IEF 17978

Wel afgifte ABC want meerfasepreparaat is nieuwe therapeutische toepassing van een reeds vergunde werkzame stof

Raad van State 19 sep 2018, IEF 17978; ECLI:NL:RVS:2018:3058 (OCNL tegen Bayer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wel-afgifte-abc-want-meerfasepreparaat-is-nieuwe-therapeutische-toepassing-van-een-reeds-vergunde-we

ABRvS 19 september 2018, IEF 17978; LS&R 1643; ECLI:NL:RVS:2018:3058 (OCNL tegen Bayer) ABC-recht. Bayer had een aanvraag gedaan voor een ABC. OCNL weigerde afgifte voor meerfasepreparaat voor de anticonceptie op basis van natuurlijke oestrogenen, estradiolvaleraat. In het primaire besluit staat dat de aanvraag van Bayer slechts een ander doseringsregime betreft, daarom zou er geen sprake zijn van een nieuw product. Bayer ging, met succes, hiertegen in beroep [LS&R 1429]. De rechtbank oordeelde dat een nieuwe therapeutische toepassing van een bekende werkzame stof, welke nieuwe toepassing door een octrooi wordt beschermd, in aanmerking komt voor een ABC [toepassing Neurim-arrest]. In hoger beroep vordert OCNL dat het ABC-verzoek moet worden afgewezen omdat de rechtbank een te ruime uitleg van het Neurim-arrest hanteert. Deze zaak betreffende een nieuwe therapeutische toepassing van een reeds vergunde werkzame stof, vertoont echter zodanige overeenkomsten met het Neurim-arrest dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de uitleg. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard en de Raad van State bevestigt de aangevallen uitspraak.

IEF 17979

Uitzending Undercover in Nederlang mag uitgezonden worden: voldoende steun in feiten en verdachte wordt niet herkend

Rechtbank Amsterdam 14 sep 2018, IEF 17979; (Eiser tegen Noordkaap), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitzending-undercover-in-nederlang-mag-uitgezonden-worden-voldoende-steun-in-feiten-en-verdachte-wor

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 september 2018, IEF 17979 (Eiser tegen Noordkaap TV Producties) Onrechtmatige uitzending. Eiser biedt diensten aan via sexjobs.nl, onder de schuilnaam Taliesha. De J heeft op verzoek van Taliesha twee telefoonabonnementen afgesloten en diverse keren geld uitgeleend. In totaal gaat het om ongeveer 13.000 euro. De J heeft Alberto Stegeman van Undercover in Nederland benaderd. Op verzoek van Stegeman heeft de J een afspraak gemaakt met Taliesha. Tijdens deze ontmoeting heeft Stegeman Taliesha opgewacht met een cameraploeg en aangesproken. Eiser vordert de uitzending te verbieden. De uitlatingen vinden voldoende steun in het feitenmateriaal. Stegeman mag zelf de vorm van een uiting bepalen. Hij beschuldigt de eiser van oplichting, maar voor die beschuldiging had hij goede gronden. Eiser zal niet herkend worden in de uitzending en wordt niet bij echte naam genoemd. Alleen de familie en kennissenkring van de eiser zal haar toch herkennen, maar dat is een voorzienbaar gevolg van haar eigen handelen. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17977

'Neuschwanstein' niet beschrijvend voor kwaliteit of plaats van herkomst

HvJ EU 6 sep 2018, IEF 17977; ECLI:EU:C:2018:673 (Bundesverband Souvenir tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/neuschwanstein-niet-beschrijvend-voor-kwaliteit-of-plaats-van-herkomst

