Domeinnaamrecht

IEF 19449

Registratie domeinnaam moet worden overgedragen

Rechtbank Midden-Nederland 18 sep 2020, IEF 19449; ECLI:NL:RBMNE:2020:3854 (Eiseres tegen erfgenamen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/registratie-domeinnaam-moet-worden-overgedragen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 18 september 2020, IEF 19449, IT 3263; ECLI:NL:RBMNE:2020:3854 ( Eiseres tegen erfgenamen) Gedaagde c.s. zijn de erfgenamen van A. Eiseres had een relatie met A tot diens overlijden in 2020. In 2005 hebben eiseres en A samen een woonhuis gekocht. Sinds 2012 exploiteert eiseres een eenmanszaak op het adres van de woning. De domeinnaam van deze zaak is registreerd bij Mijndomein. Dit hostingbedrijf factureert de kosten van het webhostingpakket vanaf de startdatum in 2012 aan eiseres op het adres van de woning. Dat bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) niet eiseres maar A geregistreerd stond als domeinnaamhouder, maakt niet dat gedaagde c.s. nu recht hebben op het gebruik van de domeinnaam. Van doorslaggevend belang is niet de registratie van de domeinnaam, maar het naar buiten toe treden van de onderneming met de betreffende naam. In reconventie maken volgens gedaagden c.s. de domeinnaam (en handelsnaam) deel uit van de nalatenschap van A. Eiseres voert aan dat A reeds in 2015 de domeinnaam aan haar heeft overgedragen en dat zij sindsdien mede werkzaam is geweest in de onderneming. Gedaagden hebben tegen dit twistpunt hun stellingen niet nader onderbouwd. De registratie van de domeinnaam moet aan eiseres worden overgedragen.

IEF 19433

Dungs.nl maakt inbreuk op merkenrecht Karl Dungs

Hof Den Haag 21 apr 2020, IEF 19433; ECLI:NL:GHDHA:2020:1657 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dungs-nl-maakt-inbreuk-op-merkenrecht-karl-dungs

Hof Den Haag 21 april 2020, IEF 19433, IT 3251; ECLI:NL:GHDHA:2020:1657 (ITT tegen Karl Dungs) Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Zie eerder [IEF 18133], [IEF 17998], [IEF 17017] en [IEF 15548]. Beslissing na terugverwijzing door de Hoge Raad. Karl Dungs is houdster van het Uniewoordmerk DUNGS. ITT gebruikt de domeinnaam dungs.nl waar producten van het merk DUNGS worden aangeboden. Het uitgangspunt is dat de domeinnaamhouder alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen, als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of ontstaan omdat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens de ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkenrecht van de ander. Het gaat erom of door het gebruik van het merk DUNGS in de domeinnaam door ITT de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen ITT en Karl Dungst. De tekst op de website wekt de indruk dat er een bijzondere samenwerkingsverband bestaat tussen ITT en Karl Dungs. ITT heeft met de domeinnaam dungs.nl derhalve inbreuk gemaakt op het Uniemerkenrecht van Karl Dungs. Karl Dungs handelde niet onrechtmatig door de domeinnaam aan zich te laten overdragen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 december 2015 [IEF 15548].

IEF 19418

Rudi Holzhauer: een persoonsnaam als een domeinnaam van iemand anders

Domeinnaam-kapingen zijn een op zich bekend verschijnsel. Domeinnamen van merkproducten worden (soms) gekaapt, en terug gehaald met een beroep op het merkenrecht. Domeinnamen van “bekende instanties” of anderen met een bepaalde mening over iets worden (soms) gekaapt om die instantie of die mening te “weerleggen”.

Persoonsnamen zijn ook een categorie domeinnamen. Mag iemand anders zich een persoonsnaam toeëigenen, en daar iets “mee gaan doen”? Rudi Holzhauer kwam met dit probleem in aanraking toen een oud-collega (emeritus hoogleraar) zich bij hem meldde met de vraag waarom hij zijn website niet onder zijn eigen naam in de lucht kon brengen. Lees hier over Rudi's verbazing.

IEF 19301

Wijziging domeinnaamhouder door identiek gebruik van merknaam

WIPO 18 jun 2020, IEF 19301; (KvK tegen Spain Build, Vliet B.V. en Dragos Dragi), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wijziging-domeinnaamhouder-door-identiek-gebruik-van-merknaam

WIPO 18 juni 2020, IEF 19301, IEFbe 3092; DNL2020-0017 (KvK tegen Spain Build, Vliet B.V. en Dragos Dragi) Merkenrecht. Verweerders gebruiken domeinnamen met daarin hetzelfde merk als dat van de Kamer van Koophandel (kvk-uittreksel.nl, kvk-uittreksels.nl en uittreksels-kvk.nl), gelinkt aan websites waarop identieke, dan wel soortgelijke diensten worden aangeboden. Hierdoor ontstaat verwarringsgevaar. Het publiek zou ten onrechte kunnen denken dat de websites gelieerd zijn aan of worden beheer door de Kamer van Koophandel en dat de uittreksels die worden verstrekt afkomstig zijn van de Kamer van Koophandel. Daarnaast hebben verweerders geen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen. Tot slot hebben verweerders de domeinnamen te kwader trouw geregistreerd en gebruikt, omdat zij de domeinnamen gebruikten om commercieel voordeel te behalen. De Geschillenbeslechter beveelt derhalve wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen, zodat de Kamer van Koophandel domeinnaamhouder van kvk-uittreksel.nl, kvk-uittreksels.nl en uittreksels-kvk.nl wordt. 

