Auteursrecht

IEF 18566

Onrechtmatige publicatie van foto's op website Foody

Rechtbank Den Haag 27 jun 2019, IEF 18566; ECLI:NL:RBDHA:2019:6619 (X tegen Foody), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatige-publicatie-van-foto-s-op-website-foody

Rechtbank Den Haag 27 juni 2019, IEF18566; ECLI:NL:RBDHA:2019:6619 (X tegen Foody) Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrecht. Eisende partij heeft vergoeding van schade gevorderd die zij heeft geleden als gevolg van de door de gedaagde partij gemaakte inbreuk op haar auteurs- en persoonlijkheidsrechten door de onrechtmatige publicatie van foto’s op de website foody.nl. Deze schadevergoeding zal worden toegewezen.

IEF 18567

Onherstelbare schade BREIN door inbreuk auteursrechten

Rechtbank Rotterdam 17 jun 2019, IEF 18567; (BREIN tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onherstelbare-schade-brein-door-inbreuk-auteursrechten

Vzr. Rechtbank Rotterdam 17 juni 2019, IEF 18567 (BREIN tegen X) Auteursrecht. Inbreuk. BREIN is een stichting met als doel de collectieve bestrijding van auteursrechtinbreuken en is na een anonieme tip de Facebook-groepen op het spoor gekomen. X is beheerder van deze Facebook-groepen en uploadt e-books welke door de leden van de Facebook-groepen gedownload kunnen worden. Hierbij maakt X inbreuk op de auteursrechten van de bij BREIN aangesloten partijen en haar leden. X moet alle inbreukmakende handelingen onmiddellijk staken en wordt veroordeeld tot betaling van een dwangsom van €2000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

IEF 18551

Art. 1019h Rv-veroordeling ondanks intrekken auteursrechtelijke grondslag in bodemzaak

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2019, IEF 18551; ECLI:NL:GHARL:2019:4608 (X tegen Torenstad Verzilverd Wonen en Woonbedrijf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/art-1019h-rv-veroordeling-ondanks-intrekken-auteursrechtelijke-grondslag-in-bodemzaak

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2019, IEF 18551; ECLI:NL:GHARL:2019:4608 (X tegen Torenstad Verzilverd Wonen en Woonbedrijf) Appelant is econoom. Hij heeft het concept Woonpensioen uitgewerkt dat woningeigenaren met een gering inkomen in staat stelt hun inkomen te verhogen. Dit concept is gedeponeerd bij het BBIE. Hij stelde eerder, in eerste aanleg [IEF 16110] dat zijn concept zonder toestemming commercieel is geexploiteerd, maar trok als eiser ter zitting de auteursrechtelijke grondslag voor zijn vorderingen in. De rechtbank heeft eiser toen niet veroordeeld in de art. 1019h Rv proceskosten. De grieven daartegen slagen. Appellant wordt nu in hoger beroep veroordeeld om die kosten alsnog te betalen.

IEF 18541

Terechte toewijzing schadevergoeding na auteursrechtelijke inbreuk foto's catsuit

Kantonrechter 14 jun 2019, IEF 18541; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper), http://www.ie-forum.nl/artikelen/terechte-toewijzing-schadevergoeding-na-auteursrechtelijke-inbreuk-foto-s-catsuit

Ktr Rechtbank Amsterdam 14 juni 2019, IEF 18541, IT&R 2805; ECLI:NL:RBAMS:2019:4334 (Fotograaf tegen catsuitontwerper) Auteursrecht. Portretrecht. Inbreuk. Een professioneel fotograaf heeft foto’s gemaakt op een boekpresentatie van een derde. Ontwerper ontwerpt en verkoopt catsuits. Op zijn website hebben veertien foto’s gestaan die door de fotograaf zijn gemaakt van de boekpresentatie. De ontworpen catsuit wordt op de foto’s gedragen. De fotograaf heeft verzocht de foto’s te verwijderen vanwege inbreuk op het auteursrecht en verzocht de geleden schade te vergoeden. De ontwerper heeft de foto’s verwijderd, maar de schade niet vergoed. De fotograaf vordert inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten en betaling van de schadevergoeding. Inbreuk wordt vastgesteld en de schadevergoeding worden toegewezen.