HvJ EU 6 september 2018, IEF 17977; ECLI:EU:C:2018:673; C‑488/16 P (Bundesverband Souvenir tegen EUIPO) Merkenrecht. Freistaat Bayern heeft een inschrijvingsaanvraag gedaan voor 'NEUSCHWANSTEIN'. BSGE heeft daartegen een nietigheidsvordering ingesteld maar de EUIPO heeft dit afgewezen. Daartegen heeft BSGE beroep ingesteld bij het Gerecht. Het Gerecht heeft de vorderingen afgewezen. BSGE verzoekt het Hof van Justitie om vernietiging van het arrest van het Gerecht EU. Het Gerecht heeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven. Neuschwanstein kan geen aanduiding van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten zijn. Volgens de conclusie van de AG [IEF 17415] is Neuschwanstein geen aanduiding van de plaats van herkomst. Voor zover de benaming „Neuschwanstein” wijst op het kasteel met die naam, is geoordeeld dat enkel en alleen doordat die benaming is aangebracht op onder meer de betrokken waren, het relevante publiek deze gangbare consumptiegoederen ook als souvenirartikelen kan beschouwen. Dat het souvenirs worden enkel en alleen doordat die benaming erop wordt aangebracht, vormt op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren beschrijft. Het kasteel van Neuschwanstein als zodanig geen plaats is waar waren worden vervaardigd of diensten worden verricht, zodat het litigieuze merk geen aanduiding kan zijn van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten.  De hogere voorziening wordt afgewezen.

IEF 17976

Het enkel fysiek binnenbrengen van zonnepanelen wordt niet aangemerkt als in handel brengen

Hof Den Haag 18 sep 2018, IEF 17976; ECLI:NL:GHDHA:2018:2291 (Recom tegen TSS en Kingstone), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-enkel-fysiek-binnenbrengen-van-zonnepanelen-wordt-niet-aangemerkt-als-in-handel-brengen

Hof Den Haag 18 september 2018, IEF 17976; ECLI:NL:GHDHA:2018:2291(Recom tegen TSS en Kingstone) Merkenrecht. Recom en TSS hebben twee overeenkomsten gesloten waarin TSS zich heeft verplicht tot verkoop van respectievelijk twee en acht containers zonnepanelen. TSS heeft de zonnepanelen laten produceren bij Kingstone. Zowel op de verpakking als op het product zelf staat een teken afgebeeld dat identiek is aan het merk RECOM. Recom heeft de Douane verzocht om de vrijgave te schorsen van goederen die inbreuk maken op Recom en door de douane beslag laten leggen op de containers. De rechtbank [IEF 15721] oordeelde dat de zonnepanelen die de douane in beslag heeft genomen in opdracht van Recom zijn vervaardigd en met haar toestemming haar merk is aangebracht op de panelen en de verpakking. Van een merkinbreuk is geen sprake omdat het niet-communautaire goederen zijn en er geen feiten of omstandigheden zijn waarvan noodzakelijkerwijs kan worden aangenomen dat de goederen alsnog in de Europese Unie of de Benelux in het economisch verkeer zullen worden gebracht. In beroep vordert Recom dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende de oorspronkelijke vorderingen van Recom alsnog toewijst. Het enkele fysiek binnenbrengen van niet-communautaire goederen op het grondgebied van de Benelux kan niet worden aangemerkt als invoeren of in de handel brengen in de Benelux. Waardoor er geen sprake is van merkinbreuk. De contracten met TSS zijn destijds buitengerechtelijk ontbonden waardoor het beslag op de containers van de douane onrechtmatig is. De douane moet de containers vrijgeven. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 17972

Boschproject.org is gemeenschappelijk goed, gedaagde hoeft inloggegevens niet te geven, maar wel meewerken aan doorontwikkeling

Rechtbank Amsterdam 12 sep 2018, IEF 17972; (Stichting Bosch tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/boschproject-org-is-gemeenschappelijk-goed-gedaagde-hoeft-inloggegevens-niet-te-geven-maar-wel-meewe