IEF 19180

Geen grond voor afgifte inlogcodes van domeinnaam

Rechtbank Midden-Nederland 28 apr 2020, IEF 19180; ECLI:NL:RBMNE:2020:1646 (Inlogcodes domeinnaam vorderen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-grond-voor-afgifte-inlogcodes-van-domeinnaam

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 28 april 2020, IEF 19180, IT 3126; ECLI:NL:RBMNE:2020:1646 (Inlogcodes domeinnaam) Eiseres is een dienstverlenend bedrijf dat via satellietverbindingen internetverbindingen met schepen wereldwijd mogelijk maakt. Het bedrijf is oorspronkelijk opgezet door onder andere gedaagde X. Gedaagde X is sinds de registratie in 2007 houder van de domeinnamen [eiseres] .com en [eiseres] .nl. Tussen gedaagde Y en eiseres is een managementovereenkomst gesloten, waarbij deze werkzaamheden feitelijk uitgevoerd werden door gedaagde X. Eiseres ontbindt de managementovereenkomst tussen haar en gedaagde Y.

Eiseres vordert dat gedaagden alle inlogcodes en wachtwoorden verstrekken die nodig zijn voor het kunnen beschikken over de website en e-mailaccounts van haar, en al het nodige te doen om die website en e-mailaccounts over te dragen aan eiseres. Gedaagden vorderen in reconventie dat eiseres de digitale administratie aan hen dient te verstrekken en vorderen de betaling van management fee. Er wordt geoordeeld dat er geen grond is voor afgifte inlogcodes om zelf de domeinnaam bij een andere host onder te brengen. Daarnaast wordt de vordering van betaling van management fee en afgifte digitale administratie afgewezen.

IEF 19139

Gebruik website en e-mailadres onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 5 feb 2020, IEF 19139; ECLI:NL:RBDHA:2020:2123 (Synthese iGGz tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-website-en-e-mailadres-onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 5 februari 2020, IEF 19139; ECLI:NL:RBDHA:2020:2123 (Synthese iGGz tegen X) Synthese iGGz is een zorginstelling die diensten aanbiedt op het gebied van interculturele geestelijke gezondheid. X is middellijk bestuurder van Synthese iGGz. X heeft de domeinnaam www.synthesezorg.nl nimmer voor zichzelf gehouden, maar altijd ten behoeve van Synthese iGGz. Sinds X geen middellijk bestuurder meer is van Synthese iGGz, heeft hij geweigerd de domeinnaam ter beschikking te houden van Synthese iGGz en is hij deze voor zichzelf gaan gebruiken. Met dit gebruik van de domeinnaam en e-mailadressen met gelijkluidende extensie, stelt Sunthese iGGz dat X onrechtmatig  handelt jegens Synthese iGGz, dan wel maakt hij inbreuk op aan haar toebehorende merk- en handelsnaamrechten. Voorts worden de Benelux-merken nog steeds door X gebruikt in die zin dat deze nog steeds online te vinden zijn op Google en Google-afbeeldingen, hetgeen strijdig is met de merkrechten van iGGz.

IEF 19048

Opschorting van werkzaamheden door Persistence wordt afgewezen

Rechtbank Overijssel 21 feb 2020, IEF 19048; (Aditum c.s. tegen Persistence), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opschorting-van-werkzaamheden-door-persistence-wordt-afgewezen

Vzr. Rechtbank Overijssel 21 februari 2020, IEF 19048, IT 3053 (Aditum c.s. tegen Persistence) Aditum houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Aditum wordt al dan niet direct bestuurd door X en Y en hun ondernemingen. Persistence houdt zich bezig met het verlenen van diensten, het geven van adviezen en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van informatietechnologie, met name softwareontwikkeling, alsmede het in- en verkopen van hard- en software. Persistence wordt bestuurd door de onderneming van X. Tussen X en Y is een businessplan opgesteld op basis waarvan zij een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten tussen hun ondernemingen. Eind 2019 is tussen partijen een geschil ontstaan over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, onder meer met betrekking tot de ontwikkelingskosten van de software en de overdracht daarvan door Persistence aan Aditum.

IEF 18933

Inbreuk op Uniemerken en handelsnaamrecht van Expert

Rechtbank Den Haag 8 jan 2020, IEF 18933; ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (Expert tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-uniemerken-en-handelsnaamrecht-van-expert

Rechtbank Den Haag 8 januari 2020, IEF 18933; ECLI:NL:RBDHA:2020:186 (Expert cs tegen gedaagde) Gedaagde voert een eenmanszaak genaamd ‘Outletexpert’. Expert cs voert aan dat gedaagde in het kader van Uniemerken inbreuk maakt op artikel 9 lid 2 sub b, dan wel sub c Verordening (EU) 2017/1001 en in het kader van handelsnamen inbreuk maakt op artikel 5 Handelsnaamwet. De naam ‘Expert’ en niet de Uniebeeldmerken of het logo met de oranje ster die Expert cs hanteert voor zijn merk genieten grote bekendheid voor elektronicawinkels van Expert cs. De naam ‘Expert’ komt dan ook een relatief grote bescherming toe. Bij beoordeling van de mate van overeenstemming wegen de punten van overeenstemming zwaarder dan de punten van verschil. Geoordeeld wordt dat de mate van overeenstemming van het teken voor de waren en diensten waarvoor de Uniemerken zijn geregistreerd zodanig is dat er mogelijk verwarring kan ontstaan en gedaagde dus inbreuk maakt op de Uniebeeldmerken op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Ook wat betreft de handelsnaam is het enige verschil dat het woord ‘outlet’ is toegevoegd onvoldoende om het gevaar van verwarring weg te nemen, zodat er tevens sprake is van inbreuk op het handelsnaamrecht van Expert cs op grond van artikel 5 Hnw.