Domeinnaamrecht  

IEF 22118

Eiser beschuldigt voormalig mede-vennoot van het zich onrechtmatig (laten) toe-eigenen en re-directen van domeinnaam

Rechtbanken 29 nov 2023, IEF 22118; ECLI:NL:RBMNE:2023:7733 (H.O.D.N. tegen anonieme B.V.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-beschuldigt-voormalig-mede-vennoot-van-het-zich-onrechtmatig-laten-toe-eigenen-en-re-directen-van-domeinnaam

Rb. Den Haag 29 november 2023, IEF 22118; IT 4576; ECLI:NL:RBMNE:2023:7733 (H.O.D.N.). Eiser exploiteert sinds 1 oktober 2020 een eenmanszaak die gericht is op de verkoop van machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor de horeca. Hiertoe runt eiser een webshop, waarvan de domeinnaam op 24 oktober 2023 zonder diens toestemming op naam is gezet van gedaagde, de voormalige vennoot van eiser. Het gevolg is dat eiser zijn webshop niet langer kan exploiteren en de domeinnaam nu doorverwijst naar de website van gedaagde. De actie zou te kwader trouw hebben plaatsgevonden, aldus eiser, omdat gedaagde het succes van eiser niet zou kunnen verkroppen. In dat kader zou gedaagde de website-ontwikkelaar van eiser (gedaagde 2) hebben gecontacteerd, om hem te overtuigen de domeinnaam aan gedaagde over te dragen. Vast staat dat de website-ontwikkelaar een dergelijke autorisatie inderdaad had, aangezien hij het domein zonder medeweten van eiser op naam van zijn vriendin had gezet.

IEF 21992

Handelsnamen van Mobility Next en verweerder komen overeen maar zorgen niet voor verwarringsgevaar

Rechtbank Oost-Brabant 21 mrt 2024, IEF 21992; ECLI:NL:RBOBR:2024:1214 (Mobility Next tegen verweerder), https://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnamen-van-mobility-next-en-verweerder-komen-overeen-maar-zorgen-niet-voor-verwarringsgevaar

Rb. Oost-Brabant 21 maart 2024, IEF 21992; ECLI:NL:RBOBR:2024:1214 (Mobility Next tegen verweerder). Mobility Next voert een onderneming die zich bezig houdt met de handel en reparatie van auto’s. In het handelsregister staat Mobility Next ingeschreven onder de handelsnamen Mobility Next B.V. en myrefurbishedcar.nl. Daarnaast maakt zij gebruik van de domeinnaam www.mrcar.nl. Verweerder drijft een eenmanszaak onder de naam Mrcars, eveneens onder deze naam ingeschreven in het handelsregister. Voor zijn website gebruikt hij de domeinnaam www.mrcars.nl. In deze procedure verzoekt Mobility Next de kantonrechter om verweerder te gebieden om inbreuk op het handelsnaamrecht van Mobility Next te staken en het gebruik van de handelsnaam met daarin ‘Mrcar’ opgenomen te staken. Deze vorderingen worden gebaseerd op een vermeende inbreuk op de handelsnaamrechten van Mobility Next zoals bedoeld in artikel 5 Hnw. Het gebruik van beide handelsnamen naast elkaar zou volgens Mobility Next tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek leiden, waardoor verweerder ten onrechte kan profiteren van de goede naam van Mobility Next.

IEF 21934

Boeteclausules over gebruik domeinnaam over en weer toewijsbaar

Rechtbank Overijssel 27 feb 2024, IEF 21934; ECLI:NL:RBOVE:2024:1070 (De Arbeidsmediators tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/boeteclausules-over-gebruik-domeinnaam-over-en-weer-toewijsbaar

Rb. Overijssel 27 februari 2024, IE 21934, IT 4490; ECLI:NL:RBOVE:2024:1070 (De Arbeidsmediators tegen gedaagden). Tussen partijen heeft een geschil bestaan over het gebruik van de handelsnaam ‘Dé ArbeidsMediator’. Partijen hebben in oktober 2022 ter beëindiging van dat geschil een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat de Domeinnaam nog voor een periode van 6 maanden mag gebruiken. Na verloop van deze 6 maanden zal de Domeinnaam worden overgedragen door Partij B aan Partij A. Partij A zegt hierbij toe dat de Domeinnaam voor een periode van 2 jaar vanaf datum overeenstemming niet door haar gebruikt zal worden en gedurende deze periode enkel ter registratie zal worden aangehouden. Partijen vorderen over en weer contractuele boetes vanwege het niet nakomen van een vaststellingsovereenkomst. De kantonrechter merkt ten eerste op dat niet in de vaststellingsovereenkomst staat dat Partij B de Domeinnaam binnen de periode van zes maanden aan De Arbeidsmediators diende over te dragen. Echter staat wel in de overeenkomst vermeld dat Partij B de Domeinnaam nog voor een periode van zes maanden mag gebruiken. Nu vaststaat dat de Domeinnaam na afloop van de periode van zes maanden is blijven doorlinken naar Partij B, schendt Partij B de vaststellingsovereenkomst en wordt de vordering in conventie toegewezen. Ook de Arbeidsmediators schendt de vaststellingsovereenkomst nu vaststaat dat de Domeinnaam vanaf 30 juni 2023 tot 5 september 2023 was doorgelinkt naar de website van De Arbeidsmediators. Ook de vordering in reconventie wordt toegewezen.

