Foto / beeld

IEF 18508

Foto anoniem tarief niet toegewezen nu niet is weersproken dat licentie ook goedkoper kan worden aangeschaft

Rechtbanken 16 mei 2019, IEF 18508; ECLI:NL:RBROT:2019:4259 (Visions tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foto-anoniem-tarief-niet-toegewezen-nu-niet-is-weersproken-dat-licentie-ook-goedkoper-kan-worden-aan

Ktr. Rechtbank Rotterdam 16 mei 2019, IEF 18508; ECLI:NL:RBROT:2019:4259 (Visions tegen X) Auteursrecht. Inbreuk. Foto anoniem tarief niet toegepast. Visions beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. X heeft op zijn website een foto geplaatst waarvan de auteursrechten bij Visions berusten. Permission Machine heeft geconstateerd dat X een foto van Visions zonder toestemming op zijn website had staan, en hierop gelegenheid geboden alsnog een licentie te kopen. X is hier niet op ingegaan, maar heeft wel de foto verwijderd. Hierop vordert Visions voor de rechter een bedrag aan gederfde licentievergoeding, gebaseerd op de foto anoniem tarieven. X betwist niet de inbreuk, maar enkel de prijs van de licentievergoeding. Het door Permission Machine op 7 juni 2017 gedane voorstel aan X tot betaling van een bedrag van € 175,- aan schadevergoeding doet naar het oordeel van de kantonrechter schattenderwijs afdoende recht aan de door Visions geleden schade. Er wordt niet uitgegaan van de tarieven van Stichting Foto Anoniem nu door Visions niet is weersproken dat foto’s tegen een lager tarief gekocht kunnen worden. Omdat er geen sprake was van toestemming, is het wel redelijk om een verhoging van 0,5 op de gederfde licentievergoeding te hanteren.

IEF 18411

Vorderingen afgewezen nu schade licentiehouder niet kan worden aangetoond

Rechtbanken 3 apr 2019, IEF 18411; ECLI:NL:RBMNE:2019:1504http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-afgewezen-nu-schade-licentiehouder-niet-kan-worden-aangetoond

Rechtbank Midden-Nederland 3 april 2019, IEF18411; ECLI:NL:RBMNE:2019:1504 (Culinaire foto) Auteursrecht. Licentie. Inbreuk. Eiseres exploiteert een onderneming die online foto’s aanbiedt. Gedaagde is culinair publicist, en heeft een foto van eiseres op zijn website geplaatst. Permission Machine BVBA heeft namens eiser gedaagde erop gewezen dat de foto auteursrechtelijk beschermd is en dat het gebruik van de foto zonder toestemming van de rechthebbende een auteursrechtinbreuk oplevert. Eiseres heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat zij schade heeft geleden. Eiseres heeft de foto niet zelf genomen, maar is een niet-exclusief licentiehouder. Uit niets blijkt dat gedaagde indien gevraagd zelf geen licentie had kunnen krijgen van de auteursrechthebbende. Ook blijkt uit niets dat gedaagde als hij wel vooraf een licentie had gekocht dat hij die dan van eiseres zou hebben afgenomen.

IEF 18412

Kwart meer schadevergoeding vanwege ontbreken auteursnaam bij foto

Rechtbanken 10 apr 2019, IEF 18412; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBMNE:2019:1499 (Hollandse Hoogte tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kwart-meer-schadevergoeding-vanwege-ontbreken-auteursnaam-bij-foto

Ktr Rechtbank Midden-Nederland 10 april 2019, IEF 18412; ECLI:NL:RBMNE:2019:1499 (Hollandse Hoogte tegen X) Auteursrecht. Inbreuk. Foto anoniem tarieven. Hollandse Hoogte beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Een van de foto’s uit de beeldbank van Hollandse Hoogte is door gedaagde zonder licentie of vermelding op zijn website geplaatst. Gedaagde is er door Hollandse Hoogte en Permission Machine BVBA op gewezen dat de foto auteursrechtelijke bescherming geniet. Hierna heeft gedaagde de foto verwijderd, maar niets betaald. Hollandse Hoogte vordert schadevergoeding en veroordeling in de proceskosten. Er is sprake van een inbreuk. Het feit dat gedaagde hiervan niet op de hoogte was doet hier niet aan af. Onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van gedaagde. Gedaagde moet schadevergoeding betalen aan de hand van de foto anoniem tarieven, met een 25% opslag omdat de naam van de auteur niet is vermeld. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet gedaagde de proceskosten vergoeden.

