Mediarecht

IEF 19038

Ja/Ja stickersysteem geldt nog niet voor huis-aan-huisblad Utrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 feb 2020, IEF 19038; ECLI:NL:GHARL:2020:1528 (DPG Media tegen gemeente Utrecht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ja-ja-stickersysteem-geldt-nog-niet-voor-huis-aan-huisblad-utrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2020, IEF 19038; ECLI:NL:GHARL:2020:1528 (DPG Media tegen gemeente Utrecht) Kort Geding. Art. 10 EVRM. Persvrijheid. Opt-in-systeem. In de gemeente wordt het zogenoemde opt-in-systeem ingevoerd waardoor zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd als op de brievenbus een JA/JA sticker is aangebracht. Voorheen gold het opt-out-systeem waarbij een huis-aan-huisblad bij alle adressen in de gemeente (behalve die met NEE/NEE-sticker) mocht worden bezorgd. Het hof legt als voorlopige maatregel aan de gemeente op dat het systeem met de JA/JA sticker voor het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht nog niet mag worden gehandhaafd, totdat uitspraak is gedaan in de lopende bodemprocedure. Het hof acht het aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening (waardoor ook de huis-aan-huisbladen worden meegenomen in het opt-in systeem met de JA/JA sticker) in strijd is met art. 10 EVRM en dat op die grond de verordening voor de huis-aan-huisbladen buiten toepassing moet worden gelaten.

Lees ook het artikel op Mediareport.

IEF 19025

Publicatie over PAK in Marinjo is onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 19 feb 2020, IEF 19025; (Toestemming PAK T-shirts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-over-pak-in-marinjo-is-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 19 februari 2020, IEF 19025 (Toestemming PAK T-shirts) Eiseres is een Molukse vrijwilligster voor de Molukse mensenrechtenorganisatie (tevens stichting) Perintis Aksi Kilat (“PAK”). PAK zet zich in voor de belangen van Molukse gewetensgevangenen op de Molukken en in Indonesië en is opgezet net nadat een hoogstaande RMS-activist was opgepakt (hierna: “de gevangene”), die sinds afgelopen december overleden is. Gedaagde 1 is ook Molukker en in het verleden actief geweest voor PAK. Nu vormt hij samen met gedaagde 2 de vertegenwoordiging van het Front Kedaulatan Maluku (“FKM”) – een samenbundeling van verschillende RMS-organisaties op de Molukken. Gedaagde 3 is een uitgever die via zijn eenmanszaak MalukuXperience, het tweemaandelijkse Molukse magazine Marinjo uitgeeft.

IEF 19009

Perspublicaties over wantrouwige mediator zijn rechtmatig

Hof Amsterdam 28 jan 2020, IEF 19009; ECLI:NL:GHAMS:2020:227 (Mediator tegen Hoogendam Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-wantrouwige-mediator-zijn-rechtmatig

Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2020, IEF 19009; ECLI:NL:GHAMS:2020:227 (Mediator tegen Hoogendam Media) Hoogendam Media, althans haar dochtermaatschappij Carribean Media Group, is uitgever van onder meer Parbode, een Surinaams opiniemaandblad. In Parbode zijn twee artikelen over appellant gepubliceerd, waarin hij wordt beschuldigd van wanpraktijken in zijn functie als mediator. Appellant is van mening dat Hoogendam Media onrechtmatig handelt jegens hem met het tweede artikel en vordert verwijdering van het artikel en schadevergoeding.  

IEF 18999

Perspublicaties over Soliditry zijn onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 17 jul 2019, IEF 18999; ECLI:NL:RBGEL:2019:5946 (Soliditry c.s. tegen De Persgroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-soliditry-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 17 juli 2019, IEF 18999; ECLI:NL:RBGEL:2019:5946 (Soliditry c.s. tegen De Persgroep) Soliditry B.V. is een vennootschap die bestuurder is van verschillende organisaties die zich bezighouden met (woning)recht en werkzaamheden hebben verricht voor Centurion. De Persgroep is uitgever van onder andere het dagblad De Gelderlander. Zij exploiteert daarnaast de websites Gelderlander.nl, Destentor.nl, AD.nl en Topics.nl. Twee leidinggevenden van Centurion veroordeeld wegens onder meer en kort gezegd, feitelijk leiding geven aan de oplichting door Centurion van een groot aantal beleggers. De Gelderlander heeft artikelen gepubliceerd over de oplichting door Centurion. Soliditry c.s. vordert verwijdering van deze artikelen, omdat De Persgroep met publicatie van deze artikelen jegens Soliditry c.s. onrechtmatig handelt, omdat deze artikelen de reputatie van Soliditry c.s. beschadigt. De Persgroep betwist dit.

