IEF 21800
7 december 2023
Uitspraak

Geen gebrek aan inventiviteit, vordering VerifyIP slaagt niet

 
IEF 21799
7 december 2023
Uitspraak

Verbod publiceren foto's op grond van artikel 20 Aw

 
IEF 21740
7 december 2023
Artikel

Nationaal Reclamerechtcongres 2023 - donderdag 14 december

 
IEF 21771

Uitspraak ingezonden door Thijs van Aerde en Jacqueline Seignette, Houthoff.

Auteursrechtelijke licenties voor achtergrondmuziek

Hoge Raad 6 okt 2023, IEF 21771; ECLI:NL:PHR:2023:890 (Buma Stemra tegen ABMD), https://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtelijke-licenties-voor-achtergrondmuziek

HR Conclusie P-G 6 oktober 2023, IEF 21771; ECLI:NL:PHR:2023:890 (Buma/Stemra tegen ABMD). Buma/Stemra verleent licentie aan AMBD-leden voor bedrijfsmatig gebruik van muziek. Op basis van deze licentie stelt ABMD achtergrondmuziek ter beschikking aan horecagelegenheden. Buma/Stemra verleent ook aan Spotify licenties voor privégebruik van muziek. Het tarief dat ABMD aan Buma/Stemra aan betaalt is hoger dan het tarief dat Spotify aan Buma/Stemra betaalt per abonnee. Zo lang privégebruik en zakelijk gebruik gescheiden blijven leidt het verschil niet tot een probleem. Er zijn echter abonnees van streamingsdiensten die hun particuliere abonnement bedrijfsmatig gebruiken. Volgens ABMD gaat dit “lek” ten koste van hun marktpositie. Hierdoor rijst de vraag in cassatie of het hof terecht heeft geoordeeld dat Buma/Stemra door niet handhavend op te treden en het bestaande tariefverschil niet aan te passen heeft geschonden op grond van artikel 102 sub c VWEU. Vooraf aan deze zaak hebben partijen in eerste aanleg geprocedeerd bij de rechtbank van Amsterdam [zie IEF 18202]. Vervolgens is er een tussenarrest geweest van het gerechtshof Amsterdam [zie IEF 19472]. Na dit tussenarrest is er een eindarrest geweest bij het gerechtshof Amsterdam [zie IEF 20731]. Tegen het tussen- en eindarrest van het gerechtshof Amsterdam heeft Buma/Stemra cassatieberoep ingesteld. ABMD heeft daarentegen geconcludeerd tot verwerping van dat beroep.

IEF 21770

Octrooi op combinatie valsartan en sacubitril is inventief

Rechtbank Den Haag 25 okt 2023, IEF 21770; ECLI:NL:RBDHA:2023:15905 (Synthon tegen Novartis), https://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-op-combinatie-valsartan-en-sacubitril-is-inventief

Rechtbank Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21770, LS&R 2222; ECLI:NL:RBDHA:2023:15905 (Synthon tegen Novartis) In deze zaak wordt de inventiviteit van een octrooi op een geneesmiddel voor de behandeling van hypertensie en/of hartfalen getoetst. Dit octrooi van Novartis beschermt de combinatie van de stoffen valsartan (een ‘ARB’) en sacubitril (een ‘NEP-remmer’). Volgens Synthon is het octrooi ongeldig, want het zou op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakpersoon voor de hand liggen om valsartan en sacubitril te combineren en deze combinatie toe te passen in de behandeling van hypertensie en/of hartfalen. Synthon vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en vernietiging, althans nietigverklaring van het ABC.

IEF 21769

Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is geldig

Rechtbank Den Haag 1 nov 2023, IEF 21769; ECLI:NL:RBDHA:2023:16452 (SANDOZ B.V. tegen BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH), https://www.ie-forum.nl/artikelen/octrooi-op-doseringsregime-van-antistollingsmiddel-rivaroxaban-is-geldig

Rechtbank Den Haag 1 november 2023, IEF 21769, LS&R 2221; ECLI:NL:RBDHA:2023:16452 (Sandoz tegen Bayer) Deze zaak gaat over een vordering van Sandoz om het Nederlandse deel van het EP 961 octrooi, dat in bezit is van Bayer, te vernietigen. Tegen deze vordering voert Bayer verweer strekkende tot afwijzing van de vordering. In deze zaak dient er gekeken te worden of het octrooi van Bayer inventief is.

