Bewijs

IEF 17886

Conclusie AG: Belang van geheimhouding door Syngenta minder zwaar dan recht op inzage

Hoge Raad 6 jul 2018, IEF 17886; ECLI:NL:PHR:2018:829 (Syngenta tegen verweerder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-belang-van-geheimhouding-door-syngenta-minder-zwaar-dan-recht-op-inzage

Conclusie AG HR 6 juli 2018, IEF 17886; ECLI:NL:PHR:2018:829 (Syngenta tegen verweerder) Syngenta houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en verkoop van diverse groenterassen. Zij laat de haar in eigendom toebehorende planten eerst opkweken op Plantenkwekerij A. Verweerster verzorgt uitsluitend groentegewassen die eigendom zijn van Syngenta, nadat Syngenta deze door een vervoerder van A naar verweerster heeft laten vervoeren. Er zijn besmettingen geconstateerd. Syngenta stelt dat bron van besmetting bij verweerder ligt en wil de overeenkomst opzeggen. Verweerder stelt dat bron van besmetting bij A ligt en verzoekt om inzage van de resultaten. Aan het verzoek heeft Syngenta niet voldaan. Verweerder heeft bij rechtbank verzocht om een voorlopig getuigenverhoor over wat is besproken tussen Syngenta en A. De rechtbank heeft bij een beschikking voorlopig geruigenverhoor gelast. Daartegen is Syngenta in hoger beroep gegaan. Het hof heeft de bestreden beschikking vernietigd en Syngenta veroordeeld om onder andere de onderzoeksverslagen te verstrekken. Syngenta heeft tegen deze beschikking cassatie ingediend. Het belang van geheimhouding van Syngenta weegt minder zwaar dan het belang van verweerder bij verstrekking van genoemde stukken. Er is dus geen sprake van gewichtige reden die zich tegen inzage verzet. Conclusie AG: cassatieberoep dient verworpen te worden.

 

IEF 17881

Overleggen rapporten over misstanden Reclassering Nederland (mag beperkt geanonimiseerd)

Rechtbank Midden-Nederland 27 jul 2018, IEF 17881; ECLI:NL:RBMNE:2018:3991 (X, Y, Z tegen Reclassering Nederland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/overleggen-rapporten-over-misstanden-reclassering-nederland-mag-beperkt-geanonimiseerd
Reclassering Nederland

Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2018, IEF 17880; IT 2612; ECLI:NL:RBMNE:2018:3991 (X, Y, Z tegen Reclassering Nederland) Procesrecht. Opvraging stukken. Privacy. Eisers waren werkzaam bij Reclassering Nederland en hebben misstanden aangekaart bij de projectplaats "Koperwerf" - een werkplaats waar taakgestraften onder begeleiding straf uitvoeren door meubels te maken voor derden. Intern onderzoek heeft geen misstanden naar boven gebracht. Extern bureau Tinguely Xperts heeft een ernstig geëscaleerde verhouding geconcludeerd. In opdracht van gedaagde heeft Bureau Hoffmann geen misstanden kunnen vaststellen. Het AD heeft een artikel gepubliceerd naar aanleiding van verborgen camera-onderzoek. Daarna zijn er nog twee opdrachten geweest om vermeende misstanden te onderzoeken. Eisers vorderen met succes de afschriften van de rapporten ex 843a Rv; de namen, adresgegevens en telefoonnummers mag Reclassering Nederland weglakken.

IEF 17835

Vernietiging verstekvonnis: aangedragen stellingen wijzen onvoldoende op A als aanbieder

Rechtbank Den Haag 21 mrt 2018, IEF 17835; ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 (Ross-Tech tegen A), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-verstekvonnis-aangedragen-stellingen-wijzen-onvoldoende-op-a-als-aanbieder

Rechtbank Den Haag 21 maart 2018, IEF 17835; ECLI:NL:RBDHA:2018:8299 (Ross-Tech tegen A) Verzet. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Ross-Tech heeft het product VCDS ontwikkeld, dat bestaat uit software met een bijbehorende koppeling om verbinding te kunnen leggen tussen een computer en autobesturingssysteem. Vanaf 2012 zijn via Marktplaats nagemaakte VCDS-producten aangeboden. A is bij verstek veroordeeld voor inbreuk op de auteursrechten van Ross-Tech en slaafse nabootsing van het VCDS-product. Bij de verzetdagvaarding vordert A dat het verstekvonnis wordt vernietigd, omdat de dagvaarding onjuist is betekend. Voorts betwist A dat hij de persoon is die de nagemaakte VCDS-producten heeft aangeboden. De dagvaarding wordt niet nietig verklaard, want A is niet onredelijk in zijn belangen geschaad. De door Ross-Tech aangedragen stellingen zijn echter onvoldoende om haar vorderingen te dragen. De aangedragen gegevens wijzen onvoldoende duidelijk op A als aanbieder. Het verstekvonnis wordt vernietigd. De vorderingen worden alsnog afgewezen.

