Databankenrecht

IEF 17949

Verbod op drukken en verspreiden van titellijsten huis-aan-huisbladen afgewezen wegens ontbreken spoedeisend belang

Rechtbank Den Haag 5 sep 2018, IEF 17949; (Eiser tegen Holland Media Combinatie e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-op-drukken-en-verspreiden-van-titellijsten-huis-aan-huisbladen-afgewezen-wegens-ontbreken-spo

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 september 2018, IEF 17949 (eiser tegen Holland Media Combinatie e.a.) Databankenrecht. Eiser heeft in de periode van januari 2000 tot eind 2008 een databank samengesteld met lijsten met titels van huis-aan-huisbladen die gezamenlijk landelijke dekking bieden. Eiser had een brochure achtergelaten bij Mediabureau OMD met daarin zijn formule. Provincie Zuid-Holland is deze formule zelf gaan voortzetten en heeft het meermalen laten publiceren in aanbestedingsinstructies. De mediabureaus zijn deze formule gaan exploiteren. De uitgevers hebben jarenlang advertenties (bekendmakingen) gedrukt en verspreid. Eiser vordert een verbod tot het drukken en verspreiden van bekendmakingen, advertenties en andere publicaties en overleg van de gehele administratie. Eiser is al jaren op de hoogte van het drukken en verspreiden van de bekendmakingen door gedaagden. In eerdere rechtszaken is ook al beslist dat hij geen auteursrecht heeft op de titellijsten en de formule. Eiser heeft geen spoedeisend belang. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 17876

Veroordeling zonder dwangsom omdat E-Luscious vrijwillig informatie over adressenbestand verstrekt

Rechtbank Noord-Nederland 25 jul 2018, IEF 17876; ECLI:NL:RBNNE:2018:2844 (Ondernemers Pers NL tegen E-Luscious NL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veroordeling-zonder-dwangsom-omdat-e-luscious-vrijwillig-informatie-over-adressenbestand-verstrekt
SupermarktGids

Vrz. Rechtbank Noord-Nederland 25 juli 2018, IEF 17876; ECLI:NL:RBNNE:2018:2844 (Ondernemers Pers NL tegen E-Luscious NL) Databankenrecht. Auteursrecht. OPN is een uitgeverij en heeft een databank; De Supermarkt Gids. De uitgave van de Supermarkt Gids is één van de core businesses van OPN. E-Luscious is een vennootschap die onder meer handelt onder de naam Wijnvoordeel. Bij e-mail van 13 maart 2018 heeft OPN Wijnvoordeel verzocht (ex 843a en 1019a Rv) om een toelichting te geven met betrekking tot de door Wijnvoordeel gebruikte content van de Supermarkt Gids van OPN, omdat Wijnvoordeel geen abonnement heeft op de gids. Wijnvoordeel heeft aangegeven dat zij geen uitingen heeft gestuurd naar supermarkten, tenzij deze supermarkten ooit een bestelling hebben geplaatst bij Wijnvoordeel. E-Luscious zal vrijwillig meewerken. E-Luscious moet aan OPN een gedetailleerde beschrijving verstrekken van het proces omtrent de verkrijging van de adressenbestanden c.q. de Supermarkt Gids content die door haar is gebruikt voor de mailing.

IEF 17769

Hoge koopprijs voor computerbestand met klant- en relatiegegevens geen substantiële investering

Rechtbank Overijssel 20 apr 2018, IEF 17769; ECLI:NL:RBOVE:2018:2005 (Rovidam Mondzorgbanen tegen gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoge-koopprijs-voor-computerbestand-met-klant-en-relatiegegevens-geen-substanti-le-investering
Rovidam

