IEF 182

Farmareclame wel zinvol

De promotie van geneesmiddelen is wel zinvol. Dat zeggen economen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze gaan hiermee in tegen de uitkomsten van een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). CPB becijferde dat artsen onder invloed van reclame minder gevoelig worden voor hoge prijzen. De Groningse economen stellen vast dat de prijsgevoeligheid van artsen niet verandert door reclame en de inspanningen van artsenbezoekers. Meer op marketeer.nl.

IEF 181

auteursrechtorganisaties willen geld zien

Rechtbank Amsterdam bepaalt dat Nederlandse kabelexploitanten en rechthebbenden tot 1 oktober de tijd hebben om te onderhandelen over rechtenbetaling voor doorgifte van tv-zenders. De door de kabelaars opgezegde overeenkomst moet tot 1 oktober 2005 worden voortgezet. De diverse auteursrechtorganisaties (Cedar, namens Agicoa/Sekam, Buma, Lira, Beeldrecht en Burafo) ) willen voor de kabelverspreiding van Nederland 1, 2 en 3 een vergoeding vragen aan de leden van de Vecai, de bracheorganisatie van kabelexploitanten. De Vecai betaalt vanzelfsprekend liever niet.

IEF 180

Piratenfilms

Nederlandse bioscopen en distributeurs verscherpen controle op piraterij tijdens filmvertoningen. Warner Bros. laat weten dat bij voorstellingen van Miss Congeniality 2 al actief is geïnspecteerd op opnameapparatuur, maar wil verder geen uitspraken doen over het resultaat van de controles. Bisocoopketen Pathé stelt eveneens actief toe te zien op het opnameverbod en wist tot nu toe twee personen op heterdaad te betrappen bij het maken van illegale opnames.  In Amerika is bisocooppiraterij al langer een 'actiepunt', zoals mag blijken uit dit bericht over  de arrestatie van Hollywood's alleged prince of piracy.

IEF 179

Gebakkelei om Villa BvD

Terwijl John de Mol een dezer dagen de nieuwe naam voor zijn TV-zender bekend zal maken, wensen de naar Talpa overgestapte Barend en Van Dorp vast te houden aan hun oude vertrouwde naam 'Villa BvD'. De oude werkgever van Barend en Van Dorp, RTL, wil hier een stokje voor steken, zo meldt het Algemeen Dagblad vandaag.

RTL zegt de rechten te bezitten op de programmatitels Barend & Van Dorp en Villa BvD. De titels zouden contractueel door beide heren aan RTL zijn overgedragen. Frits Barend (kennelijk nog niet bijgestaan door een goede IE-advocaat) bestrijdt dit: "Ze zijn geestelijk eigendom van Henk en mij, dat is vastgelegd bij het belastingkantoor".

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de twee kijkcijferkanonnen in deze kwestie aan het kortste eind trekken. Een snelle blik in het Benelux Merkenregister leerde IEForum dat de merken  'Villa BvD' (registratienr. 673758) en 'Barend en Van Dorp" (673760) al ruim 5 jaar op naam staan van RTL. Tijd dus om op zoek te gaan naar een nieuwe naam. Vermoedelijk staat een nieuwe SMS-actie tijdens de eerst volgende voetbalinterland al klaar...

IEF 178

Maar dan leuker

Drankreclames blijven ook overdag en in de vroege avond te zien op de televisie. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) trekt zijn dreigement om de spotjes te verbieden in. Hij doet dat omdat de alcoholbranche heeft beloofd de reclame te voorzien van een waarschuwing onder zestien jaar niet te drinken. Volgens de minister moet onder in beeld een balk komen met een boodschap in de trant van 'drinken doe je niet onder de zestien'. "Maar dan leuker," aldus de bewindsman. Om het leuker te maken worden "reclamejongens" ingeschakeld. Lees meer in de Telegraaf en het persbericht van vws.

IEF 177

Dames en Heren: De Pleisterrrrrrs!

