Octrooirecht

IEF 19925

Vordering curator deels toegewezen

Hof Den Haag 20 apr 2021, IEF 19925; (Curator tegen Bayer Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-curator-deels-toegewezen

Hof Den Haag 20 april 2021, IEF 19925, LS&R 1941; C/09/514685 /HA ZA 16-835 (Curator tegen Bayer Pharma) Vervolg op [IEF 17018] en [IEF 18087]. De zaak draait in de kern om een License, Research, and Development Agreement die is gesloten tussen de (toenmalige) Leidse start-up Leadd B.V. en Schering AG (nu: Bayer Pharma AG) in 1998. Uit hoofde van deze overeenkomst krijgt Schering onder meer exclusieve toegang tot bepaalde technologie met betrekking tot het eiwit Apoptin waarvan de Leadd-wetenschappers hadden ontdekt dat deze celdood induceert in menselijke tumorcellen. In ruil voor de toegang tot deze technologie is Schering verplicht betalingen te doen, onder meer bij het behalen van bepaalde klinische mijlpalen. Na het faillissement van Leadd B.V. dagvaardt haar curator Bayer Pharma AG wegens niet-nakoming van de betalingsverplichtingen. Na een integrale afwijzing in eerste aanleg wijst het Hof Den Haag in appel de vordering (gedeeltelijk) toe ten bedrage van EUR 511.291,88 (DM 1.000.0000) plus wettelijke rente. Voor het overige worden de vorderingen van de curator afgewezen vanwege verjaring.

IEF 19903

Recht van voorrang onterecht geweigerd

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 apr 2021, IEF 19903; ECLI:EU:T:2021:186 (The Kaikai Company tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/recht-van-voorrang-onterecht-geweigerd

Gerecht EU 14 april 2021, IEF 19903, IEFbe 3205; ECLI:EU:T:2021:186 (The Kaikai Company tegen EUIPO) The Kaikai Company heeft op 24 oktober 2018 een meervoudige aanvraag tot inschrijving van twaalf gemeenschapsmodellen ingediend bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Zij heeft voor al deze modellen aanspraak gemaakt op voorrang op grond van internationale octrooiaanvraag PCT/EP2017/077469, die op 26 oktober 2017 bij het Europees Octrooibureau (EOB) was ingediend. Op 31 oktober 2018 heeft het EUIPO The Kaikai Company ervan op de hoogte gebracht dat de meervoudige aanvraag in haar geheel was aanvaard, maar dat het geclaimde recht van voorrang voor alle modellen werd geweigerd, aangezien de eerdere aanvraag meer dan zes maanden vóór de meervoudige aanvraag was ingediend. The Kaikai Company is het hier niet mee eens en verzoekt het Gerecht tot vernietiging van deze beslissing. Deze oordeelt dat de voorrangstermijn niet goed is toegepast door het EUIPO en wijst de vordering van The Kaikai Company toe.

IEF 19894

Geen inbreuk op octrooi voor bloementransport

Rechtbank Den Haag 13 apr 2021, IEF 19894; ECLI:NL:RBDHA:2021:3588 (Floration tegen RFH), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-octrooi-voor-bloementransport

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 april 2021, IEF 19894; ECLI:NL:RBDHA:2021:3588 (Floration tegen RFH) Floration is een bedrijf dat zich bezighoudt met de lease van niet-financiële activa en het exploiteren van een octrooi. Zij is tevens houdster van een octrooi voor een werkwijze voor lange-termijn opslag of transport van rozen of chrysanten. Kwekerij-coöperatie RFH is gaan experimenteren met vervoer van rozen vanuit Kenia in zeecontainers. Floration is van mening dat RFH hierbij gebruikmaakt van de werkwijze uit haar octrooi en dat RFH daarmee onrechtmatig handelt jegens haar. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat er geen sprake is van een octrooi inbreuk. Deze is namelijk o.a. van mening dat de RFH-verpakkingssamenstellen geen specifieke ethyleenregulerende maatregelen bevatten, zoals opgenomen in het octrooi.

IEF 19892

Debat onrechtmatigheid en royalty's nog niet voldoende gevoerd

Rechtbank Rotterdam 10 feb 2021, IEF 19892; ECLI:NL:RBROT:2021:3125 (Hoogleraar tegen Erasmus MC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/debat-onrechtmatigheid-en-royalty-s-nog-niet-voldoende-gevoerd

Rechtbank Rotterdam 10 februari 2021, IEF 19892, LS&R 1934; ECLI:NL:RBROT:2021:3125 (Hoogleraar tegen Erasmus MC) Vonnis na tussenvonnis [IEF 18455]. Geschil tussen hoogleraar en werkgever/ziekenhuis. Octrooirechten vinding. Potentiële waarde royalty’s. Hoogleraar deed samen met andere wetenschappers onderzoek naar de ontwikkeling van lichaamseigen peptiden tot geneesmiddelen. Zij hebben daarbij verschillende peptiden gevonden die schadelijke fysiologische processen effectief kunnen bedwingen. Erasmus MC heeft voor tenminste drie bevindingen patenten aangevraagd en verkregen. Voor de uitvoering van verder onderzoek is o.a. Biotempt opgericht. Het sluiten van de overeenkomst met Biotempt, inclusief de hoogte van de vergoeding, was op zichzelf niet onrechtmatig jegens eiser. Voor de vraag of Erasmus MC onrechtmatig heeft gehandeld door afstand te doen van de royalty’s gaat het voorts om de te verwachten opbrengsten van de octrooien op het moment van het aangaan van de overeenkomst met Biotempt. Als Erasmus MC onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, dan is voor de vraag naar de daardoor veroorzaakte schade van belang wat op dit moment te verwachten valt aangaande de opbrengsten van die octrooien. Het debat over deze twee vragen is nog niet voldoende gevoerd. De zaak wordt naar de rol verwezen.

