Domeinnaamrecht

IEF 20596

Beschrijvende handelsnaam

Rechtbank Gelderland 8 mrt 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beschrijvende-handelsnaam

Vzr. Rb Gelderland 8 maart 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com) Voetbalreizen.com gebruikt de handelsnaam Trainingskamp.com en gebruikt een bijbehorend logo. Trainingskampen.nl beweert dat Voetbalreizen.com hiermee inbreuk maakt op haar (oudere) rechten. In reconventie stelt Voetbalreizen.com dat Trainingskampen.nl zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame nu zij de indruk heeft gewekt dat zij trainingskampen kan aanbieden met de zogenaamde ‘SGRZ garantie’, terwijl dit niet zo is.

IEF 20587

Bekrachtiging overdracht domeinnaam

Hof Amsterdam 1 mrt 2022, IEF 20587; ECLI:NL:GHAMS:2022:623 (NewFigure tegen Newfysic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bekrachtiging-overdracht-domeinnaam

Hof Amsterdam 1 maart 2022, IEF 20587, IT 3853; ECLI:NL:GHAMS:2022:623 (NewFigure tegen Newfysic) NewFigure heeft in kort geding de overdracht van de domeinnaam www.newfigure.nl van Newfysic gevorderd, welke vordering is afgewezen. Na het kort geding heeft Newfysic de domeinnaam doorverwezen naar haar eigen website. NewFigure heeft daarop een procedure aanhangig gemaakt bij het World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center (hierna: de Geschillenbeslechter) met als doel de overdracht door NewFysic aan NewFigure van de domeinnaam www.newfigure.nl. De Geschillenbeslechter heeft bevolen dat de domeinnaamhouder van de domeinnaam newfigure.nl wordt gewijzigd van NewFysic naar New Figure. Daarop heeft NewFysic bij de kantonrechter gevorderd een verklaring voor recht dat uitsluitend Newfysic gerechtigd is tot de registratie van de domeinnaam. Die vordering is afgewezen, en NewFysic is in de bodemprocedure veroordeeld om de domeinnaam op naam van NewFigure te (laten) zetten [IEF 18424]. In hoger beroep vordert NewFysic dat de domeinnaam weer aan haar wordt overgedragen. Het hof wijst die vordering af, onder meer met verwijzing naar de beslissing van de Geschillenbeslechter.

IEF 20586

Te duchten verwarringsgevaar zorgt voor handelsnaaminbreuk

Rechtbank Midden-Nederland 9 mrt 2022, IEF 20586; (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/te-duchten-verwarringsgevaar-zorgt-voor-handelsnaaminbreuk

Vzr. Rb Midden-Nederland 9 maart 2022, IEF 20586; C/16/534409 / KL ZA 22-12 (Het RecruitingKantoor tegen Recruitment Kantoor) Het RecruitingKantoor vordert Recruitment Kantoor te gebieden de inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam <recruitmentkantoor.nl> aan haar over te dragen. De voorzieningenrechter oordeelt dat verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Dit is voldoende om een handelsnaaminbreuk aan te nemen. Vervolgens is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen grondslag bestaat voor de overdracht van de domeinnaam van Recruitment Kantoor aan Het RecruitingKantoor. Daarnaast heeft Het RecruitingKantoor hier ook geen belang bij nu Recruitment Kantoor het gebruik van de domein- en handelsnaam gestaakt moet houden.

IEF 20508

Nieuwsbrief DomJur

De databank DomJur.nl wordt dagelijks bijgehouden met jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van domeinnamen en .nl-domeinnamen in het bijzonder. De inhoud van de databank is bedoeld voor juristen, maar bevat ook informatie voor bezoekers die in mindere mate bekend zijn met domeinnamen en samenhangende juridische aspecten. DomJur wordt uitgegeven door deLex Media.

Er zal maandelijks een DomJur-nieuwsbrief worden verstuurd over het laatste nieuws op het gebied van domeinnamen.
Klik hier om u in te schrijven.

IEF 20432

Geschil over samenwerkingsovereenkomst tijdschrift Pinda

Rechtbank Gelderland 15 dec 2021, IEF 20432; ECLI:NL:RBGEL:2021:6587 (Uitgever tegen Stichting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geschil-over-samenwerkingsovereenkomst-tijdschrift-pinda

Rechtbank Gelderland 15 december 2021, IEF 20432; ECLI:NL:RBGEL:2021:6587 (Uitgever tegen Stichting) Geschil over een samenwerkingsovereenkomst om de tijdschriften Pinda* en de opvolger PINDAH, de glossy met een Indisch tintje, uit te geven. Uit de overeenkomst volgt dat domeinnamen en websites onderdeel uitmaken van de samenwerking tussen partijen. Niet weersproken is dat de uitgever de domeinnamen www.pinda-magazine.nl en www.pindah-magazine.nl heeft laten registreren en dat zij daartoe destijds bevoegd was. Zij is in ieder geval rechthebbende van de domeinnamen en de websites, zolang de samenwerking met de stichting voortduurt. De vorderingen in conventie en in reconventie worden afgewezen.