Vrz. Rechtbank Overijssel 20 april 2018, IEF 17769; ECLI:NL:RBOVE:2018:2005 (Rovidam Mondzorgbanen tegen gedaagde) Databankenrecht. Geen substantiële investering. MZB dreef - tot haar faillissement - een werving en selectie-onderneming voor tandarts en mondzorgpraktijken. Rovidam heeft de goodwill en immateriële activa gekocht. Gedaagden beginnen een nieuwe onderneming en sturen een mailbericht rond. Rovidam vordert een verbod te communiceren dat enig bedrijf of persoon opvolger is van Rovidam en ieder actief of passief gebruik van de database te staken. Het heeft veel tijd en geld gekost om tot het grote computerbestand (15 Gb) te komen, er is dan ook een enorm bedrag voor betaald. Het moet echter gaan om de investering voor het aanleggen en niet om de investering gemoeid met het creëren van de gegevens. De koopprijs in 2010 is bepaald door de grote hoeveelheid klanten- en relatiegegevens die zijn opgenomen in het computerbestand, er is niet betaald voor de investering die was gemoeid met het creëren dan wel verzamelen van die gegevens, terwijl nu juist die investering meeweegt. Nieuwjaarswens met vermelding "Wanneer je ons niet direct herkent: Je krijgt deze mail omdat je je ooit hebt aangemeld bij Rovidam, met dat bestand werken wij" is ongelukkig geformuleerd met het noemen van de naam Rovidam, maar is niet onrechtmatig.

IEF 17758

HR: Investeringen voor totstandkoming van normgegevens van databank terecht buiten beschouwing gelaten

Hoge Raad 8 jun 2018, IEF 17758; ECLI:NL:HR:2018:856 (Pearson tegen Bär software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-investeringen-voor-totstandkoming-van-normgegevens-van-databank-terecht-buiten-beschouwing-gelate

HR 8 juni 2018, IEF 17758;  ECLI:NL:HR:2018:856 (Pearson tegen Bär software) Databankenrecht. Na Hof 'Derden mogen add-ons maken op niet-beschermde normtabellen met normgegevens'' [IEF 16386]. De Hoge Raad verwerpt het beroep. Uitgaande dat normgegevens dienen te worden aangemerkt als de zelfstandige elementen bedoeld in artikel 1 lid 1, aanhef en onder a Databankenwet, heeft het hof, de door Pearson gestelde investeringen die betrekking hebben op de totstandkoming van die normgegevens, terecht buiten beschouwing gelaten.

IEF 17688

HR: In stand houden van onrechtmatige wetgeving door onjuiste implementatie Databankenrichtlijn

Hoge Raad 4 mei 2018, IEF 17688; ECLI:NL:HR:2018:677 (TMG tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-in-stand-houden-van-onrechtmatige-wetgeving-door-onjuiste-implementatie-databankenrichtlijn

HR 4 mei 2018, IEF 17688; ECLI:NL:HR:2018:677 (TMG tegen Staat der Nederlanden) Verjaring. Vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige wetgeving (onjuiste implementatie Databankenrichtlijn). Aanvang korte verjaringstermijn art. 3:310 lid 1 BW. Onbekendheid met of onzekerheid over juridische beoordeling; grond voor later aanvangsmoment?  Het hof heeft miskend dat niet alleen het invoeren, maar ook het in stand houden van onrechtmatige wetgeving een onrechtmatige daad vormt. Dit onderdeel is gegrond. Verjaring van voortdurende onrechtmatige daad. Vernietiging van Hof Den Haag [IEF 16276], verwijzing naar Hof Amsterdam.

IEF 17571

Conclusie AG: De rechtspraktijk weet zich met de bestaande rechtspraak omtrent substantiële investering goed te redden

Hoge Raad 16 mrt 2018, IEF 17571; ECLI:NL:PHR:2018:254 (Pearson tegen Bär Software), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-de-rechtspraktijk-weet-zich-met-de-bestaande-rechtspraak-omtrent-substanti-le-investeri

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17571; IEFbe 2514; ECLI:NL:PHR:2018:254 (Pearson tegen Bär Software) Databankenrecht. Na Hof 'Derden mogen add-ons maken op niet-beschermde normtabellen met normgegevens'' [IEF 16386]. Cassatieberoep moet worden verworpen. Geen prejudiciële vragen. In deze zaak is in geschil welke kosten meegenomen kunnen worden om te bepalen of aan het vereiste van 'substantiële investering' is voldaan.