IEF 18994

Publicatie video over uithuisplaatsing kind is onrechtmatig

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 jan 2020, IEF 18994; ECLI:NL:RBZWB:2020:318 (WSG tegen ouders), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-video-over-uithuisplaatsing-kind-is-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2020, IEF 18994, IT 3027; ECLI:NL:RBZWB:2020:318 (WSG tegen ouders) WSG heeft wegens het oordeel van de kinderrechter een kind van eisers uit huis geplaatst. Eisers - de ouders van wie het kind uit huis is geplaatst - hebben deze uithuisplaatsing gefilmd en op Facebook geplaatst. Daarnaast hebben de ouders een brief van WSG inhoudende een verzoek tot verwijdering van het filmpje ook op Facebook geplaatst. WSG vordert verwijdering van de publicatie van het filmpje en de brief. Bij beoordeling of deze publicaties verwijderd dienen te worden moet de vrijheid van meningsuiting tegenover het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het door WSG specifiek ingeroepen recht op bescherming van de goede naam/reputatie worden afgewogen. Er wordt geoordeeld dat uit de feiten blijkt dat het belang van WSG en haar medewerkers prevaleert boven het belang van de ouders en dat de ouders door de publicatie van de video en de brief onrechtmatig jegens WSG en haar medewerkers handelt.

IEF 18975

Uitlatingen in brief over school zijn onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 20 dec 2019, IEF 18975; ECLI:NL:RBMNE:2019:6201 (School tegen ouder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-brief-over-school-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 20 december 2019, IEF 18975; ECLI:NL:RBMNE:2019:6201 (School tegen ouder) Eiser is een vrije school voor basisonderwijs, gedaagde is vader van drie kinderen, zijn jongste twee kinderen zitten op de school. Gedaagde heeft een brief gestuurd aan verschillende instanties, waarin hij zijn zorgen uit over de cultuur op de school. In geschil is of de uitlatingen van de ouder over de school in de brieven die hij naar verschillende instanties heeft gestuurd rechtmatig zijn. Er wordt geoordeeld dat het goed voorstelbaar is dat de ouder uit oprechte bezorgdheid voor zijn kinderen handelt, maar dat hij de grenzen van wat rechtmatig is voorbij gaat. Het staat de ouder vrij twijfels te hebben bij de resultaten van een onderzoek naar de gang van zaken op de school, maar hij moet zich onthouden van het uiten van zeer ernstige en ongegronde beschuldigingen. Mede gelet op de ruime kring van instanties naar wie de brief is gestuurd wordt geoordeeld dat de uitlatingen van de ouder onrechtmatig zijn.

IEF 18974

Publicatie rapport Jehovah's gemeente is rechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 23 jan 2020, IEF 18974; ECLI:NL:RBMNE:2020:227 (Jehovah’s gemeente tegen Universiteit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-rapport-jehovah-s-gemeente-is-rechtmatig

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 23 januari 2020, IEF 18974; ECLI:NL:RBMNE:2020:227 (Jehovah’s gemeente tegen Universiteit) In geschil is of de publicaties van het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de Jehovah’s gemeente onrechtmatig is of niet. In het rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar de manier waarop binnen de geloofsgemeenschap met meldingen van seksueel misbruik wordt omgegaan. Volgens de Jehova’s Getuigen is het rapport wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk. Hier wordt niet in mee gegaan. Juridisch gezien ligt de drempel voor een publicatieverbod hoog. Het belang dat met het rapport gediend wordt, weegt zwaarder dan de bezwaren van de Jehovah’s Getuigen, ook omdat die bezwaren voor een belangrijk deel onjuist zijn. Er wordt geoordeeld dat, na afweging van alle in de uitspraak genoemde feiten en omstandigheden, onvoldoende is komen vast te staan dat de Universiteit c.s. door publicatie van het rapport jegens de Jehovah’s gemeente c.s. onrechtmatig handelt. De eis van de Jehovah’s gemeente c.s. is daarom afgewezen.

IEF 18973

Perspublicaties over huurders deels onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 15 jan 2020, IEF 18973; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-huurders-deels-onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 15 januari 2020, IEF 18973, IT 3024; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep) In deze zaak is in geschil of de betreffende perspublicaties onrechtmatig zijn en of rectificatie nodig is. Het wordt onrechtmatig geacht dat gedaagden in de publicatie op de website Sikkom.nl over de parkeerplekken stellen dat huurder regelmatig intimiderende en chanterende mailtjes krijgt en eiser 2 diezelfde huurder meermalen mailt dat hij van de huurder af wil omdat de andere bewoners van het pand klaar zijn met zijn gedrag. Hetzelfde geldt ten aanzien van de publicatie op de Facebookpagina van Sikkom over de parkeerplekken. Voor het overige acht de rechtbank geen (onderdelen) van de in deze zaak behandelde publicaties onrechtmatig.