Modellenrecht

IEF 17678

Gemeenschapsmodel Bunch O Balloons nietig verklaard omdat features technische functies vervullen

EUIPO - OHIM , IEF 17678; (Bunch O Balloons), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeenschapsmodel-bunch-o-balloons-nietig-verklaard-omdat-features-technische-functies-vervullen

EUIPO 30 april 2018, IEF 17678; IEFbe 2565 (Bunch O Balloons) Eerdere procedure [IEF 17507] is geschorst om deze beslissing af te wachten. Geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht 001431829-0006 is nietig verklaard omdat de 'features' van het model bepaald worden door de technische functies die deze vervullen. Er is een Europees octrooi EP 3005948 A2 dat de technische oplossing geeft. Hoewel het EP en het Gemeenschapsmodel andere aspecten van het product omvatten, betekent het niet dat de specificaties in het octrooi en de conclusies van oplossing niet kunnen worden meegenomen om de technische aspecten van het model te beoordelen. Ex artikel 35(1)(b) en 8(1) GModVo wordt het model nietig verklaard.

IEF 17668

De geïnformeerde gebruiker van het Longchamps-model is niet noodzakelijk dezelfde als deze die op zoek is naar een hondenpoepzakhouder

Belgische gerechten 28 feb 2018, IEF 17668; (Jean Cassegrain tegen Vadigran), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-ge-nformeerde-gebruiker-van-het-longchamps-model-is-niet-noodzakelijk-dezelfde-als-deze-die-op-zo
longchamps nobby vadigran

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 26 februari 2018, IEFbe 2562; IEF 17668 (Jean Cassegrain tegen Vadigran) Gemeenschapsmodel. België. JC vordert verbod op inbreuk door Vadigran op het Gemeenschapsmodel 00033626-0002 en auteursrecht van Longchamps 'Les Pliages'. De tegenvordering is dat het model nietig wordt verklaard. Vadigran bood op haar website hondenpoepzakhouders van het merk Nobby aan. JC bewijst niet dat zij gelet op haar titulariteit als merkhouder als de auteur van het Gemeenschapsmodel moet worden beschouwd. Vadigran brengt geen anterioriteiten bij die de nieuwsheid weerlegt of schaadt. De geïnformeerde gebruiker van het Longchamps-model betreft niet noodzakelijk dezelfde geïnformeerde gebruiker als deze die op zoek is naar een hondenpoepzakhouder. Beide sectoren zijn erg verschillend. Het gebruik van de riem met kliksysteem, de onderzijde met uitsparing en de aanwezigheid van een groot, zichtbaar en opvallend etiket aan de zijkant die de algemene indruk over dit tasje in belangrijk mate mee bepalen. De auteursrechtelijke vordering is onontvankelijk, de modelrechtelijke ongegrond. De tegenvordering wordt afgewezen. JC moet aan Vadigran betalen €5.000 in toepassing van 1369bis/3 par 2 Ger.W.

 

IEF 17552

Crocs kan niet genoegzaam aantonen dat bekendmakingsevenementen de nieuwheid van haar model niet wegnemen

Gerecht EU (voorheen GvEA) 14 mrt 2018, IEF 17552; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/crocs-kan-niet-genoegzaam-aantonen-dat-bekendmakingsevenementen-de-nieuwheid-van-haar-model-niet-weg

Gerecht EU 14 maart 2018, IEF 17552; IEFbe 2500; T-651/16 (Crocs tegen EUIPO) Modellenrecht. Sinds 2005 is Crocs in bezit van een Europees model voor door haar geproduceerd schoeisel. In 2013 doet Gifi Diffusion een verzoek tot nietigheidverklaring wegens gebrek aan nieuwheid. Gifi Diffusion stelt dat de nieuwheid van het model is weggenomen doordat het model op drie evenementen reeds voor de 12 maanden voorafgaand aan de prioriteitsdatum aan het publiek is getoond. De derde kamer van beroep van het EUIPO wijst het verzoek tot nietigheidverklaring toe. Crocs toont niet genoegzaam aan dat de drie bekendmakingsevenementen er niet voor hebben gezorgd dat het model bekend is geworden binnen de kringen die gespecialiseerd zijn in de betrokken sector, opererend binnen de Europese Unie. Het Gerecht bekrachtigt de uitspraak van de derde kamer van beroep van het EUIPO en verwerpt het beroep.

