Auteursrecht  

IEF 21672

Pelham zaak keert terug naar het Hof

Duitse Gerechten 14 sep 2023, IEF 21672; (Metall auf Metall), https://www.ie-forum.nl/artikelen/pelham-zaak-keert-terug-naar-het-hof

Bundesgerichtshof 14 september 2023, IEF 21672, I ZR 74/22 (Metall auf metall) Na een jarenlange strijd blijkt de Pelham-zaak nog steeds niet gestreden: wederom zijn prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld. Het Hof heeft in de originele Pelham-zaak geoordeeld over het gebruik van fragmenten uit het lied ‘Metall auf metall’ door Mozes Pelham als sample in zijn eigen muziekstuk ‘Nur mir’. De vraag die centraal stond was of je een (gedeelte van) een bestaand nummer mag gebruiken zonder toestemming van de fonogrammenproducent. Het Hof oordeelde dat je toestemming nodig hebt van de fonogrammenproducent om een sample te gebruiken, maar niet indien het origineel niet meer te herkennen is in het geluidsfragment.

IEF 21671

Artikel ingezonden door Corstiaan Kan, Bremer & De Zwaan.

MvV publicatie: Vermogensrechtelijke aspecten van kunst in openbare ruimte

In deze publicatie van het Maandblad voor Vermogensrecht bespreken De Zwaan en Kan de vermogensrechtelijke aspecten van kunst in de openbare ruimte. Hierbij worden onder andere complicaties naar aanleiding van het plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte en de overeenkomst tussen opdrachtgever en kunstenaar besproken. Daarnaast schrijven de auteurs ook over de daden van beheer en de omgeving van het kunstwerk. Ook de positie van de burger wordt betrokken in het artikel, als figuurlijke mede-eigenaar van de openbare ruimte. De gehele publicatie is gratis te raadplegen op de website van Boom Juridisch.

IEF 21665

Evenementenorganisator dient voorafgaande toestemming te vragen

Rechtbank Amsterdam 6 sep 2023, IEF 21665; ECLI:NL:RBAMS:2023:5604 (Buma tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/evenementenorganisator-dient-voorafgaande-toestemming-te-vragen

Rechtbank Amsterdam 6 september 2023, IEF 21665; ECLI:NL:RBAMS:2023:5604 (Buma tegen gedaagde) Een evenementorganisator werd door collectieve beheersorganisatie Buma voor de rechter gedaagd naar aanleiding van het afspelen van muziek op feesten en festivals zonder hiertoe gegeven toestemming van Buma. Buma heeft de auteursrechten van de muziek die werd afgespeeld op de festivals en feesten van de evenementenorganisator. In de regel dient voorafgaand aan een evenement toestemming gevraagd te worden aan Buma voor het afspelen van de muziek. Indien deze toestemming niet wordt verkregen of geen redelijke vergoeding hiervoor wordt betaald en de muziek toch in het openbaar ten gehore wordt gebracht, wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten en naburige rechten van Buma. Gedaagde heeft in deze zaak nagelaten toestemming te vragen aan Buma, geen vergoeding betaald en heeft tevens geen opgave gedaan van de gevraagde informatie. Hierop vordert Buma een verbod om zonder voorafgaande toestemming van Buma evenementen te organiseren waarbij enig muziekwerk behorend tot het repertoire van Buma wordt afgespeeld. Daarnaast vordert Buma een veroordeling tot het doen van een volledige opgave van evenementen, namen van artiesten en behaalde recettes en betaalde gages van de evenementenorganisator. Tot slot eist Buma dat de verschuldigde vergoeding wordt voldaan.

IEF 21656

Rechter geeft aan dat overeengekomen honorarium billijk genoeg is

Rechtbank Gelderland 30 aug 2023, IEF 21656; ECLI:NL:RGBEL:2023:4916 (Eiser/Stichting Pieterpad), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechter-geeft-aan-dat-overeengekomen-honorarium-billijk-genoeg-is

Rechtbank Gelderland 20 augustus 2023, IEF 21656; ECLI:NL:RBGEL:2023:4916 (Eiser/Stichting Pieterpad) Eiser is freelance schrijver en fotograaf. Met een compagnon heeft hij de gedaagde Stichting Pieterpad (hierna: de Stichting) opgericht, die zich inzet voor het behoud van een wandelroute. Daarbij wordt een gids geschreven, waarvoor eiser een honorarium ontvangt uit hoofde van zijn fotografische en redactionele werkzaamheden. Na uit het bestuur van de Stichting te zijn getreden raken eiser en de Stichting in onenigheid over het voortzetten van de samenwerking ten aanzien van de tiende druk van de gids. De Stichting geeft aan dat zij genoodzaakt zal zijn om een andere auteur te zoeken en het werk van eiser daarbij te vernietigen. Partijen gaan akkoord over een lager honorarium, waarbij eiser aangeeft dit slechts te doen om vernietiging van zijn werk te voorkomen. In onderhavig geschil vordert eiser nu een billijke royaltyvergoeding voor zijn geleverde foto’s en een verbod op publicatie van zijn geschreven teksten en foto’s.

