Slaafse nabootsing  

IEF 21067

Geen inbreuk op eiwitpoeder concept

Rechtbank Amsterdam 19 okt 2022, IEF 21067; ECLI:NL:RBAMS:2022:5966 (Personal Protein tegen Smart Whey), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-eiwitpoeder-concept

Vzr. Rechtbank Amsterdam 19 oktober 2022, IEF 21067; ECLI:NL:RBAMS:2022:5966 (Personal Protein tegen Smart Whey) Sinds 2017 produceert en verhandelt Personal Protein eiwitpoeder zonder smaak, dat de consument zelf dient aan te lengen met water of melk en van een smaak naar eigen keuze kan voorzien door het gebruik van vloeibare smaakmakers. In 2021 is Smart Whey opgericht, zij handelt onder hetzelfde concept als Personal Protein. Personal Protein meent dat zij over de auteursrechten beschikt die rusten op de concretisering van haar idee en op de verschillende onderdelen daarvan en dat Smart Whey inbreuk maakt op die auteursrechten. Personal Protein vordert onder meer Smart Whey te bevelen de inbreuk te staken. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen omdat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk noch van slaafse nabootsing.

IEF 21048

IE-rechten Bokmerk niet geschonden

Rechtbank Den Haag 19 okt 2022, IEF 21048; ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (Bokmerk tegen gedaagden ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/ie-rechten-bokmerk-niet-geschonden

Rb Den-Haag 19 oktober 2022, IEF 21048, IEFbe 3564; ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (Bokmerk tegen gedaagden) Bokmerk houdt zich bezig met de verkoop van aluminium panelen. Gedaagden 1 en 2 zijn een echtpaar dat een tijd lang middels een licentieovereenkomst exclusief gerechtigd om de Bokmerk-producten binnen het overeengekomen licentiegebied (België) voor eigen rekening en risico te verkopen. De licentieovereenkomst bevat onder meer een verbod om na het einde van die overeenkomst gebruik te  maken van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Bokmerk, een geheimhoudingsbeding en een non-concurrentiebeding van één jaar na het einde van de overeenkomst. Per 1 maart 2021 is de licentieovereenkomst beëindigd, gedaagden 1 en 2 hebben een nieuwe onderneming opgezet. Gedaagde 3 is een vriend van hen die helpt bij de onderneming. Ook gedaagde 3 heeft in het verleden met Bokmerk samengewerkt. Bokmerk vordert van de 3 gedaagden onder meer dat zij de inbreuk op de IE-rechten van Bokmerk staken. Bokmerk wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen jegens gedaagde 3 omdat gedaagde 3 onder bewind is gesteld. De rechtbank oordeelt ten aanzien van de vorderingen jegens gedaagden 1 en 2 dat de licentieovereenkomst niet geschonden wordt. Verder oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en gebruik van beschermde knowhow. Evenwel is er geen schending van de handelsnaam-, merken- en auteursrechten van Bokmerk.

IEF 21039

Uitspraak ingezonden door Maarten Rijks en Margot van Gerwen, TaylorWessing en Sikke Kingma en Maartje Möhring van Pels Rijcken.

Cassatieberoep Airwair verworpen

Hoge Raad 21 okt 2022, IEF 21039; (Airwair tegen Van Haren), https://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatieberoep-airwair-verworpen

HR 21 oktober 2022, IEF 21039; 21/03876 (Airwair tegen Van Haren) Zie [IEF 20774], [IEF 20108] en [IEF 19700]. Airwair brengt Dr. Martens schoenen op de markt en is van mening dat Van Haren met een vergelijkbare schoen inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Airwair baseert zich hierbij op slaafse nabootsing. Het hof oordeelde op 20 juli 2021 dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. Airwair is hiertegen in cassatie gegaan. De Hoge Raad oordeelt, in lijn met de conclusie van A-G Van Peursem, dat de klachten van Airwair niet kunnen leiden tot vernietiging van het arrest van het hof.
 

