Onrechtmatige daad

IEF 17819

Tweet over vertaalfout op halal soepen is niet onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 27 dec 2017, IEF 17819; ECLI:NL:RBDHA:2017:16565 (Yildiz c.s. tegen A c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tweet-over-vertaalfout-op-halal-soepen-is-niet-onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 27 december 2017, IEF 17819; ECLI:NL:RBDHA:2017:16565 (Yildiz c.s. tegen A c.s.) Mediarecht. Onrechtmatige daad. Yildiz is een multinationale onderneming van Turkse origine en houdt zich bezig met productie, distributie en export van levensmiddelen. A c.s. exploiteert een supermarkt en in die supermarkt worden soepen van Yildiz c.s. verkocht. Deze soepen zijn op de markt gebracht als halal. Op de verpakking van de soepen voor de Europese markt is een ingrediëntenlijst vermeld in veertien talen. Een periode heeft de Nederlandse tekst, voor zover hier van belang als volgt geluid: “Heeft varkensvet of zijn derivaten bevatten”. A c.s. heeft op 10 september 2015 op zijn openbare Twitter-account een tweet geplaatst met daarbij een beëdigde vertaling van de Nederlandse tekst op het etiket. In de Turkse lijst met ingrediënten staat juist dat het product geen varkensvet of andere varkensmiddelen bevat. Volgens Yildiz c.s. gaat het om een vertaalfout. Om te beoordelen of er door A c.s. onrechtmatig is gehandeld moet een belangenafweging plaatsvinden tussen het recht op bescherming van eer en goede naam en de uitingsvrijheid. In dit geval weegt de uitingsvrijheid van A c.s. zwaarder. Hij stond in zijn recht om via Twitter deze kwestie onder de aandacht te brengen. Yildiz c.s., die als onderneming ook zelf de publieke ruimte opzoekt, dient te dulden dat zij kritisch wordt gevolgd. De vorderingen van Yildiz c.s. worden afgewezen.

IEF 17639

Het is Free Style Events niet onmogelijk gemaakt een voetbal of hardloopevenement voor de marcom-branche te organiseren

Hof Amsterdam 17 apr 2018, IEF 17639; (Just Ask tegen Free Style Events), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-is-free-style-events-niet-onmogelijk-gemaakt-een-voetbal-of-hardloopevenement-voor-de-marcom-bra
lievertjestoernooi sky radio run

Hof Amsterdam 17 april 2018 en Rechtbank Amsterdam 8 maart 2017, IEF 17639 (Just Ask tegen Free Style Events) Geen onrechtmatige daad. Lieverdjestoernooi is een voetbaltoernooi voor de Marketing-Communicatiebranche buiten de reguliere competitie . Partijen hebben samengewerkt . Na opzegging organiseert Just Ask de AdfoCup, een aan het LT identiek voetbaltoernooi, op dezelfde velden als waarvoor de voorgaande jaren het LT plaatsvond voor een beperkte markt. De rechtbank: Dat is onrechtmatig. Dat geldt ook voor de Sky Radio Run. Al 16 jaar organiseert G op de eerste vrijdag in september een hardloopevenement voor de marcom-branche. G werd vanaf 2014 feitelijk buitengesloten om het LT en de SRR te organiseren. Anders dan de rechtbank, het Hof: valt echter niet in te zien dat Just Ask het hem onmogelijk heeft gemaakt vanaf dat jaar het LT of een hardloopevenement voor de marcom-branche te organiseren. De grieven van Just Ask slagen.

IEF 17544

Bestuurder HE Licenties niet hoofdelijk aansprakelijk voor proceskostenvordering VG Colours

Rechtbank Den Haag 6 sep 2017, IEF 17544; ECLI:NL:RBDHA:2017:10792 (VG Colours tegen B.V. I), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bestuurder-he-licenties-niet-hoofdelijk-aansprakelijk-voor-proceskostenvordering-vg-colours

Rechtbank Den Haag 6 september 2017, IEF 17544; ECLI:NL:RBDHA:2017:10792 (VG Colours tegen B.V. I) Bestuurdersaansprakelijkheid. VG Colours vordert een verklaring voor recht dat B.V. I in zijn hoedanigheid van bestuurder c.q. feitelijk leidinggever hoofdelijk aansprakelijk is voor de vordering wegens proceskosten die VG Colours heeft op HE Licenties uit hoofde van een kort geding vonnis [IEF 15239]. VG Colours stelt dat de bestuurder wist dat zij in de kort geding procedure in het ongelijk zou worden gesteld, voor een aanzienlijk bedrag in de proceskosten zou worden veroordeeld en dat HE Licenties voor die vordering van VG Colours onvoldoende verhaal zou bieden. VG Colours heeft geen concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de vorderingen van HE Licenties op voorhand geheel kansloos waren. De beslissing van HE Licenties om VG Colours in kort geding te betrekken kan daarom niet als onrechtmatig handelen worden bestempeld. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17425

