Film

IEF 16534

Geen inbreuk op marketing- en productformat POO POURRI

Rechtbank Den Haag 20 jan 2017, IEF 16534; ECLI:NL:RBDHA:2017:454 (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-marketing-en-productformat-poo-pourri

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 januari 2017, IEF 16534; ECLI:NL:RBDHA:2017:454 (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser) Eiseres heeft eerder met succes inzage gevorderd [IEF 16210], daartegen loopt hoger beroep. Scentsible stelt dat er sprake is van merkinbreuk en op de auteursrechten die rusten op het 'marketing- en productformat' van POO POURRI en de video's (‘Girls Don’t Poop’ en V.I.Poo-), niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten en onrechtmatig kopiëren van marketingstrategie. De vorderingen worden afgewezen. Het format, zo stelt Scentsible, is uniek en behelst een volledig nieuwe manier om toiletartikelen aan de man de brengen: een combinatie van taboedoorbrekende en directe taal, humor en frivole productvormgeving met expliciete verwijzingen naar toiletgebruik. Het format is echter te abstract omdat de meeste elementen daarvan in de kern neerkomen op het claimen van een bepaalde stijl en de elementen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Voor de bescherming van een stijl, geldt dat de Auteurswet geen exclusief recht geeft aan een kenmerkende stijl. Ook het volgen van een stijl is geen nabootsing ex artikel 13 