Beslag

IEF 19075

Opheffing conservatoire derdenbeslagen

Rechtbank Den Haag 4 mrt 2020, IEF 19075; ECLI:NL:RBDHA:2020:1885 (Juul Labs tegen Mr-Joy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opheffing-conservatoire-derdenbeslagen

Rechtbank Den Haag 4 maart 2020, IEF 19075; ECLI:NL:RBDHA:2020:1885 (Juul Labs tegen Mr-Joy) Partijen brengen beide elektronische sigaretten en accessoires voor elektronische sigaretten in de handel. Mr-Joy pleegt merkinbreuk en maakt tevens inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van Juul Labs. Mr-Joy heeft een onthoudingsverklaring getekend en komt haar verplichtingen niet na, waarop Juul Labs beslag legt. Mr-Joy vordert in het incident dat de opgelegde conservatoire derdenbeslagen opgeheven worden, omdat Mr-Joy aan Juul Labs voldoende zekerheid zal verstrekken door middel van een bankgarantie. Juul Labs stelt dat de aangeboden zekerheid ontoereikend is.
De conservatoire derdenbeslagen worden opgeheven, onder de opschortende voorwaarde dat de opheffing pas intreedt als een bankgarantie is afgegeven conform het NVB-model dat uitkeert i) op eerste verzoek en ii) op vertoon van een originele grosse van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest in de hoofdzaak, met daarin een veroordeling tot betaling van een bepaald bedrag aan schadevergoeding.

IEF 18369

Geen zekerheidsstelling proceskosten vanwege Turkse woonplaats

Rechtbanken 6 feb 2019, IEF 18369; ECLI:NL:RBDHA:209:2016 (X tegen Havensluis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-zekerheidsstelling-proceskosten-vanwege-turkse-woonplaats

Rechtbank Den Haag 6 februari 2019, IEF 18369; ECLI:NL:RBDHA:2019:2016 (X tegen Havensluis) In de hoofdzaak vordert eiser voornamelijk Havensluis te veroordelen elk inbreukmakend gebruik op het merk Vestival te staken en gestaakt te houden. In dit incident vordert Havensluis dat eiser wordt veroordeeld tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten nu eiser in Turkije woonachtig is. Echter nu een uitzondering als bedoeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a Rv zich voordoet, wordt Havensluis in het ongelijk gesteld, en in de proceskosten veroordeeld op grond van artikel 1019h Rv.

IEF 18272

Hof Arnhem-Leeuwarden: achterdocht is onvoldoende grond voor beslaglegging

Gerechtshoven 19 feb 2019, IEF 18272; zaaknr. 200.218.777 (Holonite tegen Composietsteen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-arnhem-leeuwarden-achterdocht-is-onvoldoende-grond-voor-beslaglegging
Holonite Composietsteen

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019, IEF 18272; zaaknr.: 200.218.700 (Holonite tegen Composietsteen).  Zie ook IEF 17224 en IEF 16779. Hoger Beroep. Bewijsbeslag. In kort geding heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Holonite in zoverre toegewezen dat Composietsteen moet toestaan dat de deurwaarder beperkte inzage krijgt in een beperkt aantal documenten. Het hoger beroep richt zich tegen deze beslissing. Holonite vordert dat Composietsteen inzage dient toe te staan in meer documenten dan aanvankelijk toegewezen. Deze vordering wordt afgewezen. Het Hof begrijpt dat er omstandigheden zijn die bij Holonite tot achterdocht hebben geleid, maar deze achterdocht is onvoldoende om aan te nemen dat Composietsteen jegens Holonite is tekort geschoten of anderszins onrechtmatig heeft gehandeld. In reconventie vordert Composietsteen opheffing van het bewijsbeslag. Nadeel of schade door de inbeslagneming is niet gebleken. Holonite heeft echter nog wel belang bij het beslag. De vordering in reconventie zal dus ook worden afgewezen.

