Databankenrecht

IEF 20205

Incidenteel overnemen gegevens databank niet onrechtmatig

Hof 's-Hertogenbosch 31 aug 2021, IEF 20205; ECLI:NL:GHSHE:2021:2701 (Appellant tegen geïntimeerden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/incidenteel-overnemen-gegevens-databank-niet-onrechtmatig

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31 augustus 2021, IEF 20205, IT 3666; ECLI:NL:GHSHE:2021:2701 (Appellant tegen geïntimeerden) Appellant en geïntimeerde 2 hebben samen een webshop voor de verkoop van startmotoren en dynamo's gehad. Beide waren 50% aandeelhouder. Onderdeel van deze webshop is een databank met onderdeelnummers, maten en een omschrijving waarin tevens is opgenomen met welke motoren / motortypes de startmotor of dynamo compatibel is. Na beëindiging van de samenwerking is geïntimeerde 2 op soortgelijke wijze bij geïntimeerde 3 gaan werken. De databank is een-op-een overgenomen. Appellant stelt dat geïntimeerden onrechtmatig jegens appellant handelen nu zij gebruik maken van de databank die appellant toekomt. Hij beweert dat door het systematisch verzamelen en ordenen van gegevens de databank bescherming toekomt op grond van de Databankenwet en dat appellant, als rechtsopvolger van de bv, is aan te merken als producent van de databank. Het hof is van oordeel dat hier niet genoeg bewijs voor is geleverd. Daarnaast kan een enkele keer raadplegen niet worden gezien als hergebruik. De grieven falen.

IEF 20111

Titellijst is geen databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/titellijst-is-geen-databank

Hof Den Haag 4 mei 2021, IEF 20111, IT 3603; ECLI:NL:GHDHA:2021:1370 (Appellanten tegen Provincie Zuid-Holland)  Een van de appellanten heeft een model voor de verspreiding van huis-aan-huiskranten ontwikkeld in het kader van de informatievoorziening door overheden. Hiertoe hebben appellanten verschillende lijsten van uitgevers opgesteld. Door het gebruik van deze lijsten door de provincie maakt de provincie inbreuk op het databankenrecht van appellanten, zo stellen zij. Het hof oordeelt dat niet duidelijk is welke gegevensverzameling door appellanten wordt aangemerkt als databank. Verder kan een titellijst volgens het hof niet kwalificeren als een databank. Appellanten worden daarom in het ongelijk gesteld.

IEF 20021

Geïndexeerde en gekopieerde inhoud databank is "hergebruik"

HvJ EU 3 jun 2021, IEF 20021; ECLI:EU:C:2021:434 (CV-Online tegen Melons), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ge-ndexeerde-en-gekopieerde-inhoud-databank-is-hergebruik

HvJ EU 3 juni 2021, IEF 20021, IT 3544, IEFbe 3232; ECLI:EU:C:2021:434 (CV-Online tegen Melons)  In deze zaak beantwoordt het Hof een tweetal prejudiciële vragen over het databankenrecht. CV-Online beheert een databank voor vacatures, Melons beheert een zoekmachine voor vacatures. CV-Online is van mening dat Melons een substantieel deel van de inhoud van de databank hergebruikt in de zin van de Databankenrichtlijn, onder andere door het gebruik van hyperlinks naar de website van CV-Online. Het Hof gaat hierin mee en stelt dat Melons, door de inhoud van de websites te indexeren en naar haar eigen server te kopiëren, de inhoud van de databank van CV-Online zonder toestemming op een andere drager wordt overgedragen. Dit levert volgens het Hof ook schade op, wanneer de wijze waarop gebruikers naar de databank worden geleid een andere is dan de samensteller had beoogd. Aldus is er sprake van "opvraging" en "hergebruik" in de zin van de Databankenrichtlijn, wat door de maker van de databank verboden kan worden. 

IEF 20017

KvK moet wachten met nieuwe gebruikersvoorwaarden

Rechtbank Midden-Nederland 4 jun 2021, IEF 20017; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KVK), http://www.ie-forum.nl/artikelen/kvk-moet-wachten-met-nieuwe-gebruikersvoorwaarden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 4 juni 2021, IEF 20017, IT 3541; ECLI:NL:RBMNE:2021:2366 (VVZBI tegen KvK)  De Kamer van Koophandel heeft nieuwe gebruikersvoorwaarden vastgesteld. Daarin is bepaald dat voor het op schaal raadplegen van het handelsregister voortaan databankrechtelijke toestemming van de KVK vereist is. De VVZBI stelt dat op grond van deze nieuwe voorwaarden de verdere verspreiding, integratie en bewerking van handelsregistergegevens door commerciële marktpartijen ineens vergaand wordt gereguleerd en beperkt door de KVK en dat dat zeer grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de leden. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden gezegd dat het handelsregister van de KVK niet als databank kwalificeert in de zin van de Databankenwet. Wel oordeelt de rechtbank dat de KvK op de uitspraak in de bodemprocedure moet wachten, alvorens zij de nieuwe voorwaarden doorvoert. 

