Handelsnaamrecht  

IEF 20980

Onrechtmatig handelen door gebruik zoekterm

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 14 apr 2022, IEF 20980; ECLI:NL:RBROT:2022:7790 (Eiser tegen DLE), https://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-handelen-door-gebruik-zoekterm

Vzr. Rb. Rotterdam 14 april 2022, IEF 20980, RB 3705; ECLI:NL:RBROT:2022:7790 (eiser tegen DLE) Eiser houdt zich bezig met de detailhandel in laminaat- en PVC-vloeren. DLE is een onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van de in- en verkoop van vloeren en bijbehorende zaken. Eiser meent dat DLE onrechtmatig gebruik maakt van de handelsnaam van eiser en vordert onder andere dat iedere inbreuk gestaakt wordt. De voorzieningenrechter oordeelt dat eiser in de rechtsverhouding tot DLE de enige was die de handelsnaam van eiser gebruikte. Een beroep op artikel 5 Hnw faalt daarom. 

IEF 20973

Beroep op artikel 5 Handelsnaamwet faalt

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 6 jul 2022, IEF 20973; ECLI:NL:RBROT:2022:7794 (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beroep-op-artikel-5-handelsnaamwet-faalt

Vzr. Rb. Rotterdam 6 juli 2022, IEF 20973; ECLI:NL:RBROT:2022:7794 (eiser tegen gedaagde) Eiser exploiteert een verloskundigenpraktijk. Gedaagde is verloskundige en exploiteert ook een verloskundigenpraktijk. In dit geding vordert eiser dat gedaagde wordt veroordeeld het gebruik van haar handelsnaam te staken en ieder gebruik van een handelsnaam die in relatie tot de handelsnaam van eiser verwarringsgevaar oplevert, te staken. Op verzoek van eiser heeft gedaagde per februari 2022 haar handelsnaam gewijzigd. In onder meer telefonisch contact maakt gedaagde gebruik van de van haar handelsnaam afgekorte namen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de nieuwe handelsnaam van gedaagde duidelijk afwijkt van de handelsnaam van eiser. De oude en de verkorte (nieuwe) handelsnaam wijkt echter slechts in geringe mate af van de handelsnaam van eiser.

IEF 20971

Geen verwarringsgevaar te duchten ondanks gelijkenissen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Rotterdam 30 mei 2022, IEF 20971; ECLI:NL:RBROT:2022:7793 (Eiser tegen Boeg ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-te-duchten-ondanks-gelijkenissen

Vzr. Rb. Rotterdam 30 mei 2022, IEF 20971; ECLI:NL:RBROT:2022:7793 (eiser tegen Boeg) Eiser is een uitzendbureau en richt zich vooral op de bouw, techniek, afbouw en aanverwante sectoren. Boeg bouw & installatietechniek (hierna: Boeg) is een uitleen-/organisatieadviesbureau. Eiser meent dat Boeg inbreuk maakt op haar handelsnaam en vordert in dit geschil dan ook dat Boeg wordt bevolen deze inbreuken te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het dominante bestanddeel van de handelsnaam van Boeg onmiskenbare visuele en auditieve gelijkenissen met de handelsnaam van eiser vertoont. Ook wat betreft de begripsmatige kenmerken oordeelt de voorzieningenrechter dat het verschil in betekenis tussen de handelsnamen, voor het publiek niet onmiddellijk als zodanig te duiden is. De voorzieningenrechter oordeelt dat er, door de door eiser ingenomen stelling, niet vastgehouden kan worden aan het verwijt dat Boeg handelsnaamrechtelijke verwarring veroorzaakt. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat de aard en de doelgroep van beide partijen verschillen. Eiser is actief in (Zuid-)Limburg en opereert slechts in beperkte mate in andere regio’s van Nederland. De voorzieningenrechter komt tot het voorlopige oordeel dat, ondanks de gelijkenissen, geen verwarringsgevaar te duchten valt. Er is geen sprake van inbreuk door Boeg op de handelsnaam van eiser. De vorderingen van eiser worden afgewezen door de voorzieningenrechter.

