepaald dat BIS elke inbreuk op het octrooi zal staken. In eerste aanleg werd het Nederlandse deel van EP 630 vernietigd. De schorsing van de schikkingsregeling die voorafgaand aan de bodemprocedure is getroffen omtrent het onthouden van handelingen die inbreuk maken op EP 630 werd niet toegewezen. Strijd met de schikkingsregeling werd evenmin toegewezen omdat een elektrisch aangedreven motor niet binnen de beschermingsomvang valt. Jet Set is niet ontvankelijk in haar principaal appel. Door BIS wordt een incidenteel appel gestart. De gewezen vonnissen worden bekrachtigd. 

IEF 18862

Inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan inventiviteit

Hof Den Haag , IEF 18862; ECLI:NL:GHDHA:2019:3155 (Icos tegen Teva), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukverbod-afgewezen-wegens-gebrek-aan-inventiviteit

Hof Den Haag 27 augustus 2019, IEF 18862, LS&R 1764; ECLI:NL:GHDHA:2019:3155 (Icos tegen Teva) Teva en Icos zijn twee ondernemingen die zich bezighouden met de productie, distributie en verhandeling van geneesmiddelen. Icos is houdster van een octrooirecht van een geneesmiddel voor de behandeling van seksuele disfuncties. De verbinding is 'tadalafil', als opvolger van Viagra, onder de naam Cialis op de markt gebracht voor de behandeling van erectiestoornissen. Op de stof tadalafil rust eveneens octrooirecht waarvan Icos houdster is, voor de behandeling van impotentie. Tijdens de ontwikkeling van tadalafil als geneesmiddel zijn klinische studies uitgevoerd, waarin diverse doseringen zijn getest. Teva heeft vervolgens eveneens een geneesmiddel met tadalafil op de markt gebracht. Icos vordert een inbreukverbod ten aanzien van haar octrooi op de stof tadalafil. Conclusie 10 van het octrooi is niet inventief. Omdat de inventiviteit van de overige conclusies los van conclusie 10 onvoldoende zijn gemotiveerd, volgen deze het lot van conclusie 10 en heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat alle conclusies niet inventief zijn. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18731

Jurisprudentielunch Octrooirecht

Blijf up to date en kom naar de jaarlijkse Jurisprudentielunch Octrooirecht van deLex, op woensdag 11 december. Met het volledige overzicht van relevante uitspraken, aangeboden door Bart van den Broek en Willem Hoyng.
Kijk hier voor meer informatie.

IEF 18831

Conclusie P-G centraal beperkt octrooi

Hoge Raad 18 okt 2019, IEF 18831; ECLI:NL:PHR:2019:1192 (High Point Sarl tegen KPN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-centraal-beperkt-octrooi

Parket bij HR 18 oktober 2019; IEF 18831, IT 2949; ECLI:NL:PHR:2019:1192 (High Point Sarl tegen KPN) Deze zaak is een vervolg op het eerdere, tussentijdse, cassatieberoep tegen het tussenarrest van het gerechtshof Den Haag van 3 november 2015, waarin in het principale cassatieberoep – samengevat – de vraag diende te worden beantwoord of de uitoefening van het recht van de octrooihouder om op de voet van art. 138 lid 3 Europees Octrooiverdrag zijn octrooi te beperken door wijziging van de conclusies, in de weg staat aan toepassing door de rechter van de (nationale) twee-conclusieregel. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 september 2017 [IEF 17105] het principale beroep verworpen, evenals het incidentele cassatieberoep dat – in de kern – over afstand van recht handelde. Nu draait het om de gevolgen van het (inmiddels) door het Europees Octrooibureau (EOB) toegestane verzoek om de omvang van het octrooi te beperken als bedoeld in de art. 105a-c EOV. Consequentie van een dergelijke beslissing is dat de centrale beperking van het octrooi terugwerkende kracht heeft (art. 68 EOV).

IEF 18821

Uitvinding ´team peeling processing system´ is niet nieuw

Rechtbank Den Haag 15 nov 2019, IEF 18821; ECLI:NL:RBDHA:2019:12109 (Tomra tegen Kiremko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitvinding-team-peeling-processing-system-is-niet-nieuw

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 november 2019, IEF 18821; ECLI:NL:RBDHA:2019:12109 (Tomra tegen Kiremko) Kort geding.Tomra is een onderneming die sorteer-, schil- en verwerkingsmachines produceert. Zij is houdster van het octrooi voor een 'steam peeling processing system'. Kiremko is een fabrikant van machines voor de aardappelverwerkende industrie, waaronder de Strata Invicta. Volgens Tomra maakt Kiremko door de productie en distributie van de Strata Invicta inbreuk op het octrooi van Tomra. In de onderhavige zaak is echter geoordeeld dat de uitvinding van Tomra, waarop het octrooi berust, niet aan het nieuwheidscriterium voldoet. De maatstaf uit het exhibitivonnis was te streng, aangezien hier geen sprake was van een situatie waarin het kenmerk uitsluitend in een tekening is geopenbaard. Daarnaast zijn de conclusies waarop de vordering steunt, niet geldig. Tomra is daarmee in het ongelijk gesteld.

IEF 18810

Aanvulling ex artikel 31/32 Rv afgewezen

Rechtbank Den Haag 6 nov 2019, IEF 18810; (Medical Workshop tegen Sharpsight), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aanvulling-ex-artikel-31-32-rv-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 november 2019, IEF 18810, LS&R 1754; (Medical Workshop tegen Sharpsight) Kort geding. Aanvullend vonnis. Medical Workshop is een totaalleverancier in oogheelkunde. De heer Gonçalves, bestuurder van Sharpsight, is oogarts en houder van een aantal octrooien waaronder het Europees octrooi EP 2 109 425 B1. Dit octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties. Eind 2009 hebben Medical Workshop en Sharpsight een licentieovereenkomst gesloten m.b.t. Invitria, een product voortgekomen uit het octrooi. Eerder werd geoordeeld [IEF 18761 en LS&R 1745] dat men kon verwachten dat de naam Invitria aan het product verbonden zou blijven. Dit leidt ertoe dat (Sharpsight via Gonçalves, omdat hij de octrooihouder is en hij na afloop van de Licentieovereenkomst als enige recht heeft het product te (doen) produceren en verhandelen, ook het recht heeft de naam Invitria voor het product te gebruiken. Volgens Medical Workshop dient het vonnis op twee punten te worden aangevuld ex artikel 31/32 Rv. Dit verzoek wordt afgewezen. Er is o.a. niet verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde. Ook bevat het vonnis geen fouten die hersteld moeten worden.