IEF 18682

Merkinbreuk worst met salam-logo onvoldoende aannemelijk

Rechtbank Den Haag 30 aug 2019, IEF 18682; ECLI:NL:RBDHA:2019:9072 (Salam-logo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkinbreuk-worst-met-salam-logo-onvoldoende-aannemelijk

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 augustus 2019, IEF 18682; ECLI:NL:RBDHA:2019:9072 (Salam-logo) Uniemerkenrecht en auteursrecht. Eiser ontdekte in de zomer van 2018 dat in winkels in Catalonië worst met het SALAM-logo werd verkocht, terwijl hij met die winkels geen connectie had. Naast het SALAM-logo was er op de worst een sticker geplakt met een andere naam. Gedaagde maakt voldoende aannemelijk dat eiser wel al op de hoogte was van de verkoop. Spoedeisend belang kan niet worden aangenomen. Merkinbreuk wordt niet voldoende geconcretiseerd. Er wordt niet toegelicht waarom het merk en de door gedaagde gebruikte tekens overeenstemmen. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 18681

HvJ EU: bepaling 'perssnippets' is niet van toepassing zonder mededeling aan Commissie

HvJ EU 12 sep 2019, IEF 18681; ECLI:EU:C:2019:716 (VG Media tegen Google LLC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-bepaling-perssnippets-is-niet-van-toepassing-zonder-mededeling-aan-commissie

HvJ EU 12 september 2019, IEF 18681, IEFbe 2939; ECLI:EU:C:2019:716, (VG Media tegen Google LLC) VG Media is een Duitse beheermaatschappij voor auteursrechten. Google zou inbreuk hebben gemaakt op de naburige rechten van de leden, persuitgevers, door op haar zoekmachine en haar geautomatiseerde informatiesite "Google Nieuws" gebruik te maken van zogenoemde "perssnippets". Meer specifiek gaat het erom dat Google fragmenten of samenvattingen van persteksten online zet, zonder daarvoor een vergoeding te betalen. Dit zou in strijd zijn met een Duitse bepaling, strekkende tot de bescherming van persuitgevers, die op 1 augustus 2013 in werking is getreden. Het Landgericht Berlin vraagt antwoord op de volgende vragen: (i) is de bepaling in kwestie een "technisch voorschrift" in de zin van richtlijn 98/34 betreffende normen en technische voorschriften en zo ja, (ii) had het ontwerp van de bepaling aan de Commissie moeten worden voorgelegd, voorafgaande aan de inwerkingtreding van de bepaling in Duitsland?
Het feit dat de bepaling in kwestie een regel is brengt mee dat het gaat om een "technisch voorschrift" in de zin van de richtlijn betreffende normen en technische voorschriften. De bepaling strekt voornamelijk tot de bescherming van persuitgevers tegen inbreuken op het auteursrecht door online zoekmachines. Een dergelijke bescherming is alleen noodzakelijk tegen systematische aanvallen op de werken van online-uitgevers door dienstverleners van de informatiemaatschappij. Bijgevolg is de bepaling specifiek gericht op de diensten van de informatiemaatschappij. Het ontwerp van het technische voorschrift had voorafgaand aan de inwerkingtreding aan de Commissie moeten worden meegedeeld. Het ontbreken van deze mededeling heeft de niet-toepasselijkheid van de bepaling ten gevolge. Zie ook [IEF 18187] en [IEF 17053].

