Domeinnaamrecht

IEF 20378

Inbreuk op handelsnaam en domeinnaam ledverlichting

Rechtbank Amsterdam 3 dec 2021, IEF 20378; (Led-gigant vs Ledgigant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-en-domeinnaam-ledverlichting

Vrz. Rechtbank Amsterdam 3 december 2021, IEF 20378; C/13/709551 / KG ZA 21/908 (Led-gigant tegen Ledgigant) Kort geding. Olsti maakt sinds 10 juni 2013 gebruik van de handelsnaam LED-Gigant.nl. Op 4 januari 2005 heeft T. de domeinnaam ledgigant.nl (zonder verbindingsstreepje) geregistreerd. Op 3 november 2021 heeft Olsti het Benelux-merk LED-Gigant gedeponeerd voor ledverlichting en daarbij behorende accessoires. Daarbij heeft Olsti het voorgebruik sinds 10 juni 2013 ingeroepen. Het merk is geregistreerd als beeldmerk met woordelementen. Olsti vordert T. te veroordelen elk gebruik, online of offline, van de naam Ledgigant en daarop sterk gelijkende namen te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter acht dat het voldoende aannemelijk is dat het gebruik door T. van Ledgigant.nl kan leiden tot verwarring tussen zijn onderneming en die van Olsti, aangezien beide ondernemingen een webshop exploiteren in ledverlichting en zich richten op hetzelfde publiek. Het streepje tussen LED en Gigant zal bij de gemiddelde bezoeker van de website niet direct in het oog springen, en de kans is dan ook groot dat een consument die op zoek is naar LED-Gigant.nl zal uitkomen bij Ledgigant.nl. Nu T. een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming, moet zijn handelwijze ook bij een geringe beschermingsomvang van de handelsnaam, worden aangemerkt als een inbreuk op de handelsnaam van Olsti als bedoeld in artikel 5 Hnw. Dit betekent dat het gebruik door T. van de handelsnaam Ledgigant.nl en de domeinnaam Ledgigant.nl onrechtmatig is jegens Olsti. De vordering van Olsti wordt toegewezen.

IEF 20215

Overzetting van domeinnamen zonder toestemming onrechtmatig

Hof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 20215; ECLI:NL:GHAMS:2021:1284 (4Bis tegen Digitale Nazorg ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overzetting-van-domeinnamen-zonder-toestemming-onrechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 20215, IT 3671; ECLI:NL:GHAMS:2021:1284 (4Bis tegen Ditigale Nazorg) Digitale Nazorg houdt zich bezig met het beheren en afwikkelen van de digitale nalatenschap. 4Bis Innovations is een software-ontwikkelaar die tevens hostingdiensten verleent. Zij host onder meer de domeinnamen digitalevoorzorg.nl, digitalenazorg.nl en i-finish.nl. Dit laatste is een handelsnaam van Digitale Nazorg. De voorzieningenrechter heeft over deze zaak geoordeeld dat 4Bis verplicht is bepaalde domeinnamen, e-mailaccounts en websites over te dragen aan Digitale Nazorg. Deze had 4Bis namelijk zonder toestemming overgedragen aan moedermaatschappij DEH. 4Bis voert in hoger beroep aan dat door het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen Digitale Nazorg en DEH een vennootschap onder firma tot stand is gekomen, waarin Digitale Nazorg vervolgens krachtens een mondelinge afspraak de domeinnamen en content van haar bestaande websites heeft ingebracht. Dit komt het hof niet waarschijnlijk voor en is door 4Bis niet verder onderbouwd. Ook de overige grieven slagen niet. Het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden bekrachtigd. 

