IEF 389

Even een vlekje wegwerken

Uitspraak Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage KG 05/379 van 24 mei 2005 (Reckitt Benckiser/Action Non Food). Een ietwat vreemde uitspraak met als resultaat een gestrande poging van Reckitt Benckiser (producent van vlekkenverwijderaar Vanish Oxi Action en van de oppervlaktereiniger Cillit Bang) om haar producten te beschermen tegen de verhandeling door Action van Oxi Quick, een vlekkenverwijderaar, en Mascot, een opppervlaktereiniger.

Het beroep van Reckitt Benckiser op haar merk- en modelrechten op de ontwerpen van de verpakkingen van de beide schoonmaakproducten wordt door de Voorzieningenrechter in ongekend ferme bewoordingen afgewezen. Reckitt Benckiser zou niet voldoende specifiek, althans niet voldoende inzichtelijk, hebben aangegeven op welke van deze merk- en/of modelrechten zij zich ten aanzien van welke van de door haar gewraakte producten beroept. Ook zou Reckitt Benckiser op geen enkel moment in de procedure hebben aangegeven, welke onderneming specifiek gerechtigd is op welk merk en/of welk model.

Met name dit laatste is opvallend, nu een korte blik in het merkenregister reeds leert dat in ieder geval alle merkrechten met betrekking tot de ontwerpen van de verpakkingen op naam van één en dezelfde onderneming staan, Reckitt Benckiser N.V. Bovendien blijkt uit het vonnis dat Reckitt Benckiser kopieën van de desbetreffende merk- en modelregistraties als producties heeft overgelegd. Desondanks ziet de Voorzieningenrechter toch reden om de vorderingen die gegrond waren op de merk- en modelrechten, als onvoldoende onderbouwd, af te wijzen.

Ook de beoordeling van het door Reckitt Benckiser ingeroepen auteursrecht op het ontwerp van de verpakkingen van Vanish en Cillit Bang is opvallend. De Voorzieningenrechter oordeelt daarover dat de gelijkenis tussen de Vanish producten van Reckitt Benckiser en de Oxi Quick producten van Action, voor zover er al een auteursrecht op het ontwerp van de Vanish verpakkingen zou rusten, de verpakking van de producten van Action daarmee slechts overeenstemmen voor wat betreft hun paarse kleur (de producten zijn overigens fel roze). Die enkele gelijkenis zou onvoldoende zou zijn om auteursrechtinbreuk aan te nemen. Dit terwijl uit de in het vonnis afgebeelde plaatjes zo op het eerste gezicht tussen de verschillende producten toch wel veel meer gelijkenissen zijn te ontdekken.

Ook de vordering gegrond op het auteursrecht ten aanzien van de oppervlaktereiniger Mascot Turbo wordt door de Voorzieningenrechter afgewezen. De blauwe kleur die Action zou gebruiken voor haar oppervlaktereiniger Mascot Turbo (hier lijkt het product overigens wel paars) zou als gebruikelijk dienen te gelden voor de verpakking van schoonmaakproducten en daarom zou de paarse kleur van Cillit Bang buiten beschouwing moeten blijven bij de beoordeling of op het ontwerp van de gehele verpakking van Cillit Bang auteursrecht zou rusten. Men had zich ook kunnen voorstellen dat de Voorzieningenrechter voor de beoordeling van het mogelijke auteursrecht van de Cillit Bang verpakking juist die verpakking tot uitgangspunt had genomen en niet de latere Action verpakking. Over het etiket van de Cillit Bang verpakking, oordeelt de Voorzieningenrechter nog dat het etiket van Action daarvan zoveel verschilt, dat ook hier geen sprake zou zijn van auteursrechtinbreuk. Ook hierover zou men, gelet op de afgebeelde plaatjes, anders kunnen denken.

Hoewel de Voorzieningenrechter dus niet wilde kijken naar de merk- en modelrechten van Reckitt Benckiser en ook geen auteursrechtinbreuk aannam, oordeelt hij weer wel dat er voor de paarse (maar eigenlijk roze) verpakkingen van de vlekverwijderaars sprake is van onrechtmatig aanhaken. De verpakking van de oppervlaktereiniger zou echter niet als een onrechtmatige nabootsing hebben te gelden. Oordeel zelf, lees hierReckitt het vonnis (met plaatjes, zoals het hoort).