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 september 2018, IEF 17972 (Stichting tegen gedaagde) De stichting heeft als doel de verdieping van kennis van het werk van Jheronimus Bosch door middel van internationaal wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2010 heeft een door de stichting samengesteld team onderzoek gedaan naar het werk en de werkwijze van Jheronimus Bosch. Op enig moment is hij betrokken geraakt bij het Project. Gedaagde wilde niet alleen consulant zijn, maar als wetenschapper deelnemen aan het project. Gedaagde werd benoemd tot bijzonder hoogleraar en krijgt daarvoor een vergoeding van 30.000 euro per kalenderjaar. Hij houdt zich onder andere bezig met de Publieke Website. Ten tijde van de tentoonstelling was de Website niet gereed. Op 31 december 2016 is een rudimentaire versie van de Publieke Website (x-website) openbaar gemaakt onder domeinnaam boschproject.org. De Stichting heeft verzocht om de x-website aan te passen maar gedaagde heeft dit niet ingewilligd. De Stichting vordert afgifte van inloggegevens van boschproject.org. Vanwege het geschil heeft de Stichting een laatste factuur van € 30.000,00 van gedaagde niet voldaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een gemeenschappelijk goed als bedoeld in artikel 3:166 BW, waarbij iedere deelgenoot bevoegd is tot het gebruik van dat goed. Gedaagde hoeft niet de inloggegevens van de Website aan de Stichting te verstrekken, maar moet alsnog meewerken aan de doorontwikkeling van de Website tot een Publieke Website. Ook heeft de voorzieningenrechter een verbod tot vernietiging van de x-website toegewezen en overdracht aan de Stichting van de domeinnaam boschproject.org bevolen. De voorzieningenrechter veroordeelt de Stichting tot betaling  € 30.000,00.

IEF 17975

Oppervlaktepatroon Birkenstock valt samen met verschijningsvorm

HvJ EU 13 sep 2018, IEF 17975; ECLI:EU:C:2018:714 (Birkenstock tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppervlaktepatroon-birkenstock-valt-samen-met-verschijningsvorm

HvJ EU 13 september 2018, IEF 17975; IEFbe 2729; ECLI:EU:C:2018:714; C-26/17P (Birkenstock tegen EUIPO) Merkenrecht. Het verzoek van Birkenstock tot inschrijving van het beeldmerk dat een patroon van elkaar kruisende golvendelijnen weergeeft is geweigerd door de EUIPO. Birkenstock is hiertegen in beroep gegaan bij de eerste kamer van beroep van het EUIPO. Ze hebben de inschrijving ook afgewezen. Tegen deze beslissing is Birkenstock ook in beroep gegaan bij het Gerecht [IEF 16354]: het relevante publiek zou het teken opvatten als een eenvoudig oppervlakpatroon, dat wordt toegepast voor decoratieve of technische doeleinden, en niet als de aanduiding van een bepaalde commerciële herkomst. Conclusie AG [IEF 7747] luidt dat enkel wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is, een dergelijk teken niet kan worden beschouwd als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, en derhalve de rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, niet van toepassing is. Het hof oordeelt dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de rechtspraak van toepassing is. Gelet op de intrinsieke kenmerken van het afgebeelde teken, is het in beginsel voorbestemd om op het oppervlak van die waren te worden aangebracht. Het is eigen aan een teken bestaande in een repetitieve sequentie van elementen dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon en dat het dus samenvalt met de verschijningsvorm van de betrokken waren. De vordering wordt afgewezen.

IEF 17971

Eiser is enige en volledige rechthebbende van naburige rechten van fonogrammenproducent

Hof Den Haag 11 sep 2018, IEF 17971; (Tee set), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-is-enige-en-volledige-rechthebbende-van-naburige-rechten-van-fonogrammenproducent

Hof Den Haag 11 september 2018, IEF 17971 (Tee Set) Naburige rechten. Auteursrecht. Partijen hebben een geschil over de wie de rechthebbende is op de producentrechten en wie de naburige rechten heeft van de fonogrammenproducent. De rechtbank oordeelde [IEF 16241] dat de eiser de volledige en enige rechthebbende is op de naburige rechten. Met betrekking tot het auteursrecht twisten partijen over de vraag of bandlid 1 alle composities en teksten van de ‘Tee Set’ nummers heeft geschreven of niet. Omdat nadere onderbouwing op dit punt is uitgebleven kan niet vastgesteld worden dat bandlid 1 maker is van de composities en teksten. In hoger beroep vordert hij dat de auteursrechten en de naburige rechten hem alsnog toekomen. Door de overdrachten van auteursrechten van x in 2002, 2006 en 2013 is niet alleen het deel van x overgedragen maar de gehele rechten. Daardoor is eiser volledige en enige rechthebbende van de muziekuitgaverechten. Er is niet gebleken dat gedaagde de fonogrammenproducentenrechten heeft. Waardoor eiser volledige en enige rechthebbendeis van de naburige rechten van de fonogrammenproducent. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 17974

