Alle rechtspraak

IEF 18412

Kwart meer schadevergoeding vanwege ontbreken auteursnaam bij foto

Rechtbanken 10 apr 2019, IEF 18412; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBMNE:2019:1499 (Hollandse Hoogte tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kwart-meer-schadevergoeding-vanwege-ontbreken-auteursnaam-bij-foto

Ktr Rechtbank Midden-Nederland 10 april 2019, IEF 18412; ECLI:NL:RBMNE:2019:1499 (Hollandse Hoogte tegen X) Auteursrecht. Inbreuk. Foto anoniem tarieven. Hollandse Hoogte beheert en exploiteert auteursrechten van fotografen. Een van de foto’s uit de beeldbank van Hollandse Hoogte is door gedaagde zonder licentie of vermelding op zijn website geplaatst. Gedaagde is er door Hollandse Hoogte en Permission Machine BVBA op gewezen dat de foto auteursrechtelijke bescherming geniet. Hierna heeft gedaagde de foto verwijderd, maar niets betaald. Hollandse Hoogte vordert schadevergoeding en veroordeling in de proceskosten. Er is sprake van een inbreuk. Het feit dat gedaagde hiervan niet op de hoogte was doet hier niet aan af. Onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van gedaagde. Gedaagde moet schadevergoeding betalen aan de hand van de foto anoniem tarieven, met een 25% opslag omdat de naam van de auteur niet is vermeld. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet gedaagde de proceskosten vergoeden.

IEF 18384

Zelf regulerend opgetreden medische professie door zelf een norm te ontwikkelen voor co-auteursrecht

Rechtbanken 21 mrt 2019, IEF 18384; ECLI:NL:RBAMS:2019:2198 (AMC tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zelf-regulerend-opgetreden-medische-professie-door-zelf-een-norm-te-ontwikkelen-voor-co-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 maart 2019, IEF 18384; ECLI:NL:RBAMS:2019:2198 (AMC tegen X) Auteursrecht. Co-auteur. Gedaagde heeft voor het AMC gewerkt en deed in deze hoedanigheid onderzoek naar het eiwit-enzym Creatine Kinase. Naar aanleiding van verschillende onderzoeken zijn verschillende publicaties verschenen, waarvan gedaagde claimt co-auteur te zijn. Het AMC is van mening dat gedaagde geen recht heeft op vermelding als co-auteur. Het AMC heeft het promotieonderzoek gefaciliteerd en gefinancierd, al daarom heeft het een voldoende belang bij zijn vorderingen. In de kern gaat het om de vraag of gedaagde als co-auteur van verschillende publicaties moet worden erkend. Wetenschappelijk onderzoek moet hier namelijk vaak in teamverband worden verricht vanwege de hoge mate van complexiteit, waarbij vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden een bijdrage wordt geleverd, en vanwege de vaak omvangrijke onderzoeksopzet die nodig is voor de representativiteit van de verzamelde gegevens. De Auteurswet regelt deze kwestie niet uitdrukkelijk. Daarom heeft de medische professie hier zelf regulerend opgetreden, door zelf een norm te ontwikkelen die inhoudt dat het auteursrecht toekomt aan diegenen die een wezenlijke intellectuele bijdrage hebben geleverd aan de opzet van het onderzoek of aan de vergaring, analyse en interpretatie van de data die bij het onderzoek worden gebruikt. Bovendien moeten degenen die auteursrecht claimen, hebben bijgedragen aan het schrijven of redigeren van de publicatie, de definitieve tekst hebben goedgekeurd en zich ervan hebben verzekerd dat alle vragen met betrekking tot de juistheid en integriteit van het werk, voldoende zijn onderzocht en opgelost. De norm vertoont enige gelijkenis met het juridische maatschapsbegrip, maar stelt meer specifieke eisen aan de kwaliteit van de inbreng. Deze norm is, als soft law, ook in rechte van belang.  Het moet gaan om een bijdrage van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de publicatie.

