Auteursrecht  

IEF 21995

HvJEU: Televisie in hotelkamers met eigen kabeldistributienetwerk is mededelingshandeling

HvJ EU 11 apr 2024, IEF 21995; ECLI:EU:C:2024:289 (Citadines tegen MPLC Deutschland), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hvjeu-televisie-in-hotelkamers-met-eigen-kabeldistributienetwerk-is-mededelingshandeling

HvJEU 11 april 2024, IEF 21995; ECLI:EU:C:2024:289 (Citadines tegen MPLC Deutschland). Verweerster is de exploitant van Citadines Hotel in München. Op televisietoestellen in de kamers en fitnessruimte van het hotel werd op 17 november 2019 een aflevering uit de televisieserie “Wickie und die starken Männer” uitgezonden. Het televisiesignaal werd simultaan en ongewijzigd naar de toestellen doorgegeven via een eigen kabeldistributienetwerk van het hotel. De kabeldoorgifte is door verweerster geregeld in licentieovereenkomsten gesloten met de Duitse collectieve beheersorganisaties. Verzoekster (MPLC) is van mening dat verweerster afbreuk doet aan het recht van mededeling aan het publiek door het zendsignaal via een eigen kabeldistributiesysteem van het hotel door te geven. MPLC betoogt dat de door Citadines gesloten licentieovereenkomst geen betrekking heeft op de directe en indirecte doorgifte van radio- en televisieprogramma’s via een eigen distributienetwerk van het betrokken hotel. De verwijzende rechter vraagt zich af of er sprake is van een mededeling aan het publiek wanneer de gebruiker van een beschermd werk een licentie heeft verworven op grond waarvan hij beschikt over een recht op wederdoorgifte via de kabel en zijn handelswijze voor het overige beperkt blijft tot het ter beschikking stellen van ontvangtoestellen.

IEF 21994

Uitspraak ingezonden door Bert Gravendeel, Fruytier Lawyers in Business.

Strengere maatstaf winstafdracht bij BVIE dan bij Handhavingsrichtlijn en TRIPs

Rechtbanken 10 apr 2024, IEF 21994; C/09/519355 / HA ZA 16-1135 (Motor Mania tegen AGM), https://www.ie-forum.nl/artikelen/strengere-maatstaf-winstafdracht-bij-bvie-dan-bij-handhavingsrichtlijn-en-trips

Rb. Den Haag 10 april 2024, IEF 21994; C/09/519355 / HA ZA 16-1135 (Motor Mania tegen AGM). Motor Mania is een vennootschap die zich bezighoudt met de invoer, uitvoer en handel van (gepatenteerde) scootermodellen. Zij heeft een exclusieve licentie gekregen van Multimox Holding B.V. (hierna: Multimox) op grond waarvan zij de IE-rechtelijk beschermde scooters mag verhandelen. Ook beschikt Motor Mania over een volmacht op grond waarvan zij inbreuk- en schadevergoedingsvorderingen mag instellen. Asian Gear B.V. en Valdemi B.V. (hierna: AGM) verhandelen sinds 2006 ook scooters in de Europese Unie. Bij de rechtbank en het Gerechtshof is eerder ook al geprocedeerd over dezelfde scootertypen, zie [IEF 20335] en [IEF 21479]. Bij brief van 31 maart 2013 is AGM gesommeerd om iedere inbreuk op het modelrecht Model-04 en de auteursrechten die verbonden zijn aan het model te staken en gestaakt te houden.

IEF 21989

Uitspraak ingezonden door Landine Varela, Varela Law.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat Michelin-bank niet auteursrechtelijk beschermd is

Rechtbanken 29 mrt 2024, IEF 21989; C/10/673601 / KG ZA 24-124 (Eisers tegen Roos), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-rotterdam-oordeelt-dat-michelin-bank-niet-auteursrechtelijk-beschermd-is

Rb. Rotterdam 29 maart 2024, IEF 21989; C/10/673601 / KG ZA 24-124 (Eisers tegen Roos). Eisers, waaronder Top-Line en Dutch Sofa, stellen dat zij de Michelin-zitbank hebben ontworpen en het exclusieve recht hebben om de zitbank te produceren en/of te verhandelen. Eisers voeren aan dat Roos Wonen & Slapen B.V. (hierna: Roos) een identieke zitbank verkoopt onder de naam ‘Amsterdam’. Hierdoor zou Roos primair inbreuk maken op het auteursrecht van eisers en subsidiair schuldig zijn aan slaafse nabootsing. Eisers vorderen bij de rechtbank een bevel tot staking van de inbreuk.