IEF 21768

Vernietiging van octrooien op marien pijplijnlegsysteem

Rechtbank Den Haag 8 nov 2023, IEF 21768; ECLI:NL:RBDHA:2023:16624 (IHC tegen Huisman c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-van-octrooien-op-marien-pijplijnlegsysteem

Rechtbank Den Haag 8 november 2023, IEF 21768; ECLI:NL:RBDHA:2023:16624 (IHC tegen Huisman c.s.) Huisman is een werkmaatschappij die zich onder meer toelegt op het vervaardigen van producten voor de energiebranche. Itrec houdt de intellectuele eigendomsrechten. Itrec en Huisman behoren tot het Huismanconcern (hierna: Huisman c.s.). IHC is een werkmaatschappij die zich onder meer richt op het ontwikkelen van schepen. Itrec is houdster van de Europese octrooien EP 050 en EP 070. Dit zijn octrooien op een marien pijpleiding installatie systeem. Een dergelijk systeem is door IHC gebouwd op een van haar schepen. Huisman c.s. heeft vervolgens conservatoir derdenbeslag gelegd op de bankrekeningen van IHC.

IEF 21767

Uitlatingen in Vandaag Inside niet onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 nov 2023, IEF 21767; ECLI:NL:GHARL:2023:9410 (Appellant tegen Geïntimeerde en Talpa), https://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-vandaag-inside-niet-onrechtmatig

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023, IEF 21767; ECLI:NL:GHARL:2023:9410 (Appellant tegen Geïntimeerde en Talpa) In een uitzending van Vandaag Inside heeft Geïntimeerde zich uitgesproken over Appellant. Hierbij gaat het om uitlatingen over chantage door Appellant en over de uitlating dat Appellant bezig is om een heel bolwerk op te zetten om iemand te liquideren. Appellant heeft bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland gevorderd Talpa te gebieden om uitspraken die Geïntimeerde in de uitzending over Appellant heeft gedaan, in de eerstvolgende uitzending van Vandaag Inside te rectificeren onder het tonen van een foto van Appellant. Dit is door de voorzieningenrechter afgewezen. In hoger beroep vordert Appellant vernietiging van het vonnis van de voorzieningenrechter en alsnog toewijzing van zijn vorderingen.

IEF 21764

Restauranteigenaar moet schadevergoeding betalen aan Buma en Sena

Rechtbanken 24 okt 2023, IEF 21764; ECLI:NL:RBOVE:2023:4247 (Restauranteigenaar tegen Buma en Sena), https://www.ie-forum.nl/artikelen/restauranteigenaar-moet-schadevergoeding-betalen-aan-buma-en-sena

Rechtbank Overijssel 24 oktober 2023, IEF 21764; ECLI:NL:RBOVE:2023:4247 (gedaagde tegen Buma en Sena). In deze zaak heeft gedaagde in haar restaurant muziek afgespeeld waarop een auteursrecht rust. Buma en Sena vorderen betaling van een vergoeding door gedaagde vanwege het afspelen van de muziek in het restaurant. Gedaagde stelt dat sprake was van een fout van een medewerker en vindt de vergoeding te hoog. Het gaat om het één keer afspelen van muziek via bluetooth in het restaurant. Hierna is de medewerker gewaarschuwd en is de muziekinstallatie verwijderd. De vraag in deze zaak is of gedaagde een schadevergoeding aan Buma en Sena moet betalen.

IEF 21766

Onderzoeksrapport 'Proportionaliteit in het octrooirecht'

Naar aanleiding van het Commissiedebat Bedrijfslevenbeleid van 20 december 2022 heeft Kamerlid Amhaouch (CDA) de regering verzocht te onderzoeken of het proportionaliteitsbeginsel in relatie tot (automatische) inbreukverboden uit de Europese Handhavingsrichtlijn voldoende vertaald is in het Nederlandse octrooirecht en, zo nee, te onderzoeken hoe dit beginsel beter verankerd kan worden.

