IEF 18975

Uitlatingen in brief over school zijn onrechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 20 dec 2019, IEF 18975; ECLI:NL:RBMNE:2019:6201 (School tegen ouder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitlatingen-in-brief-over-school-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 20 december 2019, IEF 18975; ECLI:NL:RBMNE:2019:6201 (School tegen ouder) Eiser is een vrije school voor basisonderwijs, gedaagde is vader van drie kinderen, zijn jongste twee kinderen zitten op de school. Gedaagde heeft een brief gestuurd aan verschillende instanties, waarin hij zijn zorgen uit over de cultuur op de school. In geschil is of de uitlatingen van de ouder over de school in de brieven die hij naar verschillende instanties heeft gestuurd rechtmatig zijn. Er wordt geoordeeld dat het goed voorstelbaar is dat de ouder uit oprechte bezorgdheid voor zijn kinderen handelt, maar dat hij de grenzen van wat rechtmatig is voorbij gaat. Het staat de ouder vrij twijfels te hebben bij de resultaten van een onderzoek naar de gang van zaken op de school, maar hij moet zich onthouden van het uiten van zeer ernstige en ongegronde beschuldigingen. Mede gelet op de ruime kring van instanties naar wie de brief is gestuurd wordt geoordeeld dat de uitlatingen van de ouder onrechtmatig zijn.

IEF 18970

Aanmelden nog mogelijk voor IE-diner op 30 januari

De messen zijn geslepen, de tongen ook: vergeet u niet aan te melden voor het IE-diner komende donderdag! Daniël Haije, Berber Brouwer, Wouter Pors en Lionel Bently dragen voor uit eigen oeuvre, terwijl Bernt Hugenholtz de avond op geheel eigen wijze begeleidt.

Aanmelden is nog mogelijk, dus: wacht nog even met de stomerij en trek nog één keer je beste feestelijke outfit uit de kast voor de Kapel van Hotel Arena, om samen met vakgenoten het nieuwe jaar in te luiden! Let op: de plaatsen zijn beperkt.

IEF 18974

Publicatie rapport Jehovah's gemeente is rechtmatig

Rechtbank Midden-Nederland 23 jan 2020, IEF 18974; ECLI:NL:RBMNE:2020:227 (Jehovah’s gemeente tegen Universiteit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicatie-rapport-jehovah-s-gemeente-is-rechtmatig

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 23 januari 2020, IEF 18974; ECLI:NL:RBMNE:2020:227 (Jehovah’s gemeente tegen Universiteit) In geschil is of de publicaties van het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over de Jehovah’s gemeente onrechtmatig is of niet. In het rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar de manier waarop binnen de geloofsgemeenschap met meldingen van seksueel misbruik wordt omgegaan. Volgens de Jehova’s Getuigen is het rapport wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk. Hier wordt niet in mee gegaan. Juridisch gezien ligt de drempel voor een publicatieverbod hoog. Het belang dat met het rapport gediend wordt, weegt zwaarder dan de bezwaren van de Jehovah’s Getuigen, ook omdat die bezwaren voor een belangrijk deel onjuist zijn. Er wordt geoordeeld dat, na afweging van alle in de uitspraak genoemde feiten en omstandigheden, onvoldoende is komen vast te staan dat de Universiteit c.s. door publicatie van het rapport jegens de Jehovah’s gemeente c.s. onrechtmatig handelt. De eis van de Jehovah’s gemeente c.s. is daarom afgewezen.

IEF 18973

Perspublicaties over huurders deels onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 15 jan 2020, IEF 18973; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/perspublicaties-over-huurders-deels-onrechtmatig

Rechtbank Noord-Nederland 15 januari 2020, IEF 18973, IT 3024; ECLI:NL:RBNNE:2020:247 (Eisers tegen NDC Mediagroep) In deze zaak is in geschil of de betreffende perspublicaties onrechtmatig zijn en of rectificatie nodig is. Het wordt onrechtmatig geacht dat gedaagden in de publicatie op de website Sikkom.nl over de parkeerplekken stellen dat huurder regelmatig intimiderende en chanterende mailtjes krijgt en eiser 2 diezelfde huurder meermalen mailt dat hij van de huurder af wil omdat de andere bewoners van het pand klaar zijn met zijn gedrag. Hetzelfde geldt ten aanzien van de publicatie op de Facebookpagina van Sikkom over de parkeerplekken. Voor het overige acht de rechtbank geen (onderdelen) van de in deze zaak behandelde publicaties onrechtmatig.

