Auteursrecht  

IEF 20883

Inbreuk op exclusieve verveelvoudigingsrechten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 27 okt 2022, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (Eiser tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-exclusieve-verveelvoudigingsrechten

Rb. Gelderland 27 oktober 2021, IEF 20883; ECLI:NL:RBGEL:2021:8195 (eiser tegen gedaagde) Eiser heeft een onderneming waar klanten op haar website tegen betaling Excel-rekenmodellen, in de vorm van templates, kunnen downloaden. Gedaagde exploiteert een onderneming die ook Excel-rekenmodellen aanbiedt. Eiser meent dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteursrechten. Bij de beoordeling of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk worden de elementen door de rechtbank onderverdeeld in: ‘teksten’, ‘opmaak’ en ‘inhoud’. Met betrekking tot de teksten en de opmaak oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Wat betreft de inhoud is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

IEF 20879

Misbruik van machtspositie niet zodanig aannemelijk gemaakt

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 2 aug 2022, IEF 20879; ECLI:NL:GHAMS:2022:2244 (Blendle tegen DPG Media ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/misbruik-van-machtspositie-niet-zodanig-aannemelijk-gemaakt

Hof Amsterdam 2 augustus 2022, IEF 20879; ECLI:NL:GHAMS:2022:2244 (Blendle tegen DPG Media) De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 3 maart 2022 [IEF 20574] de vorderingen van Blendle afgewezen. De voorzieningenrechter meende dat onvoldoende gebleken was dat sprake is van een relevante markt voor digitale kiosken waarop door de handelswijze van DPG de concurrentie wordt beperkt. Daarnaast oordeelde de voorzieningenrechter dat het niet om een innovatief product gaat. Blendle vordert in dit geding dat DPG wordt veroordeeld om content te blijven leveren ten behoeve van de digitale nieuwskiosk van Blendle. Zij meent namelijk dat DPG misbruik maakt van haar machtspositie door te weigeren een licentie te verlenen aan Blendle voor het gebruik van krantenartikelen. 

IEF 20869

Bewijslevering inzake collectiviteitskorting

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Limburg 15 dec 2021, IEF 20869; ECLI:NL:RBLIM:2021:9729 (Zorggroep Ter Weel tegen gedaagden ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijslevering-inzake-collectiviteitskorting

Rb. Limburg 15 december 2021, IEF 20869; ECLI:NL:RBLIM:2021:9729 (Zorggroep Ter Weel tegen gedaagden) Zorggroep Ter Weel stelt dat zij met gedaagde 1 een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan gedaagde de door Ter Weel verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen aan Sena c.s. zou verzorgen. Ter Weel stelt dat gedaagde 1 te vroeg en te veel aan Ter Weel heeft gefactureerd door geen rekening te houden met de collectiviteitskorting. Ter Weel meent dat gedaagde 1 hiermee tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De rechtbank meent dat vastgesteld dient te worden of partijen een collectiviteitskorting zijn overeengekomen. De rechtbank staat Ter Weel toe bewijs te leveren dat een medewerkster heeft toegezegd dat Ter Weel een collectiviteitskorting zou krijgen op de normaal door Sena in rekening gebrachte auteursrechten. In afwachting van de bewijslevering houdt de rechtbank ten aanzien van dit geschilpunt iedere verdere beoordeling aan.

IEF 20867

Vordering tot intrekking procedure in België afgewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 jul 2022, IEF 20867; ECLI:NL:RBZWB:2022:4130 (Alsare tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-intrekking-procedure-in-belgi-afgewezen

Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant 25 juli 2022, IEF 20867; ECLI:NL:RBZWB:2022:4130 (Alsare tegen gedaagde) Alsare is een Nederlandse onderneming en heeft de domeinnaam www.beeldsmid2.nl geregistreerd. Gedaagde is een Nederlandse fotograaf. Gedaagde stelt dat hij rechthebbende is van een foto die op de website van Alsare heeft gestaan. Gedaagde stelt dat Alsare zijn auteursrecht heeft geschonden. Alsare vordert in deze zaak dat de procedure tegen Alsare in België wordt ingetrokken. Alsare stelt dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt door in België een procedure te starten terwijl de Belgische rechter absoluut onbevoegd is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het wederzijds vertrouwen in elkaars rechtssystemen eraan in de weg staat dat de rechter van een lidstaat de bevoegdheid van een rechter in een andere lidstaat toetst. Ook verzet het Europese recht zich ertegen dat een rechtbank van een lidstaat een partij een verbod oplegt een rechtsvordering in te stellen of voort te zetten bij een rechtbank van een andere lidstaat. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Alsare af.