Vonnis Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 2005, KG 05/313, Moelker, Gnass en Kutze tegen Oosterman. Voormalige bandleden met Bordewijkachtige achternamenm ruziën om prozaïsche bandnaam. Rechtbank neemt kennis van het kennelijk verhitte relaas van de gebrouilleerde muzikanten en vat het allemaal heel beschaafd samen.

Een voorlopige beoordeling, waartoe het bestek van een kort geding zich beperkt, leidt er niet toe dat aannemelijk is dat Oosterman aan eisers een exclusieve licentie, derhalve met uitsluiting van zichzelf, heeft gegeven dan wel dat eisers dit hebben mogen begrijpen. Daarvoor is redengevend dat alle partijen duidelijk was dat de band reeds vele jaren vóórdat eisers daarbij betrokken waren, als zodanig bestond en ook toen wisselende samenstelling had gehad, terwijl het enige vaste element steeds heeft bestaan in de bemoeiingen van Oosterman, aan wie ook het recht op de naam toekwam. Onder die omstandigheden zouden er overduidelijke aanwijzingen moeten zijn dat Oosterman op enig moment afstand heeft gedaan van de naam “De Pleisters”, en wel door het verlenen van de door eisers gestelde exclusieve licentie. Van dergelijke aanwijzingen is ten processe niet gebleken.

Met het vorenstaande is niet gezegd dat het op voorhand aannemelijk is dat de door Oosterman aan de feitelijke situatie meegegeven juridische kwalificatie wèl de juiste is. Het lijkt er eerder op dat er een maatschap tussen partijen heeft bestaan, waarin ieder van partijen het zijne heeft ingebracht. De inbreng van Oosterman bestond dan uit (laatstelijk) het ter beschikking stellen van de naam en zakelijke dienstverlening.

Overigens maakt het voor de afloop van dit geding geen verschil of er sprake is van een afroepcontract of van een maatschap. In beide gevallen is er geen aanleiding voor het treffen van de door eisers gevraagde voorzieningen. Voor het geval er slechts een afroepcontract was is dat duidelijk, maar ook indien sprake zou zijn van een maatschap kunnen de door eisers gevorderde voorzieningen slechts worden toegewezen als op voorhand vast zou staan dat een verdeling van de maatschap in elk geval zou inhouden dat het recht om onder de naam “De Pleisters” op te treden aan eisers zou worden toebedeeld. Dat is niet het geval. Integendeel: veeleer is aannemelijk dat dat recht aan Oosterman, als de oorspronkelijk gerechtigde, zal toevallen en niet aan eisers die eerst relatief korte tijd deel uit maken van de band. De slotsom is dat de vordering van eisers behoort te worden afgewezen

Lees vonnisDe Pleisters

IEF 176

Ferrari groot tegen klein

Ferrari kan met succes optreden tegen radiografisch bestuurbare modelauto's die nagenoeg identiek zijn aan de originele. Terecht is de kort geding rechter van mening dat het Gemeenschapsmodel van Ferrari inzake de F-1 voor speelgoedautos niet nieuw is dan wel onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Een 'kinderkapperstoel'-beroep van Ferrari op het verschil in gebruiksfunctie passeert de rechter: "de betreffende geinformeerde gebruiker van speelgoedauto's zal bekend zijn met de ontwerpen van raceauto's". Gelukkig voor Ferrari is er nog het auteursrecht.  

IEF 175

Brandstapelen (2)

Stichting Brein (zie eerder bericht) spant rechtszaken aan tegen 32 mensen die muziek aanbieden op internet. Met zeven 'uploaders' is inmiddels een schikking getroffen. Zij hebben Brein gemiddeld 2100 euro betaald. De stichting zal echter eerst hun aanbieders via de rechter moeten dwingen hun identiteit prijs te geven. De betrokken internetaanbieders hebben laten weten persoonsgegevens niet vrijwillig af te staan.

