Auteursrecht

IEF 19784

Turntoestellen mogen niet meer worden verhandeld

Rechtbank Den Haag 10 feb 2021, IEF 19784; ECLI:NL:RBDHA:2021:973 (JFS tegen Taishan ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/turntoestellen-mogen-niet-meer-worden-verhandeld

Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19784, ECLI:NL:RBDHA:2021:973 (JFS tegen Taishan) JFS c.s. is wereldwijd actief op de markt voor producten voor wedstrijdturnen en bewegingsonderwijs, waaronder turntoestellen. De Taishan-groep is actief op het gebied van de ontwikkeling, productie en verhandeling van sportmaterialen voor onder meer de turnsport. JFS c.s. claimt dat vijf van zijn turntoestellen onrechtmatig worden verhandeld door Taishan c.s. binnen de EU. De rechtbank verklaart dat Taishan met drie van haar producten inbreuk maakt op het auteursrecht van JFS c.s. Daarnaast maakt zij zich schuldig aan slaafse nabootsing (het stichten van nodeloos verwarringsgevaar) met het op de markt brengen van de andere twee producten. Taishan zal om die redenen per direct moeten stoppen met het aanbieden en verhandelen van de turntoestellen.

IEF 19712

Conclusie A-G in Mircom tegen Telenet

HvJ EU 17 dec 2020, IEF 19712; ECLI:EU:C:2020:1063 (Mircom tegen Telenet BVBA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-mircom-tegen-telenet

HvJ EU Conclusie A-G 17 december 2020, IEF 19712, IT 3381, IEFbe 3173; ECLI:EU:C:2020:1063 (Mircom tegen Telenet BVBA) Verzoek om een prejudiciële beslissing van de ondernemingsrechtbank Antwerpen. Richtlijn 2001/29/EG, artikel 3, lid 1. Begrip ‚mededeling aan het publiek’. Downloaden van een bestand met een beschermd werk via een peer-to-peernetwerk en gelijktijdige terbeschikkingstelling van de onderdelen van dat bestand ter upload voor andere gebruikers.
Antwoorden van A-G Szpunar:

IEF 19676

Label doTerra een auteursrechtelijk werk

Rechtbank Rotterdam 21 dec 2020, IEF 19676; C/10/606481 /KG ZA 20-983 ((doTerra c.s. tegen Y)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/label-doterra-een-auteursrechtelijk-werk

Vzr. Rechtbank Rotterdam 21 december 2020, IEF 19676; C/10/606481 /KG ZA 20-983 (doTerra c.s. tegen Y) DoTerra Holdings is een Amerikaanse onderneming die essentiële oliën produceert en vermarkt. Zij verkoopt haar essentiële oliën ook in Nederland. DoTerra c.s. gebruikt in Nederland sinds 2009 labels op haar flesjes etherische oliën. DoTerra Holdings stelt rechthebbende te zijn op de vormgeving van het label. Gedaagde drijft sinds september 2013 een eenmanszaak. Zij handelt eveneens in essentiële oliën. De essentiële oliën worden onder andere online verkocht en gedaagde maakt daarbij gebruik van een etiket. De etiketten die gedaagde op de door haar verhandelde flesjes gebruikt, zijn volgens doTerra c.s. in hoge mate overeenstemmend met het label van doTerra c.s. DoTerra c.s. vordert om gedaagde te veroordelen om elke inbreuk op de auteursrechten van doTerra c.s. en iedere verhandeling van deze flesjes te staken. Nu de Amerikaanse doTerra Holdings stelt auteursrechthebbende op het label te zijn, dient eerst beoordeeld te worden of naar Amerikaans recht auteursrecht kan rusten op het label. Omdat het gaat om de bescherming van het label en niet van een gebruiksvoorwerp, kan de Nederlandse auteursrechtelijke werktoets worden toegepast. Daarbij wordt geoordeeld dat, mede gelet op de combinatie van kleurstelling, de vaste positionering van de merknaam en de positionering van de kaders, er gesproken kan worden van een auteursrechtelijk werk in de zin van artikel 10 van de Auteurswet. 

IEF 19649

Gebruik foto's past binnen reikwijdte licentie

Rechtbank Overijssel 1 dec 2020, IEF 19649; ECLI:NL:RBOVE:2020:4235 (Just Kidding Fotografie tegen Yourweddingphotos), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-foto-s-past-binnen-reikwijdte-licentie

