Modellenrecht

IEF 18680

HvJ EU: geen auteursrechtelijke bescherming modellen louter vanwege esthetisch effect

HvJ EU 12 sep 2019, IEF 18680; ECLI:EU:C:2019:721https://redactie-delex.netcon.nl/articles/add (Cofemel tegen G-Star Raw), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-geen-auteursrechtelijke-bescherming-modellen-louter-vanwege-esthetisch-effect

HvJ EU 12 september 2019, IEF 18680, IEFbe 2938; ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel tegen G-Star Raw) Bij de Supremo Tribunal de Justica in Portugal is een procedure gestart tussen Cofemel en G-Star naar aanleiding van G-Stars beschuldigingen dat Cofemel jeans, sweatshirts en T-shirts zou hebben geproduceerd en verkocht die namaak vormen op de eigen modellen van G-Star. Cofemel zou inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van G-Star. Auteursrechten overeenkomstig de richtlijn inzake het auteursrecht komen toe aan auteurs van "werken". Dit geeft de auteur het exclusieve recht om reproductie, mededeling aan het publiek en distributie toe te staan of te verbieden. Daarnaast bestaat voor modellen afzonderlijke bescherming, gebaseerd op de richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen en de verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Naar nationaal Portugees recht bestaat daarnaast nog de mogelijkheid om tekeningen en modellen auteursrechtelijk te beschermen, echter zonder aan te geven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze bescherming en de daaraan verbonden rechten te kunnen uitoefenen. De rechtsvraag die centraal staat, luidt: staat de richtlijn inzake het auteursrecht in de weg aan auteursrechtelijke bescherming van modellen naar Portugees auteursrecht op grond van het teweegbrengen van een specifiek esthetisch effect?
De vraag of een model kan worden aangemerkt als "werk" heeft niet te maken met het esthetisch effect dat al dan niet teweeg wordt gebracht. Om van een "werk" te kunnen spreken is vereist: (i) het voorwerp in kwestie is met voldoende nauwkeurigheid en objectiviteit identificeerbaar, en (ii) het voorwerp is een intellectuele schepping waardoor de keuzevrijheid en de persoonlijkheid van de auteur worden weergespiegeld. Geconcludeerd wordt dat een specifiek esthetisch effect dat door een model wordt teweeggebracht niet rechtvaardigt dat dergelijke modellen als "werken" worden aangemerkt. Zie ook [IEF 17471] en [IEF 18448].

IEF 18647

Foshan moet zekerheid bieden voor eventuele proceskosten nu zij geen vaste verblijfplaats in Nederland heeft.

Rechtbank Den Haag 14 aug 2019, IEF 18647; ECLI:NL:RBDHA:2019:8378 (Foshan tegen Nomenta), http://www.ie-forum.nl/artikelen/foshan-moet-zekerheid-bieden-voor-eventuele-proceskosten-nu-zij-geen-vaste-verblijfplaats-in-nederla

Rechtbank Den Haag 14 augustus 2019, IEF 18647; ECLI:NL:RBDHA:2019:8378 (Foshan tegen Nomenta) Auteursrecht. Niet ingeschreven gemeenschapsmodel. Incident zekerheidstelling. Foshan is van mening dat Nomenta inbreuk maakt op haar niet ingeschreven modelrecht en haar auteursrecht. Nomenta vordert een zekerheidstelling voor een eventuele proceskostenvergoeding, nu Foshan een partij is zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland. Foshan schuift mede-eiser Nikki.Amsterdam naar voren om zekerheid te verschaffen, maar heeft onvoldoende specifiek aangetoond dat zij ook daadwerkelijk verhaal kan en zal bieden. Derhalve moet Foshan zelf zekerheid bieden.

IEF 18646

Door procedure bij EUIPO wordt Nederlandse procedure enkel geschorst voor zover nodig

Hof Den Haag 27 aug 2019, IEF 18646; ECLI:NL:GHDHA:2019:2226 (X tegen Tinnus Enterprises LLC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/door-procedure-bij-euipo-wordt-nederlandse-procedure-enkel-geschorst-voor-zover-nodig

Hof Den Haag 27 augustus 2019, IEF 18646, ECLI:NL:GHDHA:2019:2226 (X tegen Tinnus Enterprises LLC) Gemeenschapsmodellenrecht. Auteursrecht. Tinnus brengt een ‘waterballonvuller’ op de markt. Hiertoe houdt zij modelrechten, en claimt zij octrooirechten. Ook claimt zij auteursrechten op het uiterlijk van de waterballonvuller. Tinnus heeft door de douane in Rotterdam beslag laten leggen op een partij vergelijkbare producten, die volgens Tinnus inbreuk maken op haar waterbalonvullers. Eiseres, van wie de waterballonvullers in beslag zijn genomen, is het hier niet meer eens. De rechtbank heeft de procedure in eerste aanleg echter geschorst nu er geen duidelijkheid bestaat over de gemeenschapsmodellen (zie ook IEF 17507). Het hof acht dit terecht voor zover het de geldigheid van de gemeenschapsmodellen betreft. Voor zover het de auteursrechten betreft, kan de zaak dus gewoon behandeld worden. Dit is echter geen bijzondere reden die ertoe kan leiden dat ook het modelrechtelijk deel kan worden voortgezet. De zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank.

