Auteursrecht

IEF 18043

HvJ EU: Houder van internetaansluiting kan zich niet aan filesharing auteursrechtinbreuk onttrekken door gewoon een gezinslid aan te wijzen dat toegang kon hebben

HvJ EU 18 okt 2018, IEF 18043; ECLI:EU:C:2018:841 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-houder-van-internetaansluiting-kan-zich-niet-aan-filesharing-auteursrechtinbreuk-onttrekken-d

HvJ EU 18 oktober 2018, IEF 18043; IEFbe 2767; IT 2657; ECLI:EU:C:2018:841; C-149/17 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer)
Uit het persbericht: De houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, kan zich niet onttrekken aan zijn aansprakelijkheid door gewoon een gezinslid aan te wijzen dat toegang kon hebben tot die aansluiting.  De rechthebbenden moeten beschikken over een doeltreffende voorziening in rechte of over middelen op grond waarvan de bevoegde rechterlijke instanties kunnen gelasten dat de noodzakelijke informatie wordt verstrekt. HvJ EU:

Artikel 8, leden 1 en 2, [InfoSoc-Richtlijn], gelezen in samenhang met artikel 3, lid 1, van deze richtlijn, enerzijds, en artikel 3, lid 2,[Handhavingsrichtlijn], anderzijds, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling als in het hoofdgeding, zoals uitgelegd door de bevoegde nationale rechterlijke instantie, krachtens welke de houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld, wanneer hij minstens één gezinslid aanwijst dat toegang had tot deze aansluiting, zonder dat hij meer preciseringen verstrekt over het tijdstip waarop deze aansluiting is gebruikt door dat gezinslid en over de aard van het gebruik ervan door dat gezinslid.

IEF 18040

Auteursrechtinbreuk: Coolbaby Pacifier aan het oog gelijk aan Moustache Pacifier

Rechtbanken 17 okt 2018, IEF 18040; ECLI:NL:RBOVE:2018:3902 (Fiftytwoways c.s. tegen Multismart c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-coolbaby-pacifier-aan-het-oog-gelijk-aan-moustache-pacifier

Vzr. Rechtbank Overijssel 17 oktober 2018, IE 18040; ECLI:NL:RBOVE:2018:3902 (Fiftytwoways c.s. tegen Multismart c.s.) Auteursrecht. Bitten B.V. heeft de "Moustache Pacifier" in Europa op de markt gebracht. Multi Smart c.s. heeft vanaf enig moment in 2017 fopspeen te koop aangeboden die nagenoeg gelijk is aan de Moustache Pacifier, in ieder geval via Bol.com met de naam "Coolbaby Pacifier". Op de website van Bol.com is het aanbod van de door Multi Smart c.s. aangeboden snorspeen voorzien van foto’s die de Amerikaanse distributeur van Fiftytwoways gebruikt om de ‘Moustache Pacifier’ in de VS op de markt te brengen. De vormgeving van het snorelement van de Moustache Pacifier wijkt zeer af van de vormgeving van de overige (snor)spenen, waardoor de de speen een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. De vormgeving van de door Multi Smart c.s. aangeboden Coolbaby Pacifier is op het oog gelijk, waardoor Multi Smart c.s. inbreuk op het auteursrecht maken. Vorderingen toegewezen.

IEF 18026

Geen slaafse nabootsing van scheerapparaat dat niet meer op de markt is

Rechtbanken 10 okt 2018, IEF 18026; ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (Philips tegen Lidl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-van-scheerapparaat-dat-niet-meer-op-de-markt-is
Philips Lidl

Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018, IEF 18026; ECLI:NL:RBDHA:2018:12254 (Philips tegen Lidl) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Philips is houdster van de Philips-merken waaronder de scheerapparaten ST3D en Artitec worden verkocht. Tussen Philips International en de ontwerper van de scheerapparaten enerzijds en Koninklijke Philips anderzijds is een akte gemaakt ter overdracht van auteursrechten. Deze is alleen ondertekend door ontwerper en Koninklijke Philips. Op grond van artikel 2 lid 3 Aw geschiedt overdracht van auteursrecht door levering middels een daartoe bestemde akte. Nu voor een geldige (onderhandse) akte in elk geval vereist is dat deze is ondertekend door de vervreemder, in dit geval Philips International, is de “Deed of Assignment” niet als een geldige levering van de auteursrechten op de Arcitec aan te merken. Eventuele auteursrechten op de ST3D komen toe aan Koninklijke Philips en dat eventuele auteursrechten op de Arcitec toekomen aan Philips International, welke laatste echter geen partij is bij deze procedure. Lidl heeft onder de merknaam Silvercrest scheerapparaten op de markt gebracht. Philips beroept zich op ten onrechte op haar auteursrecht: veel van de overeenkomende elementen in de Silvercrest en de ST3D zijn ook te vinden in de Artitec, zodat wat die elementen betreft geen sprake is van auteursrechtelijke beschermde eigen creatieve keuzes in de ST3D. Het beroep op slaafse nabootsing slaagt niet, omdat Philips geen eigen gezicht op de markt had ten tijde van het op die markt verschijnen van Silvercrest. Vorderingen afgewezen.

