Databankenrecht

IEF 19356

Ontwikkeling methoden hardlooptrainingen geen eigen intellectuele schepping

Hof Amsterdam 31 mrt 2020, IEF 19356; ECLI:NL:GHAMS:2020:1255 (Appellant tegen Team 10 e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontwikkeling-methoden-hardlooptrainingen-geen-eigen-intellectuele-schepping

Hof Amsterdam 31 maart 2020, IEF 19356; ECLI:NL:GHAMS:2020:1255 (Appellant tegen Team 10 e.a.) Auteursrecht. Databankenwet. Appellant heeft voor een lange periode als eenmanszaak onder de naam Team 10 hardlooptrainingen verzorgd. Van belang met betrekking tot het auteursrecht en het databankenrecht is dat appellant verschillende methoden had ontwikkeld voor hardlooptrainingen. Volgens appellant rust er auteursrechtelijke bescherming op deze ontwikkelde methode en op het klantenbestand als databank. Het hof ontkracht deze stellingen. Volgens het hof gaat het niet om een eigen intellectuele schepping die tot stand is gekomen door het maken van creatieve keuzes waaruit het persoonlijk stempel van appellant naar voren komt. Ook valt het klantenbestand niet onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwet. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 19078

Verstrekken inloggegevens levert wanprestatie op

Rechtbank Amsterdam 12 dec 2019, IEF 19078; (Company.info tegen PSV en Hypercube), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verstrekken-inloggegevens-levert-wanprestatie-op

Rechtbank Amsterdam 12 december 2019, IT 19078 (Company.info tegen PSV en Hypercube) PSV en Company.info hebben een overeenkomst gesloten waarbij PSV toegang krijgt tot de online database van Company.info. In de overeenkomst is onder andere bepaald dat het gebruik van de dienst van Company.info strikt persoonlijk is en dat het niet is toegestaan om de persoonlijke logingegevens aan derden te verstrekken, collega’s daaronder begrepen. PSV heeft deze inloggegevens echter toch verstrekt aan Hypercube, door wie vervolgens records (gegevens) uit Company.info zijn geëxporteerd.

IEF 18638

Opname in EVR proportioneel, strafrechtelijke gegevens staan voldoende vast

Hof Amsterdam 20 aug 2019, IEF 18638; ECLI:NL:GHAMS:2019:3074 (X tegen Ansvar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opname-in-evr-proportioneel-strafrechtelijke-gegevens-staan-voldoende-vast

Hof Amsterdam 20 augustus 2019, IEF 18638, IT 2840; ECLI:NL:GHAMS:2019:3074 (X tegen Ansvar) Kort geding. Opname in Extern Verwijzingsregister (EVR) voor vijf jaar. Belangenafweging art. 6 lid 1 sub f AVG. Appelant is eigenaar van een Mercedes-Benz en heeft de Mercedes ten behoeve van de verzekering laten taxeren. De auto verkeert in goede staat en er zijn geen gebreken of schades waargenomen. Er doet zich een aanrijding met een Volkswagen voor, waarbij aannemelijk is dat appellant opzettelijk in het Vragenformulier en het aanrijdingsformulier schade heeft vermeld, die niet (geheel) door de aanrijding van de Volkswagen met de Mercedes kan zijn veroorzaakt. De te verwerken strafrechtelijke persoonsgegevens staan in voldoende mate vast. Aannemelijk is dan ook dat de bodemrechter de opname van appellant in het EVR proportioneel zal achten.

IEF 18608

Eerste aanleg: geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal tabletcomputer Snappet

Rechtbank Den Haag 9 nov 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eerste-aanleg-geen-auteursrechtinbreuk-lesmateriaal-tabletcomputer-snappet

Rechtbank Den Haag 9 november 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet) Auteursrecht. Databankenrecht. GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geïnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. GEU vindt van wel en vordert inbreuk op haar auteurs- en databankenrecht. De rechtbank oordeelt van niet.

IEF 18605

Ook in beroep geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal Snappet

Hof Den Haag 23 jul 2019, IEF 18605; ECLI:NL:GHDHA:2019:3060 (Snappet tegen GEU), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ook-in-beroep-geen-auteursrechtinbreuk-lesmateriaal-snappet

Gerechtshof Den Haag 23 juli 2019, IEF 18605; ECLI:NL:GHDHA:2019:3060 (Snappet tegen GEU) Auteursrecht. Databankenrecht. Vervolg op eerste aanleg IEF 18608: [ECLI:NL:RBDHA:2016:13329] GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geïnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. In eerste aanleg vorderde GEU inbreuk op haar auteursrechten en databankenrecht. De vorderingen werden afgewezen. Het Hof verklaart GEU niet-ontvankelijk en bekrachtigd het vonnis in eerste aanleg.

