Overige

IEF 17940

Oprichters DM hebben onrechtmatig gehandeld door stelselmatig en substantieel gebruik te maken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie SD

Rechtbank Overijssel 11 jul 2018, IEF 17940; (SD tegen DM e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oprichters-dm-hebben-onrechtmatig-gehandeld-door-stelselmatig-en-substantieel-gebruik-te-maken-van

Ktr. Rechtbank Overijssel 11 juli 2018, IEF 17940 (SD tegen DM e.a.) Ongeoorloofde concurrentie. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie. SD heeft als doel de ontwikkeling, levering en onderhoud van software ten behoeve van outputmanagement, documentcreatie en documentbeheer. DM is opgericht door gedaagden en is 100% aandeelhouder van IN. IN biedt onder meer software aan en is concurrerend met de software van SD. Gedaagden zijn in het verleden werkzaam geweest bij SD. Ze worden verdacht van onrechtmatige concurrentie doordat ze tijdens hun dienstverband bij SD bedrijfsgeheimen naar hun privé mail hebben gestuurd en het afhandig maken van personeel en klanten van SD ter voorbereiding van de oprichting van een concurrerende onderneming (DM). SD vordert dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld en dat gedaagden hun administratie vertrekken. De wijze waarop gedaagden stelselmatig en substantieel gebruik hebben gemaakt van bedrijfsgebied van SD en de kennis en vertrouwelijke gegevens die zij hebben opgedaan tijdens hun dienstverband bij SD zorgt voor onzorgvuldigheid en is in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betamelijk is. De vorderingen worden toegewezen.

IEF 17939

Rectificatie afgewezen: Consumentenbond doet slechts feitelijke mededeling over werkwijze Belcentrale en geeft geen oordeel over de juistheid

Rechtbank Den Haag 4 sep 2018, IEF 17939; ECLI:NL:RBDHA:2018:10555 (Belcentrale tegen Consumentenbond), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-afgewezen-consumentenbond-doet-slechts-feitelijke-mededeling-over-werkwijze-belcentrale

Vzr. Rechtbank Den Haag 4 september 2018, IEF17939; ECLI:NL:RBDHA:2018:10555 (Belcentrale tegen Consumentenbond) Rectificatie. Belcentrale houdt zich bezig met vaste telefonie voor de zakelijke markt. De Consumentenbond heeft een artikel gepubliceerd over vele klachten over Belcentrale. Belcentrale vordert dat het artikel verwijderd wordt. De Consumentenbond heeft een selectie van de klachten overgelegd aan de rechter waar in het artikel op wordt gedoeld. De selectie betreft ongeveer 90 meldingen over Belcentrale. In het artikel wordt slechts meegedeeld waar de klachten onder meer betrekking op hebben en niet dat Belcentrale zich schuldig maakt aan de genoemde werkwijzen. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17886

Conclusie AG: Belang van geheimhouding door Syngenta minder zwaar dan recht op inzage

Hoge Raad 6 jul 2018, IEF 17886; ECLI:NL:PHR:2018:829 (Syngenta tegen verweerder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-belang-van-geheimhouding-door-syngenta-minder-zwaar-dan-recht-op-inzage