Samenwerking tussen het CvdM en het OM

Uit het persbericht: Het Commissariaat voor de Media en het Openbaar Ministerie hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Het Commissariaat voor de Media hecht veel waarde aan de bescherming van minderjarigen en aan de rechtmatige besteding van mediagelden. Door goede werkafspraken met het Openbaar Ministerie te maken, verwacht het Commissariaat voor de Media beide belangen nog beter te waarborgen.

IEF 17973

CvTA stemt in met verbeterplan Buma Stemra

cvta

Op 18 september heeft Buma Stemra het onderzoeksrapport van de Onderzoekscommissie Nader Onderzoek Buma Stemra gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad van Toezicht van Buma Stemra maatregelen genomen, die zijn opgenomen in een verbeterplan (‘toezichtagenda’) van deze raad. U kunt het rapport van de Onderzoekscommissie en het persbericht van de Raad van Toezicht van Buma Stemra respectievelijk hier en hier inzien.

IEF 17969

Inbreuk door silhouet van sint op paard af te beelden op inpakpapier

Kantonrechter 23 aug 2018, IEF 17969; (Eiseres tegen Keijzer Holland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-door-silhouet-van-sint-op-paard-af-te-beelden-op-inpakpapier

Ktr. Rechtbank Den Haag 23 augustus 2018, IEF 17969 (Eiseres tegen Keijzer Holland) Auteursrecht. Eiseres is werkzaam al professioneel illustrator en ontwerper en creëert in dat kader onder meer illustraties voor kinderboeken. Keijzer Holland is producent van onder meer inpakpapier. VOF is een technisch teken- en adviesbureau voor de textiel- en papierindustrie. Keijzer Holland had de VOF opdracht gegeven om een aantal dessins te leveren. Eiseres vordert staking en schadevergoeding van 15.300 euro. Uit de overgelegde stukken van Keijzer Holland blijkt juist dat er eigen keuzes gemaakt kunnen worden bij sinterklazen op een paard, die tot een verschillend totaalbeeld kunnen leiden. Door het paard lopend af te beelden, sinterklaas ontspannend naar voren te laten leunen, de teugels toe te voegen en sinterklaas zonder staf af te beelden heeft de afbeelding een eigen, oorspronkelijk karakter met een persoonlijke stempel van de eiseres. De kantonrechter veroordeelt Keijzer Holland tot onthouden van auteursrechtinbreuk. Schadevergoeding van 5000 euro te betalen voor de geschonden persoonlijkheidsrechten en 2550 euro (3x 850 euro per dessin) voor inbreuk.

IEF 17968

Cassatie in belang der wet: Is rechtbank Den Haag ook in kort geding exclusief bevoegd?

Hoge Raad 31 aug 2018, IEF 17968; ECLI:NL:PHR:2018:957 (Spin Master tegen High5), http://www.ie-forum.nl/artikelen/cassatie-in-belang-der-wet-is-rechtbank-den-haag-ook-in-kort-geding-exclusief-bevoegd