IEF 18680

HvJ EU: geen auteursrechtelijke bescherming modellen louter vanwege esthetisch effect

HvJ EU 12 sep 2019, IEF 18680; ECLI:EU:C:2019:721https://redactie-delex.netcon.nl/articles/add (Cofemel tegen G-Star Raw), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-geen-auteursrechtelijke-bescherming-modellen-louter-vanwege-esthetisch-effect

HvJ EU 12 september 2019, IEF 18680, IEFbe 2938; ECLI:EU:C:2019:721 (Cofemel tegen G-Star Raw) Bij de Supremo Tribunal de Justica in Portugal is een procedure gestart tussen Cofemel en G-Star naar aanleiding van G-Stars beschuldigingen dat Cofemel jeans, sweatshirts en T-shirts zou hebben geproduceerd en verkocht die namaak vormen op de eigen modellen van G-Star. Cofemel zou inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van G-Star. Auteursrechten overeenkomstig de richtlijn inzake het auteursrecht komen toe aan auteurs van "werken". Dit geeft de auteur het exclusieve recht om reproductie, mededeling aan het publiek en distributie toe te staan of te verbieden. Daarnaast bestaat voor modellen afzonderlijke bescherming, gebaseerd op de richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen en de verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Naar nationaal Portugees recht bestaat daarnaast nog de mogelijkheid om tekeningen en modellen auteursrechtelijk te beschermen, echter zonder aan te geven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze bescherming en de daaraan verbonden rechten te kunnen uitoefenen. De rechtsvraag die centraal staat, luidt: staat de richtlijn inzake het auteursrecht in de weg aan auteursrechtelijke bescherming van modellen naar Portugees auteursrecht op grond van het teweegbrengen van een specifiek esthetisch effect?
De vraag of een model kan worden aangemerkt als "werk" heeft niet te maken met het esthetisch effect dat al dan niet teweeg wordt gebracht. Om van een "werk" te kunnen spreken is vereist: (i) het voorwerp in kwestie is met voldoende nauwkeurigheid en objectiviteit identificeerbaar, en (ii) het voorwerp is een intellectuele schepping waardoor de keuzevrijheid en de persoonlijkheid van de auteur worden weergespiegeld. Geconcludeerd wordt dat een specifiek esthetisch effect dat door een model wordt teweeggebracht niet rechtvaardigt dat dergelijke modellen als "werken" worden aangemerkt. Zie ook [IEF 17471] en [IEF 18448].

IEF 18679

Gebruiksrecht handelsnaam Derma is niet exclusief

Rechtbank Limburg 2 sep 2019, IEF 18679; (Derma tegen Qill), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruiksrecht-handelsnaam-derma-is-niet-exclusief

Rechtbank Limburg 2 september 2019, IEF 18679; (Derma tegen Qill) Eiser heeft een onderneming met handelsnaam 'Huidkliniek Derma'. Verweerder Qill houdt zich bezig met schoonheidsverzorging en detailhandel via internet en heeft onder meer de volgende handelsnamen geregistreerd: TC Derma Roermond en Derma Huidkliniek Roermond. In 2017 moet eiseres wegens omstandigheden stoppen met het bedrijf. De inventaris verkoopt ze aan de verhuurder van de bedrijfsruimte, die op zijn beurt de invenatris doorverkoopt aan Qill. Eiseres vordert het gebruik van de handelsnaam DERMA in al haar uitingen te staken en gestaakt te houden. Dit omvat mede de uitingen op pand, bedrijfskleding en voertuigen. Ook vordert ze de handelsnaam aan te passen zodat er geen gelijkenis met de handelsnaam Derma meer bestaat. Alle vorderingen worden afgewezen. Het gebruiksrecht is niet exclusief zoals dat in het merkenrecht of het octrooirecht het geval is. De stelling van eiseres dat de handelsnaam haar eigendom is - zodat reeds daarom sprake is van een inbreuk op haar recht - is dus niet juist.

