Onrechtmatige publicaties

IEF 19944

Film 'De Oost' hoeft geen disclaimer aan begin op te nemen

Rechtbank Amsterdam 11 mei 2021, IEF 19944; ECLI:NL:RBAMS:2021:2347 (FIN tegen New Ams), http://www.ie-forum.nl/artikelen/film-de-oost-hoeft-geen-disclaimer-aan-begin-op-te-nemen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 mei 2021, IEF 19944, IT 3512; ECLI:NL:RBAMS:2021:2347 (FIN tegen New Ams) De film “De Oost” hoeft niet te worden voorzien van de door de Stichting Federatie Indische Nederlanders (FIN) gewenste disclaimer. De FIN eiste dat voorafgaand aan de film zou worden vermeld dat het militair ingrijpen van Nederland volgde op de Bersiap, dat de film geen volledige of waarheidsgetrouwe weergave van de geschiedenis beoogt te zijn en dat in de film feiten en fictie zijn vermengd. Volgens de voorzieningenrechter handelen de makers echter niet onrechtmatig met hun weigering om een disclaimer op te nemen zoals door FIN geëist. Deze stelt dat een verplichte toevoeging van een disclaimer voorafgaand aan de film een vorm van preventieve censuur zou zijn. Dat zou alleen rechtmatig zijn als de film zelf tot onherstelbare schade zou leiden.

IEF 19908

Uitlatingen over omkoping niet aannemelijk gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 apr 2021, IEF 19908; ECLI:NL:GHARL:2021:3358 (Appellant tegen geïntimeerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-over-omkoping-niet-aannemelijk-gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 april 2021, IEF 19908, IT 3487; ECLI:NL:GHARL:2021:3358 (Appellant tegen geïntimeerde) Deze zaak betreft uitlatingen die in 2020 gedaan zijn over een voetbalwedstrijd tijdens het WK van 1994, waarbij Nigeria heeft verloren van Italië met 2-1. Geïntimeerde vervulde destijds een functie bij het Nigeriaanse elftal, appellant heeft hier ook ooit een functie bij vervuld. De rechtbank heeft in kort geding aannemelijk geacht dat appellant in een radio-uitzending van een Nigeriaanse zender heeft gezegd of gesuggereerd dat geïntimeerde deze wedstrijd heeft verkocht. Dit vond de kortgedingrechter onrechtmatig en daarom is appellant veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie in een landelijke krant in Nigeria. Het hof oordeelt nu echter dat geïntimeerde niet aannemelijk heeft gemaakt dat appellant deze uitlatingen heeft gedaan. De vordering van geïntimeerde wordt daarom alsnog afgewezen.

IEF 19872

Russische uitingen jegens Bellingcat zijn onrechtmatig

Rechtbank Amsterdam 9 mrt 2021, IEF 19872; (Bellingcat tegen FAN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/russische-uitingen-jegens-bellingcat-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 9 maart 2021, IEF 19872, IT 3451, C/13/696100 / KG ZA 21-36 (Bellingcat tegen FAN) FAN, een Russische vennootschap, heeft een aantal publicaties op haar site gedaan die volgens Bellingcat jegens haar onrechtmatig zijn. Bellingcat vordert dan ook dat deze worden verwijderd en gerectificeerd. De voorzieningenrechter volgt Bellingcat in haar onderbouwing en stelt haar in het gelijk in haar vordering.

IEF 19782

Geuite beschuldigingen vinden geen steun in feitenmateriaal

Hof 's-Hertogenbosch 23 feb 2021, IEF 19782; ECLI:NL:GHSHE:2021:511 (X tegen William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdzorg), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geuite-beschuldigingen-vinden-geen-steun-in-feitenmateriaal

Hof Den Bosch 23 februari 2021, IEF 19782, IT 3420; ECLI:NL:GHSHE:2021:511 (Appellanten tegen William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdzorg) [Vervolg op IEF 18994]. Het beroep spitst zich toe op de vordering van de Stichting zoals die bij het beroepen vonnis aan de Stichting zijn toegewezen en waartegen appellanten zich hebben kunnen verweren. Volgens de Stichting handelen appellanten onrechtmatig tegenover haar en haar medewerkers door de video en de brief op internet en Facebook te plaatsen. Appellanten verweren zich met een beroep op hun recht van vrijheid van meningsuiting. Vooropgesteld zij dat het bij misstanden in de jeugdzorg gaat om een kwestie van algemeen belang die bij uitstek op grond van de vrijheid van meningsuiting door uitingen aan de orde hoort te kunnen worden gesteld. De geuite beschuldigingen aan het adres van Stichting en haar medewerkers vinden echter geen steun in het beschikbare feitenmateriaal. Appellanten schaden daarmee de Stichting en haar medewerkers in hun eer en goede naam en zij maken ernstig inbreuk op hun privacy. Het vonnis wordt dan ook bekrachtigd.