IEF 19876

Sonos gelijkgesteld in incident over relatieve bevoegdheid

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2021, IEF 19876; ECLI:NL:RBDHA:2021:2929 (Google tegen Sonos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sonos-gelijkgesteld-in-incident-over-relatieve-bevoegdheid

Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, IEF 19876, IT 3467, ECLI:NL:RBDHA:2021:2929 (Google tegen Sonos) Incidenteel vonnis. Google’s vorderingen in de hoofdzaak zien op een verbod inbreuk te maken op de buitenlandse delen van het octrooi in kwestie in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Finland dan wel onrechtmatig te handelen door die inbreuk in genoemde landen te faciliteren. Sonos vordert in dit incident dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat Google zich niet beroept op een Nederlands deel van het octrooi. De rechtbank gaat hierin mee en stelt dat op basis van artikel 80 lid 2 sub a ROW niet zij, maar de rechtbank Midden-Nederland over de relatieve bevoegdheid beschikt om van het geschil kennis te nemen.

IEF 19864

Geen inbreuk op voortbrengsel- en werkwijzeconclusies

Hof Den Haag 23 mrt 2021, IEF 19864; ECLI:NL:GHDHA:2021:492 (Plantlab tegen Wilk van der Sande en Bosch Inveka), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-voortbrengsel-en-werkwijzeconclusies

Hof Den Haag 23 maart 2021, IEF 19864, ECLI:NL:GHDHA:2021:492 (Plantlab tegen Certhon) Bosch Inveka en Wilk van der Sande waren gelieerde vennootschappen die zich bezighielden met bouw en verwarming voor de tuinbouw, nu gefuseerd tot Certhon. PlantLab heeft voor Croppings een methode voor Vertical Farming ontwikkeld, dit werd in het vakblad Onder Glas toegelicht in september 2008. Op 13 oktober 2008 is een octrooi-aanvraag gedaan. Het hof deelt het eindoordeel van de rechtbank [IEF 17725] dat Certhon geen inbreuk maakt op de octrooien en dat Certhon ook niet onrechtmatig betrokken is bij inbreuken. De op die inbreuken gebaseerde verbodsvorderingen en nevenvorderingen van PlantLab worden afgewezen. Dat geldt ook voor de inzagevordering van PlantLab. De behandeling van het beroep tegen de beslissing van de rechtbank in de nietigheidszaak (17-176) en de vordering tot vernietiging van EP 814 wordt geschorst afwachting beslissing van de Technische Kamer van Beroep.

IEF 19853

HvJ EU: 'passende schadeloosstelling' is autonoom Unierechtelijk begrip

HvJ EU 12 sep 2019, IEF 19853; ECLI:EU:C:2019:722 (Bayer tegen Richter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-passende-schadeloosstelling-is-autonoom-unierechtelijk-begrip

HvJ EU 12 september 2019, IEF 19853, LS&R 1927, ECLI:EU:C:2019:722 (Bayer tegen Richter) Richter vordert van Bayer een vergoeding van de schade die zij stellen te hebben geleden ten gevolge van voorlopige maatregelen die zijn getroffen wegens vermeende inbreuk op een later nietig verklaard octrooi. De Hongaarse rechter heeft naar aanleiding van dit geschil een aantal prejudicële vragen gesteld aan het Hof over het begrip "passende schadeloosstelling". Het Hof oordeelt dat het begrip “passende schadeloosstelling” een autonoom Unierechtelijk begrip vormt dat een uniforme uitlegging moet krijgen. Indien een Unierechtelijke bepaling namelijk niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, moet deze normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd. Het is aan de nationale rechterlijke instanties om te beslissen of de eiser moet worden veroordeeld tot betaling aan de verweerder van een schadeloosstelling die “passend” moet zijn, dat wil zeggen gerechtvaardigd in het licht van die omstandigheden.

IEF 19833

Hof vernietigt octrooi ASSIA in zijn geheel

Hof Den Haag 16 mrt 2021, IEF 19833; (ASSIA tegen KPN en Nokia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vernietigt-octrooi-assia-in-zijn-geheel

Hof Den Haag 16 maart 2021, IEF 19833, IT 3445, C1091563488/ HA ZA l8-1176 (ASSIA tegen KPN en Nokia) Vervolg op [IEF 19696] en [IT 3375]. ASSIA is rechthebbende van een octrooi dat betrekking heeft op de werkwijze van een digitaal communicatiesysteem. ASSIA is van mening dat KPN en Nokia inbreuk maken op haar octrooi door in hun systeem bepaalde deelkenmerken van het octrooi over te nemen. De rechtbank concludeerde eerder dat dit niet het geval was. ASSIA is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het Hof Den Haag heeft haar echter ook - grotendeels - in het ongelijk gesteld.