Contracten

IEF 17891

In strijd met afspraken heeft Algemeen directeur Naturalis zich uitgelaten over het geschil met architect

Rechtbank Den Haag 1 aug 2018, IEF 17891; ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (Architect tegen Stichting Naturalis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-strijd-met-afspraken-heeft-algemeen-directeur-naturalis-zich-uitgelaten-over-het-geschil-met-arch

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 augustus 2018, IEF 17891; ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (architect tegen Stichting Naturalis) Mediarecht. Contractenrecht. Rechtspraak.nl: Partijen hebben in verband met een toenmalig geschil [IEF 16854] over de verbouwing van het Naturalisgebouw in maart 2017 een schikking getroffen. Daarbij hebben zij afgesproken dat zij een gezamenlijk persbericht naar buiten zouden brengen en zich verder niet meer zouden uitlaten over de inhoud van de schikking of over het geschil. Op 3 juli 2018 is in de Volkskrant een interview verschenen met de algemeen directeur van gedaagde. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de algemeen directeur in dat interview, in strijd met de hiervoor genoemde afspraak, uitlatingen heeft gedaan over het geschil. Gedaagde dient een rectificatie te plaatsen, waarin nogmaals op het eerdere persbericht wordt gewezen. De vordering van eiser om een dwangsom aan het afgesproken uitlatingenverbod te verbinden, wordt afgewezen.

IEF 17853

Geen informatieverstrekking, vordering gaat termsheet te buiten, Company Sublicense Agreement biedt geen basis

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 jul 2018, IEF 17853; 200.211.220 (Noviotech / Secmatix), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-informatieverstrekking-vordering-gaat-termsheet-te-buiten-company-sublicense-agreement-biedt-ge

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 juli 2018, IEF 17853 (Noviotech / Secmatix) Octrooirecht. Contractrecht. Secmatix stelt dat NovioTech in strijd met de CSA en termsheet PIC heeft laten produceren en voor welke toepassing(en) vertrouwelijke informatie aan Novioponics en Syncom heeft verstrekt met voor de productie van PIC’s. Ze vorderen nakoming van CSA en termsheet. De rechtbank heeft de vorderingen van Secmatix afgewezen. In hoger beroep vordert Secmatix dat NovioTech alsnog zal gelasten haar verplichting uit de CSA en termsheet na te komen. Het hof bekrachtigt het vonnis [IEF 16568] waarvan beroep.

4.10 De conclusie is dat de vorderingen van Secmatix, die zijn gericht op verstrekking van documenten als bedoeld in Exhibit C (zie rov. 4), niet toewijsbaar zijn: deels omdat Noviotech de informatie heeft verstrekt die zij diende te verstrekken, deels omdat de vordering in het kader van de verplichtingen op bais van de NBT/Exhibit C te buiten gaan. Volledigheidshalve merkt het hof nog op dat in de CSA geen basis kan worden gevonden voor de hiervoor besproken vorderingen, nu het hierbij niet gaat om de verstrekking van informatie over innovaties of ontwikkelingen bij de toepasssing van de techniek buiten het gebied van de Life Sciences, waarop CSA betrekking heeft.

IEF 17823

Ontbinding wetenschappelijk uitgeefovereenkomst door hoofdredacteur

Rechtbank Amsterdam 3 jul 2018, IEF 17823; ECLI:NL:RBAMS:2018:4665 (Eiser tegen IOS Press), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontbinding-wetenschappelijk-uitgeefovereenkomst-door-hoofdredacteur