IEF 17356

Vernietiging van de gegevensselecties die door late toezending niet tijdig zijn afgerond

Rechtbank Midden-Nederland 13 dec 2017, IEF 17356; ECLI:NL:RBMNE:2017:6184 (Holland Legacy Pump Group c.s. tegen Houttuin en Equilibristen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-van-de-gegevensselecties-die-door-late-toezending-niet-tijdig-zijn-afgerond

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland, 13 december 2017, IEF 17356; ECLI:NL:RBMNE:2017:6184 (Holland Legacy Pump Group c.s. tegen Houttuin en Equilibristen) Executiegeschil. Bewijsbeslag. Inzage in gegevens van Holland Legacy Pump Group (HLPG) is in eerste aanleg afgewezen [IEF 15030], maar in hoger beroep toegewezen. De gegevens zijn in bewaring gegeven bij Equilibristen. In 2017 heeft Equilibristen selecties van de gegevens aan HLPG gestuurd voor controle. De gegevens die niet definitief geselecteerd waren zouden op 27 juni 2017 vernietigd moeten worden. Een belangrijk deel van de selecties is in de week voor deze einddatum naar HLPG gestuurd. HLPG heeft vervolgens haar bezwaren tegen de korte termijn kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft Equilibristen in diezelfde periode medegedeeld dat tijdens de beslaglegging bestanden zijn gewist. De gewiste gegevens zijn ten dele hersteld. De bescheiden die niet onder de definitieve selectie vallen dienen vernietigd te worden. Hieronder begrepen zijn de selecties die vlak voor de einddatum zijn verstuurd, omdat deze selectie, door de late toezending, niet is afgerond. Daarnaast wordt de bewaring van forensische kopieën (Images) bevolen, omdat deze kunnen dienen als bewijs van wisacties. Houttuin dient een afschrift te krijgen van de verwijderde data, voor zover die binnen de selectie.

[eiseres] c.s. is opgericht door enkele voormalige werknemers van Houttuin. Houttuin meent dat sprake is van onrechtmatige concurrentie en inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. Zij heeft verlof gekregen om bewijs beslag te leggen. In conventie wordt Houttuin en gedaagden veroordeelt tot vernietiging van alle data en bescheiden die zij onder zich houden, inclusief de links 24 t/m 27, met uitzondering van de Images en de Verwijderde Data [G].

In reconventie wordt de gerechtelijke bewaring van de Images bevolen. Eiseres moet afschrift verstrekken van de Verwijderde Data en dulden dat gedaagden selecteren conform de selectie-bezwaar en inzageprocedure en de definitieve selectie aan Houttuin ter inzage beschikbaar maakt.

IEF 17041

Oordeel dat de bewijzen van European Food niet in aanmerking mochten worden genomen is onjuist

Gerecht EU (voorheen GvEA) 28 sep 2016, IEF 17041; ECLI:EU:T:2016:568 (European Food tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oordeel-dat-de-bewijzen-van-european-food-niet-in-aanmerking-mochten-worden-genomen-is-onjuist

Gerecht EU 28 september 2016, ECLI:EU:T:2016:568; T-476/15; IEF 17041; IEFbe 2318 (European Food tegen EUIPO) Merkenrecht. Procesrecht. Nestlé heeft een inschrijvingsaanvraag gedaan betreft het woordteken 'FITNESS' waarna dit merk werd ingeschreven. European Food heeft een vordering tot nietigverklaring ingediend. Dit werd zowel door de oppositieafdeling als de beroepskamer van het EUIPO verworpen. De kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de bewijzen die verzoekster voor het eerst voor de kamer had overgelegd, niet in aanmerking mochten worden genomen omdat deze te laat waren aangedragen. De beslissing van de beroepskamer wordt vernietigd.