IEF 20961

Kort geding leent zich niet voor nadere bewijsvoering

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 4 jul 2022, IEF 20961; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (Eiseres tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/kort-geding-leent-zich-niet-voor-nadere-bewijsvoering

Vzr. Rb. Midden-Nederland 4 juli 2022, IEF 20961, IT 4075; ECLI:NL:RBMNE:2022:2573 (eiseres tegen gedaagde) Dit geschil gaat onder meer over de vraag wie het uitsluitende recht heeft op vier merken, vier handelsnamen en zes domeinnamen. Ook is in geschil aan wie de Bedrijfssoftware toekomt die wordt gebruikt bij de verkoop van producten via de B2C-webshops. Eiseres vordert in conventie onder meer staking van handelsnamen en merknamen van gedaagde en wijziging van de tenaamstelling van domeinnamen door gedaagde. Gedaagde vordert in reconventie onder meer het staken van iedere inbreuk op de IE-rechten van gedaagde. Verder is in geschil of de door gedaagde gedane opzegging van de Orderverwerkingsovereenkomst effect heeft.

IEF 20950

Slaafse nabootsing van slogan

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Midden-Nederland 10 jun 2022, IEF 20950; ECLI:NL:RBMNE:2022:2265 (Spoedtest tegen Spoedtestcorona), https://www.ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-van-slogan

Vzr. Rb. Midden-Nederland 10 juni 2022, IEF 20950, LS&R 2104; ECLI:NL:RBMNE:2022:2265 (Spoedtest tegen Spoedtestcorona) Beide partijen nemen coronasneltesten af. Spoedtest en Spoedtestcorona hebben allebei een Benelux woordbeeldmerk gedeponeerd. Spoedtest maakte in haar campagnes gebruik van de slogan ‘Alleen nog even testen’. Spoedtestcorona maakte gebruik van de slogan ‘Alleen nog even spugen’. Spoedtest meent dat Spoedtestcorona haar handelsnaam gebruikt in strijd met de oudere handelsnaam van Spoedtest. Door de voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat er hier geen sprake is van verwarringsgevaar. De voorzieningenrechter voert aan dat het bij testen op corona gebruikelijk is dat er gebruik wordt gemaakt van beschrijvende handelsnamen. Hierdoor zullen klanten alert zijn en minder snel in verwarring raken. De voorzieningenrechter meent dat door de toevoeging ‘corona’ het verwarringsgevaar voldoende wordt weggenomen. Het voeren van de handelsnaam Spoedtestcorona is dus toegestaan.

IEF 20937

Exequatur aan uitspraak International Court of Arbitration Parijs wordt verleend

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 5 jul 2022, IEF 20937; ECLI:NL:GHAMS:2022:1960 (Verzoekster tegen verweerster), https://www.ie-forum.nl/artikelen/exequatur-aan-uitspraak-international-court-of-arbitration-parijs-wordt-verleend

Hof Amsterdam 5 juli 2022, IEF 20937; ECLI:NL:GHAMS:2022:1960 (Verzoekster tegen verweerster) Beschikking. Geschil tussen een reisbureau en zijn (voormalige) agent. De Court of Arbitration oordeelde - samengevat – dat het reisbureau de overeenkomst rechtsgeldig had beëindigd, en dat de agent op straffe van dwangsommen, het gebruik van onder meer naam en handelsmerken van het reisbureau moest staken, en dat zij USD 10.000,-- aan boetes verschuldigd was aan het reisbureau. De vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak is vervolgens door het Cour d’Appel te Parijs afgewezen. In de onderhavige procedure verzet de agent zich tegen het verlenen van exequatur aan de arbitrale uitspraak omdat zich weigeringsgronden zouden voordoen zoals bedoeld in de artikelen V lid 1 sub b en d en artikel V lid 2 sub b van het Verdrag van New York: een van de drie arbiters zou partijdig zijn geweest, en het scheidsgerecht zou buiten haar opdracht zijn getreden. Het hof verwerpt beide stellingen, en oordeelt voorts dat er geen aanleiding bestaat om het cassatieberoep af te wachten. Het arbitrale vonnis wordt erkend en het exequatur wordt verleend.

IEF 20913

Bewijslevering vereist met betrekking tot voeren handelsnaam

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 8 feb 2022, IEF 20913; ECLI:NL:GHAMS:2022:334 (Appellant tegen Texelcars), https://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijslevering-vereist-met-betrekking-tot-voeren-handelsnaam

Hof Amsterdam 8 februari 2022, IEF 20913; ECLI:NL:GHAMS:2022:334 (appellant tegen Texelcars) Appellant en Texelcars houden zich allebei bezig met de verhuur van solexen op Texel. In het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 13 november 2019 wees de rechtbank de vorderingen van appellant af. De vorderingen van Texelcars tot doorhaling van bepaalde handelsnamen en domeinnamen, werden wel toegewezen. Dit hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 13 november 2019. Het hof stelt vast dat het rondrijden van acht solexen met fietstassen met daarop de tekst ‘[domeinnaam] .nl’ en daaronder het nummer van appellant, gezien kan worden als handelsnaamgebruik. Aan .nl komt in dit geval geen zelfstandige betekenis toe, waardoor het gebruik van ‘[domeinnaam]’ als handelsnaam vaststaat. Dit echter wel alleen als appellant slaagt in het bewijs.