De muziekbranche verwijt de internetaanbieders onethisch gedrag, omdat zij bij de promotie van adsl-internet, 'ongelimiteerd uploaden van muziek' aanprijzen. 'Dat is niet alleen meestal illegaal,'' aldus Cees Vervoord van Buma-Stemra, ''maar de providers zorgen er zo ook voor dat hun klanten een schadeclaim riskeren.'' Lees meer in Het Parool.

IEF 174

Implementatie hergebuik

Hergebruik overheidsinformatie gebonden aan Europese richtlijnen. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De richtlijn geeft voorschriften over de wijze waarop het hergebruik van overheidsdocumenten door de lidstaten moet worden geregeld, zoals de behandeling van verzoeken om hergebruik, de formaten waarin documenten worden gesteld en de tarieven die daarvoor kunnen worden berekend.

De nieuwe hergebruikprocedure hoeft alleen gebruikt te worden wanneer een overheidsorgaan informatie openbaar maakt en daarbij aangeeft dat er op die informatie een voorbehoud (bijvoorbeeld auteursrecht) is gemaakt.

Op dit moment mogen wetten, besluiten en verordeningen van de overheid al vrijelijk worden gebruikt. Burgers of bedrijven die deze informatie willen hergebruiken mogen dit doen zonder daarvoor toestemming te vragen.

De implementatie van de Europese richtlijn in de Wob heeft inhoudelijk tot gevolg dat er een afzonderlijke bepaling komt waarin wordt geregeld dat informatie die op grond van de Wob openbaar is, kan worden hergebruikt. Dit is vooral van belang voor bedrijven, omdat overheidsinformatie van grote economische waarde kan zijn. Vanaf nu gaan in de Europese Unie namelijk dezelfde voorwaarden gelden, waarmee een einde komt aan oneerlijke concurrentie doordat de overheid voor eigen gebruik een ander tarief hanteert dan voor marktpartijen.   Min BZK 11 april 2005
   
http://www.minbzk.nl/grondwet_en/openbaarheid/persberichten/hergebruik

IEF 173

4 jaar te laat is net op tijd

Europese Commissie staakt rechtszaak tegen Nederland over biotech-octrooien. Het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg zal geen uitspraak doen in een door de Europese Commissie in september 2003 aangespannen rechtszaak tegen Nederland, wegens het niet tijdig implementeren van richtlijn 98/44/EG. Deze richtlijn gaat over de octrooirechtelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen en had uiterlijk in juli 2000 in de Nederlandse wetgeving omgezet moeten zijn. De noodzakelijke
wetswijzigingen in de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad en Plantgoedwet zijn echter pas op 20 november 2004 in werking getreden. Zij zijn direct daarna aan de Europese Commissie gemeld, gevolgd door een verzoek aan de Commissie de aangespannen rechtszaak wegens niet tijdig implementeren van de richtlijn te beëindigen. Dat verzoek is nu ingewilligd.

De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel had veel vertraging opgelopen. Oorzaak daarvan was onder meer het afwachten van de uitspraak van het Hof van Justitie op het verzoek van Nederland om de richtlijn te vernietigen. Het Hof heeft dat uit 1998 daterende verzoek pas in 2001 afgewezen. Ook de val van het Kabinet Kok II en van het Kabinet Balkenende I zorgden voor vertraging, omdat het wetsvoorstel toen controversieel werd verklaard. Door de behandeling op 8 juni 2004 van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zag Staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip zich genoodzaakt met een novelle te komen. Die novelle was nodig om een eerder door de Tweede Kamer aanvaard amendement ongedaan te maken waarmee werd beoogd om uitvindingen met betrekking tot planten en dieren niet voor octrooi in aanmerking te laten komen. Vorig jaar zijn Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg wel veroordeeld omdat zij de verplichting de richtlijn tijdig te implementeren niet waren nagekomen. Landen die na deze eerste veroordeling nog steeds in gebreke blijven, kunnen in een tweede veroordeling een boete of dwangsom opgelegd krijgen die tot miljoenen euro´s kan oplopen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl Voor journalisten: Gerard Westerhof, persvoorlichter, telefoon (070) 379 7079, e-mail: g.p.m.westerhof@minez.nl Ministerie van Economische Zaken Persbericht 12 april 2005