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 juli 2018, IEF 17823, ECLI:NL:RBAMS:2018:4665 (Eiser tegen IOS Press) Contractrecht. Uitgeverij IOS Press wordt gedagvaard door de hoofdredacteur van tijdschrift JIN. In augustus 2016 hebben ze een uitgeefovereenkomst gesloten waarbij is besloten dat de eiser hoofdredacteur zou blijven van JIN en IOS Press eindredactiewerkzaamheden zou gaan verrichten en JIN zou uitgeven. JIN wil de overeenkomst ontbinden omdat IOS Press niet voldeed aan verplichtingen, ongecorrigeerde artikelen publiceerde en geen toegang tot uiteindelijke gepubliceerde artikelen verschafte. De vraag is of de uitgeefovereenkomst ontbonden mag worden. Er is geoordeeld dat IOS Press in de nakoming van haar voormelde kernverplichtingen is tekortgeschoten en dat deze tekortkoming een zo groot gewicht heeft dat de uitgeefovereenkomst ontbonden kan worden. 

IEF 17732

Schending zorgplicht door een artiestenmanager

30 mei 2018, IEF 17732; ECLI:NL:RBAMS:2018:3658 (manager tegen artiest), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schending-zorgplicht-door-een-artiestenmanager

Rechtbank Amsterdam 30 mei 2018, IEF 17732; ECLI:NL:RBAMS:2018:3658 (manager tegen artiest) Contractenrecht. Als randvermelding. Rechtspraak.nl: De manager (eiser) en artiest hadden een mondelinge managementovereenkomst. De manager heeft ook een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld. De artiest heeft die managementovereenkomst opgezegd en wil de samenwerkingsovereenkomst niet (verder) nakomen.

De rechtbank oordeelt dat de manager zijn zorgplicht heeft geschonden. Een manager en zijn artiest hebben tot op zekere hoogte altijd een tegenstrijdig belang (bijvoorbeeld als het gaat om het loon van de manager), maar de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst gaan veel verder. De manager wordt door de samenwerkingsovereenkomst de gelijkwaardige zakenpartner van de artiest en de manager wordt de wederpartij van de artiest, doordat de artiest van de manager aandelen zou kopen in het bedrijf van (onder anderen) de manager. De voorgestelde samenwerking is nadelig voor de artiest en zijn manager heeft hem niet genoeg gewezen op het belang van onafhankelijk advies. De artiest mocht op deze grond de managementovereenkomst ook opzeggen.

IEF 17734

Geen commissie nu toegang tot Libanese markt voor ghee actief is tegengewerkt door merkregistratie

Hof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2018, IEF 17734; (Aczam tegen Koninklijke VIV Buisman), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-commissie-nu-toegang-tot-libanese-markt-voor-ghee-actief-is-tegengewerkt-door-merkregistratie

Hof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2018, IEF 17734 (Aczam tegen Koninklijke VIV Buisman) Als randvermelding. VIV heeft vanaf 1973 blikke ghee naar Libanon geëxporteerd onder de naam Cow Brand, later onder de naam Gold Medal en weer later Gold Plate. Eerst via Aczam met 2% commissie over de aan die klanten gefactureerde bedragen, later is de betaling gestaakt. Aczam heeft merk Cow Brand geregistreerd. De rechtbank in Beirout oordeelt dat Cow Brand aan Aczam toekomt en VIV wordt verboden producten onder dat merk in te voeren. Het merk Gold Medal (Al Bacchara al Haloub) maakt inbreuk op het handelsmerk Cow Brand (Al Bacchara al Haloub), tot in de hoogste instantie is dit in stand gehouden. Aczam vordert betaling van commissie en 2% van verkoopopbrengsten van in Libanon verkochte ghee-producten onder de naam Cow Brand. Aczam is haar verplichting zich in te spannen tot het instandhouden van toegang voor VIV tot de Libanese markt voor ghee vanaf 2004 niet nagekomen en zelfs actief tegengewerkt, dus is er geen recht op commissie. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep [IEF 15290].

