IEF 377

gijzeling van werken

"Gijzelen van computerbestanden is de nieuwste trend. Associated Press maakt melding van een nieuwe bedreiging via internet: afpersing door computerbestanden van een slachtoffer 'in gijzeling' te nemen. Minstens één Amerikaans bedrijf zou al slachtoffer van zo'n opzetje zijn geworden.

De afperser slaagde erin zijn slachtoffer te verlokken om naar een speciaal geprepareerde website te gaan, en wist vervolgens gebruik te maken van een lek in de browser van zijn slachtoffer om een programma te installeren dat een vijftiental bestandstypes versleutelde. Ook liet het programma een bericht achter met de mededeling dat de bestanden versleuteld waren, en dat de sleutel via een bepaald e-mailadres gekocht kon worden"(bron: automatiseringsgids.nl.)

Volstaat het oude IE recht om adequaat te reageren op deze trend? Kunnen deze gijzelnemers met persoonlijkheidsrechten, illegale verminking van werken, geschriftenbescherming, ongeoorloofde bewerking e.d. afdoende worden aangepakt? Of is het tijd om de figuur van "gijzeling van werken" op te nemen in het auteursrecht? Spannende tijden.

IEF 376

De oren gewassen

Voorzieningenrechter Rb. 's-Gravenhage, 24-05-05, Rolnr. KG05/379 (Reckitt Benckiser/Action Non Food). Een fraai staaltje van slordig procederen.

Reckitt Benckiser, producent van onder meer Vanish reinigingsproducten, vordert in kort geding een inbreukverbod tegen Action Non Food B.V. Volgens Benckiser maken de schoonmaakproducten van Action Non Food inbreuk haar merk-, model,- en auteursrecht en handelt Action Non Food ook nog eens onrechtmatig tegenover Benckiser.

De rechter wijst de vorderingen van Benckiser op weinig zachtzinninge wijze af.

Alvorens op het IE-recht wordt ingegaan, geeft de rechter een procesrechtelijk lesje:

"5. Eiseressen hebben ter terechtzitting te kennen gegeven hun vordering te willen"uitbreiden" met een verbod tot het verhandelen van andere, nader omschreven producten. Verder wensen eiseressen nog een niet eerder genoemde merkaanvrage aan hun vordering ten grondslag te leggen.

6. Deze "uitbreiding" van de eis is uiteraard een vermeerdering van eis. Tegen een dergelijke eisvermeerdering maakt gedaagde terecht bezwaar."

De Voorzieningenrechter krijgt de smaak te pakken en verwerpt een beroep op het merkenrecht. Hoewel Benckiser 10 verschillende beeldmerken en 32 verschillende modelregistraties heeft overgelegd, is zij kennelijk vergeten erbij te vermelden aan wie al die registratie toebehoren, op welke zij zich beroept, en dit toe te lichten. De rechter wijst de op het model- en merkrecht gestoelde vordering af.

Ook het auteursrecht biedt Benckiser geen soelaas.

Voorzover haar verpakkingen al worden gezien als nieuwe en oorspronkelijke werken, komen de verpakkingen van Action Non Food daar slechts mee overeen voor wat betreft de paarse kleur. Dit is, gelet op de verschillen in onder meer de etiketten van de betreffende producten, te weinig om auteursrechtinbreuk aan te nemen.

De rechter oordeelt tenslotte dat Action Non Food voor wat betreft de verpakkingen van de vlekkenverwijderaars op onrechtmatige wijze heeft aangehaakt bij het ontwerp van de Vanish reinigingsproducten van Benckiser. Aangezien de onrechtmatige verpakkingen echter al geruime tijd van de markt zijn, wordt ook de laatste vorderingn van Benckiser afgewezen.

Lees vonnis

IEF 375

Aanhakende reclame

In het kader van de aanhakende reclame bericht villamedia.nl dat TV Gelderland de actie "Zet hem op 9" is begonnen om de regionale omroep op voorkeuzetoets 9 te krijgen. TV Gelderland plaats daartoe in de rechterbovenhoek in beeld een 9 en roept in een spotje kijkers op om "in één moeite door" Tien en TV Gelderland een goede plaats op de afstandsbediening te geven.

IEF 374

zes traditionele uitgangspunten

'Collectieve beheersorganisaties zouden samen moeten gaan werken aan de inrichting van één digitaal loket', zo gaf Minister Donner gisteren aan in zijn speech tijdens de bijeenkomst 'Auteursrecht in beweging' in de Schouwburg te Amstelveen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de Jaarvergadering van Buma/Stemra.

