Octrooirecht

IEF 20155

Proceskosten na afstand Nederlands deel octrooi

Rechtbank Den Haag 18 aug 2021, IEF 20155; ECLI:NL:RBDHA:2021:9247 (Alcon tegen Amo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/proceskosten-na-afstand-nederlands-deel-octrooi

Rechtbank Den Haag 18 augustus 2021, IEF 20155; ECLI:NL:RBDHA:2021:9247 (Alcon tegen Amo) Zoals in het vonnis van 31 maart 2021 is overwogen [ECLI:NL:RBDHA:2021:9369], heeft Amo afstand gedaan van het Nederlandse deel van het Europese octrooi EP 1 835 861 B1. In de nietigheidsprocedure tegen Alcon is het resterende geschilpunt nu de proceskosten. Het octrooi wordt door afstandshandeling geacht nooit te hebben bestaan. Hierdoor zou Alcon, aangezien haar vorderingen niet gegrond kunnen worden verklaard, in beginsel proceskosten moeten voldoen. Amo heeft pas na betekening van de dagvaarding afstand gedaan van het octrooi. Dit kan aanleiding geven om Amo voor de kosten op te laten draaien. De rechtbank ziet echter geen reden waarom Alcon Amo niet op de hoogte kon stellen van de procedure, zodat Amo afstand kon doen van het octrooi om verdere geschillen te voorkomen. Alcon wordt dan ook als ongelijk gestelde partij veroordeeld tot de proceskosten. 

IEF 20140

Geen bezwaar mogelijk tegen advies tot vernietigbaarheid octrooi

Rechtbank Den Haag 22 jul 2021, IEF 20140; ECLI:NL:RBDHA:2021:8532 (Eiser tegen Octrooicentrum Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-bezwaar-mogelijk-tegen-advies-tot-vernietigbaarheid-octrooi

Rechtbank Den Haag 22 juli 2021, IEF 20140; ECLI:NL:RBDHA:2021:8532 (Eiser tegen Octrooicentrum Nederland) Eiser is octrooihouder van een tweetal octrooien. Op 18 juli 2019 heeft de RDW een verzoek ingediend bij verweerder om een advies uit te brengen over de toepasselijkheid van de vernietigingsgronden op de octrooien van eiser. Eiser heeft hierop verweerschriften ingediend. Het Octrooicentrum heeft vervolgens tot vernietigbaarheid van beide octrooien geadviseerd, wegens gebrek aan inventiviteit. Eiser heeft vervolgens bezwaar gemaakt, maar verweerder is van mening dat er geen bezwaar open staat. Ze voert daartoe aan dat de adviezen geen besluiten zijn en dus niet voor bezwaar in aanmerking komen. De rechtbank is het hiermee eens en oordeelt dat het uitbrengen van deze adviezen geen rechtsgevolgen met zich meebrengt. De octrooien blijven immers na dit advies nog steeds geldig. Het beroep van eiser wordt ongegrond verklaard. 

IEF 20130

Aanvraag full label MA is geen reële dreiging van inbreuk op octrooi

Rechtbank Amsterdam 16 jul 2021, IEF 20130; ECLI:NL:RBAMS:2021:4049 (AbbVie tegen Alvotech), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aanvraag-full-label-ma-is-geen-re-le-dreiging-van-inbreuk-op-octrooi

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2021, IEF 20130, LS&R 1976; ECLI:NL:RBAMS:2021:4049 (AbbVie tegen Alvotech)  AbbVie is houder van een aantal medische octrooien voor medicijnen tegen reuma en de ziekte van Crohn. Alvotech heeft voor een biosimilar een handelsvergunning aangevraagd voor alle indicaties, waaronder de indicaties waar de octrooien van AbbVie op zien. AbbVie stelt dat een dreiging van een octrooi inbreuk reëel is, nu Alvotech zich in de media heeft uitgelaten over de verhandeling van de biosimilar. De voorzieningenrecht stelt AbbVie in het ongelijk, omdat het niet aannemelijk is dat Alvotech de octrooien niet zal respecteren. Een enkele aanvraag van een full label MA betekent nog niet dat de dreiging van onrechtmatig handelen reëel is.

IEF 20127

Oud werkgever blijft rechthebbende van octrooien

Rechtbank Rotterdam 14 jul 2021, IEF 20127; ECLI:NL:RBROT:2021:7343 (Eiser tegen Mourik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oud-werkgever-blijft-rechthebbende-van-octrooien

Rechtbank Rotterdam 14 juli 2021, IEF 20127; ECLI:NL:RBROT:2021:7343 (Eiser tegen Mourik)  Eiser is in 2010 in dienst getreden bij Mourik, een internationaal opererende onderneming in de petrochemische industrie. In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat alle onstane rechten gedurende de arbeidsovereenkomst toekomen aan Mourik. Tijdens zijn dienstverband heeft eiser een tweetal uitvindingen gedaan, ter zake waarvan Mourik octrooiaanvragen heeft ingediend. Ook is ten aanzien van de tweede uitvinding een Innovatieovereenkomst tussen eiser en toenmalige werkgever tot stand gekomen. In 2019 is eiser ergens anders in dienst getreden. Eiser vordert nu ontbinding van de Innovatieovereenkomst en overdracht van de twee octrooien. Hij stelt dat er sprake is geweest van dwaling en dat de vergoeding die eiser destijds heeft gekregen niet in verhouding staat tot de uiteindelijk gemaakte omzet dankzij de uitvinding. De rechter gaat hier niet in mee en stelt dat de octrooien aan Mourik blijven toebehoren, maar dat eiser wel aanspraak maakt op de in de Innovatieovereenkomst afgesproken vergoeding. 