KvK heeft de wedstrijdinzending niet gebruikt om Locatiescan te ontwikkelen

Rechtbank Midden-Nederland 13 dec 2017, IEF 17425; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kvk-heeft-de-wedstrijdinzending-niet-gebruikt-om-locatiescan-te-ontwikkelen
kvk locatiescan

Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2017, IEF 17425; IT 2456; ECLI:NL:RBMNE:2017:6057 (Locatiescan KvK) Onrechtmatige daad. Dat de Kamer van Koophandel de inzending van eisers heeft gebruikt om de Locatiescan te ontwikkelen en dat eisers op onjuiste gronden zijn afgevallen in de wedstrijd is niet vast komen te staan. De Kamer van Koophandel handelt binnen haar wettelijke voorlichtingstaak met het beschikbaar stellen van de Locatiescan. Dat een grote onderneming gratis een product aanbiedt is niet onrechtmatig, ook niet als dit concurrenten belemmert.

IEF 17381

Auteursrechtclaim fotograaf op still afgewezen, HoeMannenDenken moet excessieve op persoon gerichte uiting rectificeren

Rechtbank Den Haag 18 dec 2017, IEF 17381; (Fotograaf tegen HoeVrouwenDenken.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtclaim-fotograaf-op-still-afgewezen-hoemannendenken-moet-excessieve-op-persoon-gerichte-u

Ktr. Rechtbank Den Haag 18 december 2017, IEF 17381 (fotograaf tegen HoeVrouwenDenken/HoeMannenDenken) Auteursrecht. Op HoeVrouwenDenken.nl staat een still uit de videoreportage van fotograaf H. HoeMannenDenken publiceert, naar aanleiding van de auteursrechtclaim van de fotograaf, een open brief waarin hij zich negatief uit over de fotograaf. De rechtbank wijst de auteurs- en persoonsrechtelijke vordering af, aangezien het auteursrecht op de still bij Omroep West ligt en HoeVrouwenDenken een succesvol beroep doet op het citaatrecht. Ook valt niet in te zien hoe een verwijdering van het watermerk een wijziging van het werk inhoudt.

Dat ligt ander voor het artikel gepubliceerd op HoeMannenDenken.nl. In tegenstelling tot de open brief, die hoofdzakelijk bestaat uit een weerlegging van de auteursrechtinbreuk, is dit artikel uitsluitend op de persoon gericht. Op de persoon gerichte uitingen zijn eerder excessief dan uitingen die op de inhoud zijn gericht. HoeMannenDenken.nl moet rectificeren.

IEF 17278

Abusievelijke publicatie ritgegevens zorgvervoerder door gemeenten is openbaring bedrijfsgeheimen

Rechtbank Noord-Holland 6 sep 2017, IEF 17278; ECLI:NL:RBNHO:2017:7337 (Zorgvervoercentrale Nederland c.s. tegen Gemeenten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/abusievelijke-publicatie-ritgegevens-zorgvervoerder-door-gemeenten-is-openbaring-bedrijfsgeheimen

Rechtbank Noord-Holland 6 september 2017, IEF 17278; IT&R 2411; ECLI:NL:RBNHO:2017:7337 (Zorgvervoercentrale Nederland c.s. tegen Gemeenten). Databankenrecht, geen inbreuk. Privacy. Onrechtmatige daad. Verschillende gemeenten hebben in 2015 via TenderNed een openbare aanbesteding georganiseerd voor zorgvervoer. Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) was de huidige vervoerder. Gemeenten hebben een van ZCN ontvangen Excel-bestand met gegevens over gefactureerde ritten gepubliceerd als bijlage bij de aanbesteding. Vanwege geheime informatie in het bestand heeft ZCN verzocht tot verwijdering, wat 5 dagen na publicatie is gebeurd. Als gevolg van het gebeurde is de aanbesteding ingetrokken. Hoewel de gegevens in het bestand afkomstig zijn uit een databank van ZCN, is er geen sprake is van het opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van ZCN. De gemeenten hebben wel de zorgvuldigheidsnorm overschreden, nu door de publicatie van het bestand geheime bedrijfsinformatie verspreidt is. Het publiceren van de persoonsgegevens zoals die in het bestand stonden, is niet onrechtmatig jegens ZCN. Het is niet ondenkbaar dat ZCN schade heeft geleden, welke bepaald zal worden in een schadestaatprocedure.