Donner onderstreepte in zijn speech het belang van de oprichting van een internetpagina, waar bedrijven onder opgave van hun gegevens en gebruik kunnen nagaan hoeveel geld ze op jaarbasis kwijt zijn aan bijvoorbeeld audiovisuele rechten bij de keuze voor een bepaald exploitatiemodel.

De minister stipte daarnaast aan dat het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse auteursrechtsector groot is. "Recente schattingen spreken over een aandeel van ruim 5% in het bruto-nationaal product, met een geschatte werkgelegenheid voor 350.000 mensen. Deze grote belangen vergen uiteraard een evenwichtig beleid. Het Nederlandse auteursrechtbeleid berust op zes traditionele uitgangspunten:

-een voorkeur voor zelfregulering;
-private uitoefening van rechten;
-civielrechtelijke handhaving als vertrekpunt, strafrechtelijke handhaving als sluitstuk;
-het bewaren van evenwicht tussen de verschillende betrokken belangen;
-de beperking van administratieve lasten;
-een voorkeur voor mondiale boven regionale, voor Europese boven nationale oplossingen.

Donner sloot zijn speech af met de mededeling dat er gewerkt wordt aan een wetswijziging die de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht verder moet versterken. Daarmee kunnen rechthebbenden straks efficiënter en slagvaardiger optreden tegen piraterij. Lees speech. Lees hier het perbericht van BumaStemra

IEF 373

Birkenstock tegen birkenstock

Christian Birkenstock, eigenaar van het gelijknamige  en steeds hipper wordende sandalenmerk, komt maar niet van zijn vrouw af. Direct na de echtscheiding, twee jaar geleden, is ex-vrouw Susanne Papenbrock een eigen sandalenlijn begonnen die ze in reclames aanprijst onder de naam van Birkenstock. Christian Birckenstock  vindt dat probeert mee te liften op zijn succes en om daar een eind aan te maken heeft hij een rechtszaak tegen haar aangespannen. De twist wordt door sommige Duitse kranten al omschreven als ,,Dallas aan de Rijn''.


De sandalen van  Susanne Birkenstock dragen het merk Beautystep en zouden als twee druppels water lijken op de echte Birkenstocks en in advertenties werd ook net iets te nadrukkelijk de bedrijfsnaam Susanne Birkenstock International genoemd. De sandalen blijken een succes. Er zijn inmiddels zo'n 40.000 paar van verkocht in Duitsland, Oostenrijk en Zwisterland.
 
Drie maanden geleden heeft de rechter in Keulenbepaald dat Susanne Birkenstock haar sandalen mag blijven verkopen, mits ze haar naam niet al te prominent vermeldt. Haar bedrijf is inmiddels omgedoopt in SB International. De reclames vermelden in kleine letters: ,,ontworpen door Susanne Birkenstock''. Binnenkort wil ze haar bedrijf uitbreiden naar Amerika, na Duitsland de belangrijkste afzetmarkt voor de echte Birkenstocks

IEF 372

Het einde van de copy-protected CD's in Zweden?

De Zweedse Minister van Justitie, Thomas Bodström, heeft de platenmaatschappijen verzocht om te stoppen met het aanbrengen van voorzieningen waardoor cd's niet meer gekopieerd kunnen worden. Hij is van mening dat het voor gebruikers mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld een extra kopie van een cd te maken die dan in de auto gebruikt kan worden:

"When the copyright is strengthened, it is extra important that this doesn't reduce the options to to copy legal material for private use, through the copyright owners "locking" material with copy blocking".

Enige tijd vorrafgaande aan deze mededeling van de Minister, is in Zweden een wetsvoorstel ingediend dat het downloaden en sharen van muziek aan banden zal leggen. Het Zweedse Parlement zal op 25 mei stemmen over het wetsvoorstel.

IEF 371

Ondertussen in Iran

The head of Iran’s National Carpet Center stated: “There has been a request presented to the Minister of Commerce in order to stop worldwide design and color imitation of Iran’s rugs and carpets in general and exported ones in particular.”

IEF 370

Fiat Lux (2)

In aanvulling op eerdere berichtgeving over gezondheidsclaims en merken: Een meerderheid van het Europees Parlement dreigt komende donderdag te stemmen tegen de voorgestelde strengere regelgeving voor aanduidingen als Light en andere gezondheidsclaims op voedingsmiddelen. Tijdens een voorbereidende stemming keurde een meerderheid van het Europarlement het verbod af. Veel parlementariërs vrezen dat kleine bedrijven de dupe worden omdat het te duur is om al hun producten wetenschappelijk te laten onderzoeken.