IEF 18677

Beperkte omvang schade door auteursrechtinbreuk foto

30 jan 2019, IEF 18677; ECLI:NL:RBZWB:2019:3997 (Jazzfoto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beperkte-omvang-schade-door-auteursrechtinbreuk-foto

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 januari 2019, IEF 18677; ECLI:NL:RBZWB:2019:3997 (Jazzfoto) Omvang schade als gevolg van auteursrechtinbreuk door publiceren foto. Eiser is ambtenaar van de Gemeente Amsterdam en heeft een eenmanszaak op het gebied van fotografie. Gedaagde is als zzp’er werkzaam als alfahulp en heeft een eenmanszaak waarin hij een jazzmagazine uitgeeft op internet. Gedaagde heeft zonder toestemming een foto van eiser in/op het jazzmagazine geplaatst. Eiser heeft het auteursrecht op de foto als maker van de foto. De foto heeft een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Bij de beoordeling van de omvang van de schade wordt betrokken dat de artiest zelf de foto als promotie gebruikte, het artikel in het jazzmagazine ter aankondiging van een concert van deze artiest diende en zowel de fotografie van eiser als het jazzmagazine van gedaagde nevenactiviteiten betreffen.

IEF 18676

Conclusie AG: distributierecht wordt niet uitgeput door levering van gedownloade e-books

HvJ EU 10 sep 2019, IEF 18676; ECLI:EU:C:2019:697 (NUV tegen Tom Kabinet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-distributierecht-wordt-niet-uitgeput-door-levering-van-gedownloade-e-books

Conclusie AG HvJ EU 10 september 2019, IEF 18676, IEFbe 2937;  ECLI:EU:C:2019:697 (NUV tegen Tom Kabinet) Auteursrecht. Beschikbaarstelling van e‑books op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd. Zie eerder [IEF 17593], [   IEF 16941] en [IEF 16945]. Antwoord op de vragen of het tegen betaling op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van een ebook al dan niet een distributiehandeling kan zijn in de zin van artikel 4(1) Auteursrechtrichtlijn. Of daarmee het distributierecht kan zijn uitgeput in de zin van artikel 4(2) is niet evident. De AG concludeert dat levering van e‑books door middel van online downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd niet onder het distributierecht valt.

IEF 18675

Prejudiciële vraag over gebruik radiofrequentie

HvJ EU 7 aug 2019, IEF 18675; (Vodafone España), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-over-gebruik-radiofrequentie-1

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanje) 7 augustus 2019, IEF 18675, IT&R 2858; C-443/19 (Vodafone España) Via MinBuza. Telecommunicatie. Vodafone España is een exploitant van telecommunicatiediensten. Over dit gebruik wordt op grond van een richtlijn een ‘spectrumbijdrage’ geheven door de bevoegde overheidsdienst. De Spaanse dienst Indirecte Belastingen en Milieubelastingen heeft naast deze spectrumbijdrage nog een algemene belasting geheven. Vodafone heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. Zij stelt zich op het standpunt dat deze aanvullende heffing een dubbele belastingheffing ten aanzien van de spectrumbijdrage inhoudt, wat in strijd is met artikel 13 van de richtlijn. Het is lidstaten verboden andere heffingen of vergoedingen op te leggen dan die waarin de richtlijn voorziet. Het provinciebestuur stelt dat van dubbele belastingheffing geen sprake is, omdat in de provinciale belastingwet een onderscheid geldt tussen ‘belasting’ en ‘bijdrage’. Het provinciebestuur stelt dat de artikelen 12 en 13 van de richtlijn geen beperkingen stellen aan de algemene bevoegdheid van de lidstaten om andere fiscale concepten toe te passen. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de lidstaten bovenop de in artikel 13 van de richtlijn zogeheten spectrumbijdrage, andere heffingen of vergoedingen mogen opleggen ten aanzien van hetzelfde recht van de exploitant van telecommunicatiediensten om particulier gebruik te maken van radiofrequenties.