IEF 19356

Ontwikkeling methoden hardlooptrainingen geen eigen intellectuele schepping

Hof Amsterdam 31 mrt 2020, IEF 19356; ECLI:NL:GHAMS:2020:1255 (Appellant tegen Team 10 e.a.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ontwikkeling-methoden-hardlooptrainingen-geen-eigen-intellectuele-schepping

Hof Amsterdam 31 maart 2020, IEF 19356; ECLI:NL:GHAMS:2020:1255 (Appellant tegen Team 10 e.a.) Auteursrecht. Databankenwet. Appellant heeft voor een lange periode als eenmanszaak onder de naam Team 10 hardlooptrainingen verzorgd. Van belang met betrekking tot het auteursrecht en het databankenrecht is dat appellant verschillende methoden had ontwikkeld voor hardlooptrainingen. Volgens appellant rust er auteursrechtelijke bescherming op deze ontwikkelde methode en op het klantenbestand als databank. Het hof ontkracht deze stellingen. Volgens het hof gaat het niet om een eigen intellectuele schepping die tot stand is gekomen door het maken van creatieve keuzes waaruit het persoonlijk stempel van appellant naar voren komt. Ook valt het klantenbestand niet onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwet. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

IEF 19078

Verstrekken inloggegevens levert wanprestatie op

Rechtbank Amsterdam 12 dec 2019, IEF 19078; (Company.info tegen PSV en Hypercube), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verstrekken-inloggegevens-levert-wanprestatie-op

Rechtbank Amsterdam 12 december 2019, IT 19078 (Company.info tegen PSV en Hypercube) PSV en Company.info hebben een overeenkomst gesloten waarbij PSV toegang krijgt tot de online database van Company.info. In de overeenkomst is onder andere bepaald dat het gebruik van de dienst van Company.info strikt persoonlijk is en dat het niet is toegestaan om de persoonlijke logingegevens aan derden te verstrekken, collega’s daaronder begrepen. PSV heeft deze inloggegevens echter toch verstrekt aan Hypercube, door wie vervolgens records (gegevens) uit Company.info zijn geëxporteerd.

IEF 18638

Opname in EVR proportioneel, strafrechtelijke gegevens staan voldoende vast

Hof Amsterdam 20 aug 2019, IEF 18638; ECLI:NL:GHAMS:2019:3074 (X tegen Ansvar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/opname-in-evr-proportioneel-strafrechtelijke-gegevens-staan-voldoende-vast

Hof Amsterdam 20 augustus 2019, IEF 18638, IT 2840; ECLI:NL:GHAMS:2019:3074 (X tegen Ansvar) Kort geding. Opname in Extern Verwijzingsregister (EVR) voor vijf jaar. Belangenafweging art. 6 lid 1 sub f AVG. Appelant is eigenaar van een Mercedes-Benz en heeft de Mercedes ten behoeve van de verzekering laten taxeren. De auto verkeert in goede staat en er zijn geen gebreken of schades waargenomen. Er doet zich een aanrijding met een Volkswagen voor, waarbij aannemelijk is dat appellant opzettelijk in het Vragenformulier en het aanrijdingsformulier schade heeft vermeld, die niet (geheel) door de aanrijding van de Volkswagen met de Mercedes kan zijn veroorzaakt. De te verwerken strafrechtelijke persoonsgegevens staan in voldoende mate vast. Aannemelijk is dan ook dat de bodemrechter de opname van appellant in het EVR proportioneel zal achten.

IEF 18608

Eerste aanleg: geen auteursrechtinbreuk lesmateriaal tabletcomputer Snappet

Rechtbank Den Haag 9 nov 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eerste-aanleg-geen-auteursrechtinbreuk-lesmateriaal-tabletcomputer-snappet

Rechtbank Den Haag 9 november 2016, IEF 18608; ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (GEU tegen Snappet) Auteursrecht. Databankenrecht. GEU is een vereniging die de collectieve belangen behartigt van uitgeverijen van leermateriaal voor onderwijs. Snappet biedt een dienst aan basisscholen waarbij de leerlingen een tabletcomputer in bruikleen krijgen. Op de tablets is door Snappet ontwikkelde software geïnstalleerd waarmee de leerlingen oefenopgaven kunnen maken. De vraag is of de dienst van Snappet inbreuk maakt op de educatieve uitgaven van GEU. GEU vindt van wel en vordert inbreuk op haar auteurs- en databankenrecht. De rechtbank oordeelt van niet.