 

IEF 369

Talpa.nl ook naar Talpa?

In de rubriek 'John De Mols Merkenhoekje': www.talpa.nl  is nog iet in handen is John de Mol's Talpa. Marco van Bergen van internetbedrijf Babeln verklaart bij Communicatienieuws: Talpa.nl bestaat al 5 jaar. Wij hebben ook de naam Mol in de familie en talpa is latijn voor mol. We zijn inmiddels in onderhandeling met Talpa over verkoop, maar De Mol moet er wel veel geld voor op tafel leggen. Sinds het Talpa van John de Mol veel in het nieuws is, is het bezoek aan Talpa.nl meer dan verdubbeld.

IEF 368

Uitspraak op 2 juni

Afgelopen vrijdag diende het  mediagenieke kort geding tussen TV10 en Tien bij de rechtbank in Utrecht.  Op verzoek van Talpa was het geding een week vervroegd. Talpa, dat zoals bekend in april de nieuwe zendernaam Tien bekendmaakte, was door SBS voor de rechter gedaagd. SBS eist dat Talpa ieder gebruik van de naam Tien onmiddellijk stopt, omdat deze naam verwarring zou scheppen met zijn eigen merk en handelsnaam TV10.

Advocaat Dirk Visser (KMVS) van Talpa stelde echter dat SBS het op het merk TV 10 heeft laten verlopen en dat de 'wanhopige reanimatie' een maand geleden te kwader trouw was. Visser stelde dat TV 10 ruim zes jaar geleden het laatste televisieprogramma uitzond, er geen normaal gebruik meer is gemaakt van het merk TV10. Ook stelde Visser dat via het merkenrecht geen cijfers kunnen worden gemnonopoliseerd die naar voorkeurszenders verwijzen. Een vreedzame coëxistentie tussen Tien en TV10 (maar ook Talpa's Radio 10 Gold) zou daarom heel goed mogelijk zijn. 

Volgens de advocaat van SBS, Joris van Manen (DBBW), is van kwade trouw echter geen sprake en worden merk en handelsnaam gewoon gebruikt. Zo verzorgt TV10 bijvoorbeeld de nachtuitzendingen op dezelfde zender waarop overdag Veronica uitzendt. SBS was daarnaast al enige tijd van plan om onder de naam TV10 een digitaal shownieuwskanaal te starten. Talpa zou de diverse Tien-merken (o.a. TV=TIEN, TIEN=TV,) te kwader trouw hebben gedeponeerd. Temeer omdat verschillende oud-medewerkers van SBS die nu bij Talpa werken, op de hoogte zijn van het bestaan van het oorspronkelijke TV10.

Volgens  Van Manen was de loterij waarmee Talpa de kijker heeft laten beslissen over de nieuwe naam bovendien een grote farce. ,,Die naam was al lang bekend en bovendien werkt Talpa bij het opzetten van het nieuwe station met een reservenaam,'' De uitspraak is op 2 juni.

IEF 367

Bier met ballen

Niet alleen hebben we deze dagen te maken met een bedreigd wit zwijntje, ook de Jupiler stier wordt met uitsterven bedreigd. Inbev, het vroegere Interbrew, brouwer van Jupiler, heeft onlangs de veertig jaar oude stier, dat het logo kenmerkte, vervangen door een os. 'Gecastreerd', volgens kritische bierconsumenten in België. Zij zijn zo verontwaardigd dat een online handtekeningenactie om het oude logo weer te gaan voeren, reeds 8000 handtekeningen heeft opgeleverd.

Inbev overweegt echter niet de os weer voor de stier in te ruilen. "In elk geval op dit moment niet", aldus de woordvoerdster van Inbev. Bron: AD.

(Afgebeeld is het 'oude' beeldmerk)

IEF 366

Reclame voor EU-grondwet?

In een wanhopige poging het aantal JA-stemmers voor het EU-grondwet referendum wat op te krikken, gaat de VVD vanaf morgen een reclamespot uitzenden waarin gedreigd wordt met een nieuwe holocaust, Srebrenica en aanslagen zoals in Madrid, indien de EU-grondwet niet aangenomen wordt.

Te verwachten is dat de spot tot behoorlijk wat protesten zal leiden bij de Reclame Code Commissie. Geenstijl heeft inmiddels al een actie in voorbereiding.

