Overige

IEF 18035

Prejudicieel gestelde vraag: Geldt bescherming van de volledige benaming 'Aceto Balsamico di Modena' ook voor niet-geografische bestanddelen?

HvJ EU 12 apr 2018, IEF 18035; (Balsamico), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vraag-geldt-bescherming-van-de-volledige-benaming-aceto-balsamico-di-modena-oo

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 12 april 2018, IEF 18035; IEFbe 2765; C-432/18 (Balsamico) Oorsprongsbenamingen. Via Minbuza. Verzoekster vervaardigt op azijn gebaseerde producten en brengt deze in de handel in de regio Baden. Zij verkoopt al minstens 25 jaar producten onder de benaming “Balsamico” en “Deutscher Balsamico”. Verweerster is een vereniging van producenten van producten met de benaming “Aceto Balsamico di Modena”. Dit is een benaming als bedoeld in verordening 583/2009 voor azijn uit de streek Modena. Verweerster is van mening dat het gebruik van de benaming “Balsamico” door verzoekster in strijd is met de bescherming van de geografische aanduiding “Aceto Balsamico di Modena”. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om een richtsnoer moet worden gevraagd over de uitlegging van bescherming van een volledige oorsprongsbenaming indien niet-geografische bestanddelen gebruikt worden.

IEF 17978

Wel afgifte ABC want meerfasepreparaat is nieuwe therapeutische toepassing van een reeds vergunde werkzame stof

Raad van State 19 sep 2018, IEF 17978; ECLI:NL:RVS:2018:3058 (OCNL tegen Bayer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wel-afgifte-abc-want-meerfasepreparaat-is-nieuwe-therapeutische-toepassing-van-een-reeds-vergunde-we

ABRvS 19 september 2018, IEF 17978; LS&R 1643; ECLI:NL:RVS:2018:3058 (OCNL tegen Bayer) ABC-recht. Bayer had een aanvraag gedaan voor een ABC. OCNL weigerde afgifte voor meerfasepreparaat voor de anticonceptie op basis van natuurlijke oestrogenen, estradiolvaleraat. In het primaire besluit staat dat de aanvraag van Bayer slechts een ander doseringsregime betreft, daarom zou er geen sprake zijn van een nieuw product. Bayer ging, met succes, hiertegen in beroep [LS&R 1429]. De rechtbank oordeelde dat een nieuwe therapeutische toepassing van een bekende werkzame stof, welke nieuwe toepassing door een octrooi wordt beschermd, in aanmerking komt voor een ABC [toepassing Neurim-arrest]. In hoger beroep vordert OCNL dat het ABC-verzoek moet worden afgewezen omdat de rechtbank een te ruime uitleg van het Neurim-arrest hanteert. Deze zaak betreffende een nieuwe therapeutische toepassing van een reeds vergunde werkzame stof, vertoont echter zodanige overeenkomsten met het Neurim-arrest dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de uitleg. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard en de Raad van State bevestigt de aangevallen uitspraak.

IEF 17972

Boschproject.org is gemeenschappelijk goed, gedaagde hoeft inloggegevens niet te geven, maar wel meewerken aan doorontwikkeling

Rechtbank Amsterdam 12 sep 2018, IEF 17972; (Stichting Bosch tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boschproject-org-is-gemeenschappelijk-goed-gedaagde-hoeft-inloggegevens-niet-te-geven-maar-wel-meewe

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 september 2018, IEF 17972 (Stichting tegen gedaagde) De stichting heeft als doel de verdieping van kennis van het werk van Jheronimus Bosch door middel van internationaal wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2010 heeft een door de stichting samengesteld team onderzoek gedaan naar het werk en de werkwijze van Jheronimus Bosch. Op enig moment is hij betrokken geraakt bij het Project. Gedaagde wilde niet alleen consulant zijn, maar als wetenschapper deelnemen aan het project. Gedaagde werd benoemd tot bijzonder hoogleraar en krijgt daarvoor een vergoeding van 30.000 euro per kalenderjaar. Hij houdt zich onder andere bezig met de Publieke Website. Ten tijde van de tentoonstelling was de Website niet gereed. Op 31 december 2016 is een rudimentaire versie van de Publieke Website (x-website) openbaar gemaakt onder domeinnaam boschproject.org. De Stichting heeft verzocht om de x-website aan te passen maar gedaagde heeft dit niet ingewilligd. De Stichting vordert afgifte van inloggegevens van boschproject.org. Vanwege het geschil heeft de Stichting een laatste factuur van € 30.000,00 van gedaagde niet voldaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een gemeenschappelijk goed als bedoeld in artikel 3:166 BW, waarbij iedere deelgenoot bevoegd is tot het gebruik van dat goed. Gedaagde hoeft niet de inloggegevens van de Website aan de Stichting te verstrekken, maar moet alsnog meewerken aan de doorontwikkeling van de Website tot een Publieke Website. Ook heeft de voorzieningenrechter een verbod tot vernietiging van de x-website toegewezen en overdracht aan de Stichting van de domeinnaam boschproject.org bevolen. De voorzieningenrechter veroordeelt de Stichting tot betaling  € 30.000,00.