IEF 171

Mooie termen

Webwereld bericht: "In een open brief aan de GSM Association, een samenwerkingsverband van mobiele telefonieaanbieders, waarschuwt Vrijschrift voor problemen met zogenoemde onderwaterpatenten. Dit zijn patenten die pas naar voren komen als het te laat is. De organisatie wijst op het bestaan van bedrijven die, zonder ooit een cent in research te steken, patenten aanvragen op gebieden die vermoedelijk populair zullen worden. Nietsvermoedende bedrijven worden vervolgens geconfronteerd met aanmaningen voor hoge bedragen, zelfs als ze alle software zelf ontwikkeld hebben. Dergelijke bedrijven - die zelf niet innoveren, maar wel patenten verzamelen - worden patent-trollen genoemd. "Je neemt een simpel idee voor software en vraagt er patent op aan. Je formuleert het product zo ruim mogelijk, zodat niemand er om heen kan. En dan maar incassobrieven versturen." aldus Vrijbrief.

IEF 170

Niets dan goeds

IE-ers weten als geen ander dat de doden ook rechten hebben, meestal van beperkte duur, maar toch. En blijkens een bericht verspreid door Reuters zijn er zelfs bedrijven die zich alleen maar bezig houden met deze rechten. Succesvolle bedrijven zelfs, want de 'Demand for the use of deceased celebrities has been on the rise.' 

"It is an extremely attractive proposition for advertisers to tell a story using the strong emotive qualities of a famous personality or icon," Shenk said.

Actors represented by Roger Richman, based in Beverly Hills, California, include James Cagney, Betty Grable, Rudolph Valentino and Mae West. The agency's roster also includes George Burns and Gracie Allen, Leonard Bernstein, Ethel Merman, Buckminster Fuller and the Wright Brothers.

Such celebrities continue to earn cash for their estates well past their death. According to Forbes Magazine, Elvis Presley is the highest-paid dead celebrity with yearly earnings of $40 million, followed by "Peanuts" creator Charles Schulz, author J.R.R. Tolkien and John Lennon. Lees meer.

IEF 169

Informatie voor rechtenmanagers

Met het digitaliseren van de media verdwijnt schaarste in de distributiekanalen. Iedereen kan publiceren, zoals dat heet. Maar zie het maar eens te beveiligen. Hoe gaat dat in zijn werk? Welke perspectieven biedt de technologie die bekend staat als Digital Rights Management? Uitgebreid artikel op Netkwesties.nl, magazine over maatschappij en internet. Nog meer over DRM op Indicare.

IEF 168

Brandstapelen

Het Parool maakt melding van een auteursrechtelijke heksenjacht: 'Geconstateerd is dat u zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van ongeautoriseerde muziekbestanden. Ik sommeer u mij schriftelijk te bevestigen dat u uw inbreukmakende en onrechtmatige handelwijze zult staken en gestaakt zult houden.' Enkele honderden internetters, die via programma's als Kazaa illegaal muziek en films verspreiden, hebben de laatste weken een e-mail van deze strekking gekregen van de stichting Brein. Vooruitlopend op een voor morgen geplande bijeenkomst wil Brein geen details over de actie bekendmaken. De brieven zouden alleen zijn verstuurd naar internetters die aanzienlijke hoeveelheden muziek van Nederlandse herkomst aanbieden.

Brein is afhankelijk van de medewerking van providers voor het doorsturen van de vorderingen. Er zijn alleen brieven gestuurd naar internetaanbieders die beloofd hebben ze naar hun abonnees door te sturen. In de vordering roept Brein de abonnees op 'een onthoudingsverklaring' te tekenen en die met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de stichting op te sturen. Als de abonnee zich niet binnen vijf dagen bij Brein meldt, dreigt de stichting de providers te dwingen de naam, het adres en de woonplaats (NAW-gegevens) van de abonnee door te geven.