Conclusie AG HR 31 augustus 2018, IEF 17968; ECLI:NL:PHR:2018:957 (Spin Master/High5) Cassatie in het belang der wet na IEF 16516. Is rechtbank Den Haag ook in KORT GEDING exclusief bevoegd in Gemeenschapsmodel inbreukzaken? Art. 90 en 81 GModVo en art. 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende de Gemeenschapsmodellen. Zijn ook andere dan Haagse voorzieningenrechters bevoegd om kennis te nemen van Gemeenschapsmodelinbreuken? In bodemzaken is de als “rechtbank voor het Gemeenschapsmodel” aangewezen Haagse rechtbank exclusief bevoegd in Nederland, maar hoe zit dat in kort geding? Daarover bestaat al meer dan tien jaar ongewenste verdeeldheid in de rechtspraak, die wordt gevoed door een tekstverschil tussen art. 90 van de Gemeenschapsmodellenverordening (GModVo) en art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende de Gemeenschapsmodellen (Uvw): in art. 90 GModVo staat dat voor het treffen van voorlopige en bewarende maatregelen inzake Gemeenschapsmodellen “rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel” bevoegd zijn, terwijl art. 3 Uvw bepaalt dat uitsluitend de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank, als aangewezen “rechtbank voor het Gemeenschapsmodel”, bevoegd is. Dezelfde kwestie speelt ook bij Uniemerken.

IEF 17967

Vrijwaringsverzoek LB11 toegewezen vanwege vanwege het recht en belang om de nadelige gevolgen op leveranciers te verhalen

Rechtbank Den Haag 12 sep 2018, IEF 17967; (LB11 tegen Hennessy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vrijwaringsverzoek-lb11-toegewezen-vanwege-vanwege-het-recht-en-belang-om-de-nadelige-gevolgen-op-le

Rechtbank Den Haag 12 september 2018, IEF 17967 (LB11 tegen Hennessy) Vrijwaringsincident. Wanneer in de onderhavige bodemprocedure wordt geoordeeld dat LB11 inbreuk makend heeft gehandeld, betekent het dat haar leveranciers, Magnolia en Atlantic Dawn, haar niet-uitgeputte waar hebben geleverd. Wat een toerekenbare tekortkoming jegens LB11 oplevert. LB11 vordert in dit incident dat LB11 wordt toegestaan Magnolia en Atlantic Dawn in vrijwaring op  te roepen. LB11 heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat ze krachtens rechtsverhouding met de leveranciers recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstie afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op de leveranciers te laten verhalen. De rechtbank staat het LB11 toe om Magnolia en Atlantic Dawn in vrijwaring te doen dagvaarden.

IEF 17966

Verzoek om pleidooi van Loendersloot afgewezen want het levert onredelijke vertraging op

Rechtbank Den Haag 12 sep 2018, IEF 17966; (Bacardi tegen Loendersloot c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verzoek-om-pleidooi-van-loendersloot-afgewezen-want-het-levert-onredelijke-vertraging-op

Rechtbank Den Haag 12 september 2018, IEF 17966 (Bacardi tegen Loendersloot) Zekerheidsstelling. Verzoek om pleidooi. Goede procesorde. De bestuurder van Loendersloot heeft een bevoegdheidsincident en een incident tot zekerheidsstelling opgeworpen. Nadat was beslist in deze incidenten, hebben Loendersloot c.s. het tegen hen verleende verstek gezuiverd. Ze hebben vervolgens dit incident tot zekerheidsstelling opgeworpen. Het geschil in dit incident is beperkt tot de vraag of Bacardi het gevorderde bedrag van 250.000 aan zekerheid moet stellen of het door haar aangeboden bedrag van 25.000 per partij (in totaal 100.000). Het beginsel van hoor in wederhoor vergt niet dat Loendersloot zich mag uitlaten over het verweer van Bacardi. Loendersloot vraagt om een pleidooi omdat ze het niet eens zijn met de hoogte van de zekerheidsstelling. De toewijzing van het verzoek brengt onredelijke vertraging van de procedure met zich mee en is in strijd met de goede procesorde. Het verzoek wordt afgewezen.

IEF 17965

Hoe kleine juridische afdelingen omgaan met een toenemende werkdruk

, IEF 17965; http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoe-kleine-juridische-afdelingen-omgaan-met-een-toenemende-werkdruk
WK Effacts

Download eBook Digital Transformation for legal departments, Wolters Kluwer. Indien u steeds meer werkdruk ervaart en vindt dat uw werkzaamheden in de laatste jaren zijn toegenomen, dan bent u niet de enige. Ongeveer driekwart van de bedrijfsjuristen vindt dat hun werkzaamheden sinds 2016 steeds verder toenemen. De vraag is, hoe kunnen kleine juridische afdelingen omgaan met de toenemende werkdruk?

