Executiegeschil

IEF 18609

Inzage-incident leidt tot strijd goede procesorde

Rechtbank Den Haag 24 jul 2019, IEF 18609; ECLI:NL:RBDHA:2019:7528 (Abbott tegen Kamstra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inzage-incident-leidt-tot-strijd-goede-procesorde

Rechtbank Den Haag 24 juli 2019, IEF 18609, IEFbe 2918; ECLI:NL:RBDHA:2019:7528 (Abbott tegen Kamstra) 843a Rv-incident. Goede procesorde. Zie eerder [IEF 17126] [IEF 17132] [IEF 18193]. Het gaat in de hoofdzaak om een art. 843a Rv-incident. Kamstra vordert het incident tegen Abbott en is gericht op enige instructie van de hoofdzaak. Het dient echter enkel en alleen de vrijwaringszaak. Dit past niet in het systeem van Rv en leidt tot met de goede procesorde strijdige vertraging in de hoofdzaak en levert in dit geval ook misbruik van recht op, omdat het een op voorhand zinloze vordering is. Voor zover het incident is ingesteld met het oog op het voeren van verweer in de hoofdzaak en een voorgenomen reconventionele vordering, is het een buiten de reikwijdte van artikel 843a Rv vallende fishing expedition. De rechtbank wijst de inzage vordering dus af.

IEF 17920

Herstelvonnis voor maximering van de dwangsom

Rechtbank Den Haag 15 aug 2018, IEF 17920; (Online Publisher tegen Netmedia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/herstelvonnis-voor-maximering-van-de-dwangsom

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 augustus 2018, IEF 17920; IEFbe 2713(Online Publisher tegen Netmedia) Herstelvonnis na IEF 17913. De in overweging 5.24 aangekondigde maximering van de dwangsom ontbreekt en alsnog zal worden bepaald. De voorzieningenrechter maximeert de dwangsom tot een maximum van €75.000.

IEF 17916

Wijze waarop winst moet worden berekend en zekerheid van het rapport

Rechtbank Rotterdam 15 aug 2018, IEF 17916; (FKP tegen Spirits), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wijze-waarop-winst-moet-worden-berekend-en-zekerheid-van-het-rapport

Vzr. Rechtbank Rotterdam 15 augustus 2018, IEF 17916 (FKP tegen Spirits) Executiegeschil. Merkenrecht. Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat FKP (en niet Spirits) rechthebbende is op Benelux-merken, Spirits is veroordeeld tot afdracht van de winst. Nu vast staat dat Spirits zelf geen wodka verhandelt, roept dat de vraag op op welke wijze de met verkoop behaalde winst moet worden berekend. Met de overlegging van het IUS-rapport zijn geen dwangsommen verbeurd. De werkwijze van de accountant en de beperkte zekerheid die het rapport biedt, maakt het niet duidelijk over de wijze waarop winst moet worden berekend. De voorzieningenrechter veroordeelt Spirits tot een zekerheidsstelling voor 6 miljoen euro door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank.

IEF 17912

Artikel 1019h ziet ook op vervolg op IE-inbreukprocedure online fruitautomaatspellen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 aug 2018, IEF 17912; (Bluemay en Betsoft tegen Novomatic en Bell-Fruit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-1019h-ziet-ook-op-vervolg-op-ie-inbreukprocedure-online-fruitautomaatspellen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 augustus 2018, IEF 17912 (Bluemay en Betsoft tegen Novomatic en Bell-Fruit) Staking van executie na bodemprocedure [IEF 17802] waarin de bodemrechter grotendeels de vorderingen betreft inbreuk op auteurs- en merkenrechten op online fruitautomaatspellen toewees. Tegen Redcorp is verstek verleend, maar zij is een ontbonden vennootschap naar buitenlands recht. Nu tegen Redcorp een hoofdelijke veroordeling is uitgesproken, is niet uit te sluiten dat voor betrokkenen een noodtoestand kan ontstaan. Voor A is niet vastgesteld op grond van welke recht de gestelde bestuurdersaansprakelijkheid is beoordeeld. Voor B is in het vonnis niet vastgesteld welke functie hij binnen Betsoft vervult. De veroordeling tot overleggen van bescheiden is onvoldoende gespecificeerd hetgeen tot executieproblemen kan leiden. Artikel 1019h Rv ziet ook op procedures die het vervolg zijn op IE-inbreukprocedures, zoals dit executiegeschil.

IEF 17842

MSD heeft aanzienlijk belang om gegevens niet te delen met derden, dus veroordeling moet gepreciseerd worden

Rechtbank Noord-Holland 26 aug 2016, IEF 17842; ECLI:NL:RBNHO:2016:11554 ( Merck Sharp & Dohme tegen Ono Pharmaceutical), http://www.ie-forum.nl/artikelen/msd-heeft-aanzienlijk-belang-om-gegevens-niet-te-delen-met-derden-dus-veroordeling-moet-gepreciseerd

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 26 augustus 2016, IEF 17842; LS&R 1630; ECLI:NL:RBNHO:2016:11554 (Merck Sharp & Dohme tegen Ono Pharmaceutical) Executiegeschil. MSD en Ono ontwikkelen geneesmiddelen en brengen die op de markt. Ono is houdster van Europees octrooi EP 878 voor ‘immunopotentiating compositions’. Het octrooi is verleend op 22 september 2010 en is onder meer van kracht in Nederland. MSD stelt dat het vonnis berust op een cruciale feitelijke misslag en dat deze misslag van dien aard is dat Ono geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij de tenuitvoerlegging, hetgeen meebrengt dat deze geschorst dient te worden. Het is echter niet evident dat het dictum onjuist is, zodat aan de vereisten voor schorsing niet is voldaan. Ono heeft wel degelijk een te respecteren belang, omdat zij het vonnis mede wil gebruiken als drukmiddel om MSD aan de onderhandelingstafel te krijgen met het oog op het maken van afspraken omtrent een licentie. Het uitwisselen van commercieel gevoelige informatie is volgens MSD een inbreuk op het mededingingsrecht. De mogelijkheid hiervan is echter onvoldoende onderbouwd. MSD heeft wel een aanzienlijk belang om gegevens niet te delen met derden. De veroordeling van de bodemrechter moet gepreciseerd worden dat zij ook tussen partijen kan fungeren op een wijze die recht doet aan doel en stekking van de veroordeling.

