Collectieve exploitatie

IEF 18010

AG concludeert tot verwerping cassatieberoep: hardware-AMvB's zijn niet onrechtmatig

Hoge Raad 5 okt 2018, IEF 18010; ECLI:NL:PHR:2018:1177 (HP tegen Staat der Nederlanden en Stichting De Thuiskopie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ag-concludeert-tot-verwerping-cassatieberoep-hardware-amvb-s-zijn-niet-onrechtmatig

Conclusie AG HR 5 oktober 2018, IEF 18010; ECLI:NL:PHR:2018:1177 (HP c.s. tegen Staat der Nederlanden en Stichting De Thuiskopie) Thuiskopie ex 16c lid 1 Auteurswet. Bij AMvB zijn er, overeenkomstig het SONT-advies, nieuwe voorwerpen aangewezen ex 16c Aw en nieuwe thuiskopievergoedingen vastgesteld. De rechtbank verklaart de hardware-AMvB's in strijd met verbod op willekeur [IEF 14552]. Het hof vernietigt dit vonnis voorzover de vorderingen van HP zijn toegewezen, de uitvaardiging door de Staat is niet onrechtmatig [IEF 16819]. Conclusie AG: verwerping van cassatieberoep.

HP c.s. beogen met deze procedure de voor Nederland vastgestelde thuiskopievergoedingsregeling die is uitgewerkt in een aantal AMvB's onverbindend verklaard te krijgen wegens strijd met de Auteursrechtrichtlijn (ARL of ARI)1 of het willekeurverbod. Volgens HP c.s. volgt uit rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) dat de "billijke compensatie" uit art. 5 lid 2 onder b ARL alleen ziet op thuiskopieën die ten koste gaan van de verkoop van een origineel. Alleen dan lijden rechthebbenden volgens HP c.s. schade. De billijke compensatie moet dan ook volgens het substitutiemodel worden bepaald en niet volgens het licentiemodel, terwijl dat laatste model in het zijdens de Staat gehanteerde Sman-rapport ter onderbouwing van de thuiskopieschade figureert, dat aan de basis ligt van de hofbeslissing, hetgeen zodoende onjuist is volgens HP c.s.

IEF 17824

Hof: Vordering van BREIN dat Usenetprovider bedrijfsvoering moet inrichten zoals zij heeft aangegeven, wordt afgewezen

Hof 's-Hertogenbosch 10 jul 2018, IEF 17824; ECLI:NL:GHSHE:2018:2824 (Newsconnection tegen Stichting BREIN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-vordering-van-brein-dat-usenetprovider-bedrijfsvoering-moet-inrichten-zoals-zij-heeft-aangegeven
newsconnection brein

Hof 's-Hertogenbosch 10 juli 2018, IEF 17824; IT 2600; ECLI (Newsconnection tegen Stichting BREIN) Auteursrecht. Zie eerder IEF 16448. Rechtspraak.nl: BREIN vordert afgifte van identificerende gegevens (zoals betaalgegevens, IP adressen, namen en e-mailadressen) van drie klanten van Usenetprovider, die onder aliassen opereren. Die drie klanten hebben illegaal duizenden auteursrechtelijk beschermde films en tv-series geüpload. Daarnaast vordert BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering op een bepaalde manier inricht. In hoger beroep heeft zij die laatste vordering concreter gemaakt, namelijk dat Usenetprovider bij de verkoop van haar diensten geverifieerde identificerende gegevens registreert, dat zij bepaalde afspraken maakt met een partij van wie zij serverruimte huurt en dat zij de abonnementen van gebruikers van wie zij niet over geverifieerde identificerende gegevens beschikt, beëindigt.

Het hof oordeelt dat het uitgangspunt is dat Usenetprovider de gevraagde gegevens van de drie inbreukmakers dient te verschaffen. Voor zover zij niet zelf over alle benodigde gegevens beschikt omdat zij gebruik maakt van de diensten van een derde, moet zij ervoor zorgen dat zij over die gegevens kan beschikken. Usenetprovider heeft onder meer aangevoerd dat BREIN (eerst) die derde partij had moeten aanspreken, maar het hof is het daar niet mee eens. De vordering van BREIN dat Usenetprovider haar bedrijfsvoering zo moet inrichten als BREIN heeft aangegeven, wordt afgewezen.

