IEF 723

lief klein konijntje

Van onze correspondente uit het party-circuit. Is deze Lijntje nu een bewerking van een, in ieder geval in België, illegale parodie of een hele nieuwe parodie? Duidelijk is wel dat voor Nijntje het jachtseizoen nooit gesloten is. Zie eerdere berichten hier en hier.

IEF 722

kijkbuisvijanden

Arrest nog niet gezien (wie het heeft mag het mailen) en dat is afgaande op de op persberichten gebaseerde berichtgeving wel nodig. Gisteren melde nu.nl over het geschil tussen SBS en Talpa/Castaway over het format van Expeditie Robinson dat “SBS  een forse schadeclaim indient bij televisiezender Talpa. De aanleiding daarvoor is een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Dat bepaalde donderdag dat Talpa onrechtmatig heeft gehandeld door zich de rechten van het programma Expeditie Robinson 2005 toe te eigenen. SBS zond het programma de afgelopen vijf jaar uit op Net5” en vandaag bericht het NRC dat Talpa het programma wel degelijk mag uitzenden, omdat het Castaway, de eigenaar van de rechten (die in de procedure kennelijk niet ter discussie stonden), vrij stond om het het  programma aan een ander dan SBS te gunnen. Omdat er echter ‘onbehoorlijk’ zou zijn gehandeld door Talpa, wil SBS opnieuw een procedure aanspannen tegen Talpa, teneinde de geleden schade ‘forse bedragen’ vergoed te krijgen. Talpa wenst SBS in een reactie ‘veel succes.’

IEF 721

Boven het dal

Vzr Rechtbank Den Haag 29 juli 2005 KG 05/593 Dance Valley tegen Milan. Het vonnis is, zeker na het vonnis in Dance Valley tegen Dancehil (hier) van dezelfde rechtbank van januari 2004, niet verassend. Vele passages zijn letterlijk in het eerste vonnis terug te vinden.

Waar het in het eerste vonnis het overeenstemmende teken "Dance" betrof, ging het in deze zaak om het overeenstemmende teken "Valley". Milan is organisator van het festival "Indian Valley" dat zich overwegend richt op Indiase/Hindoestaanse muziek en dito dj's. Door de grote bekendheid van het woordmerk Dance Valley, en het feit dat het gaat om een de aanduiding van een soortgelijke dienst, oordeelt de rechter dat zich al snel verwarringsgevaar voor zal doen.

Met betrekking tot de bekendheid van het merk wordt het volgende overwogen:

Eiseressen hebben betoogd dat het woordmerk DANCE VALLEY onder het relevante publiek, zijnde jongeren en jonge volwassenen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, (grote) bekendheid geniet. Eiseressen hebben in dit verband gewezen op de aandacht die in verschillende media aan het festival wordt besteed, op de grote mate van bekendheid die de artiesten die op het festival optreden genieten en op de grote omvang van haar reclame-uitgaven (r.o. 2.2). Een en ander is door gedaagden niet gemotiveerd weersproken. Er dient derhalve van uit te worden gegaan dat het merk DANCE VALLEY, zoals sedert 1995 door eiseressen gebruikt als benaming voor een jaarlijks terugkerend open lucht dancefestival, in Nederland bij het relevante publiek bekend is en derhalve ook als een bekend merk in de zin van sub c van bovengenoemde artikelen kan worden aangemerkt.(rov 4.4, zie ook rov 12 Dancehill)

Alhoewel beide festivals een verschillende doelgroep hebben, die zich uit in muziekstijl en bijbehorende dj's, overweegt de rechter in rov 1.5:

Aannemelijk is dat het relevante publiek de door gedaagden aangeboden diensten beschouwt als naar haar aard verwant met de door eiseressen aangeboden diensten, zelfs nu “Indian Valley” zich overwegend richt op Indiase/Hindoestaanse muziek en dito
diskjockeys.

het verwarringsgevaar komt in rov 4.7 aan bod:

Voorop gesteld moet worden dat, nu DANCE VALLEY moet worden aangemerkt als een bekend woordmerk (zie hiervoor 4.4) en in elk geval het bestanddeel “Valley” niet ter zake deze diensten beschrijvend kan worden geacht, het merk van huis uit een sterke onderscheidende kracht bezit zodat zich al snel verwarringsgevaar kan voordoen.