IEF 18020

Idee Unga te sparen miniatuurproducten niet vatbaar voor auteursrecht, ook niet via de achterdeur van slaafse nabootsing

Rechtbanken 10 okt 2018, IEF 18020; ECLI:NL:RBMNE:2018:5020 (Unga tegen Boost), http://www.ie-forum.nl/artikelen/idee-unga-te-sparen-miniatuurproducten-niet-vatbaar-voor-auteursrecht-ook-niet-via-de-achterdeur-van

Rechtbank Oost-Brabant 10 oktober 2018, IEF 18020; ECLI:NL:RBMNE:2018:5020 (Unga tegen Boost) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Partijen zijn wereldwijd actief als aanbieders van loyaliteitsprogramma's aan winkeliers. Unga heeft het programma "Little Shop" voor Albert Heijn ontwikkeld, waarbij miniaturen uit het assortiment cadeau worden gedaan aan de consument. Zij heeft Migros benaderd om hetzelfde concept aan te bieden, maar vernam dat Boost al zo'n programma aan Migros had gepresenteerd: "Mini Market". Unga stelt dat zij auteursrecht heeft op het Little Shop-format en op (de vormgeving van) de Little Shop-producten, omdat zij voortdurend creatieve keuzes heeft gemaakt. Omdat zij de producten met zorg heeft uitgezocht, ontworpen en verzameld, stelt zij dat ze verzamelauteursrecht heeft. Naar oordeel van de rechtbank is de omschrijving van het format te abstract: het is een opsomming van een aantal algemene (bekende) elementen, zoals het ontvangen van een miniatuurproduct, in een blinde verpakking, bij een bepaalde aankoopbedrag, bestemd voor kinderen, gedurende een bepaalde periode. De ideeën hierachter komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Deze zijn ook onvoldoende concreet uitgewerkt. Unga heeft daarnaast onvoldoende onderbouwd waarom de miniatuurproducten zichzelve een werk zouden zijn of waarom de verzameling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Geen slaafse nabootsing. Het is ook niet de bedoeling dat een idee via de achterdeur van slaafse nabootsing toch bescherming geniet. Vorderingen worden afgewezen. 

IEF 18012

De wirwar van connecties binnen en rond Buma/Stemra

Overig 5 okt 2018, IEF 18012; http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-wirwar-van-connecties-binnen-en-rond-buma-stemra

'De wirwar van connecties binnen en rond Buma/Stemra', ntb.nl 5 oktober 2018; IEF 18012 Volgende week publiceert de VCTN in de Muziekwereld, het magazine van Kunstenbond vakgroep Muziek/Ntb, over de wirwar van connecties binnen en rond Buma/Stemra en over het verloop van het nieuwe onderzoek naar de organisatie. Het plaatst vraagtekens bij de zorgvuldigheid van het onderzoek en de onafhankelijkheid van het toezicht. VCTN en Ntb/Kunstenbond bepleiten onderzoek door het ministerie van Justitie en Veiligheid naar het functioneren van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) en stellen vragen bij de verantwoordelijkheid van ook de leden van de interne Raad van Toezicht. Lees hier het artikel ‘In en rond Buma/Stemra - Het is een kwestie van connecties’ En lees hier (pdf) de reactie van VCTN op het ‘nader onderzoek’ en het vertrek van Buma/Stemra-directeur Wim van Limpt.