IEF 20866

Geen inbreuk op merken dan wel auteursrechten

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Den Haag 6 jul 2022, IEF 20866; ECLI:NLRBDHA:2022:6493 (Eiser tegen DGM Outlet), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-merken-dan-wel-auteursrechten

Rb. Den Haag 6 juli 2022, IEF 20866; ECLI:NL:RBDHA:2022:6493 (eiser tegen DGM Outlet) Eiser is eigenaar van de eenmanszaak Linden Sales, die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via Bol.com. DGM Outlet (hierna: DGM) is een groothandel die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via onder meer Bol.com. Eiser heeft op 25 mei 2019 een EAN-code geregistreerd op naam van Linden Sales. Eiser stelde op 17 november 2020 vast dat DGM een eenhoornknuffel had aangeboden onder gebruikmaking van zijn EAN-code. Die eenhoornknuffel was soortgelijk aan de eenhoornknuffel die eiser eerder op Bol.com had aangeboden. DGM maakte in haar advertentie gebruik van tekens die gelijk zijn aan het merk van eiser. Eiser vordert dat het DGM wordt verboden inbreuk te maken op zijn merken en op zijn auteursrechten. Ook vordert hij een verbod op het onrechtmatig gebruikmaken van zijn EAN-codes.

IEF 20865

Slechts bij deel subsidiaire vordering sprake van 'bepaalde bescheiden'

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Amsterdam 6 jul 2022, IEF 20865; ECLI:NL:RBAMS:2022:3892 (Eiser tegen gedaagden ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/slechts-bij-deel-subsidiaire-vordering-sprake-van-bepaalde-bescheiden

Rb. Amsterdam 6 juli 2022, IEF 20865, IT 4007; ECLI:NL:RBAMS:2022:3892 (eiser tegen gedaagden) Eiser heeft gedaagde 1 gesommeerd om boetes te betalen vanwege schending van de geheimhoudingsplicht. Ook heeft eiser een sommatiebrief aan gedaagde 2 gestuurd waarin zij vraagt dat gedaagde 2 bevestigt dat overgestapte (ex-)werknemers geen werkzaamheden meer zullen verrichten voor gedaagde 2 en dat zij geen zakelijke contacten zullen onderhouden met klanten van eiser. Gedaagden hebben niet voldaan aan deze sommaties. Eiser heeft vervolgens de voorzieningenrechter om verlof gevraagd voor het leggen van conservatoire bewijsbeslagen op ‘bepaalde bescheiden’ ten laste van gedaagden. Eiser vordert verstrekking van afschriften door gedaagden. 

IEF 20861

Verschuldigde licentievergoeding moet worden betaald

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 20 jul 2022, IEF 20861; ECLI:NL:RBGEL:2022:3641 (Eisers tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verschuldigde-licentievergoeding-moet-worden-betaald

Ktr. Rb. Gelderland 20 juli 2022, IEF 20861; ECLI:NL:RBGEL:2022:3641 (eisers tegen gedaagde) Eiser 1 is de enige organisatie in Nederland die toestemming heeft verkregen tot het als bedrijf zonder winstoogmerk bemiddelen inzake het muziekauteursrecht. Eiser 2 is aangewezen als rechtspersoon die exclusief belast is met de inning en verdeling van de in artikel 7 WNR bedoelde vergoedingen. Gedaagde heeft een café waar hij muziek laat horen aan publiek. Eisers vorderen een veroordeling tot betaling van bedrag van € 1.072,71, gebaseerd op de licentieovereenkomst die zij met gedaagde hebben voor het afspelen van muziek in zijn café. Gedaagde betwist dat hij deze overeenkomst heeft gesloten met eisers. Ook geeft hij aan dat zijn café al 2 of 2,5 jaar gesloten is door de coronamaatregelen en vanwege gezondheidsredenen. Hij meent dat hij de gevorderde licentievergoeding dus niet hoeft te betalen. De kantonrechter oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat gedaagde de licentieovereenkomst heeft opgezegd. Hij is dus verplicht de verschuldigde licentievergoeding te betalen. Het door eisers gevorderde bedrag komt echter niet overeen met de facturen. De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling van het verschuldigde bedrag aan licentievergoeding dat uit de facturen voortvloeit en wijst het meer of anders gevorderde af.  