Lees vonnis

IEF 720

Opmaken verboden

Nog meer mediarecht en geschriftenbeschermingsnieuws bij Dutchmedia: Op last van de voorzieningenrechter moet BV Programmabladen AKN per aanstaande maandag stoppen met de opmaak van de televisie-programmagegevens voor het Algemeen Dagblad. Het kort geding was een vervolg op een soortgelijke uitspraak van het CvdM van 24 februari jl. Lees hier meer.

IEF 719

Wist u dat...

... de naam van de synthetische en zeer rekbare stof spandex afgeleid is uit het anagram 'expands'? Dit en meer leuke merken-trivia voor de vrijdagmiddag hier, hier en hier.

IEF 718

Vrijdagmiddagberichten

-Uit 'Tien tips voor de beginnend advocaat op zoek naar roem.' Column van Matthijs Kaaks in het Advocatenblad.

- De naam van de synthetische en zeer rekbare stof spandex is een anagram van 'expands.' Dit en meer leuke merken-trivia voor de vrijdagmiddag hier, hier en hier.

- Al bijna tijd voor de vrijdagmiddagborrel? De Telegraaf meldt dat een stel Deense studenten 'open source bier' op de markt introduceren. Volgens de studenten staat het een ieder vrij het recept van het bier te verbeteren of het recept te gebruiken voor een eigen brouwsel zolang de maker maar aangeeft dat het een aftreksel is van Vores Oel ('Ons Bier'). Het concept is overigens niet geheel nieuw. Het recept van OpenCola heeft inmiddels al een vermelding in de Wikipedia.

De Deens studenten willen met het project aangeven dat open source niet alleen iets is uit de digitale wereld. Ontwikkelingslanden zouden het idee bijvoorbeeld kunnen gebruiken om hun eigen anti-Aids medicijnen te ontwikkelen. Sympathiek idee, alleen kun je je na lezing van Hugenholtz' artikel 'Recept, Gerecht en Auteursrecht' afvragen of (bier-)recepten zich eigenlijk wel lenen voor 'open source'...

IEF 717

Gemengde Berichten

Nu.nl bericht dat Blokker cliënten oproept om bepaalde scheermesjes die ze bij de winkelketen hebben gekocht, niet te gebruiken. Het zou gaan om mesjes met de opdruk 'Gillette MACH3'. Volgens Blokker is gebleken dat het om namaak gaat en de mesjes niet van "Gillette-kwaliteit" zijn. Met de set scheermesjes was geadverteerd in een reclamefolder.

Adformatie.nl bericht dat Het Talpa-logo veel overeenkomst blijkt te vertonen met eenbestaand beeldmerk van het Britse Welcome Telecom uit Gloucestershire. Hoewel beide bedrijven niet in dezelfde branche zitten, volgt er mogelijk juridisch onderzoek.

IEF 716

Opgelet

"Op niet nadenken volgt ontslag op staande voet" stond er vroeger boven de modellen van grootstedelijk advocatenkantoor X. En niet voor niets, de uiterste houdbaarheidsdatum van juridische teksten is bij openbaarmaking meestal al verstreken en niets is wat het lijkt te zijn.

Gelukkig wordt er bij het IVIR nog volop nagedacht: "De tekst van de Auteurswet is niet de thans geldende!!!!" bericht een welingelichte wetenschapper naar aanleiding van het eerdere bericht, zie ergens hieronder, over de nieuwe website wetboek-online.nl. Wel biedt de site een link naar de zeer zeldzame Rijksoctrooiwet 1994.

De website zelf heeft het kennelijk al een beetje zien aankomen. "De hier gepresenteerde wetten hebben geen enkele juridische status en worden u aangeboden zonder verdere garanties. Wetten veranderen dagelijks, de redactie maakt fouten. Deze website kan daardoor onmogelijk volledig up to date en foutloos zijn."

Inderdaad, dat weet iedere jurist, net als dat eigenlijk alleen die bronnen die het meest up-to-date zijn het verdienen om te worden geraadpleegd: Het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen die een officieel karakter hebben. En bij afwezigheid van deze publicaties: de wel betrouwbare overheidssite www.wetten.nl.

