Auteursrecht

IEF 20717

Alv en studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht op 17 juni

De alv en studiemiddag van de Vereniging voor Auteursrecht vindt plaats op vrijdag 17 juni a.s. om 13.30 uur bij de Tolhuistuin in Amsterdam. De middag zal in het teken staan van het Auteurscontractenrecht.

Tot 4 juli 2022 ligt het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie voor. De wijzigingen hebben tot doel de positie van de maker tegenover de exploitant nader te versterken. In het voorontwerp worden onder andere de volgende wijzigingen voorgesteld:

Aanpassing vormvereisten om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten
- Schending aktevereiste voor overdracht auteursrecht wordt gesanctioneerd (artikel 2 Aw)
- Voor exploitatieovereenkomsten (overdracht en exclusieve licentiering) wordt schriftelijkheidsvereiste geïntroduceerd. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst wordt geacht een niet exclusieve licentie te zijn verleend (art. 25ba Aw).

Juridische inbedding van de “herroeping” van het auteursrecht ingeval van non usus
- ontbinding exploitatieovereenkomst wegens non usus wordt vervangen door opzegging exploitatieovereenkomst wegens non usus (artikel 25e Aw)

IEF 20716

Consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht

Op 4 april jl. is de internetconsultatie voor het voorstel voor de ‘Wet wijziging auteurscontractenrecht’ gestart.
Op het eerste gezicht technische materie voor de absolute IE-specialist. Maar het raakt tal van branches en bedrijven die contracteren met auteurs en andere makers over de exploitatie van hun werk, zoals educatieve en literaire uitgeverijen, nieuwsuitgevers, audiovisuele producenten, platenmaatschappijen, televisie-aanbieders, omroepen en freelance makers (fotografen, schrijvers, journalisten etc.).
De internetconsultatie vindt u hier.

IEF 20708

Ronald Vecht: kanttekening bij commissie auteursrecht

Eind april bleek uit een oproep in de Staatscourant dat er drie nieuwe leden worden gezocht voor de Commissie Auteursrecht. De commissie auteursrecht adviseert de regering en de Staten-Generaal over de wetgeving op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten. De adviezen van de commissie worden door de wetgever betrokken in het wetgevingsproces. De leden adviseren vanuit hun expertise, zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen deelbelangen. Volgens de advertentie zijn leden van de Commissie door hun publicaties of langdurige praktijkervaring als wetenschapper, advocaat, of rechter zeer gezaghebbend en leveren zij regelmatig bijdragen aan het wetenschappelijke debat, bijvoorbeeld als (bijzonder) hoogleraar.

Tot zover de theorie.

In de sector wordt met gemengde gevoelens naar deze Adviescommissie aangekeken. Er ligt namelijk vanwege de samenstelling het gevaar van (schijn) van belangenverstrengeling op de loer.

Voor de volledige bijdrage klik hier.

IEF 20711

Wob-verzoeken gaan boven Auteurswet

Rechtbank Den Haag 15 apr 2022, IEF 20711; ECLI:NL:RBDHA:2022:3612 (NEN en ISO tegen minister van Volksgezondheid ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wob-verzoeken-gaan-boven-auteurswet

Rb. Den Haag 15 april 2022, IEF 20711; ECLI:NL:RBDHA:2022:3612 (NEN en ISO tegen minister van Volksgezondheid) De Stichting Rookpreventie Jeugd (SRJ) heeft op grond van een Wob-verzoek informatie bij de minister van Volksgezondheid opgevraagd inzake de standaardnormen voor tabaksproducten. De minister heeft de gevraagde informatie ten dele openbaar gemaakt. NEN en ISO vinden gezamenlijk dat er teveel informatie is openbaar gemaakt, terwijl de SRJ (derde-partij) juist vindt dat er te weinig informatie is geopenbaard. De rechtbank verwerpt het beroep van eisers. Hierbij benadrukt zij dat in casu het besluit omtrent de Wob-verzoeken van SRJ centraal staan, waardoor het procesbelang van eisers is beperkt tot die documenten die binnen dit Wob-verzoek vallen. Primair verwerpt de rechtbank het beroep van eisers dat bedrijfs- of fabricagegegevens in de documenten zouden zijn genoteerd evenals het beroep op onevenredige benadeling. Interessant in deze argumentatie is dat de rechtbank Den Haag stelt dat een Wob-verzoek voor gaat op de Auteurswet en dat indien sprake is van een auteursrechtelijk werk, dit nog niet ervoor zorgt dat er sprake is van onevenredige bevoor- of benadeling. Overige vorderingen van eisers falen eveneens.