IEF 18674

Publicaties over voormalig bestuurder GVB niet onrechtmatig

Hof Amsterdam 3 sep 2019, IEF 18674; ECLI:NL:GHAMS:2019:3221 (Bestuurder tegen GVB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/publicaties-over-voormalig-bestuurder-gvb-niet-onrechtmatig

Hof Amsterdam 3 september 2019, IEF 18674, IT 2857; ECLI:NL:GHAMS:2019:3221 (bestuurder tegen GVB) Publicaties over een persoon. Vennootschap. Naar aanleiding van krantenberichten over mogelijke misstanden bij het vennootschap GVB Holding heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de raad van commissarissen een rapport uitgebracht. De raad van commissarissen heeft conclusies uit dat rapport getrokken die mede betrekking hebben op een ex-bestuurder, en die conclusies gepubliceerd in een persbericht en later ook in een jaarverslag. Het hof oordeelt dat de vennootschap daarmee niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de ex-bestuurder.

IEF 18672

Gebruiksvergoeding foto's niet-professionele fotograaf

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 sep 2019, IEF 18672; ECLI:NL:GHARL:2019:7104http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruiksvergoeding-foto-s-niet-professionele-fotograaf

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 september 2019, IEF 18672; ECLI:NL:GHARL:2019:7104 (X tegen Drent) Auteursrecht. Appellante houdt zich bezig met design van websites en het maken van foto’s. Geïntimeerden zijn de vennoten van Drent Schilderwerken en Binnenhuis. Partijen hebben in 2013 gesproken over een samenwerking. Appellante heeft in die periode onder meer de Facebookpagina voor Drent opgezet en hiervoor interieur-/stylingfoto’s gemaakt met een niet-professioneel fototoestel. Deze foto's zijn zonder toestemming van de maakster op de website en Facebookpagina geplaatst/blijven staan. De rechtbank oordeelde op 30 augustus 2017 dat Drent er vanuit mocht gaan dat een stilzwijgende licentie tot het gebruik van de foto’s was toegekend. Hiertegen is appellante onder aanvoering van 10 grieven in hoger beroep gekomen. Het eerdere vonnis wordt vernietigd. Iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto’s van appellante wordt verboden. De tarieven van Stichting Foto Anoniem bieden in dit geval onvoldoende aanknopingspunten. Dit wordt compenseerd door een redelijke gebruiksvergoeding.

IEF 18673

Verbod achtergrondmuziek Color Hair

Rechtbank Den Haag 23 aug 2019, IEF 18673; ECLI:NL:RBDHA:2019:8724 (Buma tegen Color Hair), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-achtergrondmuziek-color-hair

Rechtbank Den Haag 23 augustus 2019, IEF 18673; ECLI:NL:RBDHA:2019:8724 (Buma tegen Color Hair) Auteursrecht. Naburige rechten. Buma is de enige collectieve organisatie in Nederland en beheert het auteursrechtelijk beschermde muziekrepertoire. Buma sluit tegen betaling licentiecontracten af met de openbaarmakers van muziekwerken. Color Hair voert een kappersbedrijf en exploiteert twee vestigingen. Buma heeft aan Color Hair een licentieovereenkomst aangeboden onder de voorwaarde dat Color Hair de factuur met betrekking tot een licentie voor achtergrondmuziek zou betalen. De factuur is onbetaald gebleven, waarna Buma haar relatiemanager opdracht heeft gegeven Color Hair te controleren op openbaarmaking van muziek als bedoeld in artikel 12 Aw en artikel 7 lid 1 WNR. Buma vordert onder meer Color Hair te verbieden om in haar bedrijfsruimten in het kader van de beroepsuitoefening of bedrijfsvoering enig muziekwerk behorende tot het Buma-repertoire ten gehore te brengen of openbaar te maken. De vorderingen worden toegewezen.