IEF 388

Wie goed doet goed ontmoet

Gratis doelgroep en onderwerp gerelateerde auteursrechtlicentie: de makers van Fokke & Sukke (waarvonder een rechter bij de rechtbank Alkmaar, "nevenbetrekking: Co-auteur Cartoon Fokke & Sukke") stellen een aantal tekeningen gratis ter beschikking van webloggers. 'Wij krijgen zoveel aanvragen voor de reeks cartoons die we over weblogs hebben, dat we besloten hebben om over dat deel niet moeilijk te doen', vertelt tekenaar Jean-Marc van Tol. 'Blijkbaar zijn veel bloggers behoorlijk netjes en willen ze eerst toestemming vragen', aldus Van Tol.

Via de website van Fokke & Sukke kunnen de webblog-cartoons worden gedownload. Gratis te gebruiken op weblogs, zolang er geen commercieel belang mee is gemoeid. Jean-Marc van Tol vindt het niet altijd een probleem dat ook veel van hun cartoons ongevraagd worden gebruikt: 'Veel mensen zijn fans en willen graag wat aan hun eigen lezers tonen en dat vinden we alleen maar eervol. Vaak legt men ook een link aan, dus kunnen we er alleen maar blij mee zijn. We doen dan dus niet moeilijk. Maar in het verleden zijn er ook wel mensen geweest die geld aan ons probeerden te verdienen door bijvoorbeeld de cartoons als content aan te bieden aan palmheldbezitters voor geld, en dan doen we natuurlijk wel moeilijk.

IEF 386

Quote vs. Nauta

"NautaDutilh is een 'zwak merk'. Althans de stíp in het logo van NautaDutilh is een zwak merk. Zo oordeelde de Hoge Raad in januari dit jaar (…) Daarmee kwam een einde aan een negen jaar durende kruistocht langs de verschillende nederlandse rechtsinstanties. Telkens weer kreeg Nauta de klop. 's Lands grootste advocatenkantoor versus een Zeeuws kantoortje dat de euvele moed had oook een stipje in het logo te plaatsen. Nauta beleefde toch al geen glorieus begin van het derde milennium."

IE-recht is altijd goed voor een anekdotische eerste alinea, dat blijkt maar weer. In dit geval is het de de eerste alinea van het stuk De Zeven Plagen Van Nauta, afgedrukt in de nieuwste Quote (juni 2005). Overigens wordt er afgezien van een vermelding van vertrek van de Rotterdamse IE-sectie naar Amsterdam en een foto van Charles Gielen geen aandacht besteed aan IE.

IEF 385

TELETECH vs. TELETECH

GvEA, arrest 25 mei 2005, zaak T-288/03, Teltech tegen OHIM. Weinig spectaculaire zaak waarin verwarringsgevaar tussen de tekens TELETECH GLOBAL VENTURES (CTM-aanvrage) en TELETECH INTERNATIONAL (ouder Frans nationaal en algemeen bekend merk) door het Gerecht van Eerste Aanleg, niet verrassend, wordt aangenomen. ‘TELETECH’ is immers het dominante bestanddeel in beide merken.

Parallel aan het beroep tegen de oppositie van de houder van de CTM aanvrage, loopt een nietigverklaringsprocedure door de France houder van het merk TELETECH INTERNATIONAL. Over de nietigverklaringsprocedure oordeelt het Gerecht nog dat “Het eventuele bestaan van een sinds 1992 in Frankrijk algemeen bekend merk bestaande uit het woordteken TELETECH GLOBAL VENTURES in beginsel niet terzake dienend is in het kader van de [onderhavige] nietigverklaringsprocedure.”

Lees hier het hele arrest.

IEF 383

Eerst even voor jezelf lezen

T-288/03    Arrest   2005-05-25  TeleTech Holdings / OHMI - Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES) 
T-352/02    Arrest   2005-05-25  Creative Technology / OHMI - Vila Ortiz (PC WORKS) 
T-67/04    Arrest   2005-05-25  Spa Monopole / OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS) 

Bespreking volgt, indien relevant.

IEF 382

IE & Consumentenbescherming

Nieuw op de IVIR- site: Copyright Law and Consumer Protection, L. Guibault en N. Helberger (foto's), European Consumer Law Group, februari 2005. Policy conclusions of the European Consumer Law Group (ECLG) based on a study carried out by L. Guibault and N. Helberger.

