Muziek

IEF 18376

Behoefte aan nadere inlichtingen bij auteursrechtenzaak vertaald Duits lied

Hof 's-Hertogenbosch 2 apr 2019, IEF 18376; ECLI:NL:GHSHE:2019:1220 (Het Feestduo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/behoefte-aan-nadere-inlichtingen-bij-auteursrechtenzaak-vertaald-duits-lied

Hof 's-Hertogenbosch 2 april 2019, IEF 18376; ECLI:NL:GHSHE:2019:1220 (Het Feestduo). Auteursrechtinbreuk. Eiser, aangesloten geweest bij Buma/Stemra, heeft een vertaling gemaakt van een Duitstalig nummer. Universal en de Duitse auteurs van het lied zijn aangesloten bij de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA, een zusterorganisatie van de Buma/Stemra. In 2009 is het Nederlandse nummer via YouTube openbaar gemaakt. Hierna heeft 'het feestduo' een opname vervaardigd van het Nederlandse nummer, zonder hierbij de naam van eiser op enige wijze te vermelden. Echter, door het sluiten van exploitatiecontracten met Buma/Stemra heeft eiser zijn auteurs- en exploitatierechten overgedragen. Daarnaast heeft Universal bij de toestemming om een vertaling van het lied te maken, bedongen dat eiser geen aandeel in het auteursrecht en de inkomsten zou verkrijgen. De aanmelding van het lied van eiser heeft niet geleid tot een rechtsgeldige inschrijving bij Buma/Stemra. Omdat eiser aan zijn persoonlijkheidsrechten geen specifieke vordering verbindt, wordt dit in eerste aanleg [IEF 17289] onbesproken gelaten. Het hof gelast een inlichtingen- en schikkingscomparitie. De grieven stellen kwesties aan de orde waarover het hof, bij gebreke van voldoende informatie, nog geen eindoordeel kan geven. Er is behoefte aan nadere inlichtingen. Daarnaast wenst het hof te onderzoeken of partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen.

IEF 17827

Commissie Plagiaat: melodie leader 'Westenwind' vrijwel exact overgenomen van leader 'Nieuwslijn'

Overig 6 jun 2018, IEF 17827; (Nieuwslijn tegen Westenwind), http://www.ie-forum.nl/artikelen/commissie-plagiaat-melodie-leader-westenwind-vrijwel-exact-overgenomen-van-leader-nieuwslijn

Vaste Commissie Plagiaat 6 juni 2018, IEF 17827 (Nieuwslijn tegen Westenwind) Auteursrecht. Klagers zijn van mening dat het werk 'Westenwind' gelijkenis vertoont met het door hen gecomponeerde leader voor 'Nieuwslijn'. Ze stellen dat het eerste en meest herkenbare deel van de leader van de serie 'Westenwind' exact is overgenomen van de leader van programma 'Nieuwslijn'. Het notenbeeld toont aan dat niet alleen de melodie vrijwel geheel overeenkomstig is, maar ook dat de keuze voor een modulatie door beklaagden is overgenomen. De klacht is gegrond verklaard omdat de compositorische keuzes zijn overgenomen en ze destijds kennis hebben genomen van de 'Nieuwslijn' leader.

IEF 17824

Hof: Vordering van BREIN dat Usenetprovider bedrijfsvoering moet inrichten zoals zij heeft aangegeven, wordt afgewezen

Hof 's-Hertogenbosch 10 jul 2018, IEF 17824; ECLI:NL:GHSHE:2018:2824 (Newsconnection tegen Stichting BREIN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vordering-van-brein-dat-usenetprovider-bedrijfsvoering-moet-inrichten-zoals-zij-heeft-aangegeven
newsconnection brein

Hof 's-Hertogenbosch 10 juli 2018, IEF 17824; IT 2600; ECLI (Newsconnection tegen Stichting BREIN) Auteursrecht. Zie eerder IEF 16448. Rechtspraak.nl: BREIN vordert afgifte van identificerende gegevens (zoals betaalgegevens, IP adressen, namen en e-mailadressen) van drie klanten van Usenetprovider, die onder aliassen opereren. Die drie klanten hebben illegaal duizenden auteursrechtelijk beschermde films en tv-series geüpload. Daarnaast vordert BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering op een bepaalde manier inricht. In hoger beroep heeft zij die laatste vordering concreter gemaakt, namelijk dat Usenetprovider bij de verkoop van haar diensten geverifieerde identificerende gegevens registreert, dat zij bepaalde afspraken maakt met een partij van wie zij serverruimte huurt en dat zij de abonnementen van gebruikers van wie zij niet over geverifieerde identificerende gegevens beschikt, beëindigt.