IEF 20894

Geen sprake van verwarringsgevaar

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Oost-Brabant 12 aug 2022, IEF 20894; ECLI:NL:RBOBR:2022:3411 (Tuin en Gras tegen Gras en Tuin Quba), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-van-verwarringsgevaar

Vzr. Rb. Oost-Brabant 12 augustus 2022, IEF 20894; ECLI:NL:RBOBR:2022:3411 (Tuin en Gras tegen Gras en Tuin Quba) De onderneming Tuin en Gras is sinds 18 april 2011 actief op het gebied van het verkopen van gras(zoden) en aanleggen van tuinen. Zij maakt gebruik van de website www.tuinengras.nl die in 2015 is geregistreerd. De onderneming Gras en Tuin Quba is sinds 10 juli 2018 actief en verkoopt ook gras(zoden) en legt tuinen aan. Daarnaast maakt zij gebruik van een website www.grasentuin.nl. Tuin en Gras vordert in dit geding onder meer dat de rechtbank Gras en Tuin Quba beveelt elke inbreuk op het handelsnaamrecht van Tuin en Gras te staken. Tuin en Gras vordert subsidiair dat de rechtbank Gras en Tuin Quba verbiedt de domeinnaam grasentuin.nl of een soortgelijke domeinnaam te voeren. De voorzieningenrechter stelt vast dat Tuin en Gras de handelsnaam eerder voerde dan Gras en Tuin Quba.

IEF 20859

Gebruik handelsnaam moet worden gestaakt

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 22 jul 2022, IEF 20859; ECLI:NL:RBNHO:2022:6412 (Next Fatfreeze tegen First Fatfreeze), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-handelsnaam-moet-worden-gestaakt

Vzr. Rb. Noord-Holland 22 juli 2022, IEF 20859; ECLI:NL:RBNHO:2022:6412 (Next Fatfreeze tegen First Fatfreeze) Next Fatfreeze houdt zich bezig met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen en is onder meer gevestigd in Amsterdam. Ook First Fatfreeze houdt zich bezig met cryolipolyse en huidverstrakkingsbehandelingen en is sinds kort ook in Amsterdam gevestigd. Next Fatfreeze vordert dat First Fatfreeze door de voorzieningenrechter wordt veroordeeld tot het staken van het gebruik van de door haar gevoerde handelsnaam, domeinnaam en e-mailadressen. De voorzieningenrechter constateert dat Next Fatfreeze per 1 november 2019 haar vestiging opende in Amsterdam. De voorzieningenrechter oordeelt dat First Fatfreeze onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij op dat moment al actief was onder de handelsnaam ‘First Fatfreeze’. Daarom stelt de voorzieningenrechter vast dat Next Fatfreeze de oudere handelsnaam is. 

IEF 20851

Er is verwarring tussen de twee handelsnamen te duchten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Noord-Holland 16 jun 2022, IEF 20851; ECLI:NL:RBNHO:2022:5199 (Noordkop tegen Noordkop), https://www.ie-forum.nl/artikelen/er-is-verwarring-tussen-de-twee-handelsnamen-te-duchten

Ktr. Rb. Noord-Holland 16 juni 2022, IEF 20851; ECLI:NL:RBNHO:2022:5199 (Noordkop tegen Noordkop) Verzoeker handelt onder de naam van Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud. Noordkop Vastgoed & Scheepsonderhoud is op 7 januari 2019 ingeschreven als handelsnaam. Op 4 januari 2021 is de handelsnaam Noordkop Vastgoedonderhoud B.V. (hierna: NVBV) ingeschreven in het handelsregister. Verzoeker heeft NVBV gesommeerd om de handelsnaam te wijzigen. NVBV weigerde dit. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een gering verschil tussen de handelsnamen. Daarnaast komt de aard van de ondernemingen overeen, beide ondernemingen houden zich immers bezig met het onderhoud van vastgoed. Ook komt de plaats waar zij gevestigd zijn (deels) overeen, partijen richten zich namelijk (deels) tot hetzelfde geografische gebied. De kantonrechter oordeelt dat er dus verwarring te duchten is tussen de twee handelsnamen. NVBV zal haar naam moeten wijzigen.