Franchise

IEF 18634

Franchiseovereenkomst niet geldig ontbonden nu daar geen reden toe was

Rechtbank Gelderland 25 mrt 2019, IEF 18634; ECLI:NL:RBGEL:2019:2630 (De Groene Zuster tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/franchiseovereenkomst-niet-geldig-ontbonden-nu-daar-geen-reden-toe-was

Rechtbank Gelderland 25 maart 2019, IEF 18634, LS&R 1724; ECLI:NL:RBGEL:2019:2630 (De Groene Zuster tegen X) Verbroken Franchiserelatie. De Groene Zuster drijft een onderneming op het gebied van medische thermografie. Gedaagde heeft met de Groene Zuster een franchiseovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd. Zij mag derhalve het logo en merk ‘De Groene Zuster’ gebruiken. De Groene Zuster wenste deze samenwerking te beëindigen. Gedaagde heeft echter niet voldaan aan de beëindiging. Of de overeenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd is niet vast komen te staan. Ook is niet aannemelijk geworden dat gedaagde is tekortgeschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst, deze is dus niet rechtsgeldig ontbonden. Wel rechtsgeldig ontbonden wederzijdse rechten en plichten blijven gedurende opzegtermijn van kracht. Wat betreft misgelopen omzet van gedaagde, deze is niet met voldoende zekerheid vast te stellen, de vordering wordt dus afgewezen. Bij haar vordering tot vergoeding van misgelopen winst heeft zij geen belang. 

IEF 17765

Franchisegevers niet-ontvankelijk want uitsluitend formele procespartij: de holding is materiële procespartij

Hof 's-Hertogenbosch 5 jun 2018, IEF 17765; ECLI:NL:GHSHE:2018:2370 (Franchisenemers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/franchisegevers-niet-ontvankelijk-want-uitsluitend-formele-procespartij-de-holding-is-materi-le-proc

Hof 's-Hertogenbosch 5 juni 2018, IEF 17765; ECLI:NL:GHSHE:2018:2370 (Franchisenemers) Niet-ontvankelijk. Appellanten stellen dat de franchisenemers auteursrechtinbreuk plegen. De auteursrechten in kwestie berusten bij de holding. Appellant 1 heeft haar vorderingen in reconventie ingesteld als lasthebber van de holding. De rechtbank oordeelde dat voor een gedaagde geldt dat deze in reconventie niet in een hoedanigheid kan optreden die hij in conventie niet heeft of omgekeerd (136 Rv). Indien appellant 1 als lasthebber van de holding ontvankelijk zou worden geacht, dan zou zij in een hoedanigheid optreden die zij in conventie niet heeft. Zij is uitsluitend formele procespartij, die optreedt ten behoeve van holding als materiële procespartij. Appellanten hebben verder niet gesteld en onderbouwd waarom zij hun vorderingen kunnen baseren op de licentie die de holding heeft verstrekt. Appellant 1 is niet-ontvankelijk.

IEF 17672

Tevens in privé gesloten franchiseovereenkomst is voor specifieke bepalingen, niet voor financiën

Rechtbank Rotterdam 28 mrt 2018, IEF 17672; ECLI:NL:RBROT:2018:2913 (Plimsoll tegen Semath), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tevens-in-priv-gesloten-franchiseovereenkomst-is-voor-specifieke-bepalingen-niet-voor-financi-n
ps

Rechtbank Rotterdam 28 maart 2018, IEF 17672; ECLI:NL:RBROT:2018:2913 (Plimsoll tegen Semath) Contractenrecht. Handelsnaamrecht. Uitleg franchiseovereenkomst: "De heer [gedaagde sub 2], handelend in privé, dan wel via de besloten vennootschap Semath management bv, gezamenlijk verder te noemen Franchise Nemer (FN)". De facturen zijn steeds uitsluitend aan Semath B.V. gericht en zijn ook steeds door Semath B.V. betaald. De overeenkomst is tevens in privé gesloten voor de specifieke bepalingen in de overeenkomst die hem wel tevens in persoon aangaan, zoals concurrentiebeding en verbod tot handelsnaamgebruik. Er is geen hoofdelijke aansprakelijkheid van franchisenemer in privé voor de financiële aansprakelijkheid. Artikel 1:88 lid 1 sub c BW mist toepassing op grond van het bepaalde in lid 5 van dat artikel.

IEF 17671

Uitgesproken wens om franchisesamenwerking te beëindigen is nog geen rechtsgeldige opzegging

Rechtbank Overijssel 21 mrt 2018, IEF 17671; ECLI:NL:RBOVE:2018:1335 (Mooi tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitgesproken-wens-om-franchisesamenwerking-te-be-indigen-is-nog-geen-rechtsgeldige-opzegging

Vzr. Rechtbank 21 maart 2018, IEF 17671; ECLI:NL:RBOVE:2018:1335 (Mooi tegen A) Contractenrecht. Franchise. Mooi is als franchisegever actief op de drogisterij- en parfumeriemarkt. Al vanaf maart 2017 heeft [A] de wens om de samenwerking met Mooi zo spoedig mogelijk te beëindigen. Zij had daarvoor de franchiseovereenkomsten kunnen opzeggen met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen. Gesteld noch gebleken is dat [A] dat heeft gedaan. Vordering tot betaling van franchisefee's totdat de franchiseovereenkomsten rechtsgeldig zijn geëindigd, wordt toegewezen. De voorzieningenrechter veroordeelt [A] per 1 maart 2018 ten aanzien van haar vestigingen de maandelijkse franchisefee’s ter grootte van 4% over de door haar gerealiseerde omzet exclusief btw te voldoen aan Mooi, totdat de franchiseovereenkomsten rechtsgeldig zijn geëindigd.

