Overige

IEF 17886

Conclusie AG: Belang van geheimhouding door Syngenta minder zwaar dan recht op inzage

Hoge Raad 6 jul 2018, IEF 17886; ECLI:NL:PHR:2018:829 (Syngenta tegen verweerder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-belang-van-geheimhouding-door-syngenta-minder-zwaar-dan-recht-op-inzage

Conclusie AG HR 6 juli 2018, IEF 17886; ECLI:NL:PHR:2018:829 (Syngenta tegen verweerder) Syngenta houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en verkoop van diverse groenterassen. Zij laat de haar in eigendom toebehorende planten eerst opkweken op Plantenkwekerij A. Verweerster verzorgt uitsluitend groentegewassen die eigendom zijn van Syngenta, nadat Syngenta deze door een vervoerder van A naar verweerster heeft laten vervoeren. Er zijn besmettingen geconstateerd. Syngenta stelt dat bron van besmetting bij verweerder ligt en wil de overeenkomst opzeggen. Verweerder stelt dat bron van besmetting bij A ligt en verzoekt om inzage van de resultaten. Aan het verzoek heeft Syngenta niet voldaan. Verweerder heeft bij rechtbank verzocht om een voorlopig getuigenverhoor over wat is besproken tussen Syngenta en A. De rechtbank heeft bij een beschikking voorlopig geruigenverhoor gelast. Daartegen is Syngenta in hoger beroep gegaan. Het hof heeft de bestreden beschikking vernietigd en Syngenta veroordeeld om onder andere de onderzoeksverslagen te verstrekken. Syngenta heeft tegen deze beschikking cassatie ingediend. Het belang van geheimhouding van Syngenta weegt minder zwaar dan het belang van verweerder bij verstrekking van genoemde stukken. Er is dus geen sprake van gewichtige reden die zich tegen inzage verzet. Conclusie AG: cassatieberoep dient verworpen te worden.

 

IEF 17884

Rectificatie geen geschikt middel voor gedane uitingen over fraude door OTS

Rechtbank Amsterdam 25 mei 2018, IEF 17884; ECLI:NL:RBAMS:2018:5204 (Bovando tegen Oceanteam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-geen-geschikt-middel-voor-gedane-uitingen-over-fraude-door-ots

Vzr. Rechtbank Amsterdam 25 mei 2018, IEF 17884; ECLI:NL:RBAMS:2018:5204 (Bovando tegen OTS) Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Eiser was voormalig managing director bij OTS. KPMG was Emporos (nu Bovando) tegengekomen als contractspartij van OTS. Eiser is aandeelhouder en bestuurder bij Emporos. OTS heeft onderzoek laten verrichten door Hermes naar de achtergrond van de betalingen aan Emporos. OTS heeft op hun site een bericht geplaatst dat eiser fraude heeft gepleegd en heeft een mededeling gedaan aan klanten van wie op dat moment projecten liepen. Eiser vordert de gedane uitspraken van haar website te verwijderen en deze te rectificeren door plaatsing van een rectificatie op diezelfde website en toezending van een rectificatie aan derden die eerder een brief van OTS hebben ontvangen over fraude. Door rectificatie te vorderen zal de eiser weer in de belangstelling komen te staan terwijl de zaak nu juist aan het wegebben is. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17850

Ex-bestuurder van chocoladefabrikant noemt zich ten onrechte oprichter op LinkedIn

Rechtbank Midden-Nederland 13 jul 2018, IEF 17850; ECLI:NL:RBMNE:2018:3349 (Creative Cloud Company en Ligoon tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-bestuurder-van-chocoladefabrikant-noemt-zich-ten-onrechte-oprichter-op-linkedin