IEF 16961

Ambtshalve toepassing vreemd recht laat stelplicht overdracht auteursrecht per land onverlet in Scotch-jaszaak

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16961; ECLI:NL:RBDHA:2017:7753 (Scotch & Soda tegen Esprit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ambtshalve-toepassing-vreemd-recht-laat-stelplicht-overdracht-auteursrecht-per-land-onverlet-in-scot
jas scotch esprit

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16961; ECLI:NL:RBDHA:2017:7753 (Scotch & Soda tegen Esprit) Auteursrecht(inbreuk) op jas. Scotch & Soda voert de Scotch-jas in verschillende versies al een aantal jaren in haar collectie sinds 2012. n oktober 2015 heeft zij een soortgelijke jas van Esprit aangetroffen. De combinatie van de niet-bijzondere elementen, geeft de jas een voldoende eigen gezicht. Inbreuk. Rechtsmacht. Pluraliteit van verweerders. Vereiste van een nauwe band tussen de vorderingen (art. 8 sub 1 Brussel I bis-Verordening). De rechter is weliswaar gehouden ambtshalve vreemd recht toe te passen (en uit dien hoofde geacht wordt dit te kennen), maar dat dit onverlet laat dat partijen de voor die toepassing relevante feiten en omstandigheden dienen te stellen. Scotch & Soda heeft het auteursrecht en krijgt verbodstoewijzing in Nederland, maar is voor alle overige landen in Europa in het ongelijk gesteld. Scotch & Soda heeft tegenover de betwisting door Esprit c.s. onvoldoende gesteld om naar het nationale recht van deze landen te kunnen beoordelen of het auteursrecht, de daaraan verbonden persoonlijkheidsrechten daaronder begrepen, inderdaad aan haar toekomt.

IEF 16925

Stichting de Thuiskopie heeft onvoldoende aangetoond dat geleverd is aan privégebruikers

Rechtbank Den Haag 5 jul 2017, IEF 16925; ECLI:NL:RBDHA:2017:7153 (Stichting De Thuiskopie tegen Imation Europe B.V.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stichting-de-thuiskopie-heeft-onvoldoende-aangetoond-dat-geleverd-is-aan-priv-gebruikers

Rechtbank Den Haag 5 juli 2017, IEF 16925; ECLI:NL:RBDHA:2017:7153 (Stichting De Thuiskopie tegen Imation Europe B.V.) Zie eerder IEF 13010, IEF 14984 en IEF 16637. Tussenvonnis. Imation betwist het gevorderde bedrag van €1.484.157,49 euro. Het bedrag dat Imation aan Stichting de Thuiskopie voor leveringen via het Consumer en het Commercial Channel gezamenlijk aan thuiskopievergoeding verschuldigd is, wordt vastgesteld op in totaal €406.932,48 euro, nu door Stichting de Thuiskopie onvoldoende is aangetoond dat uiteindelijk is geleverd aan privégebruikers. Of de vordering van Stichting de Thuiskopie toewijsbaar is tot dit bedrag, hangt af van de beoordeling van de overige verweren van Imation. De rechtbank houdt iedere beslissing aan in afwachting van de beantwoording door de Hoge Raad van de prejudiciële vragen die zijn gesteld.

 

IEF 16824

Poo Pourri had rechtmatig belang bij inzage ex 843a Rv vanwege aannemelijke onrechtmatige daad

Hof Amsterdam 11 apr 2017, IEF 16824; ECLI:NL:GHAMS:2017:1282 (Reckitt tegen Poo Pourri), http://www.ie-forum.nl/artikelen/poo-pourri-had-rechtmatig-belang-bij-inzage-ex-843a-rv-vanwege-aannemelijke-onrechtmatige-daad

Hof Amsterdam 11 april 2017, IEF ; ECLI:NL:GHAMS:2017:1282 (Reckitt tegen Poo Pourri) Kort geding. Art. 843a. Bewijsbeslag. Toiletspray. Poo Pourri ontwikkelt vanaf 2006 een spray die zij onder de naam Poo Pourri op de markt brengt. Zij hanteert voor de vermarkting deze productnaam, consequent gebruik van het woord Poo voor fecaliën, juxtapositie, rijm, branding en een stink-free garantie. Reckitt gebruikt in haar marketing het woord V.I.Poo, juxtapositie, rijm, branding en een geurvrij-garantie. Zij heeft ook een reclamevideo uitgebracht, met een prinses op een toilet. De look-and-feel van deze producten en de bijbehorende campagne wijkt af van die van andere producten van Reckitt. De rechtsbetrekking ex 843a Rv is die uit onrechtmatige daad. Gelet op de aannemelijke onrechtmatige daad had Poo Pourri het vereiste rechtmatig belang bij de inzage, nu die stukken bij uitstek geschikt waren om nader vast te stellen wat er precies was voorgevallen. De voorzieningenrechter heeft dus terecht de inzagevordering toegewezen.