IEF 17542

HvJ EU: Bij beoordeling of uiterlijke kenmerken uitsluitend door technische functie worden bepaald moet worden nagegaan of die functie de enige bepalende factor is

HvJ EU 8 mrt 2018, IEF 17542; C-395/16 (Doceram tegen Ceramtec), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-bij-beoordeling-of-uiterlijke-kenmerken-uitsluitend-door-technische-functie-worden-bepaald-mo

HvJ EU 8 maart 2018, IEF 17542; IEFbe 2492; C-395/16 (Doceram tegen CeramTec) Modellenrecht. Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald – Beoordelingscriteria – Bestaan van alternatieve modellen – Inaanmerkingneming van het standpunt van een ,objectieve waarnemer’”

1) Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.

IEF 17528

Bewijswaarde in zaak model voor telefoonhoezen onjuist beoordeeld

Gerecht EU (voorheen GvEA) 27 feb 2018, IEF 17528; T-166/15 (Claus Gramberg tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bewijswaarde-in-zaak-model-voor-telefoonhoezen-onjuist-beoordeeld
Telefoonhoes

Gerecht EU 27 februari 2018, IEF 17528; T-166/15 (Claus Gramberg tegen EUIPO) Modellenrecht. Sorouch Mahdavi Sabet heeft een gemeenschapsmodel verkregen voor het model voor telefoonhoezen. Claus Gramberg heeft verzocht dit model nietig te verklaren wegens het gebrek aan nieuwheid. Hij verhandelt op amazon.de onder de naam HandyNow overeenstemmende producten. Dit verzoek werd toegewezen door de nietigheidsafdeling, maar vernietigd door de Derde Kamer van Beroep van EUIPO. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep de bewijswaarde van de bewijsstukken onjuist heeft beoordeeld. Het beroep wordt gegrond verklaard.

IEF 17515

Verschillen tussen tafelgashaarden springen meer in het oog dan overeenkomsten

Hof Den Haag 20 feb 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GHDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verschillen-tussen-tafelgashaarden-springen-meer-in-het-oog-dan-overeenkomsten

Hof Den Haag 20 februari 2018, IEF 17515; ECLI:NL:GDHA:2018:272 (Arpe tegen HCC) Modellenrecht. In principaal beroep concludeert Arpe tot vernietiging van het bestreden vonnis [IEF 15897] en afwijzing van de vorderingen van HCC. Omdat de overeenkomsten tussen de tafelgashaarden meer 'gewone' elementen betreffen en de verschillen juist in het oog springen, is het hof van oordeel dat Arpe met de Thyone geen inbreuk maakt. Daar de totaalindrukken van de tafelgashaarden niet zodanig overeenstemmen, is van auteursrechtinbreuk geen sprake. Een beroep op slaafse nabootsing slaagt ook niet, omdat HCC onvoldoende heeft onderbouwd dat haar tafelgashaard een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt. 

IEF 17507

Procedure waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons' geschorst vanwege EUIPO nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 feb 2018, IEF 17507; ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 (Tinnus tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/procedure-waterballonvuller-bunch-o-balloons-geschorst-vanwege-euipo-nietigheidsprocedure

Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, IEF 17507; ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 (Tinnus tegen X) Modellenrecht. Tinnus is houdster van tien Gemeenschapsmodelrechten op het uiterlijk van de waterballonvuller 'Bunch-O-Balloons'. [zekerheidsincident tot ECLI:NL:RBDHA:2017:15624 €35.618,00] De douane in Rotterdam heeft beslag gelegd op een partij vergelijkbare waterballonvullers van X. Tinnus stelt dat X inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Omdat alle uiterlijke kenmerken van de modellen van Tinnus volgens X uitsluitend door een technische functie zijn bepaald, heeft hij bij het EUIPO een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt. Tinnus heeft X gedagvaard voor de rechtbank en vordert een verklaring voor recht van inbreuk en een verbod op inbreuk. De rechtbank schorst de procedure totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring zal hebben beslist.

IEF 17441

Alle kenmerken van model wall washer zijn uitsluitend technisch bepaald

Rechtbank Den Haag 17 jan 2018, IEF 17441; (SGM tegen CLF c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/alle-kenmerken-van-model-wall-washer-zijn-uitsluitend-technisch-bepaald
wall washer sgm

Rechtbank Den Haag 17 januari 2018, IEF 17441 (SGM tegen CLF c.s.) Modellenrecht. SGM is houdster van een serie gemeenschapsmodellen voor toneelverlichting. CLF vervaardigt de wallwasher CLF Ares. Een wall washer dient om een zo groot mogelijk oppervlak zo egaal mogelijk uit te lichten. Alle door SGM als relevant voor de modelrechtelijke bescherming beschouwde uiterlijke kenmerken worden geacht uitsluitend door hun technische functie te zijn bepaald. Dit maakt het haar modellen eigen karakter ontberen; deze zijn nietig en moeten worden doorgehaald.