IEF 21889

Slampaq hoeft domeinnamen niet over te dragen aan Stichting Bospop

Rechtbanken 14 feb 2024, IEF 21889; ECLI:NL:RBLIM:2024:709 (Stichting Bospop tegen Slampaq), https://www.ie-forum.nl/artikelen/slampaq-hoeft-domeinnamen-niet-over-te-dragen-aan-stichting-bospop

Vzr. Rb. Limburg 14 februari 2024, IEF 21889; ECLI:NL:RBLIM:2024:709 (Stichting Bospop tegen Slampaq) Stichting Bospop organiseert jaarlijks een gelijknamig festival. In het jaar 2000 bouwde een vrijwilliger van Stichting Bospop de website www.bospop.nl, die later werd overgedragen aan Slampaq. De vrijwilliger die de website heeft gebouwd is de eigenaar van Slampaq. Slampaq onderhoudt de website voor Stichting Bospop tegen betaling.

IEF 21874

Handelsnamen van verloskundigepraktijken komen visueel in hoge mate overeen

Rechtbank Oost-Brabant 27 dec 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde`), https://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnamen-van-verloskundigepraktijken-komen-visueel-in-hoge-mate-overeen

Vzr. Rb. Oost-Brabant 27 december 2023, IEF 21874; ECLI:NL:RBOBR:2023:6115 (Verloskundige Praktijk Vivre tegen gedaagde) Kort geding. Verloskundige Praktijk Vivre (hierna: Vivre) drijft sinds 2004 een praktijk voor verloskundige zorg en echoscopie in de gemeenten Valkenswaard en Waalre met als handelsnaam Vivre. Ook gedaagde drijft een verloskundigepraktijk. In de KvK staat deze onderneming ingeschreven met als handelsname 'Vivé Vrouw en Verloskunde' en 'Vivé Pretecho'. Voor haar website gebruikt zij de domeinnaam www.viveverloskunde.nl. In 2023 heeft gedaagde een praktijk in Valkenswaard overgenomen. Vivre vordert samengevat staking van het gebruik van de handelsnaam Vivé, alsmede staking van het gebruik van de domeinnamen en e-mailadressen. Hieraan ten grondslag legt Vivre dat de diensten die beide bedrijven aanbieden identiek zijn, en deze beide worden geboden in hetzelfde verzorgingsgebied als waar Vivre opereert. Dit leidt volgens Vivre tot verwarring onder het publiek. 

IEF 21551

Ingezonden door Bram Woltering en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD

WIPO neemt registratie te kwader trouw aan

WIPO 2 jul 2023, IEF 21551; (Moooi B.V./Cvdh Ubsa), https://www.ie-forum.nl/artikelen/wipo-neemt-registratie-te-kwader-trouw-aan

Administrative Panel 2 juli 2023, IEF 21551, IT 4310, Zaaknr. D2023-2054 (Moooi B.V./Vcdh Ubsa) In het geschil liggen de domeinnamen 'moooifurniture.shop' en moooisale.com' ter beoordeling. Moooi B.V. (hierna: klaagster) ontwerpt en verkoopt meubilair en lichtproducten, onder het merk 'MOOOI'. Klager stelt dat de geregistreerde domeinnamen verwarrend zijn ten opzichte van haar merk en dat deze domeinen te kwader trouw zijn geregistreerd. Klaagster heeft daarbij bewijs aangevoerd dat de litigieuze domeinen gebruikt werden om creditcardgegevens van gebruikers te stelen. Gesteld wordt dat de domeinen worden gepresenteerd alsof zij van klager afkomstig zijn. Op basis van deze stellingen vordert klager overdracht van de domeinnamen.

IEF 21452

KPN moet streamingdiensten blokkeren

Rechtbank Rotterdam 26 mei 2023, IEF 21452; ECLI:NL:RBROT:2023:4373 (BREIN tegen KPN ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/kpn-moet-streamingdiensten-blokkeren

Vrz. Rechtbank Rotterdam 26 mei 2023, IEF 21452; ECLI:NL:RBROT:2023:4373 (Brein tegen KPN) Stichting Brein is een kort geding gestart tegen KPN over een vermeende inbreuk op het auteursrecht. Stichting Brein is een stichting die als doel heeft om inbreuken op auteursrechten collectief te bestrijden, met name ten behoeve van de bij haar aangesloten makers. KPN is een internetaccessprovider en beheerder van een glasvezelnetwerk.