IEF 17605

Overtreding concurrentieverbod door ex-franchisee Bruna met tevens een shop in shop

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 apr 2018, IEF 17605; ECLI:NL:GHARL:2018:3128 (Bruna tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overtreding-concurrentieverbod-door-ex-franchisee-bruna-met-tevens-een-shop-in-shop

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 april 2018, IEF 17605; ECLI:NL:GHARL:2018:3128 (Bruna tegen geïntimeerde) Franchising, concurrentiebeding na beëindiging. Door de vroegere Brunawinkel en het winkelpersoneel aan The Read Shop ter beschikking te stellen, alsmede door klanten te trekken die door The Read Shop lopen, overtreedt de ex-franchisee het contractuele verbod op concurrentie. Dit verbod wordt in kort geding met dwangsom versterkt.

IEF 17568

Geen sprake is van een met een rapport onderbouwde omzetprognose Size Zero

Rechtbank Midden-Nederland 14 mrt 2018, IEF 17568; (Size Zero tegen S&S hodn Size Zero Utrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-sprake-is-van-een-met-een-rapport-onderbouwde-omzetprognose-size-zero

Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2018, IEF 17568 (Size Zero tegen S&S hodn Size Zero Utrecht) Contractenrecht. Geen dwaling omtrent prognose franchisegever. Size Zero is een afslankconcept rondom de Easy Shape Trainer. Er zijn drie eigen salons en sinds 2015 wordt een franchiseformule geëxploiteerd. S&S hebben aan de direct laten weten serieuze interesse te hebben in een franchisecontract voor Utrecht. In haar reactie schrijft Elbaz “(..) met je salon zet je al gauw zo’n 8000 euro per maand om, regelmatig ook meer.” De franchisegever in beginsel niet verplicht is om voorafgaand aan het sluiten van de franchise-overeenkomst aan de (potentiële) franchisenemer een omzetprognose te verstrekken. De rechtbank constateert dat in elk geval geen sprake is van een met een rapport onderbouwde omzetprognose. De door Elbaz genoemde € 8.000,- is voorts, onder de door haar genoemde randvoorwaarden van openingstijden en personele inzet, niet zonder meer onhaalbaar. S. Sharifi is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij haar onderneming vorm geeft, waaronder ook valt de keuze voor openingstijden en inzet van personeel. Of dit leidt tot een winstgevende situatie of niet, behoort tot het ondernemersrisico. Het feit dat S. Sharifi franchisenemer is maakt dat niet anders. Size Zero vordert met succes de achterstallige franchise fee's tot de datum van beëindiging van de onderneming.

IEF 17022

Bram Ladage zegt ten onrechte franchiseovereenkomst op

Rechtbank Rotterdam 31 mrt 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bram-ladage-zegt-ten-onrechte-franchiseovereenkomst-op

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 maart 2017, IEF 17022; ECLI:NL:RBROT:2017:2457 (X tegen Bram Ladage c.s.) Contractenrecht. Bram Ladage heeft de franchiseovereenkomst met X opgezegd. X vordert voortzetting van de overeenkomst. Nastreving van uniformiteit in alle franchisecontracten is geen rechtvaardiging voor opzegging. Weigering van ondertekening nieuwe standaard franchiseovereenkomst door X was geen gegronde reden voor staking van samenwerking. Toewijzing vordering: de franchiseovereenkomst dient voortgezet te worden. 

IEF 16677

Over het exclusiviteitsgebied van franchisenemer na samengaan speelgoedzaken na toezeggingen en maatregelen

Rechtbank Amsterdam 24 mrt 2017, IEF 16677; ECLI:NL:RBAMS:2017:1860 (Helftheuvel Het Dambord tegen Intertoys en Bart Smit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/over-het-exclusiviteitsgebied-van-franchisenemer-na-samengaan-speelgoedzaken-na-toezeggingen-en-maat

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 maart 2017, IEF 16677; ECLI:NL:RBAMS:2017:1860 (Helftheuvel Het Damborg tegen Intertoys en Bart Smit) Franchise. Contractenrecht. Helftheuvel heeft met Intertoys een franchiseovereenkomst. In 2016 wordt bekendgemaakt dat de winkelketens Intertoys, Bart Smit en Toys XL worden samengevoegd onder het eerstgenoemde merk. Met deze plannen valt de ombouw van een Bart Smit-winkel tot Intertoys-winkel in het exclusieve franchisegebied van eiser. Intertoys heeft aan 22 franchisenemers uit de zogenoemde overlapgebieden voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen. Concept omvat afspraken over compensatie en schadevergoeding. Er zijn diverse maatregelen genomen - waar het de reclamefolders betreft. Tegenover al deze toezeggingen, genomen en nog te nemen maatregelen van de zijde van Intertoys, heeft Helftheuvel niet aannemelijk gemaakt dat zij nog belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. Er is geen sprake (meer) van een voldoende concrete inbreukdreiging op de exclusiviteitsrechten.