IEF 18388

Ook foto gemaakt met mobiele telefoon kwalificeert als werk in auteursrechtelijke zin

Rechtbanken 15 mrt 2019, IEF 18388; ECLI:NL:RBAMS:2019:1930 (X tegen Roda Media), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-foto-gemaakt-met-mobiele-telefoon-kwalificeert-als-werk-in-auteursrechtelijke-zin

Ktr Rechtbank Amsterdam 15 maart 2019, IEF 18388; ECLI:NL:RBAMS:2019:1930 (X tegen Rodi Media) Auteursrecht. Inbreuk. Eiseres heeft tijdens een musicalvoorstelling een foto gemaakt. Deze foto is later overgenomen door Rodi Media, een bedrijf dat onder anderen het blad ‘Almere Deze Week’ uitgeeft, zonder de naam van eiseres daarbij te vermelden. De foto kwalificeert als werk, het feit dat deze met een mobiele telefoon is gemaakt doet er verder voor de beoordeling niet toe. Dat er een inbreuk is staat dus vast. Nu eiseres niet als professionele fotograaf kan worden aangemerkt is er onvoldoende aanleiding om bij de tarieven van Foto Anoniem aan te sluiten. Daarom wordt een redelijke schadevergoeding van 426 euro toegewezen.

IEF 18383

Ook onopzettelijk onrechtmatig gebruik foto is inbreuk op auteursrechten

Rechtbanken 26 mrt 2019, IEF 18383; ECLI:NL:RBAMS:2019:2267 (X tegen de Vinderij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-onopzettelijk-onrechtmatig-gebruik-foto-is-inbreuk-op-auteursrechten

Ktr. Rechtbank Amsterdam, 26 maart 2019; ECLI:NL:RBAMS:2019:2267 (X tegen De Vinderij) Auteursrecht. Inbreuk. X is een gediplomeerd beroepsfotograaf. De Vinderij biedt een online platform waarop studenten een sociale bijbaan kunnen vinden. In dit kader exploiteert de Vinderij ook de website www.oppastips.nl. Op deze website heeft de Vinderij (zonder licentie) een foto van de hofvijver genomen door X getoond. Dit is een inbreuk op de auteursrechten van X, het feit dat deze inbreuk onopzettelijk is geweest doet daar niets aan af. De vordering tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk wordt toegewezen, ondanks dat de website www.oppastips.nl al uit de lucht is, nu De Vinderij nog steeds verantwoordelijk is voor de website. De Vinderij hoeft niet de herkomst van de foto bekend te maken nu deze niet meer te achterhalen is. De te vergoeden schade wordt begroot op 750 euro, om deze vast te stellen is aangeknoopt bij de gederfde licentievergoeding.

IEF 18361

Auteursrechten komen toe aan producent, niet aan afnemer private label

Rechtbanken 21 nov 2018, IEF 18361; ECLI:NL:RBAMS:2018:8424 (Esterel tegen X en Cobeco), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechten-komen-toe-aan-producent-niet-aan-afnemer-private-label

Rechtbank Amsterdam 18 november 2018, IEF18361; ECLI:NL:RBAMS:2018:8424 (Esterel tegen X en Cobeco)  Auteursrecht. Gedaagde verkoopt producten van Esterel als groothandel. Cobeco produceert producten als 'private label', ook voor gedaagde. De auteursrechten op de verpakkingen komen toe aan Esterel. Deze zijn niet overgegaan op gedaagde omdat gedaagde een moederbedrijf is dat het bedrijf dat de verpakking zou hebben ontworpen heeft overgenomen. Er is geen daartoe bestemde akte voor auteursrechtoverdracht. Esterel heeft stukken overgelegd waaruit volgt dat bepaalde producten door derden zijn ontworpen en de auteursrechten aan haar zijn overgedragen. De overige producten zijn door eigen ontwerpers ontworpen en op grond van het werkgeversauteursrecht is Esterel is rechthebbende. Omdat de totaalindrukken van de verpakkingen met die van de Cobeco-producten overeenkomen, is er sprake van auteursrechtinbreuk . De rechtbank is onbevoegd voor wat betreft de inbreuk op de Uniemerken.