Volgens Bits of Freedom hoeven internetters voorlopig niet bang te zijn: ''De heksenjacht die de amusementsindustrie heeft geopend, strandt op het feit dat rechtbanken onmogelijk honderdduizenden rechtszaken in behandeling kunnen nemen,'' zegt Sjoera Nas van Bits of Freedom. ''Vandaar dat Brein in Nederland probeert al die vermeende heksen aan te zetten tot zelfverbranding, door ze schikkingsvoorstellen te sturen en draconische onthoudingsverklaringen met boetebeding.'' Lees artikel.

IEF 167

Zwakke wind

Rechtbank Almelo, 31 maart 2005, LJN: AT3158, 69888 / KG ZA 05-80., kort geding Oostenwind tegen Nieuwe Wind. Handelsnaamrecht.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is in de handelsnamen Oostenwind en Nieuwe Wind het kenmerkende bestanddeel ”wind”. De voorzieningenrechter acht dit bestanddeel voorshands zwak onderscheidend, nu blijkens het door gedaagden overgelegde overzicht uit de telefoongids “wind” een gebruikelijk begrip in de communicatie – en grafisch ontwerpsector is. Zo vermeldt de telefoongids onder meer Westenwind Ontwerp, Noordenwind Grafisch Ontwerpbureau en Frissewind Visuele Communicatie.

Aangezien het bestanddeel “wind” naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zwak onderscheidend vermogen heeft, dienen de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis te vertonen, wil er verwarringsgevaar te duchten zijn.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat dit niet het geval is. De handelsnamen Oostenwind en Nieuwe Wind verschillen zowel visueel, auditief en begripsmatig van elkaar. Het bestanddeel Oosten is een geografische aanduiding, terwijl met Nieuwe volgens gedaagden wordt benadrukt dat er sprake is van vernieuwing.

Daarbij komt dat zowel Oostenwind als Nieuwe Wind uitsluitend zaken doen met bedrijven uit het midden- en klein bedrijf en lokale overheden, zijnde professionele klanten, en dat zij in verschillende plaatsen zijn gevestigd. Gelet hierop acht de voorzieningrechter, ondanks het feit dat partijen (deels) in dezelfde sector werkzaam zijn en zij op slechts tien kilometer van elkaar gevestigd zijn, niet aannemelijk geworden dat direct of indirect verwarringsgevaar tussen de ondernemingen is te duchten.

Nu niet aannemelijk is geworden dat op grond van op elkaar gelijkende handelsnamen verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen valt te duchten is tevens geen sprake van een merkdepot te kwader trouw. Lees vonnis.

IEF 166

Sponsorloterij mag niet sponsoren

Adformatie bericht dat de sponsorovereenkomst tussen de Eredivisie CV en de Sponsorloterij onzeker is geworden, nu de Staatsloterij en de Lotto geprotesteerd hebben bij minister Donner . Staatsloterij en de Lotto begrijpen niet dat uitgerekend een loterij het voetbal moet sponsoren, terwijl Holland Casino zich vorig jaar moest terugtrekken. Het bedrijf wilde blijven sponsoren, maar de hoeveelheid reclame voor kansspelen stuitte op verzet in de Tweede Kamer. Donner heeft de Sponsorloterij inmiddels opgedragen ‘onder geen voorwaarde onomkeerbare beslissingen te nemen aangaande contracten met de Eredivisie CV’. De minister vreest voor een ‘overdaad aan reclame-uitingen voor een aanbieder van kansspelen’, aldus zijn woordvoerder.
IEF 165

Indianenverhalen

In de V.S. heeft een groep 'Native Americans' (bij ons nog bekend onder de minder politiek correcte term: Indianen) zich afgelopen vrijdag bij de rechtbank gemeld om de Washington Redskins te dwingen haar merk- en handelsnaam te wijzigen. Volgens de eisers is de naam Redskins ('Roodhuiden') van de American Footballclub denigrerend voor Native Americans.