The purpose of this study is to provide an overview of certain key aspects of the relationship between copyright law and consumer protection. More particularly, the paper concentrates on what would appear today as the most problematic issue, from the perspective of the consumer, understood in the narrow sense of the word, namely the implementation of technological protection measures (TPM) and digital rights management (DRM) systems and its implication for the exercise of the private use exemption.

IEF 381

Vers van de Haagse pers

De nieuwsbrief van het Benelux-Merkenbureau van vandaag maakt melding van een aantal interessante zaken:

  • Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom is inmiddels ondertekend door België, Nederland en Luxemburg en de nationale goedkeuringsprocedure is inmiddels in gang gezet. Zie hier voor de volledige tekst van het Verdrag;
  • Bij het Verdrag hoort ook een nieuw Uitvoeringsreglement, aangezien de bepalingen over merken en modellen nu worden samengevoegd. Dit reglement zal ook de praktische uitvoering van het lang verwachte gemachtigdenregister behelzen;
  • In het eerste kwartaal van 2005 zijn reeds 6 beroepen ingediend. Het betreft de woordmerken SUPER CHAMPION en DE ZUIVELHOEVE, twee vormmerken voor yoghurtemmers en de kleur zwart voor kaas en kaasproducten. In Luxemburg konden twee deposanten zich niet vinden in de definitieve weigering van de tekens EASYBYCOACH.COM en BABYCENTER;
  • Aan reeds ingeschreven kleurmerken kunnen geen kleurcodes worden toegevoegd. Zie hierover ook hier;
  • Ook spannend nieuws: de eerste beslissing inzake een Benelux-oppositie zit er aan te komen. Wanneer precies is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk ‘onverwijld’;
  • En tenslotte iets zeer opmerkelijks. § 5.7 van Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute gronden geeft weer dat het toevoegen van een grafisch element aan een beschrijvende aanduiding niet per definitie leidt tot een teken dat onderscheidend vermogen heeft. Hetzelfde geldt voor afkortingen die als zodanig herkenbaar zijn. Volgens het Bureau verkrijgt het teken Regionale Hotelgids (bijvoorbeeld) geen onderscheidend vermogen door toevoeging van de voor de hand liggende afkorting RHG. Terwijl RHG op zichzelf wél registreerbaar is. Dit lijkt een beetje inconsequent en kort door de bocht geredeneerd. Bovendien, wát is een voor de hand liggende afkorting? RHG? ReHotGi? De ReHoGids? Wordt ongetwijfeld vervolgd.
IEF 380

Met de vlam in de p2p

"Uit het niets viel het bericht twee maanden geleden op de digitale deurmat bij het gezin van Frans (40), een werkzoekende vrachtwagenchauffeur uit het noorden van het land. 'Geconstateerd is dat u vanaf uw ip-adres ongeautoriseerde muziekbestanden verveelvoudigt en ter beschikking stelt.'

'We dachten toen nog dat het om een vroege 1-april-grap ging', vertelt zijn vrouw nu. Maar langzaam werd duidelijk dat Frans tot de vijftig mensen behoort die auteursrechtenorganisatie Brein wil vervolgen wegens de grootschalige verspreiding van illegale muziek met uitwisselprogramma's op internet. Lees meer in Spits.

IEF 379

Wat de belastingdienst kan...(2)

Een gesponsord linkje ergens onderaan op marktplaats: "Benelux Auteursregister. Registreer uw auteurswerken online in het auteursregister." Wie de link volgt kom terecht op de site van een "internationale registratiedienst voor particulieren en bedrijven die hun intellectuele eigendommen, juridische documenten en alle soorten computerbestanden willen beschermen…Er zijn geen beperkingen aan het soort document dat geregistreerd kan worden. Het systeem dat wij gebruiken, wordt als wettelijk bewijsmiddel in gerechtelijke procedures toegelaten."

Al eerder berichten we over de een soortgelijke dienst van een advocatenkantoor, dus wellicht is ook hier weer sprake van een nieuwe trend. Voor wie ook wil hobbyen in deze sector: de domeinnamen rechtenregistratie.nl  en rechtenregistratiebureau.nl zijn nog vrij! Auteurswerken lijkt overigens een Vlaams begrip te zijn.