IEF 715

Preekbeurten 2 - De dag des oordeels

Rechtbank Amsterdam, 28 juli 2005, LJN: AU0253, 317128 / KG 05-1040 P, SBS tegen Quote Media/MTV. Eindvonnis, volgend op het tussenvonnis van  16 juni 2005 (zie eerder bericht hier).

De Rechtbank Amsterdam vindt uiteindelijk niet dat het gedaagden vrijstond de programmagegevens van de zenders van SBS (SBS 6, Net 5 en Veronica) te publiceren in het tijdschrift IN. Niet op grond van de Auteurswet, niet op grond van de Mededingingswet en niet op grond van het EVRM. "We hebben pech" verklaart Quote Media uitgever Maarten tegenover Dutchmedia, maar we gaan gewoon door met wat we doen. We hebben drie weken gekregen om te kijken hoe we hiermee omgaan." Op de in het tussenvonnis ter sprake gebrachte relatie tussen geschriftenbescherming en de databankenrichtlijn en de positie van omroep/stroman MTV in dit geding gaat de rechtbank helaas niet in.

Het vonnis is verder duidelijk: "Nu tussen partijen vaststaat dat gedaagden de programmagegevens van SBS overnemen uit TV Satellite en TV Film en gedaagden niet hebben betwist dat deze tweewekelijkse programmabladen hun gegevens op grond van een daartoe aan hen gegeven licentie ontlenen aan een geschrift van SBS, is hier sprake van indirecte ontlening als bedoeld in artikel 71w Mediawet jo artikel 10 lid 1 sub 1 Aw. Aan SBS komt derhalve een beroep toe op geschriftenbescherming.

Nu SBS alle andere omroepen een licentie verleent voor het gebruik van haar programmagegevens, moet de vraag worden beantwoord of zij, door te weigeren MTV een licentie te verlenen, misbruik maakt van haar machtspositie in de zin van artikel 82 EG-verdrag en artikel 24 Mededingingswet…Van misbruik van dit alleenrecht is dan ook slechts sprake, indien de weigering om gedaagden een licentie te verlenen tot gevolg zou hebben dat gedaagden belemmerd zouden worden in hun voornemen een nieuw product, waarnaar potentiële vraag bestaat bij consumenten, op de markt te brengen en voor die weigering geen objectieve rechtvaardiging bestaat…Een andere uitstraling, prijsstelling of doelgroep dan bestaande (omroep)bladen kunnen er weliswaar toe leiden dat IN zich kan onderscheiden van andere bladen in dit marktsegment, maar dat brengt niet mee dat van een nieuw product gesproken kan worden. Ook de omstandigheid dat SBS wel aan andere omroepen ten behoeve van hun programmablad een licentie heeft verstrekt brengt niet mee dat SBS verplicht is ook aan gedaagden zo’n licentie te verlenen…Bovendien doet dit blad volgens SBS het door SBS uitgegeven blad Veronica Magazine concurrentie aan.

Ook het beroep op artikel 10 EVRM kan gedaagden niet baten. De beperking op deze vrijheid is immers bij wet geregeld in artikel 10 lid 1 Aw jo artikel 71w Mediawet, zodat aan het vereiste dat de inbreuk bij wet moet zijn voorzien, is voldaan.

Uit het voorgaande volgt dat de vordering van SBS toewijsbaar is met dien verstande dat het beperkt zal worden tot publicatie in het blad IN. Gelet op het feit dat MTV enige tijd gegund zal moeten worden om aan de veroordeling te voldoen zal na te melden termijn worden gesteld. De dwangsom zal, ter voorkoming van executiegeschillen, niet worden vastgesteld per overtreding van het verbod, waaronder moet worden verstaan per exemplaar dat in strijd met de veroordeling wordt verhandeld, maar per editie waarin in strijd met het verbod de programmagegevens van SBS worden vermeld

Lees het vonnis hier.

Het goed geïnformeerde media-weblog Dutchmedia meldt verder dat bij het CvdM nog een procedure loopt tegen BV Programmabladen AKN (AVRO, KRO, NCRV),  de uitgever van publieke omroepbladen, over de rechtmatigheid van werkzaamheden die BV Programmabladen AKN in opdracht van IN Magazine pleegt voor de opmaak van de programmaschema's in IN Magazine.

IEF 714

Logootje?