IEF 18600

Slaafse nabootsing niet aannemelijk sieraden Blossom

Rechtbank Den Haag 18 jul 2019, IEF 18600; (Blossom tegen Yehwang), http://www.ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-niet-aannemelijk-sieraden-blossom

Rechtbank Den Haag 18 juli 2019, IEF 18600; ECLI:NL:RBDHA:2019:7961 (Blossom tegen Yehwang) Modellenrecht. Auteursrecht. Blossom verkoopt sieraden onder bepaalde merken en is opgericht door Zhou. Yehwang is een groothandel in onder meer sieraden en brengt sieraden op de markt onder een soortgelijke naam als die van Blossom. Onder andere de vorm en modellen van de sieraden komen overeen met die van Blossom. Blossom vordert iedere inbreuk op haar auteursrechten en modelrechten te staken. De vorderingen worden gedeeltelijk toegewezen. Slaafse nabootsing is niet aannemelijk gemaakt.

IEF 18542

Prejudiciële vragen over driedimensionaal merk

Overig 19 mrt 2019, IEF 18542; (Gömböc tegen het Bureau voor IE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-driedimensionaal-merk

Kúria (Hongarije) 19 maart 2019, IEF 18542; IEFbe 2905 C-237/19 (Gömböc tegen het Bureau voor IE) Via MinBuza. Inschrijving merk. Merkenrecht. Gömböc heeft bij het Bureau voor IE in Hongarije een aanvraag ingediend voor inschrijving van een driedimensionaal teken als merk voor siervoorwerpen en siervoorwerpen uit glas of keramiek en speelgoederen. Het Bureau heeft deze aanvraag op basis van een weigeringsgrond in de Hongaarse Merkenwet afgewezen. Het Bureau stelt dat siervoorwerpen worden uitgesloten van merkregistratie als de tekens uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, en de Gömböc ontleent zijn opvallende verschijningsvorm niet aan de vorm, maar aan het ontwerp.

IEF 18538

Terechte ongeldigheid modelregistratie waterballonvuller Tinnus

EUIPO - OHIM 12 jun 2019, IEF 18538; (Tinnus Enterprises tegen Mystic Products en Koopman International ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terechte-ongeldigheid-modelregistratie-waterballonvuller-tinnus

EUIPO Board of Appeal 2 juni 2019, IEF 18538, IEFbe 2904; R1002/2018-3 (Tinnus Enterprises tegen Mystic Products en Koopman International) Bevestigd wordt dat de Invalidity Division terecht de ongeldigheid heeft uitgesproken van de modelregistratie van Tinnus voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. De DOCERAM-uitspraak van het HvJ EU wordt toegepast [IEF 17542 en zie ook IEF 17701 en IEF 18001] waarin de ‘multiplicity of forms’ theorie is afgewezen en bevestigt dat het bestaan van technische alternatieven niet betekent dat het model niet technisch is bepaald.

IEF 18532

Inbreuk Unierechten door verhandelen nep-artikelen

Rechtbank Den Haag 12 jun 2019, IEF 18532; ECLI:NL:RBDHA:2019:5988 (Popsockets tegen VOF), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-unierechten-door-verhandelen-nep-artikelen

Rechtbank Den Haag 12 juni 2019, IEF 18532, RB 3324; ECLI:NL:RBDHA:2019:5988 (PopSockets tegen VOF) Merkenrecht. Modellenrecht. Inbreuk. PopSockets verkoopt een button en houder in een combi-pack dat achterop een mobiele telefoon of een ander elektronisch apparaat kan worden aangebracht en is houder van de merken en het model. De VOF exploiteert een groot- en detailhandel in partijgoederen en verkoopt deze goederen via internet en op markten. De VOF plaatst op Facebook en Marktplaats advertenties waarin zij namaak Popsockets te koop aanbiedt. VOF heeft inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerken.

IEF 18529

Geen auteursrechtinbreuk kattenkrabpaal

Rechtbank Den Haag 22 mei 2019, IEF 18529; ECLI:NL:RBDHA:2019:5188 (Petsbelle tegen EBI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-kattenkrabpaal

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 mei 2019, IEF 18529; ECLI:NL:RBDHA:2019:5188 (Petsbelle tegen EBI) Auteursrecht. Modelrecht. Petsbelle ontwerpt en verhandelt kattenkrabpalen. EBI houdt zich onder meer bezig met de im- en export van dierenbenodigdheden. EBI heeft een bepaald model kattenkrabpaal op de markt gebracht. Petsbelle vordert iedere inbreuk van zowel auteursrechten als gemeenschapsmodelrechten van Petsbelle te staken en gestaakt te houden, alsmede iedere slaafse nabootsing van de krabpalen te staken. Het lukt Petsbelle niet om de inbreuken aan te tonen. Openbaarmaking van geregistreerd gemeenschapsmodel langer dan één jaar voor aanvraag levert geen nieuwheid op. Ten aanzien van niet-geregistreerde model- en auteursrechten is het houderschap onvoldoende onderbouwd gelet op het reeds voor dagvaarding bekende verweer dat de kattenkrabpalen zijn ontworpen in dienstverband van gedaagde. Er is geen inbreuk op de overige rechten want de algemene- en totaalindruk wijken voldoende af in verhouding tot het verschil van de betreffende krabpaal en het vormgevingserfgoed daarvan. Beroep op slaafse nabootsing is afgewezen.