Conclusie AG HR 6 juli 2018, IEF 17886; ECLI:NL:PHR:2018:829 (Syngenta tegen verweerder) Syngenta houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en verkoop van diverse groenterassen. Zij laat de haar in eigendom toebehorende planten eerst opkweken op Plantenkwekerij A. Verweerster verzorgt uitsluitend groentegewassen die eigendom zijn van Syngenta, nadat Syngenta deze door een vervoerder van A naar verweerster heeft laten vervoeren. Er zijn besmettingen geconstateerd. Syngenta stelt dat bron van besmetting bij verweerder ligt en wil de overeenkomst opzeggen. Verweerder stelt dat bron van besmetting bij A ligt en verzoekt om inzage van de resultaten. Aan het verzoek heeft Syngenta niet voldaan. Verweerder heeft bij rechtbank verzocht om een voorlopig getuigenverhoor over wat is besproken tussen Syngenta en A. De rechtbank heeft bij een beschikking voorlopig geruigenverhoor gelast. Daartegen is Syngenta in hoger beroep gegaan. Het hof heeft de bestreden beschikking vernietigd en Syngenta veroordeeld om onder andere de onderzoeksverslagen te verstrekken. Syngenta heeft tegen deze beschikking cassatie ingediend. Het belang van geheimhouding van Syngenta weegt minder zwaar dan het belang van verweerder bij verstrekking van genoemde stukken. Er is dus geen sprake van gewichtige reden die zich tegen inzage verzet. Conclusie AG: cassatieberoep dient verworpen te worden.

 

IEF 17884

Rectificatie geen geschikt middel voor gedane uitingen over fraude door OTS

Rechtbank Amsterdam 25 mei 2018, IEF 17884; ECLI:NL:RBAMS:2018:5204 (Bovando tegen Oceanteam), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-geen-geschikt-middel-voor-gedane-uitingen-over-fraude-door-ots

Vzr. Rechtbank Amsterdam 25 mei 2018, IEF 17884; ECLI:NL:RBAMS:2018:5204 (Bovando tegen OTS) Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Eiser was voormalig managing director bij OTS. KPMG was Emporos (nu Bovando) tegengekomen als contractspartij van OTS. Eiser is aandeelhouder en bestuurder bij Emporos. OTS heeft onderzoek laten verrichten door Hermes naar de achtergrond van de betalingen aan Emporos. OTS heeft op hun site een bericht geplaatst dat eiser fraude heeft gepleegd en heeft een mededeling gedaan aan klanten van wie op dat moment projecten liepen. Eiser vordert de gedane uitspraken van haar website te verwijderen en deze te rectificeren door plaatsing van een rectificatie op diezelfde website en toezending van een rectificatie aan derden die eerder een brief van OTS hebben ontvangen over fraude. Door rectificatie te vorderen zal de eiser weer in de belangstelling komen te staan terwijl de zaak nu juist aan het wegebben is. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17850

Ex-bestuurder van chocoladefabrikant noemt zich ten onrechte oprichter op LinkedIn

Rechtbank Midden-Nederland 13 jul 2018, IEF 17850; ECLI:NL:RBMNE:2018:3349 (Creative Cloud Company en Ligoon tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-bestuurder-van-chocoladefabrikant-noemt-zich-ten-onrechte-oprichter-op-linkedin

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 13 juli 2018, IEF 17850; ECLI:NL:RBMNE:2018:3349 (Ligoon en CCC tegen gedaagde) Auteursrecht. Concurrentiebeding. Communicatiebeding. Ligoon houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van chocoladetruffels. Ze zijn een samenwerking aangegeaan met Creative Cloud Company (CCC), zijnde medeaandeelhouder van Ligoon. In de vaststellingsovereenkomst is onder meer een concurrentie- en communicatiebeding opgenomen. Gedaagde was tot 2017 bestuurder van Ligoon. CCC stelt dat de gedaagde het concurrentiebeding heeft geschonden door het ontwikkelen en op de markt zetten van chocoladeproducten die vrijwel identiek zijn. Gedaagde zou tijdens een festival bonbons hebben geserveerd en daarmee actief zijn in de chocoladebranche. Dit is onvoldoende om aan te nemen dat hij activiteiten uit het het concurrentiebeding schendt. Het communicatiebeding is geschonden doordat gedaagde zich op LinkedIn en op zijn website als oprichter van Ligoon presenteert, LinkedIn en zijn website kunnen ook door derden worden gezien.

.