4.34. Deze klacht, die onder III(a) nader wordt uitgewerkt, slaagt niet. Hiervoor is al toegelicht dat het hof de onder i) en ii) beoogde investeringen op goede grond buiten beschouwing heeft gelaten. Het gaat hier om investeringen die zijn gedaan in de totstandkoming van de normgegevens en in de controle in de fase waarin de normgegevens worden gecreëerd. Wat de investeringen onder iii) betreft, wijs ik er nogmaals op dat het hof niet heeft beoogd dat investeringen in het plaatsen van gegevens in de normtabel uitgesloten zijn. Het combineren van de drie elementen vindt niet plaats op het moment van het plaatsen van de gegevens in de normtabellen, maar daaraan voorafgaand bij het vaststellen van de normgegevens die vervolgens in de normtabellen worden opgenomen. In haar schriftelijke toelichting onder 78 wijst Bär Software er nog op dat het hof meer bijzonder met betrekking tot deze laatste categorie van investeringen heeft overwogen dat het niet voor de hand ligt dat daarmee substantiële investeringen gepaard zijn gegaan, nu het gaat om relatief eenvoudige in een handleiding afgedrukte tabellen, waarin cijfers worden weergegeven. Zoals eerder overwogen, geeft genoemd oordeel in zoverre niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Onbegrijpelijk is het al evenmin.

IEF 17460

Kopiëren database uitzendbureau VRTU is onrechtmatige daad toerekenbaar aan vennootschappen

Rechtbank Rotterdam 17 jan 2018, IEF 17460; ECLI:NL:RBROT:2018:491 (VRTU tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kopi-ren-database-uitzendbureau-vrtu-is-onrechtmatige-daad-toerekenbaar-aan-vennootschappen

Rechtbank Rotterdam 17 januari 2018, IEF 17460; ECLI:NL:RBROT:2018:491 (VRTU tegen gedaagden) Databankrecht. Werknemer en voormalig werknemer van uitzendbureau VRTU hebben de database met gegevens van kandidaten gekopieerd. Dit levert een onrechtmatige daad jegens VRTU op. Gedaagden hebben tenzamen twee holdingvennootschappen opgericht binnen de besloten vennootschap AJW Group. De onrechtmatige gedraging kan deze vennootschappen worden toegerekend, omdat de rechtbank uit het onderzoekrapport opmaakt dat zij beschikking hebben gehad over de database. Gedaagden worden veroordeeld tot vergoeding van de door VRTU als gevolg van het onrechtmatige handelen geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

IEF 17459

Hof: PR Aviation niet gebonden aan gebruiksvoorwaarden Ryanair

Hof Den Haag 23 jan 2018, IEF 17459; ECLI:NL:GHDHA:2018:61 (PR Aviation tegen Ryanair), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-pr-aviation-niet-gebonden-aan-gebruiksvoorwaarden-ryanair

Hof Den Haag 23 januari 2018, IEF 17459; IT 2471; ECLI:NL:GHDHA:2018:61 (PR Aviation tegen Ryanair) Databankenrecht. Contracten. Zie eerder IEF 15755. Het gaat om de vraag of PR Aviation de gebruiksvoorwaarden op de site van Ryanair heeft geaccepteerd. Het hof neemt aan dat de website van Ryanair in de relevante periode werkte met browse-wrapping. Er is geen sprake van een geldige rechtskeuze in de relevante periode, dus stelt het hof vast dat het Ierse recht het objectief toepasselijke recht zou zijn, indien de overeenkomst geldig zou zijn. Naar Iers recht zijn de gebruiksvoorwaarden niet overeengekomen indien de website werkte met browse-wrapping. PR Aviation bezocht de website om gegevens te verzamelen die voor een ieder gratis en vrij toegankelijk waren en juridisch door geen enkel recht werden beschermd. Een redelijk persoon zal niet denken dat PR Aviation zich wilde binden aan de gebruiksvoorwaarden die haar verbieden om die gegevens te verzamelen en te gebruiken. PR Aviation is dus niet gebonden aan de gebruiksvoorwaarden. Naar Nederlands recht zou dit overigens niet anders zijn. Het hof wijst de vorderingen van Ryanair af en veroordeelt haar in de proceskosten van €103.975,69.