Auteursrecht

IEF 18627

Verzoek getuigenverhoor toegewezen na vermeende inbreuk auteursrechten

Rechtbank Amsterdam 10 jan 2019, IEF 18627; ECLI:NL:RBAMS:2019:4856 (X tegen Mosman c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-getuigenverhoor-toegewezen-na-vermeende-inbreuk-auteursrechten

Rechtbank Amsterdam 10 januari 2019, IEF 18627; ECLI:NL:RBAMS:2019:4856 (X tegen Mosman c.s.) Auteursrecht. Procesrecht. Verzoek getuigenverhoor. Verzoeker houdt zich bezig met technisch speur- en ontwikkelingswerk. Mosman c.s. (hierna: Mosman) verkoopt Bulk Solid Heat Exchanger torens (hierna: BHSE’s), torens die worden gebruikt bij productie van o.a. suiker, kunststofkorrels, koolzaad en kunstmestkorrels. Voor de ontwikkeling van de BHSE’s heeft Mosman samengewerkt met een ontwikkelaar. Verzoeker en Mosman zijn een overeenkomst aangegaan ter ontwikkeling van twee warmtewisselaars. Beide samenwerkingen zijn inmiddels beëindigd. Verzoeker vordert nu dat Mosman gebruik van kennis, die is vormgegeven in bepaalde spreadsheets uit deze samenwerking, waarop zijn auteursrechten rusten, staakt. In kort geding is deze voorziening geweigerd. Nu wordt verzocht een voorlopig getuigenverhoor te bevelen. Verzoeker wil de ontwikkelaar en bestuurder van Mosman verhoren. Mosman verzet zich hiertegen. Voorop staat dat een verzoek tot getuigenverhoor kan worden toegewezen als de te bewijzen feiten zijn betwist, het bewijs daarvan door getuigen is toegelaten en de te bewijzen feiten tot een beslissing in de zaak kunnen leiden. Wel kan een dergelijk verzoek worden afgewezen indien de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik maakt. Nu in deze zaak aan de eisen is voldaan, en er geen sprake is van een dergelijke uitzondering, wordt het verzoek toegewezen.

IEF 18624

Teksten website en flyers niet identiek maar komen te zeer overeen

Rechtbank Noord-Nederland 22 jul 2019, IEF 18624; ECLI:NLRBNNE:2019:3211 (Verf webshop), http://www.ie-forum.nl/artikelen/teksten-website-en-flyers-niet-identiek-maar-komen-te-zeer-overeen

Rechtbank Noord-Nederland 22 juli 2019, IEF 18624, ECLI:NL:RBNNE:2019:3211 (Verf webshop) Eiser heeft samen met zijn partner een vof waarmee zij verf van het Noorse merk Jotun verkopen via internet. In de loop van 2018 ontstond een conflict tussen eiser en zijn partner. Eiser heeft de website offline gezet, en is zelf met een andere website verdergegaan (eveneens met de verkoop van Jotun verf). Hierna heeft eiser alle vorige klanten aangeschreven met de boodschap dat de activiteiten van de vof werden voortgezet onder de nieuwe naam. Gedaagden hebben hier een bericht achteraan gestuurd dat de verf nog steeds bij hen te koop werd aangeboden. Eiser stelt dat dit handelen onrechtmatig is, en dat gebruik van de teksten op de website en flyer een inbreuk vormen op zijn auteursrechten. Het handelen van gedaagden wordt onrechtmatig geacht nu de er auteursrecht rust op de website- en flyerteksten van eiser, en de totaalindrukken van beide teksten (hoewel niet geheel identiek, wel grotendeels identiek) te zeer overeenstemmen om niet te concluderen dat er sprake van overeenstemming is. De vorderingen worden toegewezen voor zover deze toewijsbaar zijn.

IEF 18623

Antwoord prejudiciële vragen HvJEU uitingsvrijheid als buitenwettelijke beperkingsgrond auteursrecht?

HvJ EU 29 jul 2019, IEF 18623; (Funke tegen Bondsrepubliek Duitsland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/antwoord-prejudici-le-vragen-hvjeu-uitingsvrijheid-als-buitenwettelijke-beperkingsgrond-auteursrecht

HvJ EU 29 juli 2019, IEF 18623; C-469/17 (Funke tegen Duitsland) Auteursrecht. Bondsrepubliek Duitsland laat wekelijks een verslag opstellen over buitenlandse interventies van onder andere het leger en worden onder de naam UdP verstrekt aan een beperkt aantal personen en afdelingen. Funke Medien beheert de website van een Duits dagblad. Zij heeft verzocht om toegang tot UdP’s. Duitsland wees dit verzoek af vanwege de gevoelige informatie. Funke heeft toch langs onbekende weg de hand weten te leggen op een groot deel van de UdP’s en een aantal hiervan gepubliceerd. Duitsland vindt dat haar auteursrecht geschonden is door Funke. Funke vindt dat de uitingsvrijheid in dit geval prevaleert. Het HvJEU besluit dat de uitingsvrijheid geen buitenwettelijke beperkingsgrond van het auteursrecht kan zijn. Het kan wel gebruikt worden om beperkingen te interpreteren. Daarmee blijft het de eerdere lijn volgen.

IEF 18621

Margriet Koedooder over de Kraftwerk-zaak

Kraftwerk revisited 

HERKENBARE SAMPLES ZIJN TOEGESTAAN, ALS VOLDAAN IS AAN DE EISEN VOOR EEN CITAAT?