IEF 18671

Zonder tegenbewijs curator is Nordisk mede-auteursrechthebbende op tv-format

Rechtbank Amsterdam 14 aug 2019, IEF 18671; ECLI:NL:RBAMS:2019:6085 (Nordisk tegen curator), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zonder-tegenbewijs-curator-is-nordisk-mede-auteursrechthebbende-op-tv-format

Rechtbank Amsterdam 14 augustus 2019, IEF 18671; ECLI:NL:RBAMS:2019:6085 (Nordisk tegen curator) Artikel 4 Auteurswet. Nordisk is producent van een tv-format waarin helderzienden onopgeloste moordzaken oplossen. Een medewerker van Nordisk was voor een groot deel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het format (format 1). De medewerker heeft samen met een medewerker van TéVé gesproken over het geschikt maken van dit format voor de internationale markt. Dit leidde tot format 2, waarvoor door de medewerker van TéVé een document is geschreven, de ‘format bible'. TéVéPartners/TéVé Holland is later failliet gegaan. Gedaagde is de curator.
Nordisk stelt onder meer dat de auteursrechten op het format voor ten minste 50% -  toekomen aan Nordisk. En dat de curator inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten door zonder toestemming van Nordisk distributieovereenkomsten over exploitatie van het format aan te gaan met Banijay. Een handshake deal voor toekomstige projecten, betekent nog niet dat partijen zijn overeengekomen dat TéVé Partners/TéVé Holland het auteursrecht voor dit concrete format voor de helft zou overdragen aan Nordisk. Indien de curator slaagt in het leveren van tegenbewijs, zullen de vorderingen van Nordisk worden afgewezen.

IEF 18670

Financiële wijziging Column leidt tot uitgeklede film

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 aug 2019, IEF 18670; ECLI:NL:GHARL:2019:6748 (Source Investments tegen Column Projects), http://www.ie-forum.nl/artikelen/financi-le-wijziging-column-leidt-tot-uitgeklede-film

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 augustus 2019, IEF 18670; ECLI:NL:GHARL:2019:6748 (Source Investments tegen Column Projects) Overeenkomst. Film. Media. Vernietiging van vonnis in eerste aanleg. Partijen zijn in geschil over de ontbinding van een distributieovereenkomst voor de film Jacky en Oopjen. Distributeur Source kan gerechtvaardigd buitengerechtelijk ontbinden op grond van gebreken in de financiering. Column Projects vorderde in eerste aanleg met succes de betaling van de eerste termijn van de door de distributeur te betalen minimum guarantee. De voorzieningenrechter oordeelde dat de ontbinding door Source niet rechtsgeldig was, omdat sprake zou zijn geweest van schuldeiserverzuim. Het gerechtshof oordeelt dat ontbinding juist in de rede lag, omdat de financiering niet tijdig was gerealiseerd en dit een reden vormt voor ontbinding. Er is geen sprake van schuldeisersverzuim door niet in overleg te gaan over een door Column Projects gewijzigde financiering. Column Projects heeft ook verzuimd om een dergelijk overleg te initiëren. De zonder toestemming door Column gewijzigde financiering zou leiden tot een uitgeklede film op het vlak van figuratie, speciale effecten en de hoofdrolspelers. Source heeft deze voor haar onacceptabele wijzigingen ten grondslag gelegd aan de ontbinding. Dat dit gebeurde na het uitspreken van de buitenrechtelijke ontbinding is niet relevant gezien de rechtspraak (HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8350). Column Projects wordt veroordeeld de reeds ontvangen minimum guarantee terug te betalen.

IEF 18668

Annum Ahmad nieuwe medewerker Turnstone

Per 9 september 2019 is (mw. mr.) Annum Ahmad als juridisch medewerker bij Turnstone in dienst getreden. Annum is aan de VU afgestudeerd met als afstudeerrichting Internet, Intellectuele Eigendom en ICT en heeft daarna werkervaring opgedaan bij React, I.E.-uitgeverij DeLex en United Trademark & Patent Services in Dubai. Annum spreekt vloeiend Engels, Nederlands en Hindi.