IEF 377

gijzeling van werken

"Gijzelen van computerbestanden is de nieuwste trend. Associated Press maakt melding van een nieuwe bedreiging via internet: afpersing door computerbestanden van een slachtoffer 'in gijzeling' te nemen. Minstens één Amerikaans bedrijf zou al slachtoffer van zo'n opzetje zijn geworden.

De afperser slaagde erin zijn slachtoffer te verlokken om naar een speciaal geprepareerde website te gaan, en wist vervolgens gebruik te maken van een lek in de browser van zijn slachtoffer om een programma te installeren dat een vijftiental bestandstypes versleutelde. Ook liet het programma een bericht achter met de mededeling dat de bestanden versleuteld waren, en dat de sleutel via een bepaald e-mailadres gekocht kon worden"(bron: automatiseringsgids.nl.)

Volstaat het oude IE recht om adequaat te reageren op deze trend? Kunnen deze gijzelnemers met persoonlijkheidsrechten, illegale verminking van werken, geschriftenbescherming, ongeoorloofde bewerking e.d. afdoende worden aangepakt? Of is het tijd om de figuur van "gijzeling van werken" op te nemen in het auteursrecht? Spannende tijden.

IEF 376

De oren gewassen

Voorzieningenrechter Rb. 's-Gravenhage, 24-05-05, Rolnr. KG05/379 (Reckitt Benckiser/Action Non Food). Een fraai staaltje van slordig procederen.

Reckitt Benckiser, producent van onder meer Vanish reinigingsproducten, vordert in kort geding een inbreukverbod tegen Action Non Food B.V. Volgens Benckiser maken de schoonmaakproducten van Action Non Food inbreuk haar merk-, model,- en auteursrecht en handelt Action Non Food ook nog eens onrechtmatig tegenover Benckiser.

De rechter wijst de vorderingen van Benckiser op weinig zachtzinninge wijze af.

Alvorens op het IE-recht wordt ingegaan, geeft de rechter een procesrechtelijk lesje:

"5. Eiseressen hebben ter terechtzitting te kennen gegeven hun vordering te willen"uitbreiden" met een verbod tot het verhandelen van andere, nader omschreven producten. Verder wensen eiseressen nog een niet eerder genoemde merkaanvrage aan hun vordering ten grondslag te leggen.

6. Deze "uitbreiding" van de eis is uiteraard een vermeerdering van eis. Tegen een dergelijke eisvermeerdering maakt gedaagde terecht bezwaar."

De Voorzieningenrechter krijgt de smaak te pakken en verwerpt een beroep op het merkenrecht. Hoewel Benckiser 10 verschillende beeldmerken en 32 verschillende modelregistraties heeft overgelegd, is zij kennelijk vergeten erbij te vermelden aan wie al die registratie toebehoren, op welke zij zich beroept, en dit toe te lichten. De rechter wijst de op het model- en merkrecht gestoelde vordering af.

Ook het auteursrecht biedt Benckiser geen soelaas.

Voorzover haar verpakkingen al worden gezien als nieuwe en oorspronkelijke werken, komen de verpakkingen van Action Non Food daar slechts mee overeen voor wat betreft de paarse kleur. Dit is, gelet op de verschillen in onder meer de etiketten van de betreffende producten, te weinig om auteursrechtinbreuk aan te nemen.

De rechter oordeelt tenslotte dat Action Non Food voor wat betreft de verpakkingen van de vlekkenverwijderaars op onrechtmatige wijze heeft aangehaakt bij het ontwerp van de Vanish reinigingsproducten van Benckiser. Aangezien de onrechtmatige verpakkingen echter al geruime tijd van de markt zijn, wordt ook de laatste vorderingn van Benckiser afgewezen.

Lees vonnis

IEF 375

Aanhakende reclame

In het kader van de aanhakende reclame bericht villamedia.nl dat TV Gelderland de actie "Zet hem op 9" is begonnen om de regionale omroep op voorkeuzetoets 9 te krijgen. TV Gelderland plaats daartoe in de rechterbovenhoek in beeld een 9 en roept in een spotje kijkers op om "in één moeite door" Tien en TV Gelderland een goede plaats op de afstandsbediening te geven.