Een opmerkelijk bericht vandaag op de voorpagina van het FD. Een Hongaarse groep wil Heineken voor de rechter dagen wegens het gebruik van de ‘rode ster’. Hierbij beroept zij zich op een wet uit 1993, die publiekelijk vertoon van tekens van onderdrukking (communistische of fascistische symbolen) verbiedt. Woordvoerder Gabor Dioslaki heeft een heldere juridische analyse: “Als de rechter het gebruik van een logo met een rode ster niet kan verbieden, dan kan het ook koekjes met swastika’s en teddyberen met SS-logo niet tegenhouden”.

Heineken gebruikt de ster al sinds 1873, al heeft zij het ontwerp tijdens de Koude Oorlog wel enigszins aangepast (witte ster, met rode rand). Volgens de bierbrouwer zijn er andere motieven in het spel. Woordvoeder Dioslaki is hoofd van een investeringsgroep, die Heineken heeft geprobeerd de overname van een Hongaarse brouwerij te voorkomen. Merkenrecht is ook overal goed voor.

IEF 713

Boekmark

Zie update: Onlangs is de website wetboek-online.nl gelanceerd. Hiermee kun je sneller dan bijvoorbeeld op de trage overheidssite www.wetten.nl zoeken in de meest relevante Nederlandse wetgeving. Goed nieuws: de Auteurswet en de Rijksoctrooiwet staan er op. Slecht nieuws: er ontbreekt nog een aantal IE-wetten. Al met al, toch handig als je kamer niet dicht (genoeg) bij de kantoorbibliotheek is.

IEF 712

Alsnog in de verkoop

De eigenaar van de domeinaam page.nl biedt de domeinnaam te koop aan. Drie jaren geleden was de domeinnaam nog onderwerp van een rechtszaak tegen Kimberley Clark. Cybernet, de domeinnaamhouder, ging het destijds om de Engelse naam voor pagina: ‘page’. De rechter gaf Cybernet destijds gelijk: "Page is een algemene term, het is een gangbaar woord in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. In al deze talen heeft het woord 'page' de betekenis van 'pagina' (en 'knaap')".

Toch wil Cybernet van de domeinnaam af: "Binnen het bedrijf hebben we een nieuwe policy aangenomen en helaas was er geen plek meer voor page.nl." Kimberley Clark heeft reeds geboden. "Ja, ze hebben 8.850 euro geboden, een fles Dom Perignon en een bloemetje voor de vrouw des huizes. Ik moet er over nadenken. We hebben drie jaar geleden hard gestreden voor de domeinnaam.", aldus Cybernet.

IEF 711

In Memoriam

Uit een de necrologie van Marten Toonder in de NRC van vandaag blijkt dat Olivier B. Bommel zijn bestaan wellicht dankt aan het auteursrecht: "Vanaf 1931 werkte hij in opdracht van kranten, bladen en de Leidse Rotogravure Maatschappij als ghoster: hij bewerkte Angelsaksische dagbladstrips zó dat de figuren niet langer herkenbaar waren en er geen auteursrechten betaald hoefden te worden.  Zo ontstonden Uk en Puk, Bram Ibrahim, Dikkie en Dunnie, en Thijs IJs, een beertje dat Toonder als opvolger van de Engelse Rupert Bear (Bruintje Beer) voor het Nieuwsblad van het Noorden ontwierp en dat je kunt beschouwen als de oer-Bommel." Zo blijkt dat het auteursrecht creativiteit niet alleen beschermt maar onbedoeld ook stimuleert. Voorzover dat bij een veelzijdig kunstenaar als Marten Toonder nog nodig was natuurlijk.

IEF 710

Ondertussen in genève

Francis Gurry, Deputy Director General WIPO, bericht het volgende: I have pleasure in announcing the launch by the WIPO of a new web portal for all patent and PCT-related services and activities. Existing information on PCT filing, electronic filing and other patent-related resources are available through the new portal. In addition, we have introduced new sections on patent data, statistics and current issues. The patent data section provides access, through a PCT Online File Inspection System, to the complete collection of published PCT International Applications (now more than a million) from 1978 to the present day in image format and to fully searchable text of descriptions and claims for PCT International Applications filed as from July 1998.