IEF 18520

Schadevergoeding op grond van AVG toegekend

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, IEF 18520; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-op-grond-van-avg-toegekend

Rechtbank Overijssel 28 mei 2019, IEF 18520, IT 2797; ECLI:NL:RBOVE:2019:1827 (X tegen gemeente Deventer) Bestuursrecht. In 2017 heeft eiser op zijn verzoek een overzicht van zijn persoonsgegevens en een volledige lijst van alle ontvangers gekregen van de gemeente Deventer. Eiser ontdekte later dat de gemeente de persoonsgegevens per mail intern heeft doorzonden. De gemeente schond hiermee de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, oordeelde de rechtbank eerder, zie ECLI:NL:RBOVE:2018:2496. Artikel 82 van de AVG laat onverlet dat voor de toekenning van een schadevergoeding aansluiting mag en moet worden gezocht bij het Nederlands rechtsbestel. Door verspreiding van zijn persoonsgegevens is sprake geweest van een schending van de privacy van eiser; een schadevergoeding van € 500,- is billijk.

IEF 18114

Bevoegdverklaring rechter locus damni ondanks ontbreken toegankelijkheid software voor algemeen publiek

Rechtbanken 19 nov 2018, IEF 18114; (TVS tegen Revo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bevoegdverklaring-rechter-locus-damni-ondanks-ontbreken-toegankelijkheid-software-voor-algemeen-publ

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 november 2018, IEF 18114 (TVS tegen Revo) Auteursrecht. Databankenrecht. Procesrecht. Partijen verhandelen beide versnellingsbakoptimalisatiesoftware (DSG-software). TVS stelt dat Revo inbreukmakend handelt door terbeschikkingstelling van andere DSG-software via een online dealerportaal. Revo betwist voor alle weren de bevoegheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. In geval van intellectuele eigendomsrechten waarbij wordt gesteld dat de inbreuk heeft plaatsgevonden via gebruik van een website, is de locus actus de plaats waar de eigenaar van de website is gevestigd. In dit geval is dat Daventry, VK, nu dat de vestigingsplaats van Revo dan wel RDL is. Op die grond komt de voorzieningenrechter geen bevoegdheid toe. Revo voert aan dat voor bevoegdheid van de locus damni nodig is dat de software van RDL toegankelijk voor het algemene publiek is in het gebied van de aangezochte rechter. Daarvan is geen sprake omdat de toegang tot Revo Portal beperkt is tot dealers uit het dealernetwerk van RDL die specifieke toegangsgegevens van RDL hebben gekregen. Deze uitleg volgt niet uit de jurisprudentie van de HvJ EU. De website van Revo dan wel RDL was voor Heemskerk, derhalve vanuit Nederland, toegankelijk. De voorzieningenrechter is daarmee relatief bevoegd. Revo stelt ook dat TVS de verkeerde entiteit heeft gedagvaard. Dit blijkt mede uit een "tag" (coderegel) in de vermeend inbreukmakende software. Vorderingen (gedeeltelijk) afgewezen.

IEF 17949

Verbod op drukken en verspreiden van titellijsten huis-aan-huisbladen afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang

Rechtbank Den Haag 5 sep 2018, IEF 17949; (Eiser tegen Holland Media Combinatie e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-drukken-en-verspreiden-van-titellijsten-huis-aan-huisbladen-afgewezen-wegens-ontbreken-spo

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 september 2018, IEF 17949 (eiser tegen Holland Media Combinatie e.a.) Databankenrecht. Eiser heeft in de periode van januari 2000 tot eind 2008 een databank samengesteld met lijsten met titels van huis-aan-huisbladen die gezamenlijk landelijke dekking bieden. Eiser had een brochure achtergelaten bij Mediabureau OMD met daarin zijn formule. Provincie Zuid-Holland is deze formule zelf gaan voortzetten en heeft het meermalen laten publiceren in aanbestedingsinstructies. De mediabureaus zijn deze formule gaan exploiteren. De uitgevers hebben jarenlang advertenties (bekendmakingen) gedrukt en verspreid. Eiser vordert een verbod tot het drukken en verspreiden van bekendmakingen, advertenties en andere publicaties en overleg van de gehele administratie. Eiser is al jaren op de hoogte van het drukken en verspreiden van de bekendmakingen door gedaagden. In eerdere rechtszaken is ook al beslist dat hij geen auteursrecht heeft op de titellijsten en de formule. Eiser heeft geen spoedeisend belang. De vorderingen worden afgewezen.