Wellicht had de VVD beter de Hand van God in de campagne kunnen inzetten, bijv. om NEE-stemmers om hun oren te slaan, want een verwijzing naar De Hand is eerder wel toegestaan.

Update: De VVD heeft een streep gezet door een reclamespotje waarin europarlementsleden van de partij de Europese grondwet aanprijzen met een verwijzing naar de holocaust. VVD-leider in het europarlement Maaten zegt dat hij daartoe besloten heeft na overleg vrijdagmiddag met het partijbureau in Nederland

IEF 365

Moderne communist

Oratie Hoogleraar Kamperman Sanders (Maastricht): “The Development Agenda For Intellectual Property. Rational Humane Policy or “modern-day communism”?

Bescherming van Intellectueel Eigendom wordt in het Westen - de Verenigde Staten voorop –gezien als dé garantie voor succesvolle innovatie en bloeiende economische ontwikkeling. Dat blijkt niet altijd zo te zijn, zo bewijzen de groeicijfers van landen met een relatief laag beschermingsniveau. Belangrijker nog is de constatering dat een hoog beschermingsniveau nadelig is voor ontwikkelingslanden.Om die reden is een aantal jaren geleden een beweging ingezet om te komen tot een flexibeler beschermingsniveau, al naar gelang de situatie waarin een land zich bevindt dat beschermde informatie wil gebruiken.

Tegelijkertijd is er onder aanvoering van de Verenigde Staten een tegenbeweging ingezet met Bill Gates als een van de belangrijkste woordvoerders. “Intellectual property is the incentive system for the products of the future.” Wie van dat systeem van bescherming af wil is een communist-nieuwe-stijl, zo verklaarde Gates in een interview begin dit jaar.

In bilaterale handels- en kredietovereenkomsten verplichten de Verenigde Staten de ontwikkelingslanden in toenemende mate om een hoog niveau van bescherming van het Intellectueel Eigendom in te voeren. Dr.mr. Anselm Kamperman Sanders is geen voorstander van deze Amerikaanse aanpak.Hij pleit voor een verdergaande flexibilisering waarbij nog beter gebruik wordt gemaakt van de instrumenten die er nu al zijn om het Intellectueel Eigendom te beschermen. Lees persbericht.

IEF 364

Kansspelaanduiding

Het naar elkaar toegroeien van speelhallen en Holland Casino is een ongewenste ontwikkeling. Om verwarring te voorkomen moet er een duidelijker onderscheid komen. Wettelijk moet daarom vastgelegd worden dat de term casino alleen gebruikt kan worden door vestigingen van Holland Casino. Dit schrijft minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer in de beleidsbrief speelautomaten. Uit het Persbericht van Justitie kan niet worden opgemaakt aan welke vorm van wettelijke bescherming de minister denkt. Het Benelux-merkenregister telt 72 inschrijvingen met het woord 'casino'

IEF 363

Een verschrikkelijke financiële en juridische dreiging

Webwereld bericht dat de Financial Times meldt dat de de Fransman Michel Rocard, voormalig premier van Frankrijk en nu de Europarlementariër die de behandeling van de richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen moet voorbereiden, de tekst van deze richtlijn flink wil aanpassen. Rocard zou een verklaard tegenstander zijn van software-octrooien. In een interview in de Franse krant Libération in juli 2003 noemde Rocard zichzelf al een aanhanger van 'free software.' "De octrooieerbaarheid van software zal waarschijnlijk een verschrikkelijke financiële en juridische dreiging veroorzaken, met alle nadelige gevolgen voor softwaremakers van dien."

Volgens de geruchten is Rocard´s standpunt juist de reden dat het Europees parlement hem naar voren heeft geschoven. In juli is de volgende plenaire stemming over de amendementen.

IEF 362

Woonde Madonna ooit in Moeskroen?

De Morgen bericht dat de  Italiaanse Belg Salvatore Acquaviva meent dat de eerste vier maten van Madonna´s hit 'Frozen' van de cd 'Ray of Light' (1998) zijn ontleend aan zijn eigen compositie 'Ma Vie Fout Le Camp' (Mijn leven stelt niets voor) uit 1993. Muziekuitgever MP Music heeft op beschuldiging van plagiaat een kort geding aangespannen tegen de platenlabels Sony, Warner en EMI. De advocaten van Acquaviva claimen aan te kunnen tonen dat Madonna ooit in Moeskroen woonde, alwaar zij Acquaviva´s nummer te horen kreeg.

