IEF 21198
27 januari 2023
Uitspraak

Eis tot zekerheidstelling

 
IEF 21197
27 januari 2023
Artikel

Toespraak Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Chat-GPT

 
IEF 21196
26 januari 2023
Artikel

Jaarprogramma deLex 2023

 
IEF 21146

Nationaal Reclamerechtcongres: laatste plaatsen

Morgen, donderdag 15 december a.s., het Nationaal Reclamerechtcongres onder leiding van Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum).

In de ochtend beginnen we met presentaties van Otto van der Harst en Fiona Vening (SRC) over actualiteiten rondom zelfregulering, Anne-Jel Hoelen (ACM) over beleid en belangrijke thema´s bij de ACM. En we starten met het jaarlijkse overzicht van Ebba Hoogenraad: ‘Hot topics en Greatest Hits'.

IEF 21145

Octrooigemachtigde Tamara Stegmann benoemd tot Geassocieerd Partner bij NLO

NLO, een van de grootste adviesbureaus voor de Intellectuele Eigendom (IE) in Europa, heeft Nederlands en Europees octrooigemachtigde Tamara Stegmann met ingang van 1 januari 2023 tot Geassocieerd Partner benoemd.

Tamara over haar benoeming: “Ik ben vereerd en dankbaar voor mijn benoeming tot Geassocieerd Partner door de vennoten van NLO. Ik kijk ernaar uit om onze cliënten te blijven adviseren over hun IE-portefeuille en over het opstellen van optimale IE-strategieën die hun bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Ik dank iedereen die mij geholpen heeft om hier te komen en ik kijk ernaar uit om te zien wat de komende jaren zullen brengen.”

IEF 21144

Uitzending Roddelpraat terecht offline gehaald

Hof Amsterdam 13 dec 2022, IEF 21144; ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (Roddelpraat), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-roddelpraat-terecht-offline-gehaald

Hof Amsterdam 13 december 2022, IEF 21144, IT 4178; ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 (Roddelpraat) [IEF 20600]. Het gaat in dit kort geding om een conflict over een uitzending van Roddelpraat, die een veel bekeken programma op een juicekanaal maakt. In die uitzending wordt een rap afgespeeld van A, die bekend is als muzikant en influencer. De makers van Roddelpraat hebben vervolgens een deel van de uitzending besteed aan het bespreken van de tekst daarvan. Daarbij hebben zij een lezing van die tekst besproken die erop neerkomt dat een andere bekende Nederlander grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond tegenover A. De voorzieningenrechter heeft Roddelpraat bevolen de uitzending offline te halen. Roddelpraat heeft daartegen hoger beroep ingesteld, vooral omdat hij beschikt over nieuw bewijsmateriaal waaruit zou blijken dat de rap al lang voor de uitzending openbaar gemaakt was. Het hof oordeelt dat de uitputtingsleer niet van toepassing is op het onderhavige geschil. Ook Roddelpraats argument dat er sprake is van een parodie gaat niet op.

IEF 21143

Prejudiciële vraag over de bewoordingen "in het bijzonder"

HvJ EU 22 jul 2022, IEF 21143; (Inditex), https://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudiciele-vraag-over-de-bewoordingen-in-het-bijzonder

Tribunal Supremo (Spanje) 22 juli 2022, IEF 21143, IEFbe 3595; C-361/22 (Inditex) via MinBuza. Buongiorno is een provider voor informatiediensten via internet en het mobiele telefoonnetwerk. Ter promotie van een nieuw type abonnement organiseerde zij een reclamecampagne waarbij als welkomstgeschenk nieuwe abonnees deel konden nemen aan een loterij waarbij een ZARA-cadeaubon ter waarde van 1 000 EUR te winnen viel. Inditex heeft tegen Buongiorno een vordering ingesteld wegens het gebruik van het teken "Zara" in de vermelde reclamecampagnes op grond van artikel 34, lid 2, onder b) van de Spaanse merkenwet, vanwege het uit de reputatie van het merk getrokken voordeel en de afbreuk aan de reputatie van het merk. Buongiorno voert aan de andere kant aan dat het om een incidenteel gebruik ging, waarbij dit teken niet als merk is gebezigd. Het betrof veeleer een verwijzend gebruik dat onder het bij artikel 37 lid, 1, onder c) Spaanse merkenwet (de Europeesrechtelijke equivalent is artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG ) geregelde rechtmatige gebruik van andermans onderscheidende tekens valt.

IEF 21142

Geen normaal gebruik merk voor ingeschreven waren

Gerecht EU (voorheen GvEA) 30 nov 2022, IEF 21142; ECLI:EU:T:2022:733 (Hasco tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-normaal-gebruik-merk-voor-ingeschreven-waren

Gerecht EU 30 november 2022; IEF 21142, IEFbe 3594; T‑12/22, ECLI:EU:T:2022:733 (Hasco tegen EUIPO) Op 21 augustus 2019 heeft Hasco bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring ingesteld van het EU-merk dat was ingeschreven na een op 26 januari 2017 ingediende aanvraag voor het woordteken NATURCAPS. De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op het oudere nationale woordmerk NATURKAPS, dat op 10 september 2004 is ingeschreven. Op 8 februari 2021 wees de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring af omdat Hasco geen normaal gebruik voor de ingeschreven waren had aangetoond. De kamer van beroep heeft het beroep tegen deze beslissing verworpen. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep niet ten onrechte heeft geoordeeld dat Hasco geen normaal gebruik van het oudere merk had aangetoond voor de waren waarvoor dat merk was ingeschreven. Hasco heeft namelijk niet aangetoond dat zij het merk gebruikt voor farmaceutische producten.