IEF 17540

Videma maakt misbruik van machtspositie door niet billijke tarieven vertoning en doorgifte Nederlandse tv-programma's in ziekenhuizen

Rechtbank Rotterdam 21 feb 2018, IEF 17540; ECLI:NL:RBROT:2018:1037 (NVZ ziekenhuizen tegen Videma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/videma-maakt-misbruik-van-machtspositie-door-niet-billijke-tarieven-vertoning-en-doorgifte-nederland

Rechtbank Rotterdam 21 februari 2018, IEF 17540; ECLI:NL:RBROT:2018:1037 (NVZ ziekenhuizen tegen Videma) Auteursrecht. NVZ vordert een verklaring voor recht dat de hoogte en de toepassing van de door Videma gehanteerde tarieven voor vertoning en doorgifte van Nederlandse tv-programma’s in ziekenhuizen niet billijk zijn. In een tussenvonnis is de Geschillencommissie Auteursrechten als deskundige benoemd. Uit het deskundigenbericht blijkt dat de tarieven niet billijk zijn. De rechtbank oordeelt dat de hoogte en toepassing van de tarieven niet billijk zijn en dat Videma derhalve misbruik maakte van een machtspositie. NVZ-leden hebben aanspraak op een schadevergoeding van Videma. 

IEF 17489

Uitvoering besluit CvTA t.a.v. Wob-verzoeken rapporten Buma Stemra

cvta

Op 20 december 2017 heeft het College een besluit genomen over Wob-verzoeken die tot doel hadden de in opdracht van Buma Stemra opgestelde – en in het bezit van het CvTA zijnde – rapporten van BDO en NautaDutilh (gedateerd 15 augustus 2017) openbaar te maken. Tegen dit besluit heeft een aantal belanghebbenden weliswaar bezwaren binnen de gestelde termijn ingediend, maar hebben zij geen voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd die de uitvoering van dit besluit zou kunnen opschorten. Aldus is het CvTA, conform het besluit van 20 december 2017, tot gedeeltelijke openbaarmaking van de rapporten van BDO en NautaDutilh overgegaan. U kunt het CvTA-besluit (hier) en de rapporten van BDO (hier) en NautaDutilh (hier) inzien. Tevens is bijgesloten (hier) een reactie van BDO n.a.v. het CvTA-besluit tot openbaarmaking.

IEF 17410

Advies CTvA inzake nabetaling vertrekregeling topfunctionaris Norma

CvTA 11 dec 2017, IEF 17410; 2017176 (Advies vertrekregeling Norma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/advies-ctva-inzake-nabetaling-vertrekregeling-topfunctionaris-norma

CTvA 11 december 2017, IEF 17410; kenmerk 2017176 (Advies vertrekregeling Norma) Op 3 november 2017 verzocht Norma het CvTA om een oordeel over een nabetaling in het kader van de vertrekregeling van een (voormalig) topfunctionaris. Het College adviseerde naar aanleiding van dit verzoek op 11 december 2017 dat de nabetaling in overeenstemming is met de WNT-vereisten. Het College zal haar definitieve oordeel geven bij de beoordeling van de jaarrekening 2017 van Norma en de daarbij behorende accountantsverklaring.

IEF 17408

Besluit CvTA t.a.v. Wob-verzoeken openbaarmaking rapporten Buma Stemra

CvTA 20 dec 2017, IEF 17408; 2017181 (Wob-verzoek rapporten Buma/Stemra), http://www.ie-forum.nl/artikelen/besluit-cvta-t-a-v-wob-verzoeken-openbaarmaking-rapporten-buma-stemra

CvTA 20 december 2017, IEF 17408; kenmerk 2017181 (Wob-verzoek rapporten Buma/Stemra) Vergl. IEF 17357. ( Het CvTA heeft in de maanden na het bekend worden (op 30 augustus 2017) van het bestaan van vertrouwelijke rapporten die zijn opgesteld door NautaDutilh en BDO in opdracht van Buma Stemra diverse Wob-verzoeken ontvangen. Op 20 december 2017 heeft het College over deze Wob-verzoeken besloten deze deels openbaar te maken. Er staan diverse passages met zwartgelakte informatie die bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten, ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van natuurlijke en rechtspersonen.

IEF 17403

Bezwaar Sena tegen beslissing op Wob-verzoek openbaarmaking modelovereenkomsten afgewezen

CvTA 22 nov 2017, IEF 17403; (Sena tegen Wob-beslissing), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bezwaar-sena-tegen-beslissing-op-wob-verzoek-openbaarmaking-modelovereenkomsten-afgewezen

CvTA 22 november 2017, IEF 17403; 2017165 (bob SENA op toegewezen Wob-verzoek) Sena heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van het College naar aanleiding van een Wob-verzoek van Brinkhof Advocaten om openbaarmaking van de modelovereenkomsten van Sena. Sena voert aan dat zij niet expliciet in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Haar onderhandelingspositie kan onder druk komen te staan en het College had het Wob-verzoek op grond van 10 lid 1 onder c en lid 2 onder b Wob moeten weigeren. Het bezwaar is ongegrond en het verzoek tot herroeping wordt afgewezen. Het verzoek ten aanzien van advocatenkantoor Brinkhof wordt ingewilligd voor zover haar verzocht wordt een passage te anonimiseren, indien de stukken met derden worden gedeeld.