IEF 18079

Vordering Tomra inzage bewijsbeslag Kiremko toegewezen gelet op doelstelling exhibitie

Rechtbanken 2 nov 2018, IEF 18079; ECLI:NL:RBMNE:2018:5609 (Tomra tegen Kiremko), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tomra-inzage-bewijsbeslag-kiremko-toegewezen-gelet-op-doelstelling-exhibitie

Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2018, IEF 18079; ECLI:NL:RBMNE:2018:5609 (Tomra tegen Kiremko) Octrooirecht. Procesrecht. Tomra is producent van sorteer- schil en verwerkingsmachines. Zij is houdster van de Europese Octrooien EP 1 289 385 en EP 1 587 379. Kiremko is fabrikant van machines voor de aardappelverwerkende industrie. Een van de machines die zij vervaardigt is de Strata Invicta, die al dan niet kan beschikken over een stoomuitlaat afsluiter die zij Magma Valve noemt. Tomra heeft krachtens verlof van de voorzieningenrechter bewijsbeslag gelegd onder Kiremko op bescheiden betreffende de Strata Invicta en Magma Valve. Krachtens hetzelfde verlof is een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de Strata Invicta en de Magma Valva op de voet van art. 1019d Rv. Tomra vordert toestemming van de rechtbank voor, en een bevel aan Kiremko tot medewerking aan, inzage en afschrift van de informatie die in bewijsbeslag is genomen en de gedetailleerde beschrijving. Ten grondslag ligt inbreuk op conclusies van haar octrooien. Gelet op de doelstelling van de exhibitie, het vergaren van bewijs voor een procedure en de daaraan verbonden voorwaarden, is het verzoek van Tomra om de (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, toewijsbaar.

IEF 17623

In het bezit zijn van telefoonlijst, betekent nog niet dat X (mede)verantwoordelijk is voor verspreiding van Quote-artikel

Rechtbank Overijssel 23 mrt 2018, IEF 17623; ECLI:NL:RBOVE:2018:1242 (SolidNature-RevealRox tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-het-bezit-zijn-van-telefoonlijst-betekent-nog-niet-dat-x-mede-verantwoordelijk-is-voor-verspreidi

Vrz. Rechtbank Overijssel 23 maart 2018, IEF 17623; ECLI:NL:RBOVE:2018:1242 (SolidNature-RevealRox tegen X) Lastercampagne. Art. 843a Rv. Bewijsbeslag. Bij verstekvonnis zijn Twitter en Wordpress veroordeeld tot verwijdering van de GABME-berichtgeving [IEF 17436] . De voorzieningenrechter van beveelt Your Hosting B.V. tot het ontoegankelijk maken van de website www.gabme.org en het verstrekken van gegevens van de domeinhouder [IEF 17452]. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis voorshands geoordeeld dat de website onderdeel is van een constructie met een onrechtmatig karakter. Er waren echter geen aanknopingspunten om aan te nemen dat Quote op onrechtmatige wijze ongefundeerde ernstige beschuldigingen zou gaan publiceren [IEF 17604]. Er is, met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank conservatoir bewijsbeslag gelegd, ten laste van [X] en A vordert om aan de gerechtsdeurwaarder (Groot & Evers) en DigiJuris toestemming te verlenen afschriften van de Beslagen Bescheiden aan hen te verstrekken. Beoordeeld moet worden of een redelijk vermoeden van onrechtmatig handelen (constructie van de anonieme GABME) kan worden afgeleid. Er zijn geen aanknopingspunten waarmee enig verband tussen X en de publicatie van de GABME-berichten kan worden gelegd. De vordering wordt afgewezen. Dat X in het bezit was van de telefoonlijst van SolidNature impliceert nog niet dat die gegevens zijn doorgespeeld aan Quote, laat staan dat X (mede)verantwoordelijk is voor de verspreiding van het Quote-artikel.

IEF 17604

Dat gedaagde hem een kwaad hart toedraagt, is onvoldoende om van een rechtsbetrekking uit onrechtmatige laster te spreken

Rechtbank Amsterdam 14 mrt 2018, IEF 17604; (SolidNature/RevealRox-eisers tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-gedaagde-hem-een-kwaad-hart-toedraagt-is-onvoldoende-om-van-een-rechtsbetrekking-uit-onrechtmati
SolidNature

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 maart 2018, IEF 17604; ECLI:NL:RBAMS:2018:2000 (SolidNature/RevealRox-eisers tegen gedaagde) Beslag. Bescheiden. Onrechtmatige publicatie. SolidNature, een bedrijf dat natuursteen levert en installeert in interieurs in het hoogste segment van de markt. RevealRox houdt zich bezig met de exploitatie van Iraanse steengroeven. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat er geen aanknopingspunten waren om aan te nemen dat Quote op onrechtmatige wijze ongefundeerde ernstige beschuldigingen aan het adres van [eiser 1] zou gaan publiceren. Er is bewijsbeslag gelegd op digitale en fysieke bescheiden in woonhuis van gedaagde. Hierna is een website online gekomen met een bijschrift 'eiser 1 Scam Company en een foto van eiser 2 met een zwarte balk voor zijn ogen; tevens is de maart editie van Quote online beschikbaar. Eiser maakt aannemelijk dat gedaagde hem een kwaad hart toedraagt, maar dat is onvoldoende om van een rechtsbetrekking uit onrechtmatig handelen door een lastercampagne te voeren. Vorderingen worden afgewezen. Echter deze afwijzing brengt niet mee dat de opheffing wordt bevolen. Het belang dat de bescheiden beschikbaar blijven voor eventueel hoger beroep of bodemprocedure weegt zwaarder.