IEF 20121

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd vanwege specialistische kennis medisch octrooi

Rechtbank Gelderland 13 jan 2021, IEF 20121; ECLI:NL:RBGEL:2021:3724 (RUMC tegen Glycostem), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-den-haag-exclusief-bevoegd-vanwege-specialistische-kennis-medisch-octrooi

Rechtbank Gelderland 13 januari 2021, IEF 20121; ECLI:NL:RBGEL:2021:3724 (RUMC tegen Glycostem) RUMC is een academisch ziekenhuis dat deel uitmaakt van Radboud Universiteit en is houdster van internationale octrooiaanvraag voor en alternatieve methode voor het genereren en vermeerderen van NK-cellen, die ingezet kunnen worden bij de bestrijding van kanker. Glycostem is houdster van meerdere voor NK-cel technologie relevante octrooien. Partijen hebben vanaf 2005 samengewerkt op het gebied van NK-cellen en hebben hiertoe een Cooperation Agreement gesloten. Glycostem is van mening dat de samenwerking tussen RUMC en MWH Foundation onrechtmatig is ten aanzien van de door de Cooperation Agreement gegenereerde onderzoeksresultaten en dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Glycostem. In dit vonnis in incident is bepaald dat de rechtbank Gelderland onbevoegd is en dat de rechtbank Den Haag kennis dient te nemen van het geschil. Voor een inhoudelijke beoordeling over de vraag aan wie het octrooi toekomt, is namelijk specialistische kennis nodig, waarover de rechtbank Den Haag wel beschikt. 

IEF 20120

Te specifieke markt zit verwarringsgevaar in de weg

Rechtbank Den Haag 21 jul 2021, IEF 20120; ECLI:NL:RBDHA:2021:7805 (Holland Gaas tegen Ventiguard), http://www.ie-forum.nl/artikelen/te-specifieke-markt-zit-verwarringsgevaar-in-de-weg

Rechtbank Den Haag 21 juli 2021, IEF 20120; ECLI:NL:RBDHA:2021:7805 (Holland Gaas tegen Ventiguard) Holland Gaas legt zich toe op de productie en installatie van gaassystemen voor de tuinbouwsector. Ventiguard houdt zich bezig met de in- en verkoop van insectengaas voor de glastuinbouw. De gaassystemen waar het in deze zaak om gaat, hebben tot doel schadelijke insecten op een milieuvriendelijke manier uit kassen te weren en nuttige insecten in de kassen te houden. Holland Gaas is houdster van het Nederlandse octrooi voor geleidingsinrichting van luchtdoorlatend insectengaas. Ventiguard heeft een insectengaassysteem verkocht ten behoeve van installatie in een kas in Frankrijk. Holland Gaas is van mening dat Ventiguard hiermee inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank is het hier niet mee eens en oordeelt dat niet is voldaan aan het kenmerk dat de geleidingsinrichting ten minste een tweetal langwerpige elementen omvat die T-vormig met elkaar zijn verbonden. Ook is de markt waarin partijen actief zijn zodanig specifiek, dat afnemers op de hoogte zijn van wie systemen afkomstig zijn. Van verwarringsgevaar is dus geen sprake. De vorderingen van Holland Gaas worden afgewezen. 

IEF 20119

Conclusie P-G: eiser had op de hoogte kunnen zijn van eventuele wanprestatie

Hoge Raad 18 jun 2021, IEF 20119; ECLI:NL:PHR:2021:726 (Roka tegen Silife c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-eiser-had-op-de-hoogte-kunnen-zijn-van-eventuele-wanprestatie

HR Conclusie P-G 18 juni 2021, IEF 20119; ECLI:NL:PHR:2021:726 (Roka tegen Silife c.s.)  Liquistone is rechthebbende van een octrooi van onder meer een octrooi dat de techniek voor het stabiliseren van siliciumzuur en de voortbrengselen van het stabiliseren van het siliciumzuur onder bescherming stelt. Liquistone en Silife Ltd. sloten op 29 mei 2010 een exclusieve licentieovereenkomst. Op 6 april 2013 sloten Liquistone en Roka een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot hetzelfde octrooi. De P-G concludeert in deze uitgebreide conclusie dat geen van de klachten tot cassatie kunnen leiden, onder andere omdat Roka heeft nagelaten om bij Silife navraag te doen. Roka wist, of had moeten weten, dat Liquistone wanprestatie jegens Silife zou plegen, wanneer de tussen hen gesloten licentieovereenkomst niet rechtsgeldig zou worden ontbonden. 

IEF 20110

Koffiecup valt niet onder beschermingsomvang octrooi

Rechtbank Den Haag 21 jul 2021, IEF 20110; ECLI:NL:RBDHA:2021:7587 (Douwe Egberts tegen Belmoca), http://www.ie-forum.nl/artikelen/koffiecup-valt-niet-onder-beschermingsomvang-octrooi

Rechtbank Den Haag 21 juli 2021, IEF 20110; ECLI:NL:RBDHA:2021:7587 (Douwe Egberts tegen Belmoca)  Douwe Egberts is houder van een octrooi van koffiecapsules en bijbehorende drankmachine. Belmoca is producent van koffiecapsules. Douwe Egberts is van mening dat Belmoca met het produceren van deze capsules inbreuk maakt op haar octrooi. De rechtbank gaat in deze zaak na of een gemiddelde vakman kan nagaan of er door het handelen van Belmoca inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Douwe Egberts. Ze oordeelt op basis van verschillende simulaties en voorbeelden dat de technische werking van de machine van Belmoca en de bijbehorende capsules niet voldoende overeenkomt met die van Douwe Egberts. Hierbij is onder andere van belang de aanwezigheid van een axiale ruimte en de manier waarop de capsulewand en -houder binnen de machine gevestigd zijn.