IEF 17762

Geen executie voor gebruik Vestival in oude algemene voorwaarden

Rechtbank Den Haag 8 jun 2018, IEF 17762; ECLI:NL:RBDHA:2018:6797 (Havensluis c.s. tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-executie-voor-gebruik-vestival-in-oude-algemene-voorwaarden

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juni 2018, IEF ; ECLI:NL:RBDHA:2018:6797 (Havensluis c.s. tegen gedaagde) Executiegeschil dwangsommen. Onvoldoende aannemelijk dat vonnis van 7 maart [IEF 17545] is overtreden. Het gebruik “Vestival” op websites van derden waren verplichte verwijzing naar 'oude' algemene voorwaarden die raadpleegbaar moeten blijven omdat er tickets zijn verkocht voordat het vonnis is gewezen. In ernst kan worden betwijfeld, of het gebruik van de benaming “Vestival” als metatag moet worden aangemerkt als een schending van het gebod, maar het gebruik van deze metatag is onvoldoende aannemelijk. Havensluis c.s. heeft op sociale media aanzienlijke inspanningen verricht om berichten te verwijderen tot 2014 terug.

 

IEF 17652

By-Boo heeft onvoldoende inspanningen verricht om te achterhalen wat er met de 8 tapijten is gebeurd

Rechtbank Den Haag 25 apr 2018, IEF 17652; (By-Boo tegen De Poortere Deco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/by-boo-heeft-onvoldoende-inspanningen-verricht-om-te-achterhalen-wat-er-met-de-8-tapijten-is-gebeurd

Rechtbank Den Haag 25 april 2018, IEF 17652; ECLI:NL:RBDHA:2018:6107 (By-Boo tegen De Poortere Deco) Executie. Poortere en By-Boo brengen allebei vloerkleden op de markt. De rechtbank [IEF 16322] beveelt met betrekking tot bepaalde vloerkleden dat By-Boo iedere inbreuk op de auteursrechten moet staken. De Poortere heeft aangezegd dat By-Boo 20 maal de dwangsommen van €5.000 verbeurt, er is executoriaal beslag gelegd onder afnemers van By-Boo. By-Boo heeft een bankgarantie gesteld voor €105.000. Deze is uitgekeerd door overmaking op derdenrekening, waarop By-Boo conservatoir beslag heeft laten leggen. By-Boo heeft na het veroordelend vonnis niet de bedoelde inspanning en zorgvuldigheid betracht. Er zijn maar 13 tapijten retour ontvangen in plaats van 21. By-Boo had zich moeten realiseren dat haar pgaaf leidend was om te controleren, en zij daarom bij het opstellen ervan de uiterste zorgvuldigheid diende te betrachten. By-Boo heeft onvoldoende inspanningen verricht om te achterhalen wat er met de 8 tapijten is gebeurd die mee zijn geweest naar de MOW-beurs in Duitsland. De rechtbank wijst de vordering tot opheffing van het conservatoir beslag toe.

IEF 17618

Niet in strijd met de op haar rustende ‘artikel 6:2 lid 1’-verplichting om een concreet product van een variant te verlangen na inbreukvonnis

Hof Den Haag 14 nov 2017, IEF 17618; ECLI:NL:GHDHA:2017:4156 (Ruby Decor-Aparto tegen Basic Holdings), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-in-strijd-met-de-op-haar-rustende-artikel-6-2-lid-1-verplichting-om-een-concreet-product-van-ee
sfeerhaarden varianten

Hof Den Haag 14 november 2017, IEF 17618; ECLI:NL:GHDHA:2017:4156 (Ruby Decor-Aparto tegen Basic Holdings) Octrooirecht. Executie. In de kern gaat het onderhavige geschil over de vraag of Basic Holdings gehouden was de vraag van Ruby Decor, of Basic Holdings van mening was dat Ruby Decor dwangsommen zou verbeuren uit hoofde van Vonnis I indien zij met een sfeerhaard conform Variant 1, 2 of 3 op de markt zou komen, te beantwoorden. De op grond van artikel 6:2 BW door de redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding tussen partijen die ontstaat na betekening van een vonnis waarin een inbreukverbod is opgelegd, is beperkt tot de reikwijdte van dat verbod. Ruby Decor heeft aan Basic Holdings voorgelegd of de Varianten 1, 2 of 3 volgens Basic Holdings onder de reikwijdte van het opgelegde inbreukverbod vielen, maar er waren slechts een beperkt aantal (één per variant) zeer abstracte tekeningen gevoegd. BH heeft on concreet product gevraagd, maar niet ontvangen. De grieven die erop zijn gebaseerd dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat Basic Holdings ongerechtvaardigd heeft geweigerd duidelijkheid te verschaffen over de te innen dwangsommen voor Varianten 1, 2 of 3 dwangsommen zou innen, slagen niet.