Wil je met een sample een heel kort onderdeel ‘citeren’ uit een audio-opname van een ander? Dan heb je óf toestemming nodig van de producent van de opname, óf je moet de sample zodanig wijzigen en gebruiken in het nieuwe werk, dat sprake is van het ‘voor het oor onherkenbaar’ maken. Dit is de essentie van de antwoorden van het Hof op prejudiciële vragen in de langlopende zaak Kraftwerk vs Pelham en Haas. Heel glashelder was deze uitspraak echter zeker niet voor iedereen. Diverse media kwamen met het bericht dat Kraftwerk de zaak had gewonnen. Even veel andere media concludeerden dat Kraftwerk had verloren. Maar hoe zit het nu echt?

IEF 18620

Auteursrechtinbreuk illustraties MP-atlassen door Meda Pharma

Rechtbank Amsterdam 31 jul 2019, IEF 18620; (X tegen Meda Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-illustraties-mp-atlassen-door-meda-pharma

Rechtbank Amsterdam 31 juli 2019, IEF 18620 (X tegen Meda Pharma) Auteursrecht. X houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitgeven van patiëntenvoorlichtingsmaterialen. X sluit een overeenkomst met een illustrator over de gebruiksrechten op zijn illustraties uit de KNO-atlas. De MP-atlassen bevatten advertenties voor o.a. geneesmiddelen die door Meda Pharma zijn geregistreerd en stemmen overeen met de uitgegeven KNO-atlas. X heeft contact opgezocht met Meda Pharma over het vermoeden van inbreuk. Na verlof van de rechtbank heeft X bewijsbeslag gelegd onder Meda Pharma op alle documenten die betrekking hebben op de inbreuk op de auteursrechten van de illustrator en de persoonlijkheidsrechten van X. Meda Pharma heeft daarop een onthoudingsverklaring getekend. X vordert Meda Pharma tot het verstrekken van inzage aan X van o.a. administratieve bescheiden, correspondentie en facturen over de hoeveelheden geproduceerde en geleverde patiëntenatlassen waarin illustraties zijn gebruikt. Er is sprake van inbreuk en de vorderingen worden toegewezen.

IEF 18616

Ook in hoger beroep uitputting auteursrecht persoonlijke schenking foto's

Hof Amsterdam 30 jul 2019, IEF 18616; http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-in-hoger-beroep-uitputting-auteursrecht-persoonlijke-schenking-foto-s

Gerechtshof Amsterdam 30 juli 2019, IEF 18616 (Uitputting auteursrecht foto’s) Auteursrecht. Vervolg op eerste aanleg [IEF 16851]. Eiser is fotograaf en heeft foto's in tweevoud laten afdrukken door X. De eerste set was voor een tentoonstelling, de tweede is verkocht aan X. X heeft de foto's vervolgens verkocht aan gedaagde. Eiser stelt dat er geen sprake was van uitputting, maar van verbreiding en vordert voor recht te verklaren dat hij zijn auteursrecht op de foto's rechtmatig uitoefent door deze foto's als zijn eigendom op te eisen bij gedaagde. De rechtbank oordeelde dat met die enkele eigendomsovergang sprake is van in het verkeer brengen als bedoeld in artikel 12b van de Aw en daarmee sprake is van uitputting. De overdracht van de afdrukken aan X is geschied op het moment dat de eerste openbaarmaking al had plaatsgevonden. Van verbreiding kan dan geen sprake meer zijn. Het hof sluit zich bij het oordeel van de rechtbank aan.

 

IEF 18613

Antwoord prejudiciële vragen 'sampling' Kraftwerk zaak

HvJ EU 29 jul 2019, IEF 18613; (Pelham tegen Hütter e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/antwoord-prejudici-le-vragen-sampling-kraftwerk-zaak

Bundesgerichtshof Duitsland, IEF 18613, IEFbe 2920; C-476/17 (Pelham tegen Hütter e.a.) Auteursrecht. Naburige rechten. Hütter e.a. zijn lid van de muziekgroep Kraftwerk en heeft een fonogram gepubliceerd met het nummer Metall auf Metall. Pelham en Haas zijn de componisten van het nummer Nur mir, dat op de fonogrammen is verschenen. Hütter e.a. stellen dat Pelham twee seconden van een ritmische sequens van het nummer Metall auf Metall elektronisch heeft gekopieerd (gesampled) en deze in een doorlopende herhaling onder het nummer Nur mir heeft gezet, hoewel hij die sequens ook zelf had kunnen spelen. Hütter e.a. zijn van oordeel dat Pelham inbreuk heeft gemaakt op het naburige recht waarvan zij als fonogramproducent houder zijn en dat inbreuk is gemaakt op het intellectuele-eigendomsrecht dat zij houden als uitvoerend kunstenaars, alsook op Hütters auteursrecht op het muziekwerk. Er zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof met betrekking tot de fonogramproducent en 'sampling'.

IEF 18612

Inbreuk foto-en beeldmateriaal dierenverpakkingen

Rechtbank Amsterdam 24 jul 2019, IEF 18612; (Eiser tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-foto-en-beeldmateriaal-dierenverpakkingen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, IEF 18612 (Eiser tegen X) Auteursrecht. Vervolg op vonnis van 25 april 2019. Beide partijen produceren en verkopen bodembedekking voor dierenverblijven. Eiser en X zijn gaan samenwerken. Het gaat in dit kort geding om de inbreuk op de auteursrechten op verpakkingen van bodembedekking voor (knaag)dierenverblijven van o.a. foto- en beeldmateriaal. In eerdere uitspraak is geoordeeld dat eiser inbreuk maakte op de auteursrechten van X. Volgens X heeft eiser zich niet aan het vonnis gehouden. Eiser heeft de verpakkingen van de producten na het vonnis verder aangepast, maar volgens X maken zij nog steeds inbreuk. Eiser vordert in conventie de tenuitvoerlegging van de vonnissen te schorsen. De rechter wijst de vordering in conventie af. Eiser wordt veroordeeld de inbreuk te staken.