IEF 17524

Conclusie AG: Vernietiging arrest waar inzage werd gegeven ex 843a Rv rondom bedrijfsgeheimen

Hoge Raad 23 feb 2018, IEF 17524; ECLI:NL:PHR:2018:187 (Organik tegen Dow Chemicals), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-vernietiging-arrest-waar-inzage-werd-gegeven-ex-843a-rv-rondom-bedrijfsgeheimen

Conclusie AG HR 23 februari 2018, IEF 17524 (Organik tegen Dow Chemicals) Bedrijfsgeheim. Bewijsbeslag en inzage. Conclusie strekt tot vernietiging van arresten IEF 16142 en IEF 16638 waarbij inzage in deel van materiaal ex 843a Rv werd gegeven. Conclusie AG: In zijn arrest van 3 september 2013 in de zaak Molenbeek Invest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de art. 730 en 843a RV voldoende grondslag bieden voor het leggen van een bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken, en voorts dat op een dergelijk beslag de art. 1019a lede 1 en 3, 1019b leden 3 en 4 en 1019c Rv, voor zover nodig, overeenkomstig van toepassing zijn. Het rechterlijke verlof om bewijsbeslag te leggen geeft geen verdergaande aanspraken dan de bewaring van de in beslag genomen beslagen; noch dit verlof, noch de beslaglegging zelf geeft de beslaglegger dan ook recht op inzage, afschrift, of uittreksel.

IEF 17356

Vernietiging van de gegevensselecties die door late toezending niet tijdig zijn afgerond

Rechtbank Midden-Nederland 13 dec 2017, IEF 17356; ECLI:NL:RBMNE:2017:6184 (Holland Legacy Pump Group c.s. tegen Houttuin en Equilibristen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernietiging-van-de-gegevensselecties-die-door-late-toezending-niet-tijdig-zijn-afgerond

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland, 13 december 2017, IEF 17356; ECLI:NL:RBMNE:2017:6184 (Holland Legacy Pump Group c.s. tegen Houttuin en Equilibristen) Executiegeschil. Bewijsbeslag. Inzage in gegevens van Holland Legacy Pump Group (HLPG) is in eerste aanleg afgewezen [IEF 15030], maar in hoger beroep toegewezen. De gegevens zijn in bewaring gegeven bij Equilibristen. In 2017 heeft Equilibristen selecties van de gegevens aan HLPG gestuurd voor controle. De gegevens die niet definitief geselecteerd waren zouden op 27 juni 2017 vernietigd moeten worden. Een belangrijk deel van de selecties is in de week voor deze einddatum naar HLPG gestuurd. HLPG heeft vervolgens haar bezwaren tegen de korte termijn kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft Equilibristen in diezelfde periode medegedeeld dat tijdens de beslaglegging bestanden zijn gewist. De gewiste gegevens zijn ten dele hersteld. De bescheiden die niet onder de definitieve selectie vallen dienen vernietigd te worden. Hieronder begrepen zijn de selecties die vlak voor de einddatum zijn verstuurd, omdat deze selectie, door de late toezending, niet is afgerond. Daarnaast wordt de bewaring van forensische kopieën (Images) bevolen, omdat deze kunnen dienen als bewijs van wisacties. Houttuin dient een afschrift te krijgen van de verwijderde data, voor zover die binnen de selectie.

[eiseres] c.s. is opgericht door enkele voormalige werknemers van Houttuin. Houttuin meent dat sprake is van onrechtmatige concurrentie en inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. Zij heeft verlof gekregen om bewijs beslag te leggen. In conventie wordt Houttuin en gedaagden veroordeelt tot vernietiging van alle data en bescheiden die zij onder zich houden, inclusief de links 24 t/m 27, met uitzondering van de Images en de Verwijderde Data [G].

In reconventie wordt de gerechtelijke bewaring van de Images bevolen. Eiseres moet afschrift verstrekken van de Verwijderde Data en dulden dat gedaagden selecteren conform de selectie-bezwaar en inzageprocedure en de definitieve selectie aan Houttuin ter inzage beschikbaar maakt.