DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 26 januari 2021
IEF 19718
Rechtbank Rotterdam ||
2 dec 2020
Rechtbank Rotterdam 2 dec 2020, IEF 19718; ECLI:NL:RBROT:2020:11356 (PH Europe Sarl tegen Shanischar Holding ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/franchiseovereenkomsten-rechtsgeldig-ontbonden

Franchiseovereenkomsten rechtsgeldig ontbonden

Rechtbank Rotterdam 2 december 2020, IEF 19718; ECLI:NL:RBROT:2020:11356 (PH Europe Sarl tegen PH Nederland) PH Europe is franchisegever van de franchiseformule “Pizza Hut”. Op 9 mei 2018 is PH Nederland opgericht. Eind december 2018 is door PH Europe, voor elke aangevraagde Pizza Hut vestiging, een International Franchise Agreement (IFA) opgestuurd. Tussen PH Europe en PH Nederland is meerdere keren overlegd over de initiële vergoedingen, waarbij verscheidene betalingsvoorstellen zijn gedaan. PH Nederland heeft in die periode US $25.600,00 aan initial fees betaald. Begin 2020 heeft PH Europe de tussen haar en PH Nederland  gesloten franchiseovereenkomsten ontbonden. In diezelfde brief heeft zij PH Nederland gesommeerd tot betaling van US $100.381,05 aan initial fees en US $31.464,64 aan overige vergoedingen. PH Nederland voert verweer. PH Europe vordert om bij vonnis PH Nederland c.s. te bevelen om ieder gebruik van de handelsnaam, merken en de franchiseformule te staken en te blijven voldoen aan alle verplichting van de IFA. De vordering wordt toegewezen, mede omdat het PH Nederland wordt verweten te lang hebben gewacht met het innemen van de stelling dat de IFA's nooit zijn aanvaard. Geoordeeld wordt daarom dat de franchiseovereenkomst rechtgeldig is ontbonden en dat PH Nederlands c.s. onrechtmatig handelt jegen PH Europe.

4.6. PH Europe heeft aangevoerd dat PH Nederland inbreuk maakt op haar merkenrecht. Daardoor en door het ongeoorloofde gebruik door PH Nederland van haar franchiseformule lijdt PH Europe schade. Anders dan PH Nederland heeft gesteld, kan naar het oordeel van de rechtbank niet van PH Europe gevergd worden dat zij de afloop van de bodemzaak afwacht. Zij heeft er immers belang bij dat, indien en voor zover sprake is van enig inbreuk makend handelen, dat handelen zo spoedig mogelijk gestaakt wordt. Dat de onderhavige procedure al enige tijd loopt en PH Nederland ook in een kort geding een voorlopige voorziening had kunnen vorderen, doet daar niet aan af. PH Europe heeft voldoende processueel belang bij de provisionele vordering.

4.7. PH Europe heeft ter onderbouwing van haar vorderingen aangevoerd dat tussen PH Nederland en haar de IFA’s zijn overeengekomen. PH Nederland schiet na totstandkoming van de overeenkomsten direct al tekort door de initial fees niet (tijdig) te voldoen. Daarnaast heeft PH Nederland in strijd met de contractuele bepalingen zonder toestemming van PH Europe (1) de vestiging in Delft gesloten, (2) aandelen in PH Nederland overdragen aan Shanischar Holding, (3) subfranchises uitgegeven en (4) gebruik gemaakt van niet-erkende leveranciers. Het veelvuldige tekortschieten door PH Nederland is voor PH Europe de aanleiding geweest om de franchiseovereenkomsten op 27 februari 2020 te ontbinden. Sindsdien maakt PH Nederland inbreuk op haar merkenrecht en maakt zij ongeoorloofd gebruik van de franchiseformule van PH Europe.

4.11. Na januari 2019 is door PH Europe in meerdere e-mailberichten verwezen naar bepalingen die in de IFA’s vermeld staan. Als PH Nederland van mening was geweest dat ten onrechte door PH Europe een beroep op de bepalingen uit de IFA’s werd gedaan, had het op haar weg gelegen dit tijdig en duidelijk kenbaar te maken. PH Nederland heeft dat niet gedaan en gewacht tot na de ontbinding van de overeenkomsten met het innemen van de stelling dat de IFA’s nooit zijn aanvaard.

4.18. Op grond van artikel 16.1 sub b, c en d van de IFA’s dient PH Nederland na ontbinding, samengevat, het gebruik van de Pizza Hut handelsnaam, het Pizza Hut merkenrecht en de Pizza Hut franchiseformule te staken. PH Nederland heeft nagelaten om aan deze verplichting te voldoen. Tevens geldt dat door de ontbinding het recht van PH Nederland om het merkenrecht en de franchiseformule van PH Europe te mogen gebruiken, is komen te vervallen. Door zonder geldige titel gebruik te blijven maken van de aan PH Europe toekomende (merken)rechten, handelt PH Nederland onrechtmatig jegens haar.