IEF 21655

Merch Factory c.s. wordt gehouden om inbreuk te staken

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 sep 2023, IEF 21655; ECLI:NL:GHARL:2023:7442 (Merch Factory c.s./Autohopper Nederland), https://www.ie-forum.nl/artikelen/merch-factory-c-s-wordt-gehouden-om-inbreuk-te-staken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2023, IEF 21655; ECLI:NL:GHARL:2023:7442 (Merch Factory c.s./Autohopper Nederland) In dit kort geding oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de vraag of er schending is van een geheimhoudingsverklaring en inbreuk op de auteursrechten. Autohopper Nederland (hierna: Autohopper) is een onderneming die vervoermiddelen verhuurt. Daarbij maakt zij gebruik van een franchiseformule. Zij verwijt Merch Factory c.s - een concern dat zowel kleding als busverhuur exploiteert -. dat zij een brochure met daarin een rekenmodel over de franchiseformule van Autohopper nagenoeg één-op-één heeft overgenomen, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. Merch Factory c.s. heeft franchisenemers van Autohopper benaderd met de vraag of zij zich bij de franchiseformule van Merch Factory willen aansluiten. Autohopper vordert in eerste aanleg staking van de inbreuken op haar auteursrechten en de ondertekende geheimhoudingsverklaring. De voorzieningenrechter geeft Autohopper het gelijk. Merch Factory c.s. gaat in beroep.

IEF 21641

Amerikaanse federale rechter: Menselijke betrokkenheid vereist voor auteursrecht

Uitspraken uit de Verenigde Staten 18 aug 2023, IEF 21641; (Thaler v. Perlmutter), https://www.ie-forum.nl/artikelen/amerikaanse-federale-rechter-menselijke-betrokkenheid-vereist-voor-auteursrecht

United States District Judge 18 augustus 2023, IEF 21641, IEFbe 3688 (Thaler v. Perlmutter) Artificial intelligence nieuws uit de Verenigde Staten: In de zaak Thaler v. Perlmutter doet voor het eerst een federale rechter uitspraak over de auteursrechtelijke bescherming van een door AI gemaakt werk. Thaler is de ontwikkelaar van een AI systeem dat ertoe in staat is om visuele kunst te produceren. Dit systeem noemt hij de "Creativity Machine". Het systeem heeft het werk wat hierboven is afgebeeld geproduceerd, genaamd "A Recent Entrance to Paradise". Thaler heeft vervolgens geprobeerd om dit werk te registeren bij het Copyright Office, waarbij hij heeft aangegeven dat de "Creativity Machine" de eigenaar is van het werk. Hierop heeft het Copyright Office de aanvraag afgewezen wegens gebrek aan menselijk makerschap. Ook na een herbeoordeling werd het verzoek van Thaler afgewezen. Tegen deze beslissing komt Thaler in beroep bij de federale rechter.

IEF 21637

Appellant laat na inbreuk op auteursrecht te stellen en onderbouwen

Hof Den Haag 16 mei 2023, IEF 21637; ECLI:NL:GHDHA:2023:1601 (Appellant/Verweerder), https://www.ie-forum.nl/artikelen/appellant-laat-na-inbreuk-op-auteursrecht-te-stellen-en-onderbouwen

Gerechtshof Den Haag 16 mei 2023, IEF 21637; ECLI:NL:GHDHA:2023:1601 (Appellant/Verweerder) Vervolg op een eerdere zaak (zie IEF 20492). In het hoger beroep dat appellant heeft ingesteld, moet het hof een oordeel geven over de vraag of verweerder verantwoordelijk is voor verspreiding van een aantal foto’s in een folder. Appellant, die tuinen ontwerpt en de foto’s van deze ontwerpen op zijn website zet, heeft het auteursrecht op die foto’s. Verweerder is een hoveniersbedrijf. Appellant beticht verweerder van het verspreiden van deze foto’s, door ze in een folder op te nemen en deze te verspreiden. Verweerder betwist dat deze folder van hem afkomstig is. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van appellant afgewezen, wegens een gebrek aan onderbouwing dat de betreffende folder van verweerder afkomstig is.