IEF 18972

HR: klachten leiden niet tot vernietiging wodka-arrest

Hoge Raad 24 jan 2020, IEF 18972; ECLI:NL:HR:2020:112 (Spirits tegen FKP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-klachten-leiden-niet-tot-vernietiging-wodka-arrest

HR 24 januari 2020, IEF 18972; ECLI:NL:HR:2020:112 (Spirits tegen FKP) Cassatie. Vervolg op [IEF 13355]. Geschil tussen Russische staatsonderneming en private partij over wie rechthebbende is op Benelux-merken voor wodka. De klachten over het arrest van het hof zijn beoordeeld. Deze klachten kunnen niet leiden tot vernietiging van het arrest, zie ook de conclusie van de A-G [IEF 18727]. Spirits wordt zowel in het principale als in het incidentele beroep in het ongelijk gesteld. De zaak wordt afgedaan door de veroordeling in de proceskosten in de bestreden uitspraak te vernietigen en een bedrag toe te wijzen, het dubbele van het standaardtarief voor complexe zaken, € 80.000,--.

IEF 18971

Oppositie tegen inschrijving depot Castart ongegrond

BenGH 23 jan 2020, IEF 18971; (Les Castarts tegen GDS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-tegen-inschrijving-depot-castart-ongegrond

Benelux Gerechtshof 23 januari 2020, IEF 18971, IEFbe 3026; C 2019/3 (Les Castarts tegen GDS) GDS stelde oppositie in tegen de inschrijving van woord/beeldmerk Castart. Zij voerde aan dat het teken overeenstemt met haar oudere merk KARSTADT en betrekking heeft op waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor haar oudere merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwaring bestaat (artikel 2.3, sub b, BVIE). Het Bureau wees de oppositie (nr. 2013822) toe en besliste dat het Benelux depot met nummer 1362238 niet werd ingeschreven. Deze oppositie is ten onrechte toegewezen. Les Castart is nu het gelijk gesteld. De algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument achterlaten, is ondanks de beperkte overeenkomsten te verschillend. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.

IEF 18969

Zaans Medisch Centrum moet persbericht rectificeren

Rechtbank Noord-Holland 21 jan 2020, IEF 18969; ECLI:NL:RBNHO:2020:367 (ZMC tegen eiser), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zaans-medisch-centrum-moet-persbericht-rectificeren

Vrz. Rechtbank Noord-Holland 21 januari 2020, IEF 18969; LS&R 1776; ECLI:NL:RBNHO:2020:367 (ZMC tegen eiser) In september 2019 heeft het Zaans Medisch Centrum (ZMC) een persbericht geplaatst omtrent maatregelen tegen NDM-bacteriën in het ziekenhuis. Dit bericht was gebaseerd op een advies van een door het ziekenhuis ingesteld team van experts. De leverancier van het afvalverwerkingssysteem was het er op diverse punten inhoudelijk niet mee eens. Zij stelden dat het persbericht onterecht schade brengt aan hun reputatie en haar producten. Geoordeeld wordt dat het ziekenhuis onterecht de rol van het rioolstelsel in de problematiek niet benoemd. Ten aanzien van de mededelingen in het bericht omtrent het gebruik van gerecycled water en het gebruik van vermalers wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van onrechtmatige uitlatingen. ZMC wordt veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie. 

IEF 18968

Website taxibedrijf schendt auteursrechten op foto

Rechtbank Rotterdam 10 jan 2020, IEF 18968; ECLI:NL:RBROT:2020:123 (ANP tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/website-taxibedrijf-schendt-auteursrechten-op-foto

Rechtbank Rotterdam 10 januari 2020, IEF 18968; ECLI:NL:RBROT:2020:123 (ANP tegen X) ANP werkt samen met het Belgische Permission Machine. Zij zijn gespecialiseerd in het opsporen van misbruik van auteursrechtelijk beschermde foto’s. Gedaagde exploiteert een taxibedrijf. In 2017 hebben zij het beheer van hun website uitbesteed aan een design en hostingbedrijf. Op de website werd een foto van ANP en zonder naamsvermelding getoond. Hier hadden zij geen toestemming voor gekregen van ANP. Per e-mail informeert Permission Machine meermaals dat er sprake is van een inbreuk en dat er deze inbreuk te herstellen is door alsnog een licentie af te nemen. Gedaagde gaat niet op dit aanbod in. Gedaagde stelt dat niet van meet af aan duidelijk was dat Permission Machine gerechtvaardigd was om namens ANP te handelen en dat de kwestie daarom onnodig lang heeft gespeeld. Geoordeeld wordt dat dit verweer geen stand houdt. Voorafgaand aan de zitting was de situatie wel al reeds duidelijk, maar dit heeft niet tot betaling geleid. Ook het feit dat de bouw van de website was uitbesteed doet niet af aan de verantwoordelijkheid van gedaagde. Er is sprake van een onrechtmatige openbaarmaking van een auteursrechtelijk beschermd werk.

IEF 18967

Verkoop losse onderdelen kunstwerk door galerie onrechtmatig

Hof 's-Hertogenbosch 7 jan 2020, IEF 18967; ECLI:NL:GHSHE:2020:5 (Kunstenares tegen Priveekollektie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-losse-onderdelen-kunstwerk-door-galerie-onrechtmatig

Hof 's-Hertogenbosch 7 januari 2020, IEF 18967; ECLI:NL:GHSHE:2020:5 (Kunstenares tegen Priveekollektie) Appellante is kunstenares. Een van haar werken is de ‘Light Blub Chandelier’, bestaande uit lichtgevende geblazen hangende blubs en een armatuur. De Chandelier wordt op basis van een agentuurovereenkomst eind 2018 door galerie Priveekollektie tentoongesteld op een internationale designbeurs. Er ontstaat ruzie en de Chandelier wordt teruggestuurd. Later blijkt dat een aantal blubs ontbreekt. Deze blubs zijn zonder overleg verkocht als een kleinere Chandelier. Priveekollektie betoogt dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake is van schending van de persoonlijkheidsrechten van de kunstenares, maar maakt daarbij geen onderscheid tussen sub c (wijziging werk) en d (aantasting) van art. 25 lid 1 Aw. De losse onderdelen zouden eenvoudig na te bestellen zijn en tevens zou er geen auteursrecht rusten op de Chandelier. Er wordt geoordeeld dat zonder nadrukkelijke toestemming Priveekollektie geen kleinere Chandelier had mogen maken. Dat zij dit wel hebben gedaan maakt inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de kunstenares in de zin van art. 25 lid 1 sub c. Daarbij wordt ook opgemerkt dat, anders dan Priveekollektie betoogd, er wel degelijk auteursrechten rusten op het kunstwerk, overeenkomstig artikel 10 Aw. De originele (minimale) verkoopprijs van 125.000 dollar in overweging nemende, wordt er een totale schadevergoeding van 5000 euro toegewezen voor de 5 ontbrekende blubsper. Het eerdere vonnis wordt op enkele punten vernietigd en op andere punten bekrachtigd. 

IEF 18966

Verbod verdere verkoop plasmasnijders

Rechtbank Den Haag 13 dec 2019, IEF 18966; ECLI:NL:RBDHA:2019:13837 (Hypertherm tegen EU Trade Fair), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-verdere-verkoop-plasmasnijders

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 december 2019, IEF 18966; ECLI:NL:RBDHA:2019:13837 (Hypertherm tegen EU Trade Fair) Hypertherm heeft EU Trade Fair gedagvaard in kort geding om met onmiddellijke ingang het aanbieden en/of verhandelen van plasmasnijders met het Uniemerkteken POWERMAX en POWERMAXCOMBO te staken. Gedaagde is niet verschenen op de in de dagvaarding genoemde datum, zodat tegen gedaagde verstek wordt verleend. Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor en de vorderingen worden grotendeels toegewezen. EU Trade Fair zal onder meer het aanbieden van de machines moeten staken, bepaalde informatie aan Hypertherm verstrekken en haar klanten een rectificatie sturen met het verzoek de machines te retourneren. 

IEF 18964

Tussenarrest ProRail tegen Nonaf

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 dec 2019, IEF 18964; (ProRail tegen Nonaf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tussenarrest-prorail-tegen-nonaf

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019, IEF 18964; 200.255.416 & 200.256.418 (ProRail tegen Nonaf) Zie ook [IEF 18108] ProRail onderhoudt op de spoorinfrastructuur het Automatische Treinbeïnvloedingssysteem (ATB). Dit systeem zorgt ervoor dat een trein een pulserend elektrisch veld kan opvangen. Het ritme van de puls geeft aan welk snelheidsplafond ter plaatse van toepassing is, teneinde de trein waar nodig te laten afremmen. Vangt de trein geen signaal op, dan zal de snelheid worden teruggebracht naar de laagst mogelijke toegestane maximumsnelheid (40 km/uur). Op grote stalen spoorbruggen is het lastiger een voldoende sterk signaal te waarborgen. Maatregelen om dit verzwakte signaal tegen te gaan zijn kostbaar om aan te leggen.

IEF 18962

Aflevering van Opgelicht! over YourSafe mag uitgezonden

Rechtbank Amsterdam 7 jan 2020, IEF 18962; ECLI:NL:RBAMS:2020:163 (TV opgelicht), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aflevering-van-opgelicht-over-yoursafe-mag-uitgezonden

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 januari 2020, IEF 18962, IT 3017; ECLI:NL:RBAMS:2020:163 (TV opgelicht) Eisers vorderen een verbod op of een naar hun gestelde eisen aanpassing aan een uitzending van AVROTROS. Dit komt neer op preventieve censuur, wat verboden is volgens artikel 7 van de Grondwet en in strijd is met de vrijheid van meningsuiting in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Er mag slechts van deze bepalingen worden afgeweken indien er zodanige nadelige gevolgen aan de openbaarmaking zitten, dat deze een gevaar vormen voor de democratische samenleving en het noodzakelijk is dat wordt afgezien van openbaarmaking. Uit de besproken feiten is niet aannemelijk geworden dat de voorgenomen uitzending onrechtmatig zal zijn jegens eisers, zodat de vorderingen reeds op die grond stranden. Slechts de onderneming wordt genoemd in de uitzending en zal in haar reputatie worden geschaad. Hiervan wordt geacht dat dit het voorzienbare gevolg is van het eigen handelen, waardoor onvoldoende aanleiding is voor een zeer vergaande maatregel als het vooraf verbieden van een deel van de uitzending.

IEF 18961

Voeging Beneluxmerk procedures wordt toegewezen

Rechtbank Den Haag 20 nov 2019, IEF 18961; ECLI:NL:RBDHA:2019:12273 (V.O.F. tegen Meydanim), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voeging-beneluxmerk-procedures-wordt-toegewezen

Rechtbank Den Haag 20 november 2019, IEF 18961; ECLI:NL:RBDHA:2019:12273 (V.O.F. tegen Meydanim) Een V.O.F is houder van de Benelux beeld- en woordmerken MEYDAN. Zij vorderen dat horecaconcurent Meydanim het Benelux beeld- en woordmerk Meydan en/of Meydanim niet langer gebruikt. Meydanim is betrokken in twee zaken omtrent deze BX-merken (de hoofdzaak en een verzetzaak). Meydanim vordert dat deze zaken worden gevoegd. In de verzetszaak gaat het om de vraag of een voormalig vennoot van de V.O.F. gerechtigd is tot het gebruik van de BX-merken. De uitkomst van de verzetszaak is daardoor relevant voor de hoofdzaak tussen de V.O.F. en Meydanim. Voor het al dan niet voegen van de zaken is het volgende van belang.  

IEF 18963

Conclusie AG HvJ EU omtrent verhuur auto's met radio

HvJ EU 15 jan 2020, IEF 18963; ECLI:EU:C:2020:4http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-hvj-eu-omtrent-verhuur-auto-s-met-radio

Conclusie AG HvJ EU 15 januari 2020, IEF 18963, IEFbe 3025; ECLI:EU:C:2020:4 (Verhuur auto's met radio) Zie ook [IEF 18245]. Stim en Sami zijn Zweedse organisaties voor het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten. Fleetmanager Sweden AB en Nordisk Biluthyrning AB zijn Zweedse autoverhuurbedrijven. Laatsgenoemden verhuren voertuigen aan bedrijven, die op hun beurt de voertuigen weer verhuren aan particulieren. De voertuigen zijn uitgerust met een radio. Houdt de verhuur van auto’s die standaard zijn uitgerust met een radio in dat de verhuurder van die auto’s een gebruiker is die een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 respectievelijk een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 doet? De strekking van de conclusie is dat dit niet het geval is. Het Hof zal zich nu over de kwestie buigen. 

IEF 18960

NOVA HOLDING pleegt inbreuk op het merk van NOVAGRAAF

16 jan 2020, IEF 18960; (NOVA HOLDING tegen NOVAGRAAF), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nova-holding-pleegt-inbreuk-op-het-merk-van-novagraaf

Benelux-Gerechtshof 16 januari 2020, IEF 18960, IEFbe 3024; C 2018/9 (NOVA HOLDING tegen NOVAGRAAF) Tussen partijen is in geschil of het teken van NOVA HOLDING inbreuk maakt op het oudere merk van NOVAGRAAF. De uitspraak van Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer is in deze zaak bevestigd. Het gaat om de vraag of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan – waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn. Het verwarringsgevaar wordt beoordeeld aan de hand van een globale totaalindruk. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Er wordt geoordeeld dat in deze zaak sprake is van een reëel verwarringsgevaar, waardoor de eerdere uitspraak wordt vernietigd en NOVA HOLDING dus met haar teken inbreuk maakt op het oudere merk van NOVAGRAAF.

IEF 18959

Asperitas pleegt merkinbreuk in video's

Rechtbank Den Haag 17 jan 2020, IEF 18959; ECLI:NL:RBDHA:2020:31 (JuMatech tegen Asperitas), http://www.ie-forum.nl/artikelen/asperitas-pleegt-merkinbreuk-in-video-s

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 januari 2020, IEF 18959, IT 3015; ECLI:NL:RBDHA:2020:31 (JuMatech tegen Asperitas) JuMatech en Asperitas waren aandeelhouders in de voormalige jointventure Beehive, wiens doel het ontwikkelen en verkopen van vloeistofgekoelde mobiele datacentra bestemd voor blockchain en mining technologie was. Ten behoeve van deze samenwerking zijn in delen van video’s modules van JuMatech te zien, die op de website, Facebook-, Twitter- en/of LinkedIn-pagina’s van Asperitas beschikbaar zijn. De samenwerking is op een gegeven moment geheel beëindigd, waarna JuMatech stelt dat Asperitas door deze video’s inbreuk maakt op de merkenrechten van JuMatech. Tussen partijen is in geschil of Asperitas met de video’s gebruik maakt van het Bij-logo in het economisch verkeer voor waren en diensten.

IEF 18955

Verwijdering van berichten noodzakelijk ter bescherming goede naam

Rechtbank Noord-Holland 15 jan 2020, IEF 18955; ECLI:NL:RBNNE:2020:135 (Onrechtmatige publicatieberichten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verwijdering-van-berichten-noodzakelijk-ter-bescherming-goede-naam

Rechtbank Noord-Nederland 15 januari 2020, IEF 18955, IT 3011; ECLI:NL:RBNNE:2020:135 (Onrechtmatige publicatieberichten) Gedaagden hebben in publicatieberichten eisers beschuldigd van illegale namaak en piraterij. Op die manier maken gedaagden hun bezwaar tegen het gebruik van hun naam door eisers kenbaar, met als voorzienbaar (mogelijk) gevolg dat de reputatie van eisers ernstig wordt aangetast. Eisers hebben verwijdering van de publicatieberichten gevorderd. Er wordt geoordeeld dat verwijdering van de berichten in deze zaak noodzakelijk is ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen. De uitlatingen van gedaagden zijn immers onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. 

IEF 18957

Conclusie A-G in privacyzaken

HvJ EU 15 jan 2020, IEF 18957; (Privacy-zaken), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-privacyzaken

Conclusie A-G HvJ EU 15 januari 2020, IEF 18957; IT 3013; IEFbe 3023; ECLI:EU:C:2020:5, ECLI:EU:C:2020:6, ECLI:EU:C:2020:7 (Privacy-zaken) Er wordt ingegaan op vier verzoeken om een prejudiciële beslissing: C-623/17 (Privacy International); C-511/18 (La Quadrature du Net e.a.); C-512/18 (French Data Network e.a.); en C-520/18 (Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.). In deze zaken rijst de vraag of de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie van toepassing is op activiteiten die verband houden met de nationale veiligheid en de bestrijding van terrorisme. Er wordt geoordeeld dat de richtlijn inderdaad van toepassing is op dat gebied. De richtlijn sluit activiteiten uit die de overheid, met het oog op bescherming van de nationale veiligheid, zelf uitvoert, zonder de medewerking van particulieren te vereisen en zonder hun verplichtingen op te leggen met betrekking tot hun bedrijfsvoering.

IEF 18956

IE Symposium Zeist woensdag 11 maart

Het jaarlijkse IE Symposium van AIPPI wordt dit jaar gehouden op woensdag 11 maart in het Figi Hotel in Zeist.
In de ochtend zal er door diverse toonaangevende experts een overzicht worden gegeven van relevante ontwikkelingen binnen het octrooi-, merken- en auteursrecht. In de middag staan drie levendige debatten op het programma met als onderwerp de Bescherming van Design, FRAND en Confidentiality Club. Dit jaar wordt de Prof. Telderspenning uitgereikt. Deze penning wordt eenmaal per drie jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de beoefening van de intellectuele eigendom. En zoals ieder jaar zal de jury de winnaar van de VIE-prijs bekend maken.