Mediarecht

IEF 19859

Geen onrechtmatige uitlatingen wegens ontbreken van regisserende rol

Rechtbank Overijssel 24 feb 2021, IEF 19859; ECLI:NL:RBOVE:2021:1254 (Eiser tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-uitlatingen-wegens-ontbreken-van-regisserende-rol

Rechtbank Overijssel 24 februari 2021, IEF 19859, IT 3461, ECLI:NL:RBOVE:2021:1254 (Eisers tegen gedaagden) Een van de eisers heeft in 2014 opgetreden als mediator in een arbeidsgeschil tussen een van de gedaagden en haar toenmalig werkgever. Nadien bleek een gesprek tussen eiser en de werkgever te zijn opgenomen waaruit bleek dat de mediator allerlei denigrerende en onoorbare uitlatingen over gedaagde heeft gedaan in de richting van de werkgever. Daarop zijn door gedaagde diverse tuchtklachten tegen de mediator ingediend en heeft de mediator strafrechtelijk aangifte gedaan tegen gedaagde wegens verspreiding van de opname waarvoor gedaagde ook is vervolgd en is vrijgesproken. Eisers stellen dat sprake is van onrechtmatig handelen door gedaagden omdat zij jarenlang publiekelijk een hetze tegen hen voeren en wegens schending van de geheimhoudingsplicht uit de mediationovereenkomst door gedaagde. De rechtbank concludeert dat gedurende langere tijd sprake is geweest van een publiek debat en de uitlatingen van gedaagden zien op het zakelijk handelen van eiser als mediator. Niet genoegzaam is gebleken dat juist gedaagden bij de publieke berichtgeving een regisserende/aansturende rol zouden hebben vervuld. De vorderingen worden dan ook afgewezen.

IEF 19703

Verjaring vordering uitzending Radar

Rechtbank Amsterdam 13 jan 2021, IEF 19703; ECLI:NL:RBAMS:2021:67 (Magnetic Fields Research tegen Avrotros), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verjaring-vordering-uitzending-radar

Rechtbank Amsterdam 13 januari 2021, IEF 19703; ECLI:NL:RBAMS:2021:67 (MFR tegen Avrotros) Eiser is bedenker van de BioStabil 2000 en heeft dit samen met MFR geproduceerd en op de markt gebracht. De BioStabil is een zilveren of gouden ketting met hanger. De ketting zou genezende werking hebben door magnetisme en werd te koop aangeboden. AVROTROS besteedde op 8 maart 2004 aandacht aan de BioStabil in het televisieprogramma Radar in een van haar uitzendingen. Over deze uitzending werd eerder geprocedeerd, waarbij geoordeeld werd dat de uitzending niet onrechtmatig was. Beelden van deze uitzending zijn opnieuw uitgezonden op 4 januari 2010 als onderdeel van een jubileumuitzending en ook in een uitzending van 26 september 2016 is wederom kort aandacht besteed aan de BioStabil.

IEF 19677

Uitzending Kassa over matrassenverkoper niet onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 dec 2020, IEF 19677; ECLI:NL:GHARL:2020:10723 (X tegen BBN VARA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-kassa-over-matrassenverkoper-niet-onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2020, IEF 19677: ECLI:NL:GHARL:2020:10723 (X tegen BNN-VARA) BNN-VARA produceert het consumentenprogramma Kassa. In een uitzending van 2015 is aandacht besteed aan appellant en zijn bedrijf. Het item is gebaseerd op een klacht van mevrouw die in juli 2014 een tweetal matrassen bij het bedrijf heeft besteld, zeer gunstige voor mensen met rugklachten. In het item komt naar voren dat de matrassen niet worden geleverd. In het item wordt appellant daarom geïnterviewd in zijn privéwoning. Appellant heeft een verklaring voor recht gevorderd dat de uitzending onrechtmatig is. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen. In hoger beroep is de vraag of BNN-VARA met het item in de uitzending van het televisieprogramma onrechtmatig tegenover appellant heeft gehandeld.

IEF 19667

Uitzending Human niet onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 9 nov 2020, IEF 19667; ECLI:NL:RBMNE:2020:4838 (Eiser tegen HUMAN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-human-niet-onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 9 november 2020, IEF 19667; IT 3363; ECLI:NL:RBMNE:2020:4838 (Eiser tegen Vereniging Investeer In Human) Medialogica is een programma dat wordt uitgezonden door Human. In het programma wordt onderzocht hoe publieke opinie tot stand komt. Op 26 mei 2020 is er een uitzending geweest met als thema de boerenprotesten en het stikstofdebat, en of dit kon omslaan in wantrouwen tegenover het RIVM en de overheid. In dat kader is eiseres geïnterviewd. Zij is freelance onderzoeksjournalist en heeft onderzoek gedaan naar de rekenmodellen die het RIVM gebruikt, die ten grondslag liggen aan het stikstofbeleid. Eiseres kan zich echter niet vinden in het beeld dat van haar is neergezet en vordert dat Human de reportage verwijdert. Human weerspreekt dat de uitzending onrechtmatig is. Om te oordelen of de publicatie onrechtmatig is, moeten twee maatschappelijke belangen worden afgewogen. Enerzijds, het recht op eerbiediging van de eer en goede naam en anderzijds het recht om met een programma publieke aandacht te kunnen vragen voor misstanden die de samenleving raken. Beoordeeld moet worden of de inhoud van de uitlatingen in het programma zodanig van aard is dat de aangevoerde bezwaren de verwijdering rechtvaardigen. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat dit niet het geval is. De belangenafweging valt uit in het voordeel van de uitingsvrijheid.

