Slaafse nabootsing

IEF 20800

Geen auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing bij stoelontwerp

Rechtbank Den Haag 25 mei 2022, IEF 20800; ECLI:NL:RBDHA:2022:5707 (Satelliet tegen De Arend), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-of-slaafse-nabootsing-bij-stoelontwerp

Rb. Den Haag 25 mei 2022, IEF 20800; ECLI:NL:RBDHA:2022:5707 (Satelliet tegen De Arend) Satelliet is specialist in hospitality meubilair. De Arend is een groothandel in bedrijfsmeubelen. Satelliet is van mening dat De Arend inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde ontwerp van Satelliet voor een stoel. De vraag die in deze zaak centraal staat is of de stoelen van Satelliet en De Arend overeenstemmende totaalindrukken geven. Bij beantwoording van deze vraag komt de rechtbank tot het oordeel dat er van elke kant bezien duidelijke overeenkomsten bestaan tussen beide ontwerpen. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat er eveneens vanuit ieder perspectief duidelijke verschillen aan te wijzen zijn. De rechtbank komt al met al tot de conclusie dat Arend geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Satelliet Ook wordt door de rechtbank geoordeeld dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. De Arend creëert namelijk geen nodeloos verwarringsgevaar. De rechtbank wijst de vorderingen van Satelliet af.

IEF 20774

A-G concludeert tot verwerping cassatieberoep Airwair

Hoge Raad 10 jun 2020, IEF 20774; (Airwair tegen Van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/a-g-concludeert-tot-verwerping-cassatieberoep-airwair

HR Conclusie A-G 10 juni 2022, IEF 20774; 21/03876 (Airwair tegen Van Haren) Zie [IEF 19700] en [IEF 20713]. Dit kort geding gaat over de vraag of het leerstuk van slaafse nabootsing ruimte laat voor de bescherming van abstracties, zoals een aan de hand van bepaalde karakteristieken omschreven soort product, productlijn of stijl. De zaak betreft schoenen van Airwair in een bepaalde stijl of met bepaalde karakteristieken. Airwair betoogt dat door de bescherming tegen indirecte verwarring binnen het leerstuk van slaafse nabootsing ruimte bestaat voor bescherming van dit soort abstracties. In het verlengde daarvan wordt de vraag opgeworpen of bij de beoordeling steeds een één-op-één vergelijking moet worden gemaakt tussen het nagebootste product en de nabootsing van dat product. De conclusie van A-G van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep van Airwair.

IEF 20675

Vorderingen Albertronic hebben geringe kans van slagen

Rechtbank Den Haag 7 apr 2022, IEF 20675; ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (Albertronic tegen MCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-albertronic-hebben-geringe-kans-van-slagen

Vzr. Rb. Den Haag 7 april 2022, IEF 20675; ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (Albertronic tegen MCC) In kort geding acht de rechtbank Den Haag de kans van slagen niet zeer aannemelijk succesvol indien Albertronic een bodemprocedure zou starten. Het gaat hierbij om de elektronische ontstekers die Albetronic op de markt heeft gebracht onder de naam '123ignition'. Primair worden vraagtekens gezet bij de spoedeisendheid van deze procedure, vanwege de handelingen van Albertronic. De rechtbank verwijst vervolgens wat betreft het auteursrecht naar de technische elementen van het product, waarbij deze stelt dat de vormgeving van het product niet dermate origineel is. Ook wat betreft de slaafse nabootsing acht de rechtbank de kans van slagen gering, vanwege de uiterlijke verschillen en de deskundigheid van de markt. Hierdoor worden de gevraagde voorzieningen van Albertronic in kort geding afgewezen.

IEF 20671

Slaafse nabootsing van medische hulpmiddelen toegewezen

Hof Den Haag 29 mrt 2022, IEF 20671; ECLI:NL:RBOT:2020:3961 (Fengh tegen Johnson & Johnson), http://www.ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-van-medische-hulpmiddelen-toegewezen

Hof Den Haag 29 maart 2022, IEF 20671, LS&R 2057; ECLI:NL:RBOT:2020:3961 (Fengh tegen Johnson & Johnson) Zie [IEF 19159]. Deze zaak gaat over de vraag of Fengh producten van Johnson & Johnson slaafs heeft nagebootst en daarnaast over de vraag of het door Fengh aanbieden van haar producten voor gebruik in combinatie met producten van Johnson & Johnson in strijd was met toepasselijke wet- en regelgeving over medische hulpmiddelen. Het hof oordeelt in dit arrest dat beide vragen bevestigend moeten worden beantwoord. Fengh is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding voor financiële schade en reputatieschade.