IEF 21424

Rechtbank beslist over overdracht handelsnaam en domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta), https://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-beslist-over-overdracht-handelsnaam-en-domeinnaam

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, IEF 21424; ECLI:NL:RBZWB:2023:3239 (Bisou tegen Kwatta) De rechtbank heeft zich uitgesproken over de overdracht van een handelsnaam en domeinnaam. Partijen in deze zaak zin Bisou, eiseres, en Kwatta, de gedaagde. Kwatta is een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met de verhuur van bedrijfsruimten. Kwatta heeft in een pand te Breda een restaurant geëxploiteerd onder een bepaalde handelsnaam. Bisou heeft de exploitatie van het restaurant in 2017 overgenomen. Bisou heeft hiervoor met Kwatta een onderhuurovereenkomst gesloten waarin is afgesproken dat Bisou de activa van Kwatta overneemt. Verder regelt de overeenkomst de overdracht van de handelsnaam van het restaurant, alsmede de bijbehorende domeinnaam. 

IEF 21324

BREIN vordert overdracht van de drie domeinnamen

Rechtbank Midden-Nederland 28 dec 2022, IEF 21324; ECLI:NL:RBMNE:2022:5565 (BREIN tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/brein-vordert-overdracht-van-de-drie-domeinnamen

Rechtbank Midden-Nederland 28 maart 2022, IEF 21324; ECLI:NL:RBMNE:2022:5565 (Brein tegen gedaagde) BREIN is een stichting die zich richt op het bestrijden van auteursrechtinbreuken, met name voor de bij haar aangesloten rechthebbenden. In deze zaak gaat het over drie websites waarop IPTV-pakketten werden verkocht. Deze pakketten boden via hyperlinks toegang tot illegaal aanbod van beschermde films, series en (premium) televisiekanalen. Volgens BREIN is gedaagde niet degene die de IPTV-pakketten heeft verkocht, maar wel de eigenaar van de drie domeinnamen die naar de websites leiden. BREIN beweert dat gedaagde de domeinnamen niet te goeder trouw heeft geregistreerd omdat er opzettelijk een onjuist adres in Nederland is opgegeven bij het EURid (domeinnamenregister). In feite zou gedaagde slechts de katvanger zijn van de persoon die de IPTV-pakketten via de websites heeft verkocht. BREIN is van mening dat gedaagde onrechtmatig handelt en eist daarom dat hij de drie domeinnamen aan haar overdraagt. De rechtbank heeft geoordeeld dat BREIN ontvankelijk is in haar collectieve vordering en wijst BREIN aan als exclusieve belangenbehartiger voor alle rechthebbenden op entertainmentcontent van IPTV-pakketten die via de domeinnamen beschikbaar zijn gemaakt.

IEF 21137

Uitspraak ingezonden door Bas Peper, Eversheds Sutherland.

Domeinnaam 'www.degoudengids.com' moet aan Stichting YPIP worden overgedragen

WIPO 7 dec 2022, IEF 21137; (Stichting YPIP tegen InterIP), https://www.ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-www-degoudengids-com-moet-aan-stichting-ypip-worden-overgedragen

WIPO 7 december 2022, IEF 21137; D2022-3978 (Stichting YPIP tegen InterIP) Geklaagd wordt onder meer dat de verweerder de website op de domeinnaam www.degoudengids.com kort na registratie in het jaar 2000 heeft gebruikt om de indruk te wekken dat de aangeboden diensten afkomstig waren van Stichting YPIP en dat verweerder zeer kort daarna de domeinnaam heeft veranderd in een geparkeerde pagina. Geoordeeld wordt onder meer dat het recht van Stichting YPIP om de domeinnaam te claimen niet is vervallen of verjaard door 22 jaar geen actie te hebben ondernomen. Het beleid kent dergelijke bepalingen immers niet. De domeinnaam www.degoudengids.com is verwarringwekkend gelijk aan de bekende Gouden Gids merken waarvan Stichting YPIP merkhouder is en de verweerder heeft geen legitiem belang bij de registratie van de domeinnaam. Verweerder was duidelijk op de hoogte van het bestaan van (de bekende merken van) Stichting YPIP. In zijn e-mail communicatie heeft verweerder verklaard dat Stichting YPIP moet bedanken voor de gratis verwijzing, wat duidelijk aangeeft dat verweerder Stichting YPIP kende en zich heeft voorgedaan als de website van Stichting YPIP. De domeinnaam moet aan Stichting YPIP worden overgedragen.