IEF 20378

Inbreuk op handelsnaam en domeinnaam ledverlichting

Rechtbank Amsterdam 3 dec 2021, IEF 20378; (Led-gigant vs Ledgigant), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-handelsnaam-en-domeinnaam-ledverlichting

Vrz. Rechtbank Amsterdam 3 december 2021, IEF 20378; C/13/709551 / KG ZA 21/908 (Led-gigant tegen Ledgigant) Kort geding. Olsti maakt sinds 10 juni 2013 gebruik van de handelsnaam LED-Gigant.nl. Op 4 januari 2005 heeft T. de domeinnaam ledgigant.nl (zonder verbindingsstreepje) geregistreerd. Op 3 november 2021 heeft Olsti het Benelux-merk LED-Gigant gedeponeerd voor ledverlichting en daarbij behorende accessoires. Daarbij heeft Olsti het voorgebruik sinds 10 juni 2013 ingeroepen. Het merk is geregistreerd als beeldmerk met woordelementen. Olsti vordert T. te veroordelen elk gebruik, online of offline, van de naam Ledgigant en daarop sterk gelijkende namen te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter acht dat het voldoende aannemelijk is dat het gebruik door T. van Ledgigant.nl kan leiden tot verwarring tussen zijn onderneming en die van Olsti, aangezien beide ondernemingen een webshop exploiteren in ledverlichting en zich richten op hetzelfde publiek. Het streepje tussen LED en Gigant zal bij de gemiddelde bezoeker van de website niet direct in het oog springen, en de kans is dan ook groot dat een consument die op zoek is naar LED-Gigant.nl zal uitkomen bij Ledgigant.nl. Nu T. een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming, moet zijn handelwijze ook bij een geringe beschermingsomvang van de handelsnaam, worden aangemerkt als een inbreuk op de handelsnaam van Olsti als bedoeld in artikel 5 Hnw. Dit betekent dat het gebruik door T. van de handelsnaam Ledgigant.nl en de domeinnaam Ledgigant.nl onrechtmatig is jegens Olsti. De vordering van Olsti wordt toegewezen.

IEF 20215

Overzetting van domeinnamen zonder toestemming onrechtmatig

Hof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 20215; ECLI:NL:GHAMS:2021:1284 (4Bis tegen Digitale Nazorg ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overzetting-van-domeinnamen-zonder-toestemming-onrechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 4 mei 2021, IEF 20215, IT 3671; ECLI:NL:GHAMS:2021:1284 (4Bis tegen Ditigale Nazorg) Digitale Nazorg houdt zich bezig met het beheren en afwikkelen van de digitale nalatenschap. 4Bis Innovations is een software-ontwikkelaar die tevens hostingdiensten verleent. Zij host onder meer de domeinnamen digitalevoorzorg.nl, digitalenazorg.nl en i-finish.nl. Dit laatste is een handelsnaam van Digitale Nazorg. De voorzieningenrechter heeft over deze zaak geoordeeld dat 4Bis verplicht is bepaalde domeinnamen, e-mailaccounts en websites over te dragen aan Digitale Nazorg. Deze had 4Bis namelijk zonder toestemming overgedragen aan moedermaatschappij DEH. 4Bis voert in hoger beroep aan dat door het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen Digitale Nazorg en DEH een vennootschap onder firma tot stand is gekomen, waarin Digitale Nazorg vervolgens krachtens een mondelinge afspraak de domeinnamen en content van haar bestaande websites heeft ingebracht. Dit komt het hof niet waarschijnlijk voor en is door 4Bis niet verder onderbouwd. Ook de overige grieven slagen niet. Het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden bekrachtigd. 

IEF 20048

Conclusie P-G in de zaak ITT tegen Karl Dungs

Hoge Raad 25 jun 2021, IEF 20048; ECLI:NL:PHR:2021:644 (ITT tegen Karl Dungs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-in-de-zaak-itt-tegen-karl-dungs

HR Conclusie P-G 25 juni 2021, IEF 20048; ECLI:NL:PHR:2021:644 (ITT tegen Karl Dungs) Karl Dungs is merkhouder van het Uniewoordwerk Dungs. ITT is de domeinnaamhouder van www.dungs.nl. Karl Dungs is van mening dat het gebruik van deze domeinnaam een inbreuk van haar merknaam is. ITT brengt daar tegenin dat overdracht van de domeinnaam onevenredig is, omdat het gebruik van de merknaam op de website zelf gestaakt kan worden, zonder dat zij tot overdracht wordt verplicht. De P-G concludeert dat het hof zich niet hoefde te buigen over de vraag of het aanpassen van de website voldoende zou zijn om de inbreuk teniet te doen of over de vraag of een overdracht onevenredig zou zijn. Waar het om gaat is of door het gebruik van het teken DUNGS door ITT Controls de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen ITT Controls en de merkhouder. De klachten van ITT zijn gericht tegen een verkeerde lezing van de uitspraak van het hof en ze heeft geen vindplaatsen vermeld waartegen deze klacht is gericht. De P-G concludeert aldus dat de klachten niet tot cassatie kunnen leiden.