IEF 18667

Aanvraag tot inschrijving Benelux-merk Beauty Award te kwader trouw

Rechtbank Den Haag 24 jul 2019, IEF 18667; (Riberg tegen BTP), http://www.ie-forum.nl/artikelen/aanvraag-tot-inschrijving-benelux-merk-beauty-award-te-kwader-trouw

Rechtbank Den Haag 24 juli 2019, IEF 18667 ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (Riberg tegen BTP) Intellectueel Eigendom. Riberg staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die vakbladen uitgeven. BTP is een belangenvereniging gericht op de schoonheidsbranche. Het geschil betreft Benelux-merk Beauty Award, een logo, een handelsnaam en een domeinnaam na het faillissement van één van twee partijen die het logo, de handelsnaam en de domeinnaam samen gebruikten. Logo en domeinnaam zijn geen vermogensbestanddelen die in de faillissementsboedel vallen. Het aandeel van failliet in de handelsnaam valt wel in de faillissementsboedel. Bij gebreke van de in dit geval contractueel vereiste toestemming van de gewezen samenwerkingspartner voor verkoop ervan, ontbrak een geldige titel voor overdracht ervan in het kader van de doorstart van de failliet. Aanvraag tot inschrijving van het Benelux-merk Beauty Award door niet-failliete samenwerkingspartner na het faillissement is te kwader trouw gedaan, omdat het de aanvrager op grond van de nog geldende contractuele bepalingen met de failliet niet vrijstond die aanvraag eigenmachtig in eigen naam te doen.

IEF 18666

Monster Energy moet lijst van ontvangers brief verschaffen

Rechtbank Gelderland 5 sep 2019, IEF 18666; (VPX en Bang tegen Monster Energy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/monster-energy-moet-lijst-van-ontvangers-brief-verschaffen

Rechtbank Gelderland 5 september 2019, IEF 18666, RB 3340 (VPX en Bang tegen Monster Energy) Het Amerikaanse bedrijf VPX en haar Nederlandse dochter Bang zijn producenten van energiedrank en brengen deze op de markt onder het merk BANG. Monster Energie is een in Ierland gevestigde producent van energiedrank. Monster stuurde een brief aan afnemers van energiedrank over een eerder gewezen vonnis [IEF 18450]. VPX en Bang vorderen onder meer rectificatie van de verzonden brief. Daartoe bestaat geen aanleiding. Niet te verwachten valt dat rectificatie van een brief, die meer dan drie maanden geleden werd verstuurd, nog tot herstel van eventuele schade zal bijdragen. Gezien het (gedeeltelijk) onrechtmatige karakter van de brief wordt Monster Energy veroordeeld een lijst aan Bang te verschaffen van alle (rechts)personen aan wie de brief is verstuurd.

IEF 18665

Nadere verpakkingseisen Cubaanse sigaren rechtmatig

24 jul 2019, IEF 18665; ECLI:NL:RBDHA:2019:8534 (Cubacigar tegen de Staat), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nadere-verpakkingseisen-cubaanse-sigaren-rechtmatig

Rechtbank Den Haag 24 juli 2019, IEF 18665, RB 3339, LS&R 1730; ECLI:NL:RBDHA:2019:8534 (Cubacigar tegen de Staat) Overheidsaansprakelijkheid. Cubacigar is de distributeur in de Benelux van handgemaakte Cubaanse sigaren. Het geschil betreft de rechtmatigheid van nadere verpakkingseisen voor sigaren op de Nederlandse markt. De nadere verpakkingseisen in de Tabaks- en rookwarenregeling zijn naar het oordeel van de rechtbank niet in strijd met de Tabaksproductenrichtlijn en het recht betreffende het vrije verkeer van goederen. De verpakkingseisen zijn gerechtvaardigd uit het oogpunt van de volksgezondheid en ook aan de eisen van het evenredigheidsbeginsel is voldaan. De vorderingen van Cubacigar worden afgewezen.

IEF 18664

Jong IE-borrel 12 september in Amsterdam

Ha mede Jong IE’er,

Volgende week, donderdag 12 september, is de volgende Jong IE borrel. We hebben hard gezocht naar een leuke locatie en om alvast een beetje op het weekend vooruit te lopen, hebben we voor Café Vrijdag gekozen!