IEF 20679

HvJ EU: nietigverklaring Polen slaagt niet, art. 17 DSM blijft overeind

HvJ EU 26 apr 2022, IEF 20679; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-nietigverklaring-polen-slaagt-niet-art-17-dsm-blijft-overeind

HvJ EU 26 april 2022, IEF 20679, IT 3911, IEFbe 3429; ECLI:EU:C:2022:297 (Polen tegen Europees Parlement en Raad van Europese Unie) Met invoering van de richtlijn 2019/790 betreffende auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt, hierna de DSM-richtlijn, is er een nieuw regime inzake de aansprakelijkheid van grote platformen geïntroduceerd in art. 17. Aanbieders kunnen op grond van dit artikel direct aansprakelijk gesteld worden voor content die is geüpload door gebruikers van het platform. Op grond van art. 17 lid 4 onder b en c DSM-richtlijn kunnen deze platformen deze aansprakelijkheid vermijden door actief toezicht te houden op de geüploade content. Polen heeft hiertegen een beroep op de nietigverklaring van lid 4 sub b en c van dit artikel ingesteld. Hiervoor stelt zij dat de automatische filtersoftware die wordt gebruikt door deze grote platformen voorzien is van te weinig waarborgen om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie te verzekeren. De grote kamer van het Hof verwerpt dit beroep van Polen en oordeelt dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat er een passend evenwicht wordt gecreëerd tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op intellectuele eigendom.

IEF 20675

Vorderingen Albertronic hebben geringe kans van slagen

Rechtbank Den Haag 7 apr 2022, IEF 20675; ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (Albertronic tegen MCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-albertronic-hebben-geringe-kans-van-slagen

Vzr. Rb. Den Haag 7 april 2022, IEF 20675; ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (Albertronic tegen MCC) In kort geding acht de rechtbank Den Haag de kans van slagen niet zeer aannemelijk succesvol indien Albertronic een bodemprocedure zou starten. Het gaat hierbij om de elektronische ontstekers die Albetronic op de markt heeft gebracht onder de naam '123ignition'. Primair worden vraagtekens gezet bij de spoedeisendheid van deze procedure, vanwege de handelingen van Albertronic. De rechtbank verwijst vervolgens wat betreft het auteursrecht naar de technische elementen van het product, waarbij deze stelt dat de vormgeving van het product niet dermate origineel is. Ook wat betreft de slaafse nabootsing acht de rechtbank de kans van slagen gering, vanwege de uiterlijke verschillen en de deskundigheid van de markt. Hierdoor worden de gevraagde voorzieningen van Albertronic in kort geding afgewezen.

IEF 20666

Roland Wigman: kanttekeningen bij voorgestelde wijzigingen van de Auteurswet

Op kantoor strijd ik ervoor dat niet wordt vergeten dat het auteursrecht onderdeel is van het burgerlijk recht. En mijn adagium kan men hier wel dromen: het begint in boek 3! Inmiddels is het voorontwerp van de Wet Wijziging Auteurscontractenrecht op 4 april jl. gepubliceerd. In dit voorontwerp wordt ook een wijziging van artikel 2 Aw voorgesteld. Aan het derde lid van artikel 2 Aw wordt toegevoegd: Bij gebreke van een akte is de overdracht vernietigbaar door de maker. Volgens mij worden hier een aantal dingen door elkaar gehaald.

Artikel 3:84 BW eist voor overdracht van een goed: geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en levering. Het leveringsvereiste opgenomen in artikel 2 Aw is sedert de invoering van het huidige BW eigenlijk ‘ten overvloede’. De levering van goederen wordt geregeld in boek 3 BW en artikel 3:95 BW bepaalt: buiten de in de artikelen 89-94 geregelde gevallen en behoudens het in de artikelen 96 en 98 bepaalde, worden goederen geleverd door een daartoe bestemde akte.

Lees verder >>

IEF 20665

Gemeenschappelijk auteursrecht inroepbaar tegenover mederechthebbenden onderling

Rechtbank Rotterdam 13 apr 2022, IEF 20665; (KCAP tegen De Bever en Eindhoven Airport), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschappelijk-auteursrecht-inroepbaar-tegenover-mederechthebbenden-onderling

Rb Rotterdam 13 april 2022, IEF 20665; C/10/611617 / HA ZA 21-53 (KCAP tegen De Bever en Eindhoven Airport) De hoofdterminal en aanverwante gebouwen van Eindhoven Airport zijn ontworpen door onder andere KCAP, als ‘groeimodel’. Dat groeimodel is uitgebreid met een bagagehal, zonder dat KCAP daarbij betrokken is geweest, daar toestemming voor heeft gegeven en zonder dat er een (herhalings)vergoeding is betaald. Ook heeft geen naamsvermelding plaatsgevonden. De rechtbank oordeelt dat De Bever en Eindhoven Airport hiermee inbreuk maken op de (mede) aan KCAP toekomende auteursrechten en persoonlijkheidsrechten, en dat Eindhoven Airport contractbreuk pleegt. Beiden worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding, op te maken bij staat. Tevens wordt De Bever veroordeeld tot een rectificatie.