IEF 19762

Mededeling is niet onrechtmatig

Rechtbank Rotterdam 3 feb 2021, IEF 19762; ECLI:NL:RBROT:2021:913 (X tegen Engie Services West Industrie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/mededeling-is-niet-onrechtmatig

Rechtbank Rotterdam 3 februari 2021, IEF 19762; ECLI:NL:RBROT:2021:913 (X tegen Engie Services West Industrie) Eiser is als zpp'er werkzaam in de olie- en gasindustrie. In 2017 is een overeenkomst van opdracht gesloten tussen eiser en Star OGP Projects. Eiser is op grond van deze overeenkomst tewerkgesteld voor klanten van Engie. Engie heeft eiser ingezet op projecten die zij in opdracht van Shell uitvoerde. Eiser inspecteerde de kwaliteit van de door Engie in opdracht van Shell uitgevoerde werkzaamheden. Toen is er discussie ontstaan tussen eiser en Engie over de aantallen uren die eiser had opgegeven. Engie heeft daarom haar inleningsovereenkomst met Star beëindigd, waardoor de terbeschikkingstelling van eiser ook is geëindigd. Bij mail van 4 augustus 2017 heeft Shell een medewerker van recruitmentbureau Progressive hierover ingelicht. Eiser vordert een verklaring voor recht dat Engie onrechtmatig heeft gehandeld, met veroordeling van Engie tot vergoeding van de door hem geleden schade. Geoordeeld wordt dat Engie gegronde reden had om te twijfelen over de juistheid van de gedeclareerde uren. De mededeling van Engie aan Shell is dan ook niet onrechtmatig. Wel wordt eiser in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat Engie eiser heeft beschuldigd van fraude. Verdere beslissing wordt daarom nog aangehouden.

IEF 19735

Vrije beschikking handelsnaam bij eigendomsvoorbehoud

Hof Arnhem-Leeuwarden 26 jan 2021, IEF 19735; ECLI:NL:GHARL:2021:745 (Yacht Support tegen MSAR), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrije-beschikking-handelsnaam-bij-eigendomsvoorbehoud

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 januari 2021, IEF 19735; ECLI:NL:GHARL:2021:745 (Yacht Support tegen MSAR) Yacht Support c.s. bouwde en verkocht jachten. In 2017 hebben zij hun aandelen verkocht aan Grim Management en in de koopovereenkomst is een eigendomsvoorbehoud opgenomen. Yacht Support c.s. is in 2018 in staat van faillissement verklaard. MSAR heeft met de curator van Yacht Support c.s. een schriftelijke overeenkomst gesloten over de overname van de daarin genoemde roerende zaken. Yacht Support c.s. hebben vanuit hun sociale media een link verspreid naar persberichten op de website met titels als 'Waarschuwing namaak jachten & merk piraterij'. Yacht Support c.s. en MSAR beschuldigen elkaar daarop over en weer van onrechtmatig handelen. Yacht Support c.s. verwijten MSAR dat zij zonder toestemming gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten.

IEF 19727

Recht op vrije meningsuiting weegt zwaarder

Rechtbank Limburg 13 jan 2021, IEF 19727; ECLI:NL:RBLIM:2021:373 (Metroprop c.s. tegen Socialistische Partij c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/recht-op-vrije-meningsuiting-weegt-zwaarder

Rechtbank Limburg 13 januari 2021, IEF 19727, IT 3389; ECLI:NL:RBLIM:2021:373 (Metroprop c.s. tegen Socialistische Partij) Metroprop is eigenaar van diverse panden in Heerlen. Sinds 2018 is SP de eigenaar van een website, waarop de volledige naam en foto getoond wordt van Metroprop. Volgens SP bezit Metroprop minimaal 40 panden in Heerlen-centrum “waarvan een groot deel leegstaat en verloedert”. Op de Facebookpagina van SP staat een bericht met een foto van de verkiezingsposter van Metroprop met daaronder de hastags #leegstandskoning #eigenbelang. Metroprop stelt zich op het standpunt dat de publicaties de reputatie van Metroprop schaden en daarom onrechtmatig zijn. Het recht van Metroprop op privacy is een persoonlijkheidsrecht en zou moet prevaleren boven de vrijheid van meningsuiting. 

IEF 19717

Onrechtmatige uitlatingen columnist

Rechtbank Noord-Nederland 5 jan 2021, IEF 19717; ECLI:NL:RBNNE:2021:24 (X tegen Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-uitlatingen-columnist

Rechtbank Noord-Nederland 5 januari 2021, IEF 19717, IT 3384; ECLI:NL:RBNNE:2021:24 (A tegen B) A is een zoon van een bekende advocaat in Amsterdam. B is columnist. Zijn colums zijn telkens gericht aan één persoon, meestal een bekende Nederlander. Op Twitter heeft B ruim 43.000 volgers. B heeft in meerdere van zijn tweets A beschuldigd van nachtelijke stalking, door B herhaaldelijk te bellen. B heeft zich hierover ook uitgesproken in een interview met het tijdschrift Panorama. A vordert een verklaring voor recht dat B onrechtmatig heeft gehandeld door A te beschuldigen van stalking en eist van A een immateriële schadevergoeding van € 3.500,00,-. Volgens A zijn de beschuldigingen onjuist. B voert het verweer dat hij geen inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van A. Of de gedane uitlatingen onrechtmatig zijn geweest hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval en daarbij dient een afweging te worden gemaakt tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Mede gelet op de onnodig grievende aard van de uitlatingen, wordt geoordeeld dat het belang van A prevaleert.