IEF 21987

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep Tinnus op grond van 81 RO

Hoge Raad 5 apr 2024, IEF 21987; ECLI:NL:HR:2024:524 (Tinnus tegen verweerster), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-cassatieberoep-tinnus-op-grond-van-81-ro

Hoge Raad 5 april 2024, IEF 21987; ECLI:NL:HR:2024:524 (Tinnus tegen verweerster). Deze zaak gaat over de vraag of de waterballonvullers van Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) auteursrechtelijk beschermd zijn. De techniek houdt, kort gezegd, in dat door gebruik van slangetjes meerdere waterballonnen tegelijk gevuld kunnen worden. Tinnus vordert een inbreukverbod jegens verweerster ter bescherming van haar beweerde auteursrechten (en modellenrechten). Op 1 maart 2024 heeft de Hoge Raad al arrest gewezen over de octrooirechtelijke bescherming van deze waterballonvullers [zie IEF 21912]. Het Gerechtshof Den Haag (hierna: het hof) had eerder in deze zaak geoordeeld dat geen sprake was van een auteursrechtelijk beschermd werk wegens techniekexceptie [zie IEF 21511]. De A-G deelt in zijn conclusie de mening van het hof [zie IEF 21947]. De Hoge Raad oordeelt dat de klachten van Tinnus niet kunnen leiden tot vernietiging van het arrest van het hof en verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81 RO.

IEF 21984

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor het Hot Tech congres aanstaande donderdag!

Moet muziek die met behulp van reeds bestaande creaties en AI-tools gemaakt wordt ook beschermd worden door het auteursrecht en naburige rechten?

Wat zijn de basisprincipes van de AI-Verordening en wat moet een bedrijf regelen als het AI verantwoordelijk wil inzetten?

Komt het monopolie, dat auteursrecht biedt aan maker om te beslissen wie gebruik mag maken van het werk, onder druk te staan door AI-tools?

Aanstaande donderdagmiddag vindt het Hot Tech Congres plaats in DoubleTree Hilton (CS) in Amsterdam en geven wij antwoord op deze en andere actuele en prangende vragen.

Het volledige programma en meer informatie vindt u hier.

IEF 21983

Verkoop producten die elders zijn ingekocht leidt tot merkinbreuk

Rechtbank Midden-Nederland 26 jan 2024, IEF 21983; ECLI:NL:RBMNE:2024:1911 (Eiseres tegen handelsnaam), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-producten-die-elders-zijn-ingekocht-leidt-tot-merkinbreuk

Vzr. Rb. Midden-Nederland 26 januari 2024, IEF 21983; ECLI:NL:RBMNE:2024:1911 (Eiseres tegen handelsnaam). Kort geding betreffende mogelijk merkinbreuk bij verkoop producten die elders zijn ingekocht. Eiseres is een b.v. die zich bezighoudt met het produceren en leveren van afdekmaterialen. Ze is houder van het Benelux beeldmerk met woordelementen Perfect Cover (hierna: het Merk). Het Merk is voornamelijk onderdeel van een meer omvattende bedrukking van een etiket (hierna: het Etiket). Handelsnaam houdt zich hoofdzakelijk bezig met de in- en verkoop en verhuur van evenemententapijt. Tussen eiseres en handelsnaam bestaat sinds 2020 een handelsrelatie. Eiseres is er echter in 2023 achter gekomen dat handelsnaam op haar website ook andere goederen verkoopt onder vermelding van het Merk, terwijl deze niet van eiseres afkomstig zijn. Deze zouden verkocht worden zonder het origineel aangebrachte Etiket. Dit levert volgens eiseres merkinbreuk op, op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a en lid 3 sub a en b BVIE.

IEF 21980

Uitspraak ingezonden door Paul Kreijger en Bram Bogaerts, Visser Schaap & Kreijger.