IEF 18540

Geen misbruik van bevoegdheid DMCA-klacht

Rechtbank Gelderland 19 jun 2019, IEF 18540; (Fietsunie tegen Powerbike), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-misbruik-van-bevoegdheid-dmca-klacht

Rechtbank Gelderland 19 juni 2019, IEF 18540; (Fietsunie tegen Powerbike) Eiser Fietsunie is een onderneming in het ombouwen van bestaande fietsen naar elektrisch aangedreven fietsen. Powerbike legt zich onder meer toe op de verkoop van materialen ten behoeve van elektronische fietsen. Fietsunie kopieerde teksten van Powerbike en plaatste deze op de eigen website. Powerbike diende een DMCA klacht in bij Google. Fietsunie start een procedure en stelt dat Powerbike misbruik van recht heeft gemaakt. Niet is vast komen te staan dat Powerbike door het indienen van de DMCA-klacht bij Google misbruik van haar bevoegdheid ex artikel 3:13 lid 2 BW heeft gemaakt dan wel dat zij op enig andere wijze onrechtmatig jegens Fietsunie heeft gehandeld. De vorderingen van Fietsunie zullen daarom worden afgewezen.

IEF 18529

Geen auteursrechtinbreuk kattenkrabpaal

Rechtbank Den Haag 22 mei 2019, IEF 18529; ECLI:NL:RBDHA:2019:5188 (Petsbelle tegen EBI), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-kattenkrabpaal

Vzr. Rechtbank Den Haag 22 mei 2019, IEF 18529; ECLI:NL:RBDHA:2019:5188 (Petsbelle tegen EBI) Auteursrecht. Modelrecht. Petsbelle ontwerpt en verhandelt kattenkrabpalen. EBI houdt zich onder meer bezig met de im- en export van dierenbenodigdheden. EBI heeft een bepaald model kattenkrabpaal op de markt gebracht. Petsbelle vordert iedere inbreuk van zowel auteursrechten als gemeenschapsmodelrechten van Petsbelle te staken en gestaakt te houden, alsmede iedere slaafse nabootsing van de krabpalen te staken. Het lukt Petsbelle niet om de inbreuken aan te tonen. Openbaarmaking van geregistreerd gemeenschapsmodel langer dan één jaar voor aanvraag levert geen nieuwheid op. Ten aanzien van niet-geregistreerde model- en auteursrechten is het houderschap onvoldoende onderbouwd gelet op het reeds voor dagvaarding bekende verweer dat de kattenkrabpalen zijn ontworpen in dienstverband van gedaagde. Er is geen inbreuk op de overige rechten want de algemene- en totaalindruk wijken voldoende af in verhouding tot het verschil van de betreffende krabpaal en het vormgevingserfgoed daarvan. Beroep op slaafse nabootsing is afgewezen.

IEF 18526

Geloofwaardigheid gedaagde in geding bij inbreuk auteursrecht foto

Hof Den Haag 11 jun 2019, IEF 18526; ECLI:NL:GHSHE:2019:2115 (Obscura tegen ID & Concept Styling), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geloofwaardigheid-gedaagde-in-geding-bij-inbreuk-auteursrecht-foto

Hof 's-Hertogenbosch 11 juni 2019, IEF 18526, RB 3323; ECLI:NL:GHSHE:2019:2115 (Obscura tegen ID & Concept Styling) Deze zaak gaat over inbreuk op auteursrecht op foto’s. De rechthebbende stelt dat de foto’s in 2011 korte tijd op de website van de gedaagde hebben gestaan en, na een sommatie van de rechthebbende, weer zijn verwijderd. De gedaagde betwist dat de foto’s ooit op haar website hebben gestaan. De stellingen van partijen over de feiten en de door partijen overgelegde bewijsmiddelen, met name verklaringen van getuigen, staan lijnrecht tegenover elkaar. De zaak spitst zich toe op de vraag of partijen hebben voldaan aan hun verplichtingen ingevolge art. 21 Rv. Ten aanzien van gedaagde wordt geconcludeerd dat de geloofwaardigheid van haar stellingen ernstig in het geding is. Het verweer van gedaagde kan niet langer als voldoende onderbouwd worden beschouwd.