IEF 374

zes traditionele uitgangspunten

'Collectieve beheersorganisaties zouden samen moeten gaan werken aan de inrichting van één digitaal loket', zo gaf Minister Donner gisteren aan in zijn speech tijdens de bijeenkomst 'Auteursrecht in beweging' in de Schouwburg te Amstelveen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van de Jaarvergadering van Buma/Stemra.

Donner onderstreepte in zijn speech het belang van de oprichting van een internetpagina, waar bedrijven onder opgave van hun gegevens en gebruik kunnen nagaan hoeveel geld ze op jaarbasis kwijt zijn aan bijvoorbeeld audiovisuele rechten bij de keuze voor een bepaald exploitatiemodel.

De minister stipte daarnaast aan dat het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse auteursrechtsector groot is. "Recente schattingen spreken over een aandeel van ruim 5% in het bruto-nationaal product, met een geschatte werkgelegenheid voor 350.000 mensen. Deze grote belangen vergen uiteraard een evenwichtig beleid. Het Nederlandse auteursrechtbeleid berust op zes traditionele uitgangspunten:

-een voorkeur voor zelfregulering;
-private uitoefening van rechten;
-civielrechtelijke handhaving als vertrekpunt, strafrechtelijke handhaving als sluitstuk;
-het bewaren van evenwicht tussen de verschillende betrokken belangen;
-de beperking van administratieve lasten;
-een voorkeur voor mondiale boven regionale, voor Europese boven nationale oplossingen.

Donner sloot zijn speech af met de mededeling dat er gewerkt wordt aan een wetswijziging die de handhaving van het intellectueel eigendomsrecht verder moet versterken. Daarmee kunnen rechthebbenden straks efficiënter en slagvaardiger optreden tegen piraterij. Lees speech. Lees hier het perbericht van BumaStemra

IEF 373

Birkenstock tegen birkenstock

Christian Birkenstock, eigenaar van het gelijknamige  en steeds hipper wordende sandalenmerk, komt maar niet van zijn vrouw af. Direct na de echtscheiding, twee jaar geleden, is ex-vrouw Susanne Papenbrock een eigen sandalenlijn begonnen die ze in reclames aanprijst onder de naam van Birkenstock. Christian Birckenstock  vindt dat probeert mee te liften op zijn succes en om daar een eind aan te maken heeft hij een rechtszaak tegen haar aangespannen. De twist wordt door sommige Duitse kranten al omschreven als ,,Dallas aan de Rijn''.


De sandalen van  Susanne Birkenstock dragen het merk Beautystep en zouden als twee druppels water lijken op de echte Birkenstocks en in advertenties werd ook net iets te nadrukkelijk de bedrijfsnaam Susanne Birkenstock International genoemd. De sandalen blijken een succes. Er zijn inmiddels zo'n 40.000 paar van verkocht in Duitsland, Oostenrijk en Zwisterland.
 
Drie maanden geleden heeft de rechter in Keulenbepaald dat Susanne Birkenstock haar sandalen mag blijven verkopen, mits ze haar naam niet al te prominent vermeldt. Haar bedrijf is inmiddels omgedoopt in SB International. De reclames vermelden in kleine letters: ,,ontworpen door Susanne Birkenstock''. Binnenkort wil ze haar bedrijf uitbreiden naar Amerika, na Duitsland de belangrijkste afzetmarkt voor de echte Birkenstocks

IEF 372

Het einde van de copy-protected CD's in Zweden?

De Zweedse Minister van Justitie, Thomas Bodström, heeft de platenmaatschappijen verzocht om te stoppen met het aanbrengen van voorzieningen waardoor cd's niet meer gekopieerd kunnen worden. Hij is van mening dat het voor gebruikers mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld een extra kopie van een cd te maken die dan in de auto gebruikt kan worden:

"When the copyright is strengthened, it is extra important that this doesn't reduce the options to to copy legal material for private use, through the copyright owners "locking" material with copy blocking".

Enige tijd vorrafgaande aan deze mededeling van de Minister, is in Zweden een wetsvoorstel ingediend dat het downloaden en sharen van muziek aan banden zal leggen. Het Zweedse Parlement zal op 25 mei stemmen over het wetsvoorstel.

IEF 371

Ondertussen in Iran

The head of Iran’s National Carpet Center stated: “There has been a request presented to the Minister of Commerce in order to stop worldwide design and color imitation of Iran’s rugs and carpets in general and exported ones in particular.”

