Auteursrecht

IEF 20776

Vorderingen op grond van auteursrecht en slaafse nabootsing afgewezen

Rechtbank Rotterdam 1 jun 2022, IEF 20776; ECLI:NL:RBROT:2022:4498 (Ravestein tegen MacGregor), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-op-grond-van-auteursrecht-en-slaafse-nabootsing-afgewezen

Rb. Rotterdam 1 juni 2022, IEF 20776; ECLI:NL:RBROT:2022:4498 (Ravestein tegen MacGregor) Ravestein is een scheepswerf en bouwbedrijf dat een linkspan heeft ontworpen voor het gebruik op roll-on/roll-off schepen met 2 of meer dekken. Ravestein verwijt MacGregor dat de laatstgenoemde een linkspan 'Calais 10' heeft gebouwd, waarbij gebruik zou zijn gemaakt van de ontwerptekeningen van Ravestein. De vorderingen van Ravestein op grond van het auteursrecht worden afgewezen, gezien het ontwerp van Ravestein volgens de rechtbank uitsluitend wordt gekenmerkt door zijn technische functie. Ook wordt een beroep op slaafse nabootsing verworpen door de rechtbank. Voor zover de vorderingen van Ravestein berusten op een schending van bedrijfsgeheimen, zal Ravestein worden toegelaten tot nadere bewijslevering. Verdere beslissingen zullen om deze reden worden aangehouden.

IEF 20768

Conclusie over verhouding Auteursrechtrichtlijn en e-Commercerichtlijn

Hoge Raad 23 nov 2018, IEF 20768; ECLI:NL:PHR:2018:1521 (Stichting Brein tegen NSE), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-over-verhouding-auteursrechtrichtlijn-en-e-commercerichtlijn

HR Conclusie P-G 23 november 2018, IEF 20768; ECLI:NL:PHR:2018:1521 (Stichting Brein tegen NSE) Zie ook Conclusie P-G [IEF 17899] en arrest HR [IEF 18372].  Dit is een nadere conclusie (uit 2018) in een zaak over de verhouding tussen de Auteursrechtrichtlijn en de Richtlijn elektronische handel (ook wel e-Commercerichtlijn genoemd), met name over de in de Auteursrechtrichtlijn geregelde “mededeling aan het publiek” en de mogelijkheid van het geven van een bevel aan een tussenpersoon aan de ene kant en de aansprakelijkheidsvrijstelling van tussenpersonen uit de e-Commercerichtlijn anderzijds. P-G van Peursem bespreekt onder meer de onderdelen van het cassatiemiddel die in zijn eerdere conclusie in deze zaak onbehandeld zijn. Ook in dit geval acht Van Peursem het van belang om primair prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

IEF 20769

Programma VvA-studiemiddag 'Het voorontwerp auteurscontractrecht'

, IEF 20769; http://www.ie-forum.nl/artikelen/programma-vva-studiemiddag-het-voorontwerp-auteurscontractrecht

Op de studiemiddag op vrijdag 17 juni zal aandacht worden besteed aan het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht. Daarnaast staan deze middag de ervaringen centraal met de toepassing van de open access bepaling (artikel 25fa Aw).

14.00 - 14.05 uur: Inleiding programma o.lv. dagvoorzitter Marcel de Zwaan
14.05 - 14.25 uur: De toekomst van art. 25 fa Aw en (van) de wetenschappelijke uitgeverij in Nederland / Wirt Soetenhorst, Boom uitgeverij
14.25 - 14.40 uur: Stellingen discussie zaal
14.40 - 15:00 uur: Toelichting voorontwerp auteurscontractenrecht / Cyril van der Net, directie Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Justitie en Veiligheid

IEF 20771

Ziggo hoeft opnieuw geen waarschuwing van BREIN door te sturen

Rechtbank Midden-Nederland 9 jun 2022, IEF 20771; ECLI:NL:RBMNE:2022:2198 (Stichting Brein tegen Ziggo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ziggo-hoeft-opnieuw-geen-waarschuwing-van-brein-door-te-sturen

Rechtbank Midden-Nederland 9 juni 2022, IEF 20771, IT 3955; ECLI:NL:RBMNE:2022:2198 (Stichting BREIN tegen Ziggo) Kort geding. Internetprovider Ziggo hoeft opnieuw niet mee te werken aan een verzoek van Stichting BREIN om een waarschuwingsbrief door te sturen aan een klant. Dat is de beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. BREIN wil dat Ziggo een waarschuwing stuurt naar een klant omdat via zijn/haar IP-adres illegaal boeken zijn gedownload. Anders dan BREIN stelt, is niet zeker dat die IP-adreshouder zélf auteursrechten heeft geschonden. Daarnaast oordeelt de rechter ook nu dat het doorsturen van een waarschuwing in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zolang Ziggo daarvoor geen vergunning heeft.