Vordering tot schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk in hoger beroep toegewezen

Hof Den Haag 26 mrt 2024, IEF 21980; (Stichting Videma tegen geïntimeerde, t.h.o.d.n. bedrijf geïntimeerde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-schadevergoeding-wegens-auteursrechtinbreuk-in-hoger-beroep-toegewezen

Hof Den Haag 26 maart 2024, IEF (Stichting Videma tegen geïntimeerde, t.h.o.d.n. bedrijf geïntimeerde) Deze zaak betreft een geschil tussen stichting Videma en geïntimeerde, t.h.o.d.n. bedrijf geïntimeerde, een horecagelegenheid. In eerste aanleg vorderde Videma een verklaring voor recht dat geïntimeerde auteursrechtinbreuk heeft gepleegd met het vertonen van de voetbalwedstrijd zonder de benodigde licentie. Deze vordering, net als de vordering die strekt tot staking van dergelijke vertoningen, werd door de rechtbank toegewezen [zie IEF 21900]. Vorderingen tot schadevergoeding en een bevel tot indiending van een licentieaanvraag werden afgewezen. Tegen dit vonnis is Videma in hoger beroep gekomen. Zij heeft de afgewezen vorderingen deels gewijzigd en wil dat deze alsnog worden toegewezen.

IEF 21979

Zitbank van Israëlische ontwerper auteursrechtelijk beschermd, maar geen inbreuk vastgesteld

Rechtbanken 20 mrt 2024, IEF 21979; ECLI:NL:RBGEL:2024:1524 (Eisers tegen EasySofa), https://www.ie-forum.nl/artikelen/zitbank-van-israelische-ontwerper-auteursrechtelijk-beschermd-maar-geen-inbreuk-vastgesteld

Rb. Gelderland 20 maart 2024, IEF 21979; ECLI:NL:RBGEL:2024:1524 (Eisers tegen EasySofa). Eiser is ontwerper van de zitbank genaamd Michelin waarvan de eerste ontwerptekeningen door hem gemaakt zijn in september 2011 in Israël. De Michelin bank wordt geproduceerd door Deense onderneming Top-Line. EasySofa produceert en verhandelt een zitbank onder de naam ‘Capoli’. Per brief van 7 december 2020 heeft eiser EasySofa gesommeerd de exploitatie van de zitbank ‘Capoli’ te staken en gestaakt te houden wegens auteursrechtinbreuk op, dan wel slaafse nabootsing van de Michelin bank. Partijen verschillen van mening over de vraag of de Michelin bank in Nederland auteursrechtelijke bescherming geniet.

IEF 21978

E-mailcontact leidt tot schending postcontractuele verplichtingen

Hof 's-Hertogenbosch 5 mrt 2024, IEF 21978; ECLI:NL:GHSHE:2024:721 (Appellanten tegen geïntimideerden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/e-mailcontact-leidt-tot-schending-postcontractuele-verplichtingen

Hof 's Hertogenbosch 5 maart 2024, IEF 21978; ECLI:NL:GHSHE:2024:721 (Appellanten tegen geïntimideerden). In onderhavige zaak verwijten appellanten geïntimideerden dat zij (post)contractuele verplichtingen jegens hen hebben geschonden door openbaring van bedrijfsgeheimen, openbaring van auteursrechtelijk beschermde werken en schending van het tussen partijen overeengekomen non-concurrentiebeding. Geïntimideerde zou in het geheim na afloop van zijn samenwerking met Foam, voor Trocellen hebben gewerkt met als doel een concurrerende installatie te ontwerpen en hierbij vertrouwelijke kennis en IE-rechtelijk beschermd materiaal van appellanten hebben gebruikt. Appellanten vorderen, onder meer, schadevergoeding wegens het schenden van betreffende verplichtingen. Bij incidenteel vonnis heeft de rechtbank Limburg geoordeeld dat appellanten onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk [zie IEF 19006].

IEF 21964

Prejudiciële vragen over nationale billijke vergoedingsregeling en onderhandelingsvrijheid

Verzoekende partij ‘Meta Platforms Ireland Limited’ biedt onlinediensten aan, waaronder Facebook. Verwerende partij, de nationale toezichthouder voor de communicatiesector (hierna: AGCom), heeft op grond van de nationale auteurswet een besluit genomen over de rechten omtrent perspublicaties. Dit besluit stelt criteria vast over de hoogte van een billijke vergoeding van perspublicaties en bevat verplichtingen voor het beschikbaar stellen van gegevens. Dit besluit raakt Meta Platforms, omdat persuitgevers uittreksels van of links naar hun inhoud op hun Facebook pagina zetten, waardoor er extra webverkeer wordt gegenereerd naar de website van de uitgever. Meta Platforms gaat tegen het besluit in beroep en stelt dat de nationale auteurswet waarop het besluit is genomen in strijd is met artikel 15 van richtlijn 2019/790.