IEF 20991

Voldaan aan vereisten voor een recht op inzage en afschrift

Rechtbank Oost-Brabant 16 sep 2022, IEF 20991; ECLI:NL:RBOBR:2022:4086 (Luxury bedding company tegen G&G ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/voldaan-aan-vereisten-voor-een-recht-op-inzage-en-afschrift

Rb. Oost-Brabant 16 september 2022, IEF 20991; ECLI:NL:RBOBR:2022:4086 (LBC tegen G&G) A is bestuurder en aandeelhouder van Luxury bedding company (LBC). A heeft al zijn auteursrechten op de Serta-collectie overgedragen aan LBC. LBC kwam er op een gegeven moment achter dat G&G onder de collectienaam 'Norma hotel chique' een collectie boxsprings met accessoires op de markt wilde gaan brengen die een 1-op-1 kopie zouden zijn van de Serta collectie. Op 28 juni 2022 heeft de voorzieningenrechter verlof verleend aan LBC om bewijsbeslag te leggen door het maken van foto’s en video-opnamen van alle zaken die tot de Norma-collectie behoorden. G&G heeft vervolgens geen toestemming gegeven om een afschrift te verstrekken van de gemaakte foto- en videobeelden. In deze zaak vordert LBC onder meer dat de voorzieningenrechter bepaalt dat LBC recht heeft op een afschrift van de beelden en het proces-verbaal. G&G stelt dat er geen auteursrecht op de Serta-Boxsprings toekomt aan LBC en er geen sprake is van slaafse nabootsing. Hierdoor heeft LBC volgens G&G geen recht op inzage in het bewijsmateriaal.

IEF 20829

Mallen niet beschermd door intellectuele-eigendomsrechten

Rechtbank Noord-Holland 25 mei 2022, IEF 20829; ECLI:NL:RBNHO:2022:4654 (Eiser tegen gedaagde ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/mallen-niet-beschermd-door-intellectuele-eigendomsrechten

Rb. Noord-Holland 25 mei 2022, IEF 20829; ECLI:NL:RBNHO:2022:4654 (eiser tegen gedaagde) Eiser is een fabrikant van watersportartikelen, waaronder sloepen. Gedaagde is een producent van verschillende soorten schepen, waaronder sloepen. Eiser verkoopt op grond van een duurovereenkomst tussen partijen mallen voor sloepen aan gedaagde. Gedaagde is, na opzegging van de overeenkomst, mallen aan een concurrent van eiser gaan verkopen. Eiser stelt dat er model- en merkrechten verbonden zijn aan de mallen. Op de zitting is echter door hem erkend dat dit niet het geval is. De rechtbank oordeelt dat de mallen niet beschermd zijn door een intellectuele-eigendomsrecht. Ook een beroep op slaafse nabootsing slaagt niet.

IEF 20815

Uitspraak ingezonden door Margot van Gerwen en Charlotte Garnitsch, Taylor Wessing.

Voorzieningenrechter wijst alle vorderingen van Scopema af

Rechtbank Amsterdam 1 jul 2022, IEF 20815; ECLI:NL:RBAMS:2022:4410 (Scopema tegen gedaagde), https://www.ie-forum.nl/artikelen/voorzieningenrechter-wijst-alle-vorderingen-van-scopema-af

Vzr. Rb. Amsterdam 1 juli 2022, IEF 20815; ECLI:NL:RBAMS:2022:4410 (Scopema tegen gedaagde) Een zaak over zit/slaapbanken en draaiplateaus voor in busjes. Scopema had gedaagde gedagvaard op grond van auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en ongeoorloofd parasiteren. De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen van Scopema af. Er is geen sprake van auteursrechten, omdat alle ingeroepen elementen niet origineel, ofwel banaal, ofwel functioneel bepaald zijn, of een combinatie van die drie. Aan de inbreukvraag wordt niet toegekomen. Slaafse nabootsing wordt ook afgewezen. Er is geen sprake van verwarring omdat de totaalindruk van de bank van gedaagde afwijkt van die van Scopema, en overgenomen keuzes zijn gedaan in het kader van de deugdelijkheid en bruikbaarheid van producten. Ook van een onrechtmatig profiteren van de prestatie van Scopema is geen sprake. Het enkele feit dat [naam bedrijf] distributeur is geweest is onvoldoende voor een geslaagd beroep op het leerstuk van parasiteren, waarvoor een hoge drempel geldt. De rechter weigert de door Scopema gevraagde voorzieningen. 

IEF 20774

Uitspraak ingezonden door Margot van Gerwen en Maarten Rijks, TaylorWessing en Sikke Kingma en Maartje Möhring van Pels Rijcken.