IEF 17217

Onrechtmatig gedrag door het verkrijgen en dreigen met openbaarmaking van intieme beelden via vals Facebookprofiel

Rechtbank Limburg 11 okt 2017, IEF 17217; ECLI:NL:RBLIM:2017:10252 (Eiser tegen vals Facebook-profiel), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-gedrag-door-het-verkrijgen-en-dreigen-met-openbaarmaking-van-intieme-beelden-via-vals-f

Rechtbank Limburg 11 oktober 2017, IEF 17217; IT 2385; ECLI:NL:RBLIM:2017:10252 (Eiser tegen vals Facebook-profiel) Inbreuk persoonlijke levenssfeer, vals facebookprofiel. Zie eerder: [IEF 16598]. Eiseres heeft via Facebook contact gekregen met een Facebook-profiel die haar heeft opgenomen in de gesloten Facebookgroep 'Lesbische vrouwen 25+'. Tussen eiseres en de Facebookgebruiker zijn intieme foto's gedeeld. Eiseres vordert een verklaring voor recht dat gedaagde jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door onder een valse hoedanigheid haar te bewegen intieme beelden aan hem te sturen en hem te verbieden enige gegevens, waaronder foto's en chatgesprekken, aan derden kenbaar te maken. De rechter oordeelt dat vaststaat dat gedaagde de gebruiker was van het Facebook-profiel. Gedaagde is een man en heeft zich voorgedaan als lesbische vrouw. Hij is door middel van een valse identiteit en onder valse voorwendselen in het bezit gekomen van zeer persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Daarnaast heeft hij gedreigd om beelden van eiseres door publicatie via internet openbaar te maken. Er is sprake van misleiding en oplichting van eiseres, en tevens van dreigende inbreuk op haar portretrecht en persoonlijke levenssfeer. Dit gedrag is onrechtmatig. Inzake de immateriële schadevergoeding overweegt de rechtbank dat gedaagde op een walgelijke manier misbruik heeft gemaakt van het door hem gewekte vertrouwen. Gedaagde heeft eiseres onrecht en leed aangedaan en aangetast in haar persoon. Hij is haar daarom een schadevergoeding verschuldigd.

IEF 17056

Vraag aan HvJEU: is de Hongaarse rechter bevoegd om te oordelen over een tegenvordering die niet voortspruit uit het rechtsfeit waarop de (oorspronkelijke) vordering gegrond is?

HvJ EU 17 mei 2017, IEF 17056; C-306/17 (Bevoegdheidsvraag Hongaarse rechter), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-aan-hvjeu-is-de-hongaarse-rechter-bevoegd-om-te-oordelen-over-een-tegenvordering-die-niet-voor

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 17 mei 2017, IEF 17056; C-306/17 (Bevoegdheidsvraag Hongaarse rechter) Verbintenissenrecht. Bevoegdheidsvraag. Via Minbuza: Eiseres (Notharthová, Slowaakse nationaliteit en woonachtig in Slowakije) heeft een rechtsvordering ingesteld tegen gedaagde (Sámson, Hongaarse nationaliteit en woonachtig in Hongarije) waarbij zij stelt dat inbreuk is gemaakt op haar persoonlijkheidsrechten op het gebied van afbeeldingen en geluidsopnamen. Overeenkomstig artikel 4 lid 1 van de verordening heeft eiseres ervoor gekozen om gedaagde op te roepen voor een Hongaarse rechter die bevoegd is kennis te nemen van de vordering. Gedaagde heeft een tegenvordering ingesteld, waarbij hij aanvoert dat inbreuk is gemaakt op zijn recht op een naam, alsmede op het recht op eerbied voor de nagedachtenis van overledenen, ofschoon de tegenvordering niet voortspruit uit hetzelfde rechtsfeit als dat waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is. 

Overeenkomstig artikel 7 van de verordening is, ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad, ook het gerecht bevoegd van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Volgens de rechtspraak van het Hof omvat het begrip ‘plaats van de schade’ zowel de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan als de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan, en heeft de eisende partij het recht om tussen deze twee te kiezen. Indien artikel 8 van de verordening enkel betrekking zou hebben op tegenvorderingen die voortspruiten uit de overeenkomst of uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering is gegrond, dan zouden, wanneer de tegenvordering niet voortspruit uit die overeenkomst of dat feit, de andere bevoegdheidsregels van toepassing zijn en zou het Hongaarse gerecht bevoegd zijn om kennis te nemen van de tegenvordering.