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2018, IEF 17850; ECLI:NL:RBMNE:2018:3349 (Ligoon en CCC tegen gedaagde) Auteursrecht. Concurrentiebeding. Communicatiebeding. Ligoon houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van chocoladetruffels. Ze zijn een samenwerking aangegeaan met Creative Cloud Company (CCC), zijnde medeaandeelhouder van Ligoon. In de vaststellingsovereenkomst is onder meer een concurrentie- en communicatiebeding opgenomen. Gedaagde was tot 2017 bestuurder van Ligoon. CCC stelt dat de gedaagde het concurrentiebeding heeft geschonden door het ontwikkelen en op de markt zetten van chocoladeproducten die vrijwel identiek zijn. Gedaagde zou tijdens een festival bonbons hebben geserveerd en daarmee actief zijn in de chocoladebranche. Dit is onvoldoende om aan te nemen dat hij activiteiten uit het het concurrentiebeding schendt. Het communicatiebeding is geschonden doordat gedaagde zich op LinkedIn en op zijn website als oprichter van Ligoon presenteert, LinkedIn en zijn website kunnen ook door derden worden gezien.

.

IEF 17851

Artikel over 'hack' bij Kaspersky rectificeren op de voorpagina van zaterdageditie De Telegraaf

Rechtbank Amsterdam 16 jul 2018, IEF 17851; ECLI:NL:RBAMS:2018:5033 (Kaspersky Lab tegen Telegraaf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-over-hack-bij-kaspersky-rectificeren-op-de-voorpagina-van-zaterdageditie-de-telegraaf
Telegraaf Kaspersky

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2018 IEF 17851; ECLI:NL:RBAMS:2018:5033 (Kaspersky Lab tegen De Telegraaf) Rectificatie. Kaspersky Lab is een in Utrecht gevestigd Russische securityleverancier. De Telegraaf heeft een artikel geplaatst waarin wordt gesteld dat een 'wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf' in Utrecht is gehackt via de bedrijfs-WiFi. Volgens Kaspersky Lab is, na eigen onderzoek, daar geen sprake van. Kaspersky vordert rectificatie. De vraag is of De Telegraaf onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kaspersky door publicatie in de Telegraaf van 3 februari 2018. De journalisten hebben niet controleerbaar gemaakt wat tegenover hen is verklaard terwijl dit gemakkelijk had gekund. Er is ook geen verder onderzoek geweest door de Journalisten. Rectificatie wordt bevolen op de homepage en op voorpagina van de eerstvolgende zaterdageditie van de papieren krant.

IEF 17847

Rectificatie artikel over directeur Directie Volksgezondheid

Antilliaanse Gerechten 12 jul 2018, IEF 17847; ECLI:NL:OGEAA:2018:440 (Eiser tegen Arubiano F.B. Production), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-artikel-over-directeur-directie-volksgezondheid

Vzr. Gerecht in Eerst Aanleg van Aruba 12 juli 2018, IEF 17847; ECLI:NL:OGEAA:2018:440 (Eiser tegen Arubiano F.B. Production) Rectificatie. Eiser is de directeur bij Directie Volksgezondheid (DVG). Arubiano F.B. Production publiceert een website genaamd earubianonews.com samen met een facebookpagina met dezelfde naam. Op 25 mei 2018 is er een artikel geplaatst over de eiser. Eiser laat per brief weten dat het artikel negatieve, ongefundeerde verwijten en feitelijk onjuistheden bevat. Hij vordert rectificatie te plaatsen op de website en facebookpagina. Er is geoordeeld dat het niet vast staat dat de feiten uit het artikel waar zijn, er geen deugdelijk onderzoek is verricht en onvoldoende inspanning is geleverd om de eiser een weerwoord te geven. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17554

Afbetaling lening weegt zwaarder dan uitstel van executie van pandrecht op IE-rechten

Rechtbank Oost-Brabant 7 mrt 2018, IEF 17554; ECLI:NL:RBOBR:2018:1127 (3XCO tegen Hobleko Groep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afbetaling-lening-weegt-zwaarder-dan-uitstel-van-executie-van-pandrecht-op-ie-rechten
App