Het hof oordeelt dat het uitgangspunt is dat Usenetprovider de gevraagde gegevens van de drie inbreukmakers dient te verschaffen. Voor zover zij niet zelf over alle benodigde gegevens beschikt omdat zij gebruik maakt van de diensten van een derde, moet zij ervoor zorgen dat zij over die gegevens kan beschikken. Usenetprovider heeft onder meer aangevoerd dat BREIN (eerst) die derde partij had moeten aanspreken, maar het hof is het daar niet mee eens. De vordering van BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering zo moet inrichten als BREIN heeft aangegeven, wordt afgewezen.

IEF 16997

Fresh FM werkte mee aan webcasting zonder licentie

Hof Amsterdam 25 jul 2017, IEF 16997; (Stichting COEZH tegen Buma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/fresh-fm-werkte-mee-aan-webcasting-zonder-licentie

Hof Amsterdam 25 juli 2017 en Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2016, IEF 16997 (Stichting COEZH tegen Buma) Naburig recht. Scoezh heeft een omroepvergunning voor een niet-landelijk commercieel radiostation Fresh FM. De Omroepproducent verzorgt daadwerkelijk de webcasting, maar is een aparte rechtspersoon dan Scoezh. De sterke verwevenheid tussen Omroepproducent, directeur en dat Scoezh blijkt ook uit de domeinnaamregistratie op naam van Scoezh dat zij wist en meewerkte aan webcasting. Er was geen licentie voor webcasting of een vorm van openbaarmaken via de website. Hoewel Scoezh erkent een bedrag van tenminste €76.506 verschuldigd te zijn, maar niet heeft betaald of aangeboden te betalen, kan Buma in redelijkheid toestemming/licentie voor nieuwe uitzendingen weigeren totdat daadwerkelijk is betaald. Het Hof bekrachtigt het vonnis.

IEF 16844

Metall auf Metall III - wederom prejudiciële vragen over music sampling

Duitse Gerechten 1 jun 2017, IEF 16844; (Metall auf Metall III), http://www.ie-forum.nl/artikelen/metall-auf-metall-iii-wederom-prejudici-le-vragen-over-music-sampling

BGH 1 juni 2017, IEF 16844; IEFbe 2195 (Metall auf Metall III) Uit het persbericht: Vgl. IEF 12135. Eisers zijn leden van de muziekgroep Kraftwerk. Zij hebben in 1977 een plaat uitgebracht waarop onder andere het muziekwerk “Metall auf Metall” staat. Gedaagden hebben een rythmereeks van ongeveer 2 seconden elektronisch gekopieerd en deze voortdurend herhaald voor het nummer “Nur mir”. Het BGH oordeelt in Metall auf Metall II dat eiser in zijn “Tonträgerherstellerrecht” is aangetast (§ 85 Abs. 1 UrhG) door het gebruik van de betreffende twee maten. Gedaagden kunnen zich niet met succes beroepen op het “Recht zur freien Benutzung”. Nu worden er ten derde malen vragen gesteld (NL vertaling hieronder):

Nach Ansicht des BGH stellt sich zunächst die Frage, ob ein Eingriff in das ausschließliche Recht des Tonträgerherstellers zur Vervielfältigung seines Tonträgers aus Art. 2 Buchst. c Richtlinie 2001/29/EG** vorliegt, wenn seinem Tonträger kleinste Tonfetzen entnommen und auf einen anderen Tonträger übertragen werden, und ob es sich bei einem Tonträger, der von einem anderen Tonträger übertragene kleinste Tonfetzen enthält, im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie 2006/115/EG*** um eine Kopie des anderen Tonträgers handelt.