IEF 17851

Artikel over 'hack' bij Kaspersky rectificeren op de voorpagina van zaterdageditie De Telegraaf

Rechtbank Amsterdam 16 jul 2018, IEF 17851; ECLI:NL:RBAMS:2018:5033 (Kaspersky Lab tegen Telegraaf), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-over-hack-bij-kaspersky-rectificeren-op-de-voorpagina-van-zaterdageditie-de-telegraaf
Telegraaf Kaspersky

Vzr. Rechtbank Amsterdam 16 juli 2018 IEF 17851; ECLI:NL:RBAMS:2018:5033 (Kaspersky Lab tegen De Telegraaf) Rectificatie. Kaspersky Lab is een in Utrecht gevestigd Russische securityleverancier. De Telegraaf heeft een artikel geplaatst waarin wordt gesteld dat een 'wereldberoemd Russisch softwarebeveiligingsbedrijf' in Utrecht is gehackt via de bedrijfs-WiFi. Volgens Kaspersky Lab is, na eigen onderzoek, daar geen sprake van. Kaspersky vordert rectificatie. De vraag is of De Telegraaf onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kaspersky door publicatie in de Telegraaf van 3 februari 2018. De journalisten hebben niet controleerbaar gemaakt wat tegenover hen is verklaard terwijl dit gemakkelijk had gekund. Er is ook geen verder onderzoek geweest door de Journalisten. Rectificatie wordt bevolen op de homepage en op voorpagina van de eerstvolgende zaterdageditie van de papieren krant.

IEF 17847

Rectificatie artikel over directeur Directie Volksgezondheid

Antilliaanse Gerechten 12 jul 2018, IEF 17847; ECLI:NL:OGEAA:2018:440 (Eiser tegen Arubiano F.B. Production), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-artikel-over-directeur-directie-volksgezondheid

Vzr. Gerecht in Eerst Aanleg van Aruba 12 juli 2018, IEF 17847; ECLI:NL:OGEAA:2018:440 (Eiser tegen Arubiano F.B. Production) Rectificatie. Eiser is de directeur bij Directie Volksgezondheid (DVG). Arubiano F.B. Production publiceert een website genaamd earubianonews.com samen met een facebookpagina met dezelfde naam. Op 25 mei 2018 is er een artikel geplaatst over de eiser. Eiser laat per brief weten dat het artikel negatieve, ongefundeerde verwijten en feitelijk onjuistheden bevat. Hij vordert rectificatie te plaatsen op de website en facebookpagina. Er is geoordeeld dat het niet vast staat dat de feiten uit het artikel waar zijn, er geen deugdelijk onderzoek is verricht en onvoldoende inspanning is geleverd om de eiser een weerwoord te geven. De vordering wordt toegewezen.

IEF 17554

Afbetaling lening weegt zwaarder dan uitstel van executie van pandrecht op IE-rechten

Rechtbank Oost-Brabant 7 mrt 2018, IEF 17554; ECLI:NL:RBOBR:2018:1127 (3XCO tegen Hobleko Groep), http://www.ie-forum.nl/artikelen/afbetaling-lening-weegt-zwaarder-dan-uitstel-van-executie-van-pandrecht-op-ie-rechten
App

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 maart 2018, IEF 17553; ECLI:NL:RBOBR:2018:1127 (3XCO tegen Hobleko Groep) Eisers willen de 'Ambassador App' op de markt brengen en zijn een lening aangegaan bij gedaagden. Als zekerheid voor de lening hebben eisers een pandrecht gevestigd op de IE-rechten van de app. Vanwege gebreken aan de app zijn eisers er niet in geslaagd de app te verkopen. Er is geen zicht op verbetering van de marktomstandigheden op korte termijn en eisers hebben tot op heden nog geen enkele betaling verricht aan gedaagden, ook geen rentetermijnen betaald. Eisers vorderen gedaagden te verbieden over te gaan tot uitwinning van het pandrecht. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het belang van gedaagden bij afbetaling van de reeds vervallen rentetermijnen en van de door hen verstrekte geldlening zwaarder te wegen dan het belang van 3XCO bij uitstel van executie van het pandrecht. De vordering wordt afgewezen.