IEF 17957

Uitingsvrijheid van AVROTROS weegt zwaarder dan privacy van eiser in Opgelicht?!

Rechtbank Midden-Nederland 12 sep 2018, IEF 17957; (Eiser tegen AVROTROS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitingsvrijheid-van-avrotros-weegt-zwaarder-dan-privacy-van-eiser-in-opgelicht

Rechtbank Midden-Nederland 12 september 2018, IEF 17957 (Eiser tegen AVROTROS) Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Eiser is reeds vele jaren zakenman en hij heeft gehandeld via diverse Nederlandse en buitenlandse vennootschappen. Veel van deze ondernemingen zijn gefailleerd. Op 15 december 2016 is eiser geïnterviewd voor het programma opgelicht! van de AVROTROS. Op 2 januari 2017 is er aandacht besteed aan de eiser in het programma en hebben ze de beelden van het interview gebruikt. Ook zijn er uitlatingen van zakelijke contacten en de broers van de eiser gedaan in de uitzending. Eiser vordert een schadevergoeding omdat zijn privacy is geschonden met de uitzending. Verder vordert hij dat de uitzending verwijderd wordt en rectificatie. Eiser stelt dat de Uitzending onrechtmatig is omdat de beschuldigingen onvoldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, er heimelijk opnames zijn gemaakt, er een foto is getoond van zijn dochters en omdat er onnodig grievende uitlatingen zijn gedaan. De rechtbank ziet geen aanleiding om aan te nemen dat de beschuldigingen onvoldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Eiser heeft zelf aangeboden om nadere informatie te zullen verstrekken maar heeft dit niet gedaan. AVROTROS heeft nog laten weten dat ze het graag willen ontvangen in het kader van wederhoor. De heimelijk opgenomen beelden duren niet langer dan twee seconden. Daar komt bij dat eiser in de uitzending uitgebreid in beeld komt tijdens het Interview. De foto van de dochters heeft het doel om Z sneller geld over te laten maken aan eiser. Daar komt bij dat de gezichten van de dochters geblurd zijn en niet snel herkend zullen worden. De uitlatingen worden niet als onnodig grievend gekwalificeerd omdat het voldoende steun vindt in de feiten. AVROTROS geeft alleen een weergave van meningen van anderen, zonder dat zij daarmee haar eigen mening verkondigt. De rechtbank is, gelet op alle hiervoor genoemde omstandigheden, van oordeel dat het recht op vrije meningsuiting van AVROTROS zwaarder weegt dan het recht van X op de bescherming van zijn eer en goede naam alsook zijn privacy. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 17946

Bip is veroordeeld voor betaling van 50.000 wegens tekort schieten in de nakoming

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 aug 2018, IEF 17946; (Perfetti van Melle tegen Bip), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bip-is-veroordeeld-voor-betaling-van-50-000-wegens-tekort-schieten-in-de-nakoming

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 augustus 2018 IEF 17946 (Perfetti van Melle tegen Bip) Auteursrecht. PVM is actief in de ontwikkeling, productie en commercialisatie van snoepgoed, waaronder merk Chupa Chups (lolly's). Eén van de Chupa Chups producten is een mega lollyhouder in de vorm van een lolly met daarin lolly's. De vormgeving is een geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht. PVM is houder en heeft ook de auteursrechten. Bip is producent en distributeur van snacks, snoep en chocoladeproducten. PVM constateert dat Bip lollyhouders met dessins van Angry Birds, Hello Kitty en Halloween op de markt heeft gebracht. In ruil voor het afzien van een door PVM aanhangig te maken procedure, tekent Bip een onthoudingsverklaring (Undertaking). PVM komt erachter dat What's Next Candy (WNC) lollyhouders aanbiedt met eenzelfde algemene indruk als het PVM model. WNC is een onderneming waarvan Bip alle aandelen houdt.  PVM vordert dat Bip te kort geschoten is in de nakoming door het aangaan van tien transacties en het op voorraad houden van lollyhouders. PVM vordert een boete van primair 1.640.000, subsidiair 1.270.00 en meer subsidiair 365.000. Bip mocht redelijkerwijs niet begrijpen dat het de bedoeling van partijen was dat Bip na ondertekening van de Undertaking nog nieuwe verkooporders mocht afsluiten. Tussen partijen staat vast dat tien transacties zien op lollyhouders die identiek zijn aan het PVM model. Er wordt expliciet opgemerkt dat de restvoorraad niet vernietigd hoeft te worden. Bip heeft 10 maal door het sluiten van een verkoopovereenkomst de garantie geschonden en inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van PVM. Artikel 5 van de Undertaking biedt grond voor 10 maal een boete van 5000 euro, in totaal 50.000. De vordering wordt deels toegewezen en Bip wordt veroordeelt voor betaling van 50.000 euro.