IEF 18388

Ook foto gemaakt met mobiele telefoon kwalificeert als werk in auteursrechtelijke zin

Rechtbanken 15 mrt 2019, IEF 18388; ECLI:NL:RBAMS:2019:1930 (X tegen Roda Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-foto-gemaakt-met-mobiele-telefoon-kwalificeert-als-werk-in-auteursrechtelijke-zin

Ktr Rechtbank Amsterdam 15 maart 2019, IEF 18388; ECLI:NL:RBAMS:2019:1930 (X tegen Rodi Media) Auteursrecht. Inbreuk. Eiseres heeft tijdens een musicalvoorstelling een foto gemaakt. Deze foto is later overgenomen door Rodi Media, een bedrijf dat onder anderen het blad ‘Almere Deze Week’ uitgeeft, zonder de naam van eiseres daarbij te vermelden. De foto kwalificeert als werk, het feit dat deze met een mobiele telefoon is gemaakt doet er verder voor de beoordeling niet toe. Dat er een inbreuk is staat dus vast. Nu eiseres niet als professionele fotograaf kan worden aangemerkt is er onvoldoende aanleiding om bij de tarieven van Foto Anoniem aan te sluiten. Daarom wordt een redelijke schadevergoeding van 426 euro toegewezen.

IEF 18383

Ook onopzettelijk onrechtmatig gebruik foto is inbreuk op auteursrechten

Rechtbanken 26 mrt 2019, IEF 18383; ECLI:NL:RBAMS:2019:2267 (X tegen de Vinderij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-onopzettelijk-onrechtmatig-gebruik-foto-is-inbreuk-op-auteursrechten

Ktr. Rechtbank Amsterdam, 26 maart 2019; ECLI:NL:RBAMS:2019:2267 (X tegen De Vinderij) Auteursrecht. Inbreuk. X is een gediplomeerd beroepsfotograaf. De Vinderij biedt een online platform waarop studenten een sociale bijbaan kunnen vinden. In dit kader exploiteert de Vinderij ook de website www.oppastips.nl. Op deze website heeft de Vinderij (zonder licentie) een foto van de hofvijver genomen door X getoond. Dit is een inbreuk op de auteursrechten van X, het feit dat deze inbreuk onopzettelijk is geweest doet daar niets aan af. De vordering tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk wordt toegewezen, ondanks dat de website www.oppastips.nl al uit de lucht is, nu De Vinderij nog steeds verantwoordelijk is voor de website. De Vinderij hoeft niet de herkomst van de foto bekend te maken nu deze niet meer te achterhalen is. De te vergoeden schade wordt begroot op 750 euro, om deze vast te stellen is aangeknoopt bij de gederfde licentievergoeding.

IEF 18375

Weglaten van informatie uit tarievenlijst Foto Anoniem voor claim over foto Morbierkaas

Rechtbank Amsterdam 22 mrt 2019, IEF 18375; ECLI:NL:RBAMS:2019:2123 (Foto Morbierkaas), http://www.ie-forum.nl/artikelen/weglaten-van-informatie-uit-tarievenlijst-foto-anoniem-voor-claim-over-foto-morbierkaas

Rechtbank Amsterdam 22 maart 2019, IEF 18375; ECLI:NL:RBAMS:2019:2123 (foto Morbier-kaas). Auteursrecht. Gedaagde heeft een foto van eiser (van een Franse Morbier-kaas) op haar website geplaatst. Volgens gedaagde heeft zij de site, waarvan zij dacht dat die toen leeg was, in 2008 overgenomen. Volgens eiser is gedaagde als eigenaar van de site verantwoordelijk voor hetgeen daarop is geplaatst, ook al stond de foto op de site voordat gedaagde eigenaar was. De gedaagde heeft onrechtmatig gehandeld en is schadeplichtig. Voor de begroting van haar schade heeft eiseres verwezen naar de tarieven van de Stichting Foto Anoniem 2015, waarvan zij een kopie in het geding heeft gebracht. Bij deze door eiseres overgelegde tarievenlijst lijkt echter informatie weggelaten, wat een schending van artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan zijn. Eiseres wordt daarom in de gelegenheid gesteld zich voorafgaand aan een beslissing op dit punt uit te laten. De zaak zal hiervoor naar de rol verwezen worden.