IEF 370

Fiat Lux (2)

In aanvulling op eerdere berichtgeving over gezondheidsclaims en merken: Een meerderheid van het Europees Parlement dreigt komende donderdag te stemmen tegen de voorgestelde strengere regelgeving voor aanduidingen als Light en andere gezondheidsclaims op voedingsmiddelen. Tijdens een voorbereidende stemming keurde een meerderheid van het Europarlement het verbod af. Veel parlementariërs vrezen dat kleine bedrijven de dupe worden omdat het te duur is om al hun producten wetenschappelijk te laten onderzoeken.

 

IEF 369

Talpa.nl ook naar Talpa?

In de rubriek 'John De Mols Merkenhoekje': www.talpa.nl  is nog iet in handen is John de Mol's Talpa. Marco van Bergen van internetbedrijf Babeln verklaart bij Communicatienieuws: Talpa.nl bestaat al 5 jaar. Wij hebben ook de naam Mol in de familie en talpa is latijn voor mol. We zijn inmiddels in onderhandeling met Talpa over verkoop, maar De Mol moet er wel veel geld voor op tafel leggen. Sinds het Talpa van John de Mol veel in het nieuws is, is het bezoek aan Talpa.nl meer dan verdubbeld.

IEF 368

Uitspraak op 2 juni

Afgelopen vrijdag diende het  mediagenieke kort geding tussen TV10 en Tien bij de rechtbank in Utrecht.  Op verzoek van Talpa was het geding een week vervroegd. Talpa, dat zoals bekend in april de nieuwe zendernaam Tien bekendmaakte, was door SBS voor de rechter gedaagd. SBS eist dat Talpa ieder gebruik van de naam Tien onmiddellijk stopt, omdat deze naam verwarring zou scheppen met zijn eigen merk en handelsnaam TV10.

Advocaat Dirk Visser (KMVS) van Talpa stelde echter dat SBS het op het merk TV 10 heeft laten verlopen en dat de 'wanhopige reanimatie' een maand geleden te kwader trouw was. Visser stelde dat TV 10 ruim zes jaar geleden het laatste televisieprogramma uitzond, er geen normaal gebruik meer is gemaakt van het merk TV10. Ook stelde Visser dat via het merkenrecht geen cijfers kunnen worden gemnonopoliseerd die naar voorkeurszenders verwijzen. Een vreedzame coëxistentie tussen Tien en TV10 (maar ook Talpa's Radio 10 Gold) zou daarom heel goed mogelijk zijn. 

Volgens de advocaat van SBS, Joris van Manen (DBBW), is van kwade trouw echter geen sprake en worden merk en handelsnaam gewoon gebruikt. Zo verzorgt TV10 bijvoorbeeld de nachtuitzendingen op dezelfde zender waarop overdag Veronica uitzendt. SBS was daarnaast al enige tijd van plan om onder de naam TV10 een digitaal shownieuwskanaal te starten. Talpa zou de diverse Tien-merken (o.a. TV=TIEN, TIEN=TV,) te kwader trouw hebben gedeponeerd. Temeer omdat verschillende oud-medewerkers van SBS die nu bij Talpa werken, op de hoogte zijn van het bestaan van het oorspronkelijke TV10.

Volgens  Van Manen was de loterij waarmee Talpa de kijker heeft laten beslissen over de nieuwe naam bovendien een grote farce. ,,Die naam was al lang bekend en bovendien werkt Talpa bij het opzetten van het nieuwe station met een reservenaam,'' De uitspraak is op 2 juni.

IEF 367

Bier met ballen

Niet alleen hebben we deze dagen te maken met een bedreigd wit zwijntje, ook de Jupiler stier wordt met uitsterven bedreigd. Inbev, het vroegere Interbrew, brouwer van Jupiler, heeft onlangs de veertig jaar oude stier, dat het logo kenmerkte, vervangen door een os. 'Gecastreerd', volgens kritische bierconsumenten in België. Zij zijn zo verontwaardigd dat een online handtekeningenactie om het oude logo weer te gaan voeren, reeds 8000 handtekeningen heeft opgeleverd.

Inbev overweegt echter niet de os weer voor de stier in te ruilen. "In elk geval op dit moment niet", aldus de woordvoerdster van Inbev. Bron: AD.

(Afgebeeld is het 'oude' beeldmerk)