IEF 20661

Auto-onderdelen in hoge mate functioneel/ technisch bepaald en gebrek aan spoedeisend belang

Rechtbank Den Haag 7 apr 2022, IEF 20661; (Albertronic tegen MCC en Citroparts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auto-onderdelen-in-hoge-mate-functioneel-technisch-bepaald-en-gebrek-aan-spoedeisend-belang

Vzr. Rb Den Haag 7 april, IEF 20661; C/09/621842 KG ZA 21-1177 EAM/MB (Albertronic tegen MCC en Citroparts) Albertronic heeft een elektronische ontsteking ontwikkeld voor de Citroën 2CV en deze de naam ‘123ignition’ gegeven. Doordat MCC en Citroparts handelen in MCC-producten, stelt Albertronic dat zij inbreuk maken op haar auteursrechten en/of zich schuldig maken aan slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een gebrek aan spoedeisend belang is. Het is onvoldoende aannemelijk dat de gelijkenis tussen de producten van Albertronic en die van MCC door het Facebookbericht uit 2020 voor het eerst is opgevallen bij Albertronic. Daarnaast is Albertronic weinig voortvarend geweest met het ondernemen van juridische acties.

IEF 20390

Inhoesmachine wordt niet auteursrechtelijk beschermd

Rechtbank Noord-Holland 8 dec 2021, IEF 20390; (Terra tegen Leek en Verboom), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inhoesmachine-wordt-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Rechtbank Noord-Holland 8 december 2021, IEF 20390; C/15304546 / HA ZA 20-418 (Terra tegen Leek en Verboom) Terra ontwerpt machines en werktuigen voor de tuinbouw. Een van de ontwerpen van Terra is een inhoesmachine, waarmee bossen bloemen kunnen worden verpakt in een plastic boekethoes. Leek heeft in 2017 een inhoesmachine gekocht van Terra Handel. In januari 2020 hebben de directeuren van Terra bij een bezoek aan de vestiging van Leek naast de door Terra geleverde inhoesmachine een tweede, sterk op de machine van Terra gelijkende inhoesmachine aangetroffen die niet van Terra afkomstig is. Op deze machine was een sticker met het beeldmerk van Verboom aangebracht. Volgens Terra heeft zij het auteursrecht op de inhoesmachine. De rechtbank stelt dat de inhoesmachine van Terra zodanig door technische en functionele eisen is bepaald dat deze vormgeving is uitgesloten van bescherming door het auteursrecht. De kleur van de pootjes of de vorm van de grijparmen maken dat niet anders. De inhoesmachine is geen werk in de zin van de Auteurswet, evenmin is sprake van slaafse nabootsing. De vorderingen van Terra worden afgewezen.

IEF 20388

Geen auteursrechtelijke inbreuk op babykleding

Rechtbank Den Haag 8 dec 2021, IEF 20388; ECLI:NL:RBDHA:2021:13501 (Nine&Co tegen Van Meel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtelijke-inbreuk-op-babykleding

Rechtbank Den Haag 8 december 2021, IEF 20388; ECLI:NL:RBDHA:2021:13501 (Nine&Co tegen Van Meel) Van Meel is een onderneming die actief is in de mode-industrie, onder het merk Frogs and Dogs heeft zij een aan twee zijden te dragen vestje, een shirtje en een broek op de markt gebracht in de kleuren lichtroze, mintgroen en wit (hierna: de FD producten). Nine&Co beroepen zich op auteursrechtelijke bescherming van kledingstukken uit haar Noppies baby basic collection (hierna: de Noppies collectie) en stelt dat Van Meel met de FD producten inbreuk maakt op deze collectie. Ook doet Nine&Co een beroep op slaafse nabootsing. Het verweer van Van Meel dat zij geen inbreuk maakt en evenmin onrechtmatig handelt, slaagt. De rechtbank overweegt dat de totaalindruk van de FD producten op een groot aantal onderdelen afwijkt van de Noppies collectie. Er is daarom geen sprake van auteursrechtelijke inbreuk. Voor slaafse nabootsing is vereist dat het product waarvan wordt gesteld dat het is nagebootst een eigen gezicht op de relevante markt heeft. Dit heeft Nine&Co niet onderbouwt, deze vordering wordt daarom afgewezen.

IEF 20108

Dr. Martens schoen heeft geen eigen gezicht op de markt

Hof Den Haag 20 jul 2021, IEF 20108; ECLI:NL:GHDHA:2021:1369 (Airwair tegen Van Haren), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dr-martens-schoen-heeft-geen-eigen-gezicht-op-de-markt

Hof Den Haag 20 juli 2021, IEF 20108; ECLI:NL:GHDHA:2021:1369 (Airwair tegen Van Haren) Airwair brengt al lange tijd Dr. Martens schoenen op de markt en is van mening dat Van Haren met een vergelijkbare schoen inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Airwair baseert zich hierbij op slaafse nabootsing. Ze stelt dat haar Dr. Martens schoen een eigen gezicht in de markt heeft, onder andere vanwege het onderscheidende karakter van de honingkleurige zool en het gele stiksel. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. Volgens het hof is dit uit het door Airwair overlegde marktonderzoek onvoldoende gebleken. De soort schoen wordt volgens het hof al enkele decennia door verschillende partijen op de markt gebracht en daarnaast is het marktonderzoek gebaseerd op suggestieve, niet-objectieve vragen.