MP Music baseert zich onder andere op een onderzoek dat auteursrechtenmaatschappij Sabam in 1998 uitvoerde. Dat concludeerde dat de eerste vier maten van de twee werken identiek zijn en vier keer herhaald worden in het refrein ‘Frozen’. Een tweede onderzoek in 2002 bevestigde dat.  De rechten op ‘Frozen’ zijn in afwachting van een rechterlijke beslissing geblokkeerd, of in dit geval 'bevroren' bij Sabam en bij zijn Amerikaans zusterbedrijf. Beluister het begin van het nummer hier.

De advocate van platenlabels Warner, Sony en EMI, Fabienne Brison, ontkent dat er plagiaat in het spel is. “Wij beschikken over een tegenexpertise die puur toevallige gelijkenissen ziet in de muzieknummers. Bovendien is Madonna ook nooit in Moeskroen geweest”, aldus de advocate. De rechtbank van Bergen heeft de zaak uitgesteld tot 22 juni.

IEF 361

Persona functioneert als merk

Er zijn dingen waar je niet zo snel bij stil staat. Hebben, bijvoorbeeld, look-alikes naar Nederlands recht ook een licentie nodig? INTA Daily News bericht dat "Look-alikes commit an infringement as soon as they are using someone’s image for commercial purposes. “When you start selling your services and Robin Williams’s persona and make money from it, at that moment you have crossed the line of free speech,” said Bernstein. Added Bernstein: “A celebrity’s persona basically functions as a trademark. Many people don’t realize that you have to license these IP rights.” INTA’s look-alikes at the welcome reception on Sunday night, for instance, were all licensed." Zou deze mevrouw een licentie hebben, of zou ze niet commercieel zijn?

IEF 360

Ipod Doekoe (3)

Niet alleen Nederland is voornemens een kopieerheffing op MP3-spelers in te voeren, zoals IEForum eerder meldde. In Duitsland gaat een gedeelte van de aanschafprijs al naar de GEMA, de Duitse Thuiskopiestichting.

De International Herald Tribune vergelijkt in een uitgebreid artikel de heffingsstructuren en -plannen op MP3-spelers en andere opslagmedia in Europa.

IEF 359

Werklast Hof leidt tot IE-specialisatie

In een interview met het FD over de nieuwe Europese Grondwet gaat AG Geelhoed in op de gevolgen voor het HvJ en GvEA. "Voor het Europese Hof heeft het nieuwe verdrag volgens Geelhoed inhoudelijke en mede daardoor organisatorische consequenties. De werklast van het Hof stijgt hierdoor aanzienlijk, wat wordt versterkt door de voortgaande uitbreiding van de unie.

Volgens Geelhoed leidt dit tot een herverdeling van de bevoegdheden tussen het zogeheten Gerecht van Eerste Aanleg en het Europese Hof van Justitie. Het Gerecht wordt de rechtbank, het Hof zal uitgroeien tot een supreme of constitutional court dat de principezaken behandelt. De rechters van het Hof gaan specialiseren, bijvoorbeeld in intellectueel eigendom, merkenrecht en douanerecht en eventueel op lange termijn ook in migratierecht. Zo wordt de groeiende werkdruk opgevangen."
 
Afgezien van de reden is specialisatie van rechters een interessante ontwikkeling. Door de informele specialisatie, waarbij advocaten een forum kiezen waarvan zij weten dat het ofwel over veel, ofwel over heel weinig kennis van het IE.recht beschikt, te vervangen door formele specialisatie, zoals het Haagse Gerecht nu ook al het aangewezen forum is voor octrooi- en gemeenschapsmerkzaken, wordt de rechtspraak inhoudelijk wellicht beter en misschien minder bevattelijk voor manipulatie door partijen. Maar misschien ook niet, natuurlijk. Tijd voor een proefschrift.

IEF 358

Is teletekst een merk?

Teletekst.nl is niet van de houder van het merk Teletekst, de NOS, maar van Knowledge eXchange BV uit Nieuwegein. En volgens Villamedia.nl zouden oppervlakkige lezers van dit persbericht wel eens kunnen denken dat het wel om de site van NOS Teletekst gaat. Ook teletext.nl staat niet op naam van de NOS. De NOS gebruikt http://teletekst.nos.nl/. Zou de NOS niet willen of niet kunnen optreden? Wat is het merkbeleid achter Teletekst, zou je een licentie moeten hebben of is het merk zo verwaterd dat gebruik inmiddels vrij is?