IEF 17941

Werknemers hebben recht op inzage van eigen personeelsdossier

Rechtbank Midden-Nederland 25 jul 2018, IEF 17941; ECLI:NL:RBMNE:2018:3624 (Eiseres tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/werknemers-hebben-recht-op-inzage-van-eigen-personeelsdossier

Rechtbank Midden-Nederland 25 augustus 2018, IEF 17941; IT 2624; ECLI:NL:RBMNE:2018:3624 (Werknemer tegen werkgever) Inzage personeelsdossier. Persoonsgegevens. AVG. De werknemer, die op 11 februari 2002 in dienst is getreden, heeft zich op 5 maart 2018 ziekgemeld. Nog geen twee maanden later informeerde de werkgever hem dat hij de auto en telefoon die hij heeft gekregen, op grond van zijn arbeidsovereenkomst dient terug te geven. De werkgever heeft de auto dringend nodig en de werknemer heeft deze, vanwege zijn arbeidsongeschiktheid, niet meer nodig voor zijn werkzaamheden, aldus de werkgever. Dit heeft de werknemer niet gedaan, waarop de werkgever de kosten voor het huren van een vervangende auto heeft ingehouden op het salaris. Werknemer vordert onder andere afgifte van zijn volledige personeelsdossier. Ook als het personeelsdossier door de werkgever niet geautomatiseerd wordt verwerkt, is de rechter van oordeel dat een personeelsdossier meerdere kenmerken bevat die zodanig met elkaar samenhangen dat al die gegevens naar de werknemer zijn te herleiden. Het personeelsdossier is in dat geval aan te merken als bestand in de zin van de AVG. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17940

Oprichters DM hebben onrechtmatig gehandeld door stelselmatig en substantieel gebruik te maken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie SD

Rechtbank Overijssel 11 jul 2018, IEF 17940; (SD tegen DM e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oprichters-dm-hebben-onrechtmatig-gehandeld-door-stelselmatig-en-substantieel-gebruik-te-maken-van

Ktr. Rechtbank Overijssel 11 juli 2018, IEF 17940 (SD tegen DM e.a.) Ongeoorloofde concurrentie. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie. SD heeft als doel de ontwikkeling, levering en onderhoud van software ten behoeve van outputmanagement, documentcreatie en documentbeheer. DM is opgericht door gedaagden en is 100% aandeelhouder van IN. IN biedt onder meer software aan en is concurrerend met de software van SD. Gedaagden zijn in het verleden werkzaam geweest bij SD. Ze worden verdacht van onrechtmatige concurrentie doordat ze tijdens hun dienstverband bij SD bedrijfsgeheimen naar hun privé mail hebben gestuurd en het afhandig maken van personeel en klanten van SD ter voorbereiding van de oprichting van een concurrerende onderneming (DM). SD vordert dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld en dat gedaagden hun administratie vertrekken. De wijze waarop gedaagden stelselmatig en substantieel gebruik hebben gemaakt van bedrijfsgebied van SD en de kennis en vertrouwelijke gegevens die zij hebben opgedaan tijdens hun dienstverband bij SD zorgt voor onzorgvuldigheid en is in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betamelijk is. De vorderingen worden toegewezen.

IEF 17939

Rectificatie afgewezen: Consumentenbond doet slechts feitelijke mededeling over werkwijze Belcentrale en geeft geen oordeel over de juistheid

Rechtbank Den Haag 4 sep 2018, IEF 17939; ECLI:NL:RBDHA:2018:10555 (Belcentrale tegen Consumentenbond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-afgewezen-consumentenbond-doet-slechts-feitelijke-mededeling-over-werkwijze-belcentrale

Vzr. Rechtbank Den Haag 4 september 2018, IEF17939; ECLI:NL:RBDHA:2018:10555 (Belcentrale tegen Consumentenbond) Rectificatie. Belcentrale houdt zich bezig met vaste telefonie voor de zakelijke markt. De Consumentenbond heeft een artikel gepubliceerd over vele klachten over Belcentrale. Belcentrale vordert dat het artikel verwijderd wordt. De Consumentenbond heeft een selectie van de klachten overgelegd aan de rechter waar in het artikel op wordt gedoeld. De selectie betreft ongeveer 90 meldingen over Belcentrale. In het artikel wordt slechts meegedeeld waar de klachten onder meer betrekking op hebben en niet dat Belcentrale zich schuldig maakt aan de genoemde werkwijzen. De vordering wordt afgewezen.