IEF 709

Digitale burgerrechten

De digitale burgerrechten organisatie EDRI en internet provider XS4ALL zijn een online petitie - Data retention is no solution - gestart tegen het voorstel tot het bewaren van verkeersgegevens. Zij zijn van mening zijn dat het voorstel een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van burgers is. De voorgestelde bewaarplicht van verkeersgegevens heeft zowel betrekking op internet providers (bv url's van de webpagina's die iemand bezoekt) als mobiele telecommunicatieoperators (telefoonnummer van degene die gebeld wordt, locatiegegevens van mobiele telefoon, tijd van de verbinding). In oktober zullen de Europese Ministers van Justitie zich over het voorstel buigen.

IEF 708

rooksignalen

Persbericht EU: Het verheugt Markos Kyprianou, Europees Commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming, dat de communautaire richtlijn inzake tabaksreclame op 31 juli van kracht wordt. De richtlijn verbiedt tabaksreclame in de pers en op radio en internet, alsook tabakssponsoring van grensoverschrijdende culturele en sportevenementen. Hoewel de meeste EU lidstaten (waaronder Nederland) de nodige wetgeving hebben goedgekeurd, of daartoe goed op weg zijn, is het niet zeker dat alle lidstaten dat tegen 31 juli zullen doen. Daarnaast heeft de Europese Commissie ook een verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake tabaksproducten goedgekeurd. Lees meer.

IEF 707

Fishing expedition

Rechtbank 's-Gravenhage van 27 juli 2005, rolnr. 04/0555 (Honeywell c.s. / Apollo Scientific)  Het is algemeen bekend dat het lastig is om inbreuk op een 'werkwijze' octrooi aan te tonen. Met name indien het octrooi de werkwijze voor de bereiding van een chemische stof betreft, welke stof ook door middel van andere werkwijzen dan de geotrooieerde kan worden bereid. Apollo stelt dat de stof die zij op voorraad had is vervaardigd op een andere wijze dan beschreven in het octrooi. De rechtbank oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de door Apollo aangeboden stof volgens de geotrooieerde werkwijze is vervaardigd. 

Honeywell heeft nog met een beroep op artikelen 22 Rv en 843 Rv geprobeerd bewijs te verkrijgen dat de stof van Apollo afkomstig was van een fabrikant die dit zou hebben gemaakt volgens de geoctrooieerde werkwijze. De rechtbank wijst dit verzoek af op grond van de volgende overweging: "Artikel 843a Rv. biedt niet de mogelijkheid voor het opvragen van documenten waarvan de eiser slechts het bestaan vermoedt en die mogelijk wel eens steun zouden kunnen geven aan zijn stellingen." Fishing expedition is nog steeds verboden. Lees vonnis

IEF 706

Omzeilingsmiddelen verspreiden verboden (2)

Update: vonnis. In aanvulling op dit eerdere bericht: Vonnis vzngr. Rechtbank 's-Rotterdam, 21 juli 2005, rolnr. 05/527 en 05/567. BREIN tegen Teledirekt. Teledirekt verkoopt de programma's DVD X copy Gold, DVD X copy Platinum en DVD Xpress. Met dank aan haar eigen brochure en direct mail geeft Teledirekt de rechter genoeg bewijs om de programma's als omzeilingsmiddelen te kwalificeren. Handel hierin is op grond van artikel 29a Aw verboden.

R.o. 4.2 "In haar brochure: DVD X copy platinum is het meest effectieve programma om een kopie te maken van DVD's. Dit programma is handig voor het maken van back-ups van uw meest geliefde DVD's. In Amerika is het inmiddels verboden. Dit programma kan alle soorten beveiliging op DVD's aan. In haar direct mail: Kopieer ook beveiligde DVD films. Omzeilt alle beveiligingsinstellingen." Lees vonnis

IEF 704

Einde korting

Slecht nieuws voor boekverkopers en auteurs onder ons die goedkoop boeken via hun uitgever aanschaften: vandaag treedt het Besluit Vaste Boekenprijs in werking, wat onder meer tot gevolg heeft dat personele kortingen die vallen onder de Wet Vaste Boekenprijs niet meer zijn toegestaan door het Commisariaat van de Media. Er geldt een overgangsregeling tot 31 mei 2006, maar deze is niet van toepassing op arbeids- en auteursovereenkomsten.