IEF 21140

Beslissing kamer van beroep in strijd met werkingssfeer wet

Gerecht EU (voorheen GvEA) 7 dec 2022, IEF 21140; ECLI:EU:T:2022:780 (Neoperl tegen EUIPO), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beslissing-kamer-van-beroep-in-strijd-met-werkingssfeer-wet

Gerecht EU 7 december 2022; IEF 21140, IEFbe 3593; T‑487/21, ECLI:EU:T:2022:780 (Neoperl tegen EUIPO) Op 1 september 2016 heeft Neoperl bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor een "tactiel positiemerk". De aanvraag is op formele gronden afgewezen, Neoperl gaat hiertegen in beroep. De kamer van beroep van het EUIPO heeft geoordeeld dat het teken waarvan inschrijving als Uniemerk was aangevraagd elk onderscheidend vermogen miste, en heeft het beroep verworpen. Het Gerecht oordeelt dat bescherming wordt gevraagd voor zowel een onderdeel van de structuur van de straalregelaars als het tactiele aspect van het betrokken teken. Hieruit volgt dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van dit teken niet kon onderzoeken op basis van hypotheses waarin zij selectief rekening zou hebben gehouden met bepaalde aspecten van het teken, waarbij met name het tactiele aspect wordt uitgesloten. Bijgevolg moet het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet ambtshalve worden onderzocht. 

IEF 21141

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER), nummer 2022-06.

Vizier
Nr. 41 De Copaxone-zaak: is het indienen en intrekken van afgesplitste octrooiaanvragen misbruikelijk? Mr. H.M.H. Speyart p. 347

Interview
Nr. 42 Interview met Feer Verkade / Mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg & mr. H.M.H. Speyart p. 352

IEF 21139

Dirk Visser: Modelrecht voor Metaverse mogelijk

Advocaat en hoogleraar Dirk Visser bespreekt in zijn column op Mr-online een voorstel van de Europese Commissie van 28 november 2022 voor aanpassing van het Europese modellenrecht. Tot nu toe geldt de bescherming van ‘design’ via het modellenrecht alleen voor fysieke 3D-voorwerpen en verpakkingen en voor 2D-ontwerpen, zoals behang, stoffen, lettertypes en logo’s. In het besproken voorstel wordt de definitie van ‘model’ uitgebreid en daarmee wordt het mogelijk om voorwerpen in digitale vorm te beschermen. Het wordt ook mogelijk om ‘beweging, de transitie of elk ander type animatie’ van kenmerken via een modelregistratie te beschermen. Voor de 3D- en 2D-voorwerpen die alleen bestaan in ‘Metaverse’ en vergelijkbare virtuele werelden wordt modelbescherming dus ook mogelijk.

IEF 21138

AIPPI Young Member event op 20 januari 2023

Begin volgend jaar wordt er weer een fysieke bijeenkomst georganiseerd voor de AIPPI Young Members. Op vrijdag 20 januari 2023 vanaf 13.00 uur zijn de Young Members uitgenodigd om langs te komen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (afdeling Intellectueel Eigendom), in Den Haag.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving op het gebied van octrooien, merken- en modellenrecht, bedrijfsgeheimen en handhaving van IE-rechten. Tijdens deze bijeenkomst komen actuele IE-onderwerpen aan bod, zoals de recentelijke EU Design Reform, de (handelspolitieke)discussie rond de TRIPs IP-waiver en de UPC lokale divisie. Welke rol speelt het ministerie daarin? En hoe verloopt een Europees wetgevingstraject? Een interessant inkijkje in het IE-beleid in Den Haag. We sluiten de middag af met een borrel.

IEF 21137

Uitspraak ingezonden door Bas Peper, Eversheds Sutherland.

Domeinnaam 'www.degoudengids.com' moet aan Stichting YPIP worden overgedragen

WIPO 7 dec 2022, IEF 21137; (Stichting YPIP tegen InterIP), https://www.ie-forum.nl/artikelen/domeinnaam-www-degoudengids-com-moet-aan-stichting-ypip-worden-overgedragen

WIPO 7 december 2022, IEF 21137; D2022-3978 (Stichting YPIP tegen InterIP) Geklaagd wordt onder meer dat de verweerder de website op de domeinnaam www.degoudengids.com kort na registratie in het jaar 2000 heeft gebruikt om de indruk te wekken dat de aangeboden diensten afkomstig waren van Stichting YPIP en dat verweerder zeer kort daarna de domeinnaam heeft veranderd in een geparkeerde pagina. Geoordeeld wordt onder meer dat het recht van Stichting YPIP om de domeinnaam te claimen niet is vervallen of verjaard door 22 jaar geen actie te hebben ondernomen. Het beleid kent dergelijke bepalingen immers niet. De domeinnaam www.degoudengids.com is verwarringwekkend gelijk aan de bekende Gouden Gids merken waarvan Stichting YPIP merkhouder is en de verweerder heeft geen legitiem belang bij de registratie van de domeinnaam. Verweerder was duidelijk op de hoogte van het bestaan van (de bekende merken van) Stichting YPIP. In zijn e-mail communicatie heeft verweerder verklaard dat Stichting YPIP moet bedanken voor de gratis verwijzing, wat duidelijk aangeeft dat verweerder Stichting YPIP kende en zich heeft voorgedaan als de website van Stichting YPIP. De domeinnaam moet aan Stichting YPIP worden overgedragen.