Uit het onderzoeksrapport van Universiteit Maastricht volgt dat het proportionaliteitsbeginsel voldoende is vertaald in het Nederlandse octrooirecht. Het beginsel zelf staat niet in de Rijksoctrooiwet of in de regelgeving voor Eengemaakt Octrooigerecht, maar de rechtstreekse werking van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn brengt met zich dat de rechter het evenredigheidsbeginsel onbelemmerd kan en moet toepassen. Het onderwerp leent zich niet voor nadere vastlegging in wetgeving.

U kunt het onderzoeksrapport hier raadplegen.

IEF 21765

Uitspraak ingezonden door Peter Teunissen, Radboud Universiteit.

Gebruik van aangepast logo Lupi onrechtmatig, overige uitingen toelaatbaar

Rechtbank Den Haag 8 nov 2023, IEF 21765; ECLI:NL:RBDHA:2023:16603 (Lupi tegen gedaagden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-van-aangepast-logo-lupi-onrechtmatig-overige-uitingen-toelaatbaar

Vzr. Rb. 8 november 2023, IEF 21765; ECLI:NL:RBDHA:2023:16603 (Lupi tegen gedaagden) Lupi is een uitbater van drie espressobars rondom Den Haag. De gedaagden bestaan onder andere uit voormalig medewerkers van Lupi. Zij hebben uitlatingen gedaan met als strekking dat Lupi zich schuldig maakt aan uitbuiting. Gedaagden hebben daartoe online berichten geplaatst, flyers verspreid, gedemonstreerd en de media benaderd. Hierbij is een aangepaste versie van het logo van Lupi gebruikt. In dit kort geding vordert Lupi het staken van verdere demonstraties, flyeracties en plaatsing van negatieve persberichten. Hiertoe stelt zij dat de uitlatingen afbreuk doen aan de reputatie van Lupi en gevolgen hebben voor de veiligheid van Lupi's medewerkers. Hiermee zouden gedaagden onrechtmatig handelen. Daarnaast zou het gebruik van het aangepaste logo een inbreuk zijn op het merkenrecht van Lupi op grond van art. 2.20 lid 2 onder d BVIE.  

IEF 21763

Conclusie AG: Verwerping cassatieberoep Russische Federatie tegen tenuitvoerlegging executie van beslag

Hoge Raad 22 sep 2023, IEF 21763; ECLI:NL:PHR:2023:821 (Russische Federatie tegen HVY), https://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-verwerping-cassatieberoep-russische-federatie-tegen-tenuitvoerlegging-executie-van-beslag

Parket bij de Hoge Raad 22 september 2023, IEF 21763, ECLI:NL:PHR:2023:821 (Russische Federatie tegen HVY). Vooraf aan deze zaak hebben partijen in eerste aanleg geproduceerd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag [zie IEF 19526]. Vervolgens is geprocedeerd bij het gerechtshof in Den Haag [zie IEF 20836]. In deze zaak is er sprake van een internationaal privaatrechtelijk executiegeschil met betrekking tot de uitvoering van een beslissing op grond van artikel 438 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

IEF 21762

Hoge Raad verwerpt het beroep van Menzis

Hoge Raad 3 nov 2023, IEF 21762; ECLI:NL:HR:2023:1513 (Menzis/AstraZeneca), https://www.ie-forum.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-het-beroep-van-menzis

Hoge Raad 3 november 2023, IEF 21762, LS&R 2218; ECLI:NL:HR:2023:1513 (Menzis tegen AstraZeneca).  Voorafgaand aan deze cassatiezaak hebben partijen geprocedeerd bij het gerechtshof Den Haag [zie IEF 20449, LS&R 2013]. In deze zaak heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat AstraZeneca niet onrechtmatig handelde na vernietiging van haar octrooi wegens gebrek aan inventiviteit. Menzis heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. Vervolgens is er een conclusie van de advocaat-generaal geweest die strekt tot verwerping van het cassatieberoep [zie IEF 21571, LS&R 2196].