IEF 17672

Tevens in privé gesloten franchiseovereenkomst is voor specifieke bepalingen, niet voor financiën

Rechtbank Rotterdam 28 mrt 2018, IEF 17672; ECLI:NL:RBROT:2018:2913 (Plimsoll tegen Semath), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tevens-in-priv-gesloten-franchiseovereenkomst-is-voor-specifieke-bepalingen-niet-voor-financi-n
ps

Rechtbank Rotterdam 28 maart 2018, IEF 17672; ECLI:NL:RBROT:2018:2913 (Plimsoll tegen Semath) Contractenrecht. Handelsnaamrecht. Uitleg franchiseovereenkomst: "De heer [gedaagde sub 2], handelend in privé, dan wel via de besloten vennootschap Semath management bv, gezamenlijk verder te noemen Franchise Nemer (FN)". De facturen zijn steeds uitsluitend aan Semath B.V. gericht en zijn ook steeds door Semath B.V. betaald. De overeenkomst is tevens in privé gesloten voor de specifieke bepalingen in de overeenkomst die hem wel tevens in persoon aangaan, zoals concurrentiebeding en verbod tot handelsnaamgebruik. Er is geen hoofdelijke aansprakelijkheid van franchisenemer in privé voor de financiële aansprakelijkheid. Artikel 1:88 lid 1 sub c BW mist toepassing op grond van het bepaalde in lid 5 van dat artikel.

IEF 17643

Uitsluitend Instrumental Mix valt onder de producersovereenkomst

Rechtbank Amsterdam 18 apr 2018, IEF 17643; ECLI:NL:RBAMS:2018:2584 (Spinnin Records tegen Nicky Romero), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitsluitend-instrumental-mix-valt-onder-de-producersovereenkomst

Rechtbank Amsterdam 18 april 2018, IEF 17643; ECLI:NL:RBAMS:2018:2584 (Spinnin Records tegen Nicky Romero) Bij het tussenvonnis [IEF 17005] is overwogen dat de instrumentale versie van het nummer “I Could Be The One (Nicktim)” in beginsel als een gereed gekomen product en dus als productie in de zin van de tussen partijen gesloten ‘exclusieve producers overeenkomst’ kan worden aangemerkt. Het tussenvonnis is aan te merken als eindbeslissing omdat uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is beslist. Het gebruik van de woorden ‘kan’ en ‘in beginsel’ maken dat niet anders. Gedaagde is in de nakoming van de aanbiedingsplicht zoals opgenomen in de producersovereenkomst, uitsluitend tekortgeschoten ten aanzien van de Instrumental Mix.

IEF 17639

Het is Free Style Events niet onmogelijk gemaakt een voetbal of hardloopevenement voor de marcom-branche te organiseren

Hof Amsterdam 17 apr 2018, IEF 17639; (Just Ask tegen Free Style Events), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-is-free-style-events-niet-onmogelijk-gemaakt-een-voetbal-of-hardloopevenement-voor-de-marcom-bra
lievertjestoernooi sky radio run

Hof Amsterdam 17 april 2018 en Rechtbank Amsterdam 8 maart 2017, IEF 17639 (Just Ask tegen Free Style Events) Geen onrechtmatige daad. Lieverdjestoernooi is een voetbaltoernooi voor de Marketing-Communicatiebranche buiten de reguliere competitie . Partijen hebben samengewerkt . Na opzegging organiseert Just Ask de AdfoCup, een aan het LT identiek voetbaltoernooi, op dezelfde velden als waarvoor de voorgaande jaren het LT plaatsvond voor een beperkte markt. De rechtbank: Dat is onrechtmatig. Dat geldt ook voor de Sky Radio Run. Al 16 jaar organiseert G op de eerste vrijdag in september een hardloopevenement voor de marcom-branche. G werd vanaf 2014 feitelijk buitengesloten om het LT en de SRR te organiseren. Anders dan de rechtbank, het Hof: valt echter niet in te zien dat Just Ask het hem onmogelijk heeft gemaakt vanaf dat jaar het LT of een hardloopevenement voor de marcom-branche te organiseren. De grieven van Just Ask slagen.