IEF 18338

Weglaten naam auteur is voldoende reden tot intrekking toestemming

Kantonrechter 20 feb 2019, IEF 18338; ECLI:NL:RBMNE:2019:630 (auteursrecht na affectieve relatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/weglaten-naam-auteur-is-voldoende-reden-tot-intrekking-toestemming

Ktr. Rechtbank Midden Nederland 20 februari 2019, IEF 18338; ECLI:NL:RBMNE:2019:630 (auteursrecht na affectieve relatie) Auteursrecht. Eiseres is fotograaf en verkoopt haar foto’s via haar website. Gedaagde heeft een eenmanszaak gericht op de verzorging van paarden. Daarnaast houdt Gedaagde zich bezig met het bestrijden van dierenleed en met de staat van een bepaald landschap. Partijen hebben een affectieve relatie gehad en gedurende deze relatie samen foto’s en een tekening samen gemaakt en op internet geplaatst. Na het beëindigen van de relatie heeft gedaagde deze beeltenissen online gehouden, maar de naam van eiseres verwijderd. Vast staat dat eiseres aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto’s maar deze later heeft ingetrokken. Het intrekken van deze toestemming levert geen misbruik van bevoegdheid op. Wat betreft de tekening: aangenomen moet worden dat zowel gedaagde als eiseres hierop auteursrechten hebben, waardoor gedaagde onrechtmatig handelt door de naam van eiseres weg te laten. Er is geen grond om een algeheel gebruiksverbod van het werk van eiseres op te leggen aan gedaagde. Schadevergoeding zoals licentievergoeding: € 225,00 per jaar, met opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor geleden schade vanwege misgelopen naamsbekendheid. De totale schadevergoeding bedraagt dus € 843,75 (3 x € 281,25).

IEF 18315

Geen auteursrecht natuurgetrouwe kopie van De Nachtwacht inclusief de tegenwoordig ontbrekende delen

Gerechtshoven 19 mrt 2019, IEF 18315; ECLI:NL:GHARL:2019:2423 (Weduwe tegen Café-restaurant Expo-Madrid), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrecht-natuurgetrouwe-kopie-van-de-nachtwacht-inclusief-de-tegenwoordig-ontbrekende-delen
Nachtwacht Expo-Madrid

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2019, IEF 18315; ECLI:NL:GHARL:2019:2423 (Weduwe tegen Café-restaurant Expo-Madrid) Auteursrecht. Contractenrecht. Derdenbescherming 1:92 en 3:86 BW. Geen auteursrecht op een natuurgetrouwe kopie van de oorspronkelijke Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. De rechtbank [ECLI:NL:RBOVE:2016:4164] heeft geoordeeld dat de bijdrage van appellante aan het schilderij niet van dien aard is dat er sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht en het daarop gebaseerde verbod afgewezen. De vraag is of met het maken van een weergave van het (niet meer door auteursrecht beschermde) werk “De Nachtwacht” van Rembrandt van Rijn, een nieuw werk is gecreëerd, wordt ontkennend beantwoord. Het onderzoek om de oorspronkelijke Nachtwacht inclusief de tegenwoordig ontbrekende delen zo getrouw mogelijk na te schilderen, zijn slechts relevant indien dit tot keuzes leidt waarin het persoonlijk stempel is te herkennen. Na het overlijden van de kunstschilder geldt dat de verkrijgers van de kopie te goeder trouw zijn en worden op de voet van artikelen 1:92 en 3:86 BW beschermd tegen eventuele bestuurs- en beschikkingsbevoegdheid van de maker van de kopie. Het Hof bekrachtigt het vonnis en wijst het gevorderde af.