IEF 20763

Stemfragment kan werk in zin van Auteurswet zijn

Rechtbank Amsterdam 26 jan 2022, IEF 20763; ECLI:NL:RBAMS:2022:3038 (Eiser tegen Gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/stemfragment-kan-werk-in-zin-van-auteurswet-zijn

Rechtbank Amsterdam 26 januari 2022, IEF 20763; ECLI:NL:RBAMS:2022:3038 (Eiser tegen gedaagden) Stemfragment is een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Het heeft een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker.

De rechtbank laat met deze uitspraak zien dat een stemfragment bestaande uit tekst die niet ergens anders aan ontleend is, en waarbij woorden en intonatie gebruikt zijn om een stemfragment ‘aantrekkelijk te maken’, ook auteursrechtelijk beschermd kan zijn. “Het zijn de creatieve keuzes met betrekking tot de woorden en de intonatie van [X] die het stemfragment voor [Artiest] aantrekkelijk moesten maken.” (4.4.) De rechtbank lijkt nu enigszins af te wijken van het standpunt zoals door het Gerechtshof in het Endstra-arrest is bepaald, aldus Victor den Hollander. Zie ook zijn publicatie 'Endstra-arrest gedateerd? Stemfragment kan ook een werk zijn'.

IEF 20762

Boekbespreking Auteursrechtgids en transparantieplicht

Op 7 juni is de transparantiebepaling van artikel 25ca Auteurswet in werking getreden. Dit nieuwe artikel verplicht de exploitant om tenminste eens per jaar de maker te informeren over de exploitatie van het werk, met name wat betreft de exploitatiewijzen, de daarmee gegenereerde inkomsten en de verschuldigde vergoeding. Deze informatieverplichting geldt niet indien het aandeel van de maker bij de totstandkoming van het gehele werk ‘niet significant’ is. Indien de administratieve lasten van het verstrekken van de informatie gelet op de exploitatie-inkomsten van het werk aantoonbaar ‘onevenredig’ zouden zijn, is de informatieplicht beperkt tot de ‘onder de omstandigheden redelijkerwijs te verwachten’ informatie. Via de schakelbepaling van artikel 2b Wet op de naburige rechten is deze verplichting ook van overeenkomstige toepassing op de exploitatie van (opnamen en reproducties van) uitvoeringen van uitvoerend kunstenaars. Deze verplichting komt uit de vorig jaar ingevoerde Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (2019/790/EG). De exploitanten hebben een jaar extra gekregen om op deze nieuwe verplichting in te spelen.

IEF 20761

Inbreuk op auteursrecht door uitbreiding bagagehal

Rechtbank Rotterdam 13 apr 2022, IEF 20761; ECLI:NL:RBROT:2022:4395 (Kcap tegen Eindhoven Airport), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-door-uitbreiding-bagagehal

Rb. Rotterdam 13 april 2022, IEF 20761; ECLI:NL:RBROT:2022:4395 (Kcap tegen Eindhoven Airport) Kcap en gedaagde zijn beide architectenbureaus die samen verscheidene ontwerpen hebben gerealiseerd voor de uitbouw van Eindhoven Airport. Tussen partijen zijn verscheidene contracten gesloten, waaronder een samenwerkingscontract tussen Kcap en gedaagde. Aldus Kcap zou gedaagde in strijd met de overeenkomst handelen, door zonder haar in opdracht van Eindhoven Airport gebouwen te ontwerpen. Ook stelt Kcap dat haar naam zou moeten worden vermeld bij de ontwerpen. De rechtbank oordeelt dat gedaagde niet onrechtmatig heeft gehandeld en dat er daarnaast geen verplichting was tot naamsvermelding op grond van de samenwerkingsovereenkomst. Ten aanzien van de gebouwde bagagehal heeft Kcap wel een recht op naamsvermelding en leidt de uitbreiding van de hal tot auteursrechtelijke inbreuk. Tot slot concludeert de rechtbank dat Eindhoven Airport tekort is geschoten ten aanzien van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst 'opdracht 2011'.