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 maart 2018, IEF 17553; ECLI:NL:RBOBR:2018:1127 (3XCO tegen Hobleko Groep) Eisers willen de 'Ambassador App' op de markt brengen en zijn een lening aangegaan bij gedaagden. Als zekerheid voor de lening hebben eisers een pandrecht gevestigd op de IE-rechten van de app. Vanwege gebreken aan de app zijn eisers er niet in geslaagd de app te verkopen. Er is geen zicht op verbetering van de marktomstandigheden op korte termijn en eisers hebben tot op heden nog geen enkele betaling verricht aan gedaagden, ook geen rentetermijnen betaald. Eisers vorderen gedaagden te verbieden over te gaan tot uitwinning van het pandrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het belang van gedaagden bij afbetaling van de reeds vervallen rentetermijnen en van de door hen verstrekte geldlening zwaarder te wegen dan het belang van 3XCO bij uitstel van executie van het pandrecht. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17478

Door het laten geven van interviews handelde advocaat Buma/Stemra niet tuchtrechtelijk verwijtbaar

Overig 23 jan 2018, IEF 17478; zaak 17-1009/A/A (Buma/Stemra tegen verweerder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/door-het-laten-geven-van-interviews-handelde-advocaat-buma-stemra-niet-tuchtrechtelijk-verwijtbaar

Vz. Raad van Discipline Amsterdam 23 januari 2018, IEF 17478; zaak 17-1009/A/A (Buma/Stemra tegen verweerder) Tuchtrecht. Klagers waren respectievelijk CEO en counsel lid van de directie van Buma/Stemra. Verweerder staat Buma/Stemra bij als advocaat. Volgens klagers heeft verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door de nieuwe CEO in zijn aanwezigheid interviews te laten geven, waarin hij stelt dat de directie van Buma/Stemra zou hebben gerommeld met administratie, zou hebben gefaudeerd en strafbare feiten zou hebben gepleegd. Voldoende aannemelijk is gebleken dat er onregelmatigheden waren in de administratie van Buma/Stemra en dat Buma/Stemra als cliënte van verweerder een redelijk belang had om een actieve strategie te voeren ten aanzien van de publiciteit daarover. Het is niet gebleken dat verweerder in contacten met de pers klagers heeft aangewezen als personen die verwijtbare handelingen hebben verricht. Aldus is niet gebleken dat verweerder bij het verstrekken van informatie aan de pers de gerechtvaardigde belangen van klagers niet in acht heeft genomen, dat verweerder feitelijke gegevens aan de media heeft verstrekt waarvan hij had behoren te weten dat die onjuist zijn of dat verweerder zich onnodig grievend over klagers heeft uitgelaten. Ook kan niet worden vastgesteld dat verweerder misverstanden heeft gecreëerd over de hoedanigheid waarin hij is opgetreden.

IEF 17271

Politieke organisatie dient rectificatie te plaatsen wegens verwijten jegens radiostation

Rechtbank Den Haag 8 nov 2017, IEF 17271; ECLI:NL:RBDHA:2017:12864 (Feel Good Radio tegen Vereniging Onafhankelijk Rijswijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/politieke-organisatie-dient-rectificatie-te-plaatsen-wegens-verwijten-jegens-radiostation

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 november 2017, IEF 17271; IT&R 2406; ECLI:NL:RBDHA:2017:12864 (Feel Good Radio tegen Vereniging Onafhankelijk Rijswijk). Rectificatie. Feel Good Radio produceert radioprogramma’s voor de Stichting Omroep Rijswijk (SOR). De VOR is een politieke organisatie welke verschillende nieuwsberichten op haar website heeft geplaatst met betrekking tot Feel Good Radio. De VOR heeft onrechtmatig gehandeld jegens Feel Good Radio door het publiceren van de berichtgeving, nu deze feitelijke grondslag missen. De VOR zal voorts worden geboden een rectificatie te plaatsen.