IEF 20048

Conclusie P-G in de zaak ITT tegen Karl Dungs

Hoge Raad 25 jun 2021, IEF 20048; ECLI:NL:PHR:2021:644 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-de-zaak-itt-tegen-karl-dungs

HR Conclusie P-G 25 juni 2021, IEF 20048; ECLI:NL:PHR:2021:644 (ITT tegen Karl Dungs) Karl Dungs is merkhouder van het Uniewoordwerk Dungs. ITT is de domeinnaamhouder van www.dungs.nl. Karl Dungs is van mening dat het gebruik van deze domeinnaam een inbreuk van haar merknaam is. ITT brengt daar tegenin dat overdracht van de domeinnaam onevenredig is, omdat het gebruik van de merknaam op de website zelf gestaakt kan worden, zonder dat zij tot overdracht wordt verplicht. De P-G concludeert dat het hof zich niet hoefde te buigen over de vraag of het aanpassen van de website voldoende zou zijn om de inbreuk teniet te doen of over de vraag of een overdracht onevenredig zou zijn. Waar het om gaat is of door het gebruik van het teken DUNGS door ITT Controls de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen ITT Controls en de merkhouder. De klachten van ITT zijn gericht tegen een verkeerde lezing van de uitspraak van het hof en ze heeft geen vindplaatsen vermeld waartegen deze klacht is gericht. De P-G concludeert aldus dat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden. 

IEF 19694

Onrechtmatige uitlatingen zwarte lijst artsen

Rechtbank Midden-Nederland 8 jan 2021, IEF 19694; ECLI:NL:RBMNE:2021:23 (Stichting SOS tegen SIN.nl ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-zwarte-lijst-artsen

Rechtbank Midden-Nederland 8 januari 2021, IEF 19694, IT 3372; ECLI:NL:RBMNE:2021:23 (Stichting SOS tegen SIN.nl) Ten grondslag aan dit kort geding ligt de rechtmatigheid van de zwarte lijst met artsen, die via domeinnaam www.zwartelijstartsen.nl op internet wordt aangeboden door Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (SIN-nl). Op deze website worden zowel artsen als zorgverleners vermeld en neergezet als plegers van 'medische misdrijven'. Daarop heeft Stiching Stop Online Shaming (Stichting SOS) een vordering ingesteld om SIN.nl deze uitlatingen, die volgens hen in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te doen laten stoppen. Ook vordert Stichting SOS om gedaagden de ingang te verbieden naar de domeinnaam en om gedaagden een verzoek te laten indienen bij Google, om alle verwijzingen naar de website te laten verwijderen.

IEF 19598

Domeinnaam moet overgedragen worden aan KVK

Rechtbank Noord-Holland 23 okt 2020, IEF 19598; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV), http://www.ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-moet-overgedragen-worden-aan-kvk

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 23 oktober 2020, IEF 19598, IT 3331; ECLI:NL:RBNHO:2020:8538 (Kamer van Koophandel tegen BV) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Kort geding. Gedaagde is een BV die zich richt op het aannemen van bouwwerken. Gedaagde is houder van de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl'. Op die website worden uittreksels uit het Handelsregister van de KVK aangeboden. De KVK heeft een geschillenprocedure bij het WIPO ingediend. Daarin heeft het WIPO bevolen dat KVK de domeinnaamhouder wordt. Gedaagde ontkent enige bemoeienis met de website te hebben en beroept zich in feite op identiteitsfraude. De voorzieningenrechter acht dit verweer niet als onaannemelijk. Om hierover te kunnen oordelen is echter nader bewijs nodig. Voor zover de vorderingen van KVK zien op haar merk- en handelsnaamrechten, kunnen deze niet worden toegewezen. Wat betreft de inbreukmakende domeinnaam, heeft gedaagde niet weersproken dat deze op diens naam staat geregistreerd. Gedaagde wordt veroordeeld om al hetgeen te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam 'zakelijkuittreksel.nl' aan KVK wordt overgedragen. Indien gedaagde daaraan niet voldoet, treedt dit vonnis in de plaats van de voor de overdracht noodzakelijke wilsverklaring, zodat het vonnis dezelfde kracht heeft als een akte.