Ktr. Rechtbank Overijssel 1 december 2020, IEF 19649, ECLI:NL:RBOVE:2020:4235 (Just Kidding Fotografie tegen Yourweddingphotos) Eiseres 'Just Kidding Fotografie' heeft in opdracht van gedaagde 'Yourweddingphotos' foto’s gemaakt tijdens een bruidsfotografenbijeenkomst op 2 november 2019. Zij heeft twintig foto’s aan gedaagde opgestuurd. Gedaagde heeft die foto’s gebruikt voor materialen ter promotie van zijn bedrijf, zoals brochures en posters. Gedaagde vermeldt daarbij niet steeds de naam van eiseres als de fotograaf. Eiseres wil een vergoeding van de inbreuk op haar auteursrecht en persoonlijkheidsrechten. De vorderingen worden afgewezen, eiseres wordt veroordeeld in de werkelijke proceskosten (1019h Rv). Gedaagde heeft geen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres. Eiseres heeft bepaald gebruik van de foto's toegestaan. Partijen hebben geen schriftelijke overeenkomst betreffende het gebruik van de foto’s gesloten, maar uit de omstandigheden van het geval wordt afgeleid dat het gebruik van de foto’s past binnen de reikwijdte van de licentie.

IEF 19626

Vero-Sinterklaas maakt geen inbreuk op auteursrechten

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 dec 2020, IEF 19626; (X tegen Vero Sweet Presents), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vero-sinterklaas-maakt-geen-inbreuk-op-auteursrechten

Vzr. Rechtbank Zeeland West-Brabant 3 december 2020, IEF 19626; C/02/378522 / KG ZA 20-596 (X tegen Vero Sweet Presents) Kort geding. X stelt rechthebbende te zijn op het ontwerp van een Sinterklaas. X vordert daarom van Vero het staken van de verveelvoudiging en de openbaarmaking van hun sinterklaasontwerp. Vast komt te staan dat het ontwerp van X voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Het ontwerp is echter niet in hoge mate oorspronkelijk, waardoor het slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt. Geoordeeld wordt dat de totaalindrukken in voldoende mate van elkaar verschillen, waarbij het vooral aankomt op de verschillen in de gezichten van de Sinterklazen. De Vero Sinterklaas heeft anders dan de Sinterklaas van X een opgewekte jeugdige uitstraling. Vero maakt daarom geen inbreuk op de auteursrechten van X.

IEF 19609

Eiser is geen rechthebbende van IE-rechten op kachel

Rechtbank Midden-Nederland 14 okt 2020, IEF 19609; ECLI:NL:RBMNE:2020:4687 (Panadero tegen Gimeg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-is-geen-rechthebbende-van-ie-rechten-op-kachel

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 14 oktober 2020, IEF 19609; ECLI:NL:RBMNE:2020:4687 (Panadero tegen Gimeg) Auteursrecht. Modellenrecht. Kort geding. Panadero produceert en verkoopt kachels. Zij verkoopt haar kachels onder meer in Nederland via de Praxis. Tot haar assortiment behoort de kachel ‘Onix Panadero’, die in 2020 via Praxis in Nederland zal worden aangeboden. Volgens Panadero heeft Gimeg inbreuk gemaakt op auteurs- en modelrechten van Panadero op de Onix kachel, omdat zij aan Gamma een kachel te koop heeft aangeboden die (nagenoeg) hetzelfde is als de Onix kachel. Om bewijs van deze (dreigende) inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade veilig te stellen, heeft Panadero in augustus 2020 conservatoir bewijsbeslag gelegd onder Gimeg. Panadero heeft onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat zij de rechthebbende is ten aanzien van het vermeende auteursrecht en niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellenrecht. Een derde heeft het ontwerp van de Onix kachel als opdrachtnemer gemaakt. De IE-rechten kunnen alleen worden overgedragen bij een daartoe bestemde akte. Bewijsstukken van het bestaan van deze akte ontbreken. Zowel het gevorderde inbreukverbod, als de exhibitievordering worden afgewezen.

IEF 19596

Foto zonder toestemming en naamsvermelding op website

Rechtbank Midden-Nederland 28 okt 2020, IEF 19596; ECLI:NL:RBMNE:2020:4624 (Eiser tegen exploitant website), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foto-zonder-toestemming-en-naamsvermelding-op-website

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 28 oktober 2020, IEF 19596, IT 3330; ECLI:NL:RBMNE:2020:4624 (Eiser tegen exploitant website) Auteursrecht. Eiser is een professioneel fotograaf. Hij biedt zijn foto’s op zijn website aan tegen een vaste licentievergoeding van € 250,00 per jaar. Gedaagde exploiteert een website. Sinds 2015 staat een foto van eiser op de website, zonder zijn toestemming en naamsvermelding. Met eiser was hiervoor geen licentieovereenkomst gesloten. Aan de sommaties van eiser om de foto te verwijderen, geeft gedaagde geen gehoor. Gedaagde stelt dat zij sinds 2010 niet de houder of eigenaar van de domeinnaam is, omdat zij die handelsnaam niet meer voert. Dit verweer faalt. Voor het exploiteren van een website is niet vereist dat sprake is van een daartoe ingeschreven handelsnaam bij de KvK. Gedaagde wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de winstderving, het mislopen van exposure als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding en de gemaakte kosten voor het opsporen van de auteursrechtinbreuk.