IEF 21634

Gedaagde had zich te vergewissen over bestaan Thuiskopie

Rechtbank Den Haag 19 jul 2023, IEF 21634; ECLI:NL:RBDHA:2023:10423 (Stichting de Thuiskopie/Gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-had-zich-te-vergewissen-over-bestaan-thuiskopie

Rechtbank Den Haag 19 juli 2023, IEF 21634; ECLI:NL:RBDHA:2023:10423 (Stichting de Thuiskopie/Gedaagde) In deze zaak vordert Stichting Thuiskopie betaling van haar facturen van gedaagde en inzage in diens administratie. Gedaagde is een eenmanszaak die telefoons en tablets importeert en in Nederland verkoopt. Nadat gedaagde opgave van zijn administratie aan Stichting Thuiskopie heeft gedaan, factureert Thuiskopie hem een bedrag. Daarbij merkt Thuiskopie op dat de opgave onvolledig is. Gedaagde heeft niet alle importen genoteerd, nog geldig bewijs gegeven van geëxporteerde gegevensdragers. Thuiskopie legt aan haar vordering ten grondslag dat gedaagde geen gehoor heeft gegeven aan de verzoeken van Stichting Thuiskopie, terwijl zij daar wel de wettelijke plicht toe heeft.

IEF 21620

Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis en Noor Dings, Boekx Advocaten.

MetaQuotes verkrijgt gerechtelijk bevel voor afgifte NAW-gegevens

Rechtbank Amsterdam 27 jul 2023, IEF 21620; ECLI:NL:RBAMS:2023:4850 (Metaquotes/Gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/metaquotes-verkrijgt-gerechtelijk-bevel-voor-afgifte-naw-gegevens

Rechtbank Amsterdam 27 juli 2023 IEF 21620, IT 4352; ECLI:NL:RBAMS:2023:4850 (Metaquotes/Gedaagden) In dit kort geding oordeelt de rechtbank Amsterdam over de vordering van MetaQuotes, waarmee zij haar auteursrechten wil beschermen. MetaQuotes is exploitant van MetaTrader, een financieel handelsplatform. Gedaagden (Scalaxy, Iroko en 3NT) zijn internet service providers (hierna: ISP), waarbij 3NT de spil van gedaagden is. Cyberciminelen hebben gebruikt gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten van MetaQuotes door gehackte software van MetaQuotes online zetten. Mensen die met deze software handelen, raken hun geld kwijt. MetaQuotes vordert verwijdering van een aantal IP-adressen, blokkering van een vijftal websites en de persoonsgegevens van hen die verdacht worden aan de online criminaliteit te hebben meegewerkt. Gedaagden zijn daartoe bereid, als er een rechterlijk bevel aan de grondslag van deze vorderingen ligt.

IEF 21612

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Simontbraun.

Toestel en GUI van Pollogen niet auteursrechtelijk beschermd

Belgische gerechten 5 mei 2023, IEF 21612; (POLLOGEN/LA Poppe en i-learning VZW), https://www.ie-forum.nl/artikelen/toestel-en-gui-van-pollogen-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Ondernemingsrechtbank Brussel 5 mei 2023, IEF 21612, IEF-Be 3686 (POLLOGEN/LA Poppe en i-Learning) In dit kort geding oordeelt de ondernemingsrechtbank Brussel over het beroep op auteursrechtelijke bescherming dat door Pollogen wordt gedaan. Pollogen bevindt zich in een geschil met LA Poppe en i-Learning, een stichting die door LA Poppe wordt gevoerd. Zowel Pollogen als LA Poppe zijn actief in de handel van schoonheidsproducten. Op de site van LA Poppe wordt een machine verkocht die voor behandeling van de huid wordt gebruikt, onder de naam ‘Oxygen+’. Deze machine maakt volgens Pollogen inbreuk op haar auteursrecht, nu zij al eerder een soortgelijke machine verkocht, onder de naam ‘Geneo’. De 'graphical user interfaces’ (hierna: de GUI) komen namelijk sterk overeen. Pollogen vordert staking van de verkoop door LA Poppe. Deze geeft daar geen gehoor aan. Na een tijdje stapt Pollogen naar de rechter en vordert zij staking van de verkoop, met de stelling dat deze verkoop inbreuk maakt op haar auteursrechten op de machine.