Voor kleine juridische afdelingen die niet over het budget beschikken om meer personeel aan te nemen of die bepaalde werkzaamheden uitbesteden, betekent het vaak dat ze zich bezig houden met administratieve werkzaamheden ten koste van een strategische rol binnen het bedrijf. Veel bedrijfsjuristen besteden slechts 32% van hun tijd aan het adviseren, terwijl ze meer dan 50% van hun tijd aan administratieve werkzaamheden besteden zoals archiveren, zoeken naar documenten en e-mails versturen.

Gelukkig kan ‘legal tech’ kleine juridische afdelingen ondersteunen met de toenemende werkdruk, zodat ze in staat zijn om het bestuur te adviseren, bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf en risico’s te beheersen. Door gebruik te maken van gestructureerde systemen en processen voor het beheer van juridische informatie (zoals contracten, compliance, bedrijfsdocumenten, claims, IE en data privacy) hoeven juridische afdelingen minder tijd te besteden aan het zoeken, beheren, en rapporteren van juridische informatie. Maar dat is niet alles.

IEF 17963

Rechtbank Rotterdam onbevoegd in zaak over weigering overdracht merkinschrijving Napoleonsnoepjes

Rechtbank Rotterdam 22 aug 2018, IEF 17963; ECLI:NL:RBROT:2018:7494 (Inter-Noba en Pervasco tegen Golden Star en Candy store), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-rotterdam-onbevoegd-in-zaak-over-weigering-overdracht-merkinschrijving-napoleonsnoepjes

Rechtbank Rotterdam 22 augustus 2018, IEF 17963; ECLI:NL:RBROT:2018:7494 (Inter-Noba en Pervasco tegen Golden Star en Candy store) Bevoegdheidsincident. Merkenrecht. Inter-Noba c.s. maken deel uit van het concern Pervasco Groep, dat zich bezighoudt met de productie, verkoop, distributie en marketing van hoogwaardige zoetwaren (snoep). In dit kader is Inter-Noba houdster van meerdere, in de dagvaarding nader gespecificeerde Uniemerken en Beneluxmerken, waaronder registraties die zien op het Napoleon snoepmerk. Pervasco gebruikt de merkregistraties van Inter-Noba op basis van een exclusieve licentieovereenkomst en is auteursrechthebbende op de verpakkingen van het Napoleon snoepmerk. Eind 2014 is een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de overdracht van Pervasco Groep aan GSI. Vooruitlopend op de voorgenomen overname zijn merkregistraties voor het Napoleon snoepmerk verricht op naam van CS (dochtervennootschap van GSI). Het gaat om drie Beneluxmerken en drie internationale merkregistraties met gelding voor de Europese Unie dan wel de Benelux (de litigieuze merken). De registraties zijn later overgedragen aan GSI. De overname van Pervasco Groep is uiteindelijk niet doorgegaan. GSI c.s. weigeren echter de merkinschrijvingen over te dragen dan wel door te halen. GSI vordert dat rechtbank Rotterdam onbevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van Inter-Noba in de hoofdvordering (o.a. stakingsvordering). Voor vorderingen die zien op inbreuk op Uniemerken en Gemeenschapsmerken is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd. De rechtbank verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak.

IEF 17948

Fashion & IE (4 oktober 2018)

Donderdag 4 oktober 2018, Denim City/De Hallen Studio's Wat valt er nog te beschermen in de mode-industrie? Wat kan ik doen bij een inbreuk? Welke afspraken maak ik met mijn in- en verkoopkanalen? Enkele vragen die aan de orde komen tijdens de tweejaarlijkse verdiepingscursus Fashion en IE van deLex op 4 oktober 2018. Experts van verschillende kantoren lichten juridische vragen toe aan de hand van praktijkvoorbeelden in de mode industrie. Van influencers tot distributie: verschillende aspecten in de keten komen aan bod. Deze cursus is bestemd voor ondernemers, bedrijfsjuristen en advocaten in fashion, retail en design.