De advocaat van de Redskins (de footballclub), Raskopf, verdedigt zich als volgt:

"Raskopf maintained that it was important to distinguish between a dictionary definition and the way a word is actually used. He said the team has never used its name in a disparaging way."

Bekend verweer? Kan kloppen, maar dan in een omgekeerde situatie: de supporters van onze eigen hoofdstedelijke voetbalclub nemen nl. eenzelfde standpunt ten aanzien van 'hun geuzennaam "Joden"', terwijl het hier juist de club is die van deze naam afwil.

IEF 164

Octrooihouders boffen maar weer

Octrooihouders krijgen meer mogelijkheden om in actie te komen tegen inbreuk op hun octrooi. Namaak en piraterij zijn daardoor beter te bestrijden. De Rijksministerraad heeft hiervoor ingestemd met een wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Gennip (EZ) is een wijziging van de Rijksoctrooiwet van 1995. Deze wet geldt ook op de Nederlandse Antillen. De wetswijziging heeft te maken met de invoering van de Europese richtlijn over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Deze richtlijn harmoniseert de bestrijding van namaak en piraterij binnen de EU. Nederland moet de richtlijn uiterlijk mei 2006 implementeren. Hiervoor moeten ook nog andere wetten worden aangepast, zoals de Auteurswet uit 1912.  Het wetsvoorstel wordt voor advies naar de Raad van State van het Koninkrijk gestuurd. De tekst wordt pas openbaar bij toezending aan de Tweede Kamer. persbericht regering

IEF 172

Noot van Kabel

Via het IVIR: J.J.C. Kabel: Noot bij Hof Amsterdam 30 september 2004 (T-Mobile / ID&T Mobile, gepubliceerd in IER 2005-1, p. 41-43.  "Ik beperk mij tot een annotatie waarin de lezer nadere achtergrond informatie wordt verschaft over de waardering door de rechter van de resultaten van markt- en opinie-onderzoek." Lees noot.

IEF 163

Auteursrecht in beweging

Goed scriptieonderwerp: Podcasten. Volgens een artikel in de VPRO-gids van deze week bestaan podcasts vrijwel alleen uit gesproken woord omdat het onmogelijk of ingewikkeld of gewoon te duur is om zomaar muziek op te nemen. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan oplossingen. Niet alleen komen er steeds meer sites met rechtenvrije muziek, maar er wordt ook onderhandeld met de rechtenorganisaties, zodat ook muziekliefhebbers zich op het podcasten kunnen storten. De nederlandse website podcast.info bericht o.a:

"Er is weer een keer contact geweest met de Buma en deze heeft in iedergeval het het volgende bevestigd : De eerder opgegeven kosten gelden voor webcasting. Buma is op dit moment druk bezig na te denken over de nieuwe regels speciaal voor podcasting. Het zal er op neerkomen dat voor elk nummer ongeveer 6 cent betaald moet worden echter weet de BUMA nog niet hoe dit in het vat te gieten en hoe dit gecontroleerd kan worden. De buma is ook afgestapt van de regelgeving rondom de bitrates. Ik hou jullie op de hoogte"

Er is weer een keer contact geweest met de Buma en deze heeft in iedergeval het het volgende bevestigd : De eerder opgegeven kosten gelden voor webcasting. Buma is op dit moment druk bezig na te denken over de nieuwe regels speciaal voor podcasting. Het zal er op neerkomen dat voor elk nummer ongeveer 6 cent betaald moet worden echter weet de BUMA nog niet hoe dit in het vat te gieten en hoe dit gecontroleerd kan worden. | De buma is ook afgestapt van de regelgeving rondom de bitrates. Ik hou jullie op de hoogte