A-G concludeert tot verwerping cassatieberoep Airwair

Hoge Raad 10 jun 2020, IEF 20774; (Airwair tegen Van Haren), https://www.ie-forum.nl/artikelen/a-g-concludeert-tot-verwerping-cassatieberoep-airwair

HR Conclusie A-G 10 juni 2022, IEF 20774; 21/03876 (Airwair tegen Van Haren) Zie [IEF 19700] en [IEF 20713]. Dit kort geding gaat over de vraag of het leerstuk van slaafse nabootsing ruimte laat voor de bescherming van abstracties, zoals een aan de hand van bepaalde karakteristieken omschreven soort product, productlijn of stijl. De zaak betreft schoenen van Airwair in een bepaalde stijl of met bepaalde karakteristieken. Airwair betoogt dat door de bescherming tegen indirecte verwarring binnen het leerstuk van slaafse nabootsing ruimte bestaat voor bescherming van dit soort abstracties. In het verlengde daarvan wordt de vraag opgeworpen of bij de beoordeling steeds een één-op-één vergelijking moet worden gemaakt tussen het nagebootste product en de nabootsing van dat product. De conclusie van A-G van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep van Airwair.

IEF 20675

Vorderingen Albertronic hebben geringe kans van slagen

Rechtbank Den Haag 7 apr 2022, IEF 20675; ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (Albertronic tegen MCC), https://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-albertronic-hebben-geringe-kans-van-slagen

Vzr. Rb. Den Haag 7 april 2022, IEF 20675; ECLI:NL:RBDHA:2022:3586 (Albertronic tegen MCC) In kort geding acht de rechtbank Den Haag de kans van slagen niet zeer aannemelijk succesvol indien Albertronic een bodemprocedure zou starten. Het gaat hierbij om de elektronische ontstekers die Albetronic op de markt heeft gebracht onder de naam '123ignition'. Primair worden vraagtekens gezet bij de spoedeisendheid van deze procedure, vanwege de handelingen van Albertronic. De rechtbank verwijst vervolgens wat betreft het auteursrecht naar de technische elementen van het product, waarbij deze stelt dat de vormgeving van het product niet dermate origineel is. Ook wat betreft de slaafse nabootsing acht de rechtbank de kans van slagen gering, vanwege de uiterlijke verschillen en de deskundigheid van de markt. Hierdoor worden de gevraagde voorzieningen van Albertronic in kort geding afgewezen.

IEF 20671

Uitspraak ingezonden door Rogier de Vrey, CMS.

Slaafse nabootsing van medische hulpmiddelen toegewezen

Hof Den Haag 29 mrt 2022, IEF 20671; ECLI:NL:RBOT:2020:3961 (Fengh tegen Johnson & Johnson), https://www.ie-forum.nl/artikelen/slaafse-nabootsing-van-medische-hulpmiddelen-toegewezen

Hof Den Haag 29 maart 2022, IEF 20671, LS&R 2057; ECLI:NL:RBOT:2020:3961 (Fengh tegen Johnson & Johnson) Zie [IEF 19159]. Deze zaak gaat over de vraag of Fengh producten van Johnson & Johnson slaafs heeft nagebootst en daarnaast over de vraag of het door Fengh aanbieden van haar producten voor gebruik in combinatie met producten van Johnson & Johnson in strijd was met toepasselijke wet- en regelgeving over medische hulpmiddelen. Het hof oordeelt in dit arrest dat beide vragen bevestigend moeten worden beantwoord. Fengh is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding voor financiële schade en reputatieschade.

IEF 20661

Uitspraak ingezonden door  Ernst van Knobelsdorff, Brigitte Spiegeler, Heffels Spiegeler Advocaten en Charissa Koster, DayOne.

Auto-onderdelen in hoge mate functioneel/ technisch bepaald en gebrek aan spoedeisend belang

Rechtbank Den Haag 7 apr 2022, IEF 20661; (Albertronic tegen MCC en Citroparts), https://www.ie-forum.nl/artikelen/auto-onderdelen-in-hoge-mate-functioneel-technisch-bepaald-en-gebrek-aan-spoedeisend-belang

Vzr. Rb Den Haag 7 april, IEF 20661; C/09/621842 KG ZA 21-1177 EAM/MB (Albertronic tegen MCC en Citroparts) Albertronic heeft een elektronische ontsteking ontwikkeld voor de Citroën 2CV en deze de naam ‘123ignition’ gegeven. Doordat MCC en Citroparts handelen in MCC-producten, stelt Albertronic dat zij inbreuk maken op haar auteursrechten en/of zich schuldig maken aan slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een gebrek aan spoedeisend belang is. Het is onvoldoende aannemelijk dat de gelijkenis tussen de producten van Albertronic en die van MCC door het Facebookbericht uit 2020 voor het eerst is opgevallen bij Albertronic. Daarnaast is Albertronic weinig voortvarend geweest met het ondernemen van juridische acties.