IEF 19449

Registratie domeinnaam moet worden overgedragen

Rechtbank Midden-Nederland 18 sep 2020, IEF 19449; ECLI:NL:RBMNE:2020:3854 (Eiseres tegen erfgenamen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/registratie-domeinnaam-moet-worden-overgedragen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 18 september 2020, IEF 19449, IT 3263; ECLI:NL:RBMNE:2020:3854 ( Eiseres tegen erfgenamen) Gedaagde c.s. zijn de erfgenamen van A. Eiseres had een relatie met A tot diens overlijden in 2020. In 2005 hebben eiseres en A samen een woonhuis gekocht. Sinds 2012 exploiteert eiseres een eenmanszaak op het adres van de woning. De domeinnaam van deze zaak is registreerd bij Mijndomein. Dit hostingbedrijf factureert de kosten van het webhostingpakket vanaf de startdatum in 2012 aan eiseres op het adres van de woning. Dat bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) niet eiseres maar A geregistreerd stond als domeinnaamhouder, maakt niet dat gedaagde c.s. nu recht hebben op het gebruik van de domeinnaam. Van doorslaggevend belang is niet de registratie van de domeinnaam, maar het naar buiten toe treden van de onderneming met de betreffende naam. In reconventie maken volgens gedaagden c.s. de domeinnaam (en handelsnaam) deel uit van de nalatenschap van A. Eiseres voert aan dat A reeds in 2015 de domeinnaam aan haar heeft overgedragen en dat zij sindsdien mede werkzaam is geweest in de onderneming. Gedaagden hebben tegen dit twistpunt hun stellingen niet nader onderbouwd. De registratie van de domeinnaam moet aan eiseres worden overgedragen.

IEF 19433

Dungs.nl maakt inbreuk op merkenrecht Karl Dungs

Hof Den Haag 21 apr 2020, IEF 19433; ECLI:NL:GHDHA:2020:1657 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dungs-nl-maakt-inbreuk-op-merkenrecht-karl-dungs

Hof Den Haag 21 april 2020, IEF 19433, IT 3251; ECLI:NL:GHDHA:2020:1657 (ITT tegen Karl Dungs) Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Zie eerder [IEF 18133], [IEF 17998], [IEF 17017] en [IEF 15548]. Beslissing na terugverwijzing door de Hoge Raad. Karl Dungs is houdster van het Uniewoordmerk DUNGS. ITT gebruikt de domeinnaam dungs.nl waar producten van het merk DUNGS worden aangeboden. Het uitgangspunt is dat de domeinnaamhouder alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen, als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of ontstaan omdat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens de ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkenrecht van de ander. Het gaat erom of door het gebruik van het merk DUNGS in de domeinnaam door ITT de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen ITT en Karl Dungst. De tekst op de website wekt de indruk dat er een bijzondere samenwerkingsverband bestaat tussen ITT en Karl Dungs. ITT heeft met de domeinnaam dungs.nl derhalve inbreuk gemaakt op het Uniemerkenrecht van Karl Dungs. Karl Dungs handelde niet onrechtmatig door de domeinnaam aan zich te laten overdragen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 december 2015 [IEF 15548].

IEF 19418

Rudi Holzhauer: een persoonsnaam als een domeinnaam van iemand anders

Domeinnaam-kapingen zijn een op zich bekend verschijnsel. Domeinnamen van merkproducten worden (soms) gekaapt, en terug gehaald met een beroep op het merkenrecht. Domeinnamen van “bekende instanties” of anderen met een bepaalde mening over iets worden (soms) gekaapt om die instantie of die mening te “weerleggen”.

Persoonsnamen zijn ook een categorie domeinnamen. Mag iemand anders zich een persoonsnaam toeëigenen, en daar iets “mee gaan doen”? Rudi Holzhauer kwam met dit probleem in aanraking toen een oud-collega (emeritus hoogleraar) zich bij hem meldde met de vraag waarom hij zijn website niet onder zijn eigen naam in de lucht kon brengen. Lees hier over Rudi's verbazing.