IEF 18333

Contractuele boete voor voortzetten gebruik Hyundai-logo door voormalig dealer

Rechtbanken 13 mrt 2019, IEF 18333; ECLI:NL:RBDHA:2019:2591 (Hyundai tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/contractuele-boete-voor-voortzetten-gebruik-hyundai-logo-door-voormalig-dealer

Rechtbank Den Haag 13 maart 2019, IEF 18333; ECLI:NL:RBDHA:2019:2591 (Hyundai tegen X) Merkgebruik na einde dealer- en reparateurovereenkomst. Auteursrecht. Boetebepaling, uitleg en beroep op matiging. Reconventie. Mededingingsrecht. Hyundai is fabrikant van personenauto’s en lichte bedrijfswagens die wereldwijd op de markt worden gebracht. Zij houdt in deze hoedanigheid meerdere merken. X exploiteert twee garagebedrijven. Hyundai gebruikt voor distributie een selectief distributiestelsel. Tussen Hyundai en X is een dealerovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst werd als gevolg van een reorganisatie van het distributiesysteem van Hyundai beëindigd. Hierna werd het X verboden gebruik te maken van het Hyundai logo (dat is ingeschreven als merk). X heeft hierna echter het merk gebruikt, en vordert in reconventie dan ook het merk te mogen blijven gebruiken. Het gebruik vormt een inbreuk op de merk- en auteursrechten van Hyundai, nu er een reële kans is dat de indruk van een commerciële band wordt gewekt. Derhalve is een contractuele boete verschuldigd.

IEF 18336

BijlmerBajes Events maakt inbreuk op auteursrechten door foto van crimineel te gebruiken

Rechtbanken 22 mrt 2019, IEF 18336; (X tegen BijlmerBajes Events), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bijlmerbajes-events-maakt-inbreuk-op-auteursrechten-door-foto-van-crimineel-te-gebruiken

Ktr. Rechtbank Amsterdam 22 maart 2019, IEF 18336 (X tegen BijlmerBajes Events) Auteursrecht. X is fotograaf, en exploiteert een website waarop hij door hem gemaakte foto’s plaatst. BijlmerBajes Events is een eenmanszaak die zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten in de Bijlmerbajes. X heeft een foto van een bekende crimineel genomen en op haar website geplaatst. X heeft deze overgenomen, afgedrukt op canvas, en in een van de ruimtes in de Bijlmerbajes opgehangen. Er zijn creatieve keuzes gemaakt, er is geen sprake van een citaat nu niet is voldaan aan de eisen van functionaliteit en proportionaliteit. Er is geen sprake van incidentele verwerking als bedoeld in 18a Aw nu de foto een van de grootste in de collage is en vooral de aandacht trekt. Voor de promotievideo waarin de foto voorkomt staat niet vast dat dit een zeer bewuste keuze is geweest. Een punitieve schadevergoeding wordt niet toegekend. De uiteindelijke schadevergoeding (licentievergoeding en opslag voor inbreuk op persoonlijkheidsrechten) wordt bepaald op € 625, de proceskosten worden gedeeld.

IEF 18338

Weglaten naam auteur is voldoende reden tot intrekking toestemming

Kantonrechter 20 feb 2019, IEF 18338; ECLI:NL:RBMNE:2019:630 (auteursrecht na affectieve relatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/weglaten-naam-auteur-is-voldoende-reden-tot-intrekking-toestemming

Ktr. Rechtbank Midden Nederland 20 februari 2019, IEF 18338; ECLI:NL:RBMNE:2019:630 (auteursrecht na affectieve relatie) Auteursrecht. Eiseres is fotograaf en verkoopt haar foto’s via haar website. Gedaagde heeft een eenmanszaak gericht op de verzorging van paarden. Daarnaast houdt Gedaagde zich bezig met het bestrijden van dierenleed en met de staat van een bepaald landschap. Partijen hebben een affectieve relatie gehad en gedurende deze relatie samen foto’s en een tekening samen gemaakt en op internet geplaatst. Na het beëindigen van de relatie heeft gedaagde deze beeltenissen online gehouden, maar de naam van eiseres verwijderd. Vast staat dat eiseres aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de foto’s maar deze later heeft ingetrokken. Het intrekken van deze toestemming levert geen misbruik van bevoegdheid op. Wat betreft de tekening: aangenomen moet worden dat zowel gedaagde als eiseres hierop auteursrechten hebben, waardoor gedaagde onrechtmatig handelt door de naam van eiseres weg te laten. Er is geen grond om een algeheel gebruiksverbod van het werk van eiseres op te leggen aan gedaagde. Schadevergoeding zoals licentievergoeding: € 225,00 per jaar, met opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor geleden schade vanwege misgelopen naamsbekendheid. De totale schadevergoeding bedraagt dus € 843,75 (3 x € 281,25).