IEF 19636

Klachten leiden niet tot vernieting Parool-uitspraak

Hoge Raad 4 dec 2020, IEF 19636; ECLI:NL:HR:2020:1942 (Eiser tegen Het Parool), http://www.ie-forum.nl/artikelen/klachten-leiden-niet-tot-vernieting-parool-uitspraak
Het Parool

HR 4 december 2020, IEF 19636, IT 3351; ECLI:NL:HR:2020:1942 (Eiser tegen Het Parool) Vervolg op [IEF 18468]. Privacyrecht. Het Parool heeft in 2016 artikelen gepubliceerd over de kopers van politiepanden op de Amsterdamse Wallen en hun banden met criminelen. De betrokken kopers vorderen te verklaren dat publicatie van de artikelen onrechtmatig is. Publicatie van de artikelen was niet onrechtmatig volgens de rechtbank. Het hof oordeelde dat één bewering in het laatste artikel onrechtmatig was wegens het ontbreken van nuancering en/of wederhoor. De artikelen werden verder rechtmatig bevonden. Plaatsing van een rectificatie bij het laatste artikel in het digitale archief volstond. De Hoge Raad verwerpt het beroep. De klachten over het arrest van het hof kunnen niet leiden tot vernietiging van dat arrest. Zie ook de conclusie van de A-G [IEF 19341].

IEF 19621

Belang van RTL weegt zwaarder

Rechtbank Midden-Nederland 17 nov 2020, IEF 19621; (RTL tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/belang-van-rtl-weegt-zwaarder

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 november 2020, IEF 19621, IT 3342;  C/16/512722 / KL ZA 20-317 (RTL tegen X) Kort geding. X vordert een preventief uitzendverbod van het programma ''Zeeman confronteert: Stalkers''. Volgens RTL maakt X het leven van zijn ex-vriendin al drie jaar lang tot een nachtmerrie en zij wil in de uitzending aandacht besteden aan het stalkingsgedrag van X met beelden van een confrontatie met X. X wenst deze uitzending te voorkomen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, in dit geval weegt het belang van RTL zwaarder dan het belang van X. Daarvoor is redengevend dat hetgeen RTL ter zitting heeft gesteld over de inhoud van het programma voldoende steun vindt in de feiten. Het verwijt van X dat hem geen wederhoor is geboden is verder niet aannemelijk gemaakt. Ook is van belang dat de primaire doelstelling van het programma is om slachtoffers te helpen met het vergaren van bewijs tegen de stalker. Op grond van de door RTL genomen maatregelen is X niet herkenbaar in brede kring. Hoewel hij in zijn naaste kring mogelijk wel zal worden herkend is dit een beperkte inbreuk op zijn recht op privacy.

IEF 19616

Belang van AVROTROS weegt zwaarder

Rechtbank Noord-Holland 27 nov 2020, IEF 19616; ((Hema tegen AVROTROS)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/belang-van-avrotros-weegt-zwaarder

Vzr. Rechtbank Amsterdam 27 november 2020, IEF 19616; C/13/691063 / KG ZA 20-904 (HEMA tegen AVROTROS) Vervolg op [IEF 19614]. In aanloop naar de tv-uitzending heeft AVROTROS een publicatie op haar website geplaatst. Daarop is HEMA opnieuw een kort geding met als inzet een preventief uitzendverbod gestart. HEMA heeft aangevoerd dat ten onrechte als feit zou worden gepresenteerd dat haar make-up product asbest bevat. Er was geen grond voor een voorafgaand verbod maar de is zaak aangehouden en voortgezet na uitzending. Na wijziging van eis vordert HEMA AVROTROS o.a. te gebieden de uitzending en publicaties te verwijderen en een rectificatie te plaatsen en uit te zenden. Geoordeeld wordt dat de publicaties en uitzending voldoende steun vinden in de feiten.

IEF 19614

Uitzending AVROTROS niet onrechtmatig jegens HEMA

Rechtbank Amsterdam 5 okt 2020, IEF 19614; ((Hema tegen AVROTROS)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-avrotros-niet-onrechtmatig-jegens-hema

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2020, IEF 19614; C/I3/690661 / KG ZA 20-880 (HEMA tegen AVROTROS) Preventief uitzendverbod afgewezen. HEMA vordert AVROTROS te verbieden in een uitzending van EenVandaag het product B.A.E. 2nd skin loose powder foundation in verband te brengen met de (mogelijke) aanwezigheid van asbest. Op internationaal niveau wordt al jaren discussie gevoerd over de risico's van asbest in make-up. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat het product van HEMA asbestvezels bevat. Partijen hebben daarover gecorrespondeerd en HEMA heeft het product vervolgens ook laten onderzoeken waarbij geen asbest werd aangetroffen. Daarop heeft AVROTROS nogmaals onderzoek laten uitvoeren naar hetzelfde monster waarbij wel asbestvezels werden aangetroffen. Over deze onderzoeken en uitkomsten wenst AVROTROS te berichten. Er wordt geoordeeld dat HEMA een rechtspersoon is en haar belangen dus commercieel zijn waardoor de door haar geleden schade achteraf zou kunnen worden vergoed. Daarbij komt dat er voorshands onvoldoende grond is om aan te nemen dat de uitzending jegens HEMA onrechtmatig zal zijn. HEMA heeft tevens ruim de gelegenheid gekregen tot wederhoor. Gezien de omstandigheden van dit geval zou het disproportioneel zijn om beperkingen te stellen aan de uitingsvrijheid van AVROTROS die een rol als public watchdog moet kunnen vervullen.