IEF 17964

Gedaagde maakt inbreuk op MISS UNIVERSE ARUBA door gebruik van MISS TEEN ARUBA UNIVERSE

Antilliaanse Gerechten 5 sep 2018, IEF 17964; ECLI:NL:OGEAA:2018:514 (IMG Universe tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedaagde-maakt-inbreuk-op-miss-universe-aruba-door-gebruik-van-miss-teen-aruba-universe

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 5 september 2018, IEF 17964; ECLI:NL:OGEAA:2018:514 (IMG Universe tegen gedaagde) Merkenrecht. IMG is wereldwijd en ook in Aruba rechthebbende van het dienstmerk MISS UNIVERSE. IMG is in Aruba ook rechthebbende van het dienstmerk MISS UNIVERSE ARUBA. Die dienstmerken (hierna: de merkrechten) zijn op 8 augustus 2008 ingeschreven bij het Bureau Intellectuele Eigendom Aruba (hierna: BIE). Gedaagde heeft een beeldmerk en woordmerk: MISS TEEN ARUBA UNIVERSE ingeschreven bij de BIE. IMG vordert dat gedaagde de tekens te gebruiken en beveelt dat de inschrijving in de BIE wordt verwijderd. Het merkteken van gedaagde stemt in hoofdzaak (zowel visueel als auditief als qua betekenis) overeen met de aan IMG toebehorende merkrechten, en wel zodanig dat bij het in missverkiezingen geïnteresseerde Arubaanse publiek gemakkelijk verwarring kan ontstaan. De toevoeging van het woord “Teen” in of aan het woordelement van het merkteken en de toevoeging aan dat element van een afbeelding van een jonge dame maken dat niet anders.

IEF 17961

Europees Parlement stemt voor omstreden uploadfilter op YouTube en Facebook

Uit nieuwsbericht: Het Parlement heeft op woensdag een herziene onderhandelingspositie ingenomen over online auteursrechten. De herziening beschermt kleine bedrijven en de vrijheid van meningsuiting. De positie van het Parlement voor de onderhandelingen met de lidstaten werd aangenomen met 438 stemmen voor, 226 tegen en 39 onthoudingen. Er zijn enkele belangrijke aanpassingen gemaakt ten opzichte van het voorstel van de commissie Juridische zaken uit juni:
- Techreuzen (YouTube, Facebook en Google News) moet betalen voor gebruik van het werk van anderen.
- Kleine en micro platforms uitgesloten van richtlijn
- Hyperlinks "vergezeld van individuele woorden" kunnen gratis worden gedeeld
- Journalisten moeten een deel van de auteursrechtelijke vergoeding krijgen van hun uitgeverij

IEF 17960

Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser - De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw -

, IEF 17960; http://www.ie-forum.nl/artikelen/tobias-cohen-jehoram-carlos-van-staveren-en-renate-keijser-de-hoge-raad-in-ie-zaken-in-de-21e-eeuw

Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser, De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw. Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken? BIE juli-aug/2018, p 162 e.v. Het artikel beschrijft de bevindingen uit een analyse van alle IE-arresten van de Hoge Raad sinds 2000. In een notendop zijn deze bevindingen de volgende. Gemiddeld wordt ongeveer 75% van de motiveringsklachten afgewezen. Rechtsklachten hebben echter een aanzienlijk grotere kans van slagen. Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen wat de Hoge Raad als feitelijk oordeel kwalificeert en wat als rechtsoordeel. Dit onderzoek brengt de gehanteerde grenzen in beeld. Daarnaast verschillen de slagingskansen nogal, al naar gelang het betrokken IE-rechtsgebied. In merkenrechtelijke kwesties slaagt ongeveer 45% van de klachten, in auteursrechtelijke kwesties is dit ongeveer 30%. Opvallend is daarbij dat octrooirechtelijke klachten, en die over toepassing van de slaafse nabootsingsleer, slechts een 15% slagingskans hebben. Lees het volledige artikel hier.