IEF 20854

Geslaagd in deel van bewijsopdracht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 13 jul 2022, IEF 20854; ECLI:NL:RBGEL:2022:3549 (eiser tegen gedaagden ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geslaagd-in-deel-van-bewijsopdracht

Rb. Gelderland 13 juli 2022, IEF 20854; ECLI:NL:RBGEL:2022:3549 (eiser tegen gedaagden) In het tussenvonnis van 27 oktober 2021 werd eiser opgedragen te bewijzen dat de rekenmodellen uit de dagvaarding (waarop de vorderingen gebaseerd zijn) dezelfde rekenmodellen zijn (althans er hetzelfde uitzien) als de rekenmodellen die gedaagde 2 bij eiser heeft aangeschaft. Wat betreft rekenmodel ‘Cashflow-matrix’ is eiser volgens de rechtbank niet geslaagd in de bewijsopdracht. De rechtbank is van oordeel dat wat betreft rekenmodel ‘Cashflow-matrix’ ervan uit moet worden gegaan dat dit model nog geen onderdeel uitmaakte van de rekenmodellen die gedaagde 2 bij eiser heeft aangeschaft. Wat betreft rekenmodellen ‘Financieringsplan’, ‘Middeling’ en ‘Vaste activa en afschrijvingen’ is eiser wel geslaagd in de bewijsopdracht. Er is vast komen te staan dat deze modellen nagenoeg hetzelfde zijn als de modellen die gedaagde 2 bij eiser heeft aangeschaft. Al met al komt de rechtbank tot de conclusie dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten van eiser.

IEF 20853

Review mocht op website geplaatst worden

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Rechtbank Gelderland 13 jul 2022, IEF 20853; ECLI:NL:RBGEL:2022:3532 (Eiseres tegen Shots Video ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/review-mocht-op-website-geplaatst-worden

Rb. Gelderland 13 juli 2022, IEF 20853; ECLI:NL:RBGEL:2022:3532 (eiseres tegen Shots Video) Eiseres publiceert vlogs en blogs over seksspeeltjes en Shots Video verkoopt seksspeeltjes. Eiseres heeft op haar website een review geplaatst over een seksspeeltje van Shots Video. Shots Video heeft deze review vervolgens integraal, inclusief de affiliate link, op haar eigen website geplaatst zonder hierbij de naam van eiseres te noemen. Eiseres meent dat Shots Video hiermee inbreuk maakt op haar auteursrechten en vraagt Shots Video om de review te verwijderen. Shots Video zegt de review te gaan verwijderen maar doet dit vervolgens niet. Hierop vordert eiseres dat Shots Video door de rechtbank wordt geboden de review offline te halen. Daarnaast vordert eiseres een schadevergoeding van Shots Video. Shots Video meent dat zij op basis van de algemene voorwaarden van eiseres rechthebbende is geworden van de auteursrechten op de review. De rechtbank acht dat de algemene voorwaarden door Shots Video stilzwijgend zijn aanvaard. De rechtbank komt tot de conclusie dat Shots Video zich dus kon beroepen op de algemene voorwaarden en het haar daarom vrij stond de review op haar website te plaatsen. Wat betreft de naamsvermelding oordeelt de rechtbank dat eiseres onvoldoende heeft gesteld dat zij schade heeft geleden. De vordering ten aanzien van de gestelde inbreuk en de vordering tot schadevergoeding worden daarom allebei afgewezen.

IEF 20849

Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Matthijs Schonewille, BINGH Advocaten.

Afzonderlijke handhaving van gezamenlijk auteursrecht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Hof Amsterdam 12 jul 2022, IEF 20849; (Jelurida tegen Apollo ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/afzonderlijke-handhaving-van-gezamenlijk-auteursrecht

Vzr. Hof Amsterdam 12 juli 2022, IEF 20849, IT 3999; C/13/686678 / KG ZA 20-610 (Jelurida tegen Apollo) Jelurida houdt zich bezig met de ontwikkeling en het onderhoud van computerprogrammatuur, genaamd Nxt Software. Jelurida is beheerder en eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van een gelijknamige groep waarvan zijn deel uitmaakt. Apollo houdt zich bezig met het aanbieden van verschillende financiële softwarediensten. In het vonnis van 22 september 2020 [IEF 19443] oordeelde de voorzieningenrechter dat Apollo inbreuk had gemaakt op de auteursrechten op de Nxt Software. Apollo vordert in hoger beroep dat het vonnis wordt vernietigd en Jelurida vordert op haar beurt verwerping van het beroep. Het hof oordeelt dat er een gemeenschappelijk auteursrecht rust op het Java-code deel van de Nxt Software.