IEF 16810

Sprake van duurovereenkomst nu 7-Agency bemiddelt in totstandkoming van boekingen

Rechtbank Oost-Brabant 17 mei 2017, IEF 16810; (7-Agency tegen DJ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sprake-van-duurovereenkomst-nu-7-agency-bemiddelt-in-totstandkoming-van-boekingen

Rechtbank Oost-Brabant 17 mei 2017, IEF 16810 (7-Agency tegen DJ) Muziekcontracten. De vraag is of partijen feitelijk gewoon uitvoering hebben willen geven aan de inhoud van de (verlengde) overeenkomst, inclusief opzeggingsformaliteiten (standpunt 7-Agency) of dat sprake is van een (nieuwe) overeenkomst van onbepaalde tijd die op ieder moment, althans met en opzegtermijn van twee maanden, opzegbaar is (standpunt DJ). 7-Agency heeft onvoldoende aangevoerd dat de overeenkomst van 1 oktober 2012 stilzwijgend met telkens een jaar is verlengd. Aangezien 7-Agency bemiddelde in de totstandkoming en het verzorgen van boekingen van DJ, wat een steeds voortdurende prestatie betreft, is er sprake van een duurovereenkomst. Het hanteren van een opzegtermijn bij een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd dient veelal als compensatie voor de opzegging voor de wederpartij. Een opzegtermijn van twee maanden is in dit geval redelijk. 7-Agency heeft aangegeven dat artiesten worden geboekt op een termijn van een half jaar tot een jaar. Volgens 7-Agency is, als wordt uitgegaan van telkens een overeenkomst met een looptijd van een jaar, een opzegtermijn van twee maanden voldoende om de negatieve gevolgen van vroegtijdig vertrek van de artiest op te vangen. Niet in te zien is waarom een termijn van twee maanden niet toereikend is bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook dan is nog steeds sprake van boeken van de artiest op een termijn van een half jaar of een jaar. De DJ mocht de overeenkomst opzeggen met deze opzegtermijn; de opzeggingsbrief dateert van 29 september 2015, en de overeenkomst is per 1 december 2015 rechtsgeldig beëindigd.

IEF 16805

Ex parte verbod tegen aanbod ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden

Rechtbank Oost-Brabant 7 apr 2017, IEF 16805; (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-aanbod-ongeautoriseerde-muziek-en-orkestbanden

Ex parte Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2017, IEF 16805; IT 2287 (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden) Ex parte. BREIN heeft geconstateerd dat Gerekwestreerde ongeautoriseerde instrumentale muziek- en orkestbanden verspreidt via een zestal eigen websites en vier door hem beheerde Facebook pagina's. Hij adverteert veelvuldig op zijn Facebook pagina's voor zijn website(s) waarop lijsten met orkestbanden die hij aanbiedt te vinden zijn. Ter promotie van de verkoop van eigen ongeautoriseerd geproduceerde orkestbanden geeft hij gratis illegaal gekopieerde orkestbanden weg. Gerekwestreerde heeft geen toestemming voor het zelf produceren en verkopen van orkestbanden van originele muziekwerken van derden. De voorzieningenrechter beveelt staking van het inbreukmakend handelen, waaronder in ieder geval ieder ongeautoriseerd verveelvoudigen en openbaar maken op straffe van een dwangsom van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

IEF 16727

Ex parte tegen wekelijkse Usenetuploader en spotter van populaire dance- en trance-muziek

Rechtbanken 10 apr 2017, IEF 16727; (GeForce), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-wekelijkse-usenetuploader-en-spotter-van-populaire-dance-en-trance-muziek
GeForce

Ex parte Vzr. Rechtbank Noord-Holland 10 april 2017, IEF 16727 (GeForce) Auteursrecht. Stichting BREIN bericht: Stichting BREIN heeft na een ex parte beschikking van de Rechtbank Noord-Holland voor een schikking getroffen met een grootschalige Usenet uploader van populaire dance- en trance-muziek. De uploader uploadde op grote schaal, wekelijks nieuwe DJ-sets op het Usenet en ‘spotte’ dezelfde content vervolgens op ‘spotwebsites’ om de uploads bekend te maken bij het publiek, opdat gebruikers de door hem geüploade content konden vinden en deze vervolgens van het Usenet konden downloaden. De uploader is door de rechter bevolen de inbreuk te staken op verbeurte van een dwangsom van 2000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.