 

IEF 18010

AG concludeert tot verwerping cassatieberoep: hardware-AMvB's zijn niet onrechtmatig

Hoge Raad 5 okt 2018, IEF 18010; (HP tegen Staat der Nederlanden en Stichting De Thuiskopie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ag-concludeert-tot-verwerping-cassatieberoep-hardware-amvb-s-zijn-niet-onrechtmatig

Conclusie AG HR 5 oktober 2018, IEF 18010 (HP c.s. tegen Staat der Nederlanden en Stichting De Thuiskopie) Thuiskopie ex 16c lid 1 Auteurswet. Bij AMvB zijn er, overeenkomstig het SONT-advies, nieuwe voorwerpen aangewezen ex 16c Aw en nieuwe thuiskopievergoedingen vastgesteld. De rechtbank verklaart de hardware-AMvB's in strijd met verbod op willekeur [IEF 14552]. Het hof vernietigt dit vonnis voorzover de vorderingen van HP zijn toegewezen, de uitvaardiging door de Staat is niet onrechtmatig [IEF 16819]. Conclusie AG: verwerping van cassatieberoep.

HP c.s. beogen met deze procedure de voor Nederland vastgestelde thuiskopievergoedingsregeling die is uitgewerkt in een aantal AMvB's onverbindend verklaard te krijgen wegens strijd met de Auteursrechtrichtlijn (ARL of ARI)1 of het willekeurverbod. Volgens HP c.s. volgt uit rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) dat de "billijke compensatie" uit art. 5 lid 2 onder b ARL alleen ziet op thuiskopieën die ten koste gaan van de verkoop van een origineel. Alleen dan lijden rechthebbenden volgens HP c.s. schade. De billijke compensatie moet dan ook volgens het substitutiemodel worden bepaald en niet volgens het licentiemodel, terwijl dat laatste model in het zijdens de Staat gehanteerde Sman-rapport ter onderbouwing van de thuiskopieschade figureert, dat aan de basis ligt van de hofbeslissing, hetgeen zodoende onjuist is volgens HP c.s.

IEF 18006

Conclusie AG: Afstand tussen magazijnen en winkel doet niet ter zake voor auteursrechtelijke distributie

HvJ EU 3 okt 2018, IEF 18006; C-572/17 (Rock Town-Gamla Stan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-afstand-tussen-magazijnen-en-winkel-doet-niet-ter-zake-voor-auteursrechtelijke-distribu

Conclusie AG HvJ EU 3 oktober 2018, IEF 18006; IEFbe 2755; C-572/17 (Rock Town-Gamla Stan) Auteursrecht. Artikel 4, lid 1 [InfoSoc-richtlijn] dient aldus te worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de auteur om elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van zijn werken of van kopieën daarvan toe te staan of te verbieden, als bedoeld in die bepaling, van toepassing is op goederen die in magazijnen van een handelaar zijn opgeslagen en beschermde motieven bevatten die identiek zijn aan die welke zijn aangebracht op goederen die laatstgenoemde te koop aanbiedt in een winkel waarvan hij eigenaar is. In dat verband doet de afstand tussen de magazijnen en de winkel niet ter zake.

IEF 17992

Een zo getrouw mogelijke verkleinde kopie van modellentreinen zorgt niet voor auteursrecht Venus

Rechtbanken 19 sep 2018, IEF 17992; ECLI:NL:RBDHA:2018:11276 (Broers I VOF/Artitec Maquettebouw tegen Broers II/Venus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/een-zo-getrouw-mogelijke-verkleinde-kopie-van-modellentreinen-zorgt-niet-voor-auteursrecht-venus

Rechtbank Den Haag 19 september 2018, IEF 17992; ECLI:NL:RBDHA:2018:11276 (Broers I VOF/Artitec Maquettebouw tegen Broers II/Venus) Auteursrecht. Modelrecht. De broers zijn actief op de markt van schaalmodelbouw, onder andere van modeltreinen. Venus houdster van de volgende Gemeenschapsmodellen. De VOF is gesplitst. Nu vaststaat dat de VOF-G-modellen geen onderdeel uitmaakten van het te verdelen vermogen van de VOF, was Venus c.s. niet gehouden om die modellen over te dragen ter uitvoering van de vaststellingsovereenkomst. De modellen (2012/2013) zijn niet nieuw en hebben geen eigen karakter, door het bedrijf Philotrain zijn er eerder Ovaalramer-modeltreinen in 1993 uitgegeven. Artitec c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat de mallen van het zwanenhalsdraaistel gedurende de samenwerking in de VOF gezamenlijk ontwikkeld zijn voor het C12/C6400 personenrijtuig, zodat, zo de mallen al een werk zijn in de zin van de Auteurswet, dit niet (uitsluitend) aan Venus c.s. toekomt. De met de mallen verkregen samengestelde eindproducten, de modeltreinen, zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken zijn omdat deze een zo getrouw mogelijke verkleinde kopie vormen van originele treinstellen.