Wie? Alle zich jong voelende IE’ers
Wat? Een borrel met ijskoud bier op de tap, met een beetje geluk vind je ons op het terras
Waar? Café Vrijdag, Amsteldijk 137, Amsterdam
Wanneer? Donderdag 12 september vanaf 18:00 uur

Wanneer is de volgende borrel? Donderdag 12 december

Vergeet ook niet om, zoals altijd, EUR 20 contant mee te nemen en direct aan Menno te geven. Vooraf aanmelden is niet nodig, mag natuurlijk wel.
Wil je dit bericht ook in je mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar rm@hoogenhaak.nl

Groet en tot dan,

Menno Kroon
Simone Poot
Pien Haase
Mathijs Peijnenburg

IEF 18663

Inbreuk merkenrecht door nieuw te introduceren bed op vakbeurs

Rechtbank Midden-Nederland 27 aug 2019, IEF 18663; (Timeless Reborn), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-merkenrecht-door-nieuw-te-introduceren-bed-op-vakbeurs

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 27 augustus 2019, IEF 18663 (Timeless Reborn) Beschikking. Bevel op grond van artikel 1019e Rv tot het staken en gestaakt houden van een (dreigende) inbreuk op de merkenrechten van verzoekers, het introduceren van de TIMELESS Reborn op de vakbeurs te Baarn. Recor en A. maken inbreuk op de excusieve merkrechten van B. met betrekking tot het merk TIMELESS voor boxsprings en matrassen en het merk COMBISPRING voor matrassen, door zonder toestemming gebruik te maken van de aanduidingen TIMELESS en COMBISPRING voor een nieuw te introduceren bed van Recor.

IEF 18662

CvB: te veel koeien in commercial Milka

RCC 3 sep 2019, IEF 18662; (Milka Melkchocolade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvb-te-veel-koeien-in-commercial-milka

CvB RCC 3 september 2019, IEF 18662, RB 3338; Dossiernr: 2019/00392 (Milka Melkchocolade) Televisiecommercial. Reclame-uiting. Misleidende reclame. De klacht betreft een televisiecommercial voor Milka melkchocolade in de vorm van een animatiefilmpje. De beelden worden begeleid door een voice-over die zegt: “Alle melk in Milka chocolade komt van boerderijen met hooguit 60 koeien. De klacht houdt in dat het genoemde aantal van maximaal 60 koeien te laag is, nu Milka een groot merk is, dat actief is in meer dan 40 landen over de wereld en de kalfjes van de koeien niet mee worden geteld. Het CvB bevestigt de gegrondverklaring van de Commissie wat betreft de klacht over de televisiecommercial en het aantal koeien. Er wordt een onjuist aantal genoemd. Het gedeelte van de klacht over de zinsnede “teder geproduceerde melk” is afgewezen. Ook hier gaat het College in mee.

IEF 18661

CvB: afwijzing klacht uiting Nutrilon Opvolgmelk

RCC 3 sep 2019, IEF 18661; (Nutricia Opvolgmelk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cvb-afwijzing-klacht-uiting-nutrilon-opvolgmelk

CvB RCC 3 september 2019, RB 3337, IEF 18661; Dossiernr: 2019/00261/A (Nutrilon Opvolgmelk) Televisiereclame. Uitingen. De klacht houdt in dat de mededeling “Voor de overgang van borstvoeding naar flesvoeding” ten onrechte suggereert dat men op een bepaald punt altijd overgaat naar flesvoeding. Hierdoor krijgt men het idee dat het vanzelfsprekend is om over te stappen op flesvoeding en wordt het geven van borstvoeding als gevolg daarvan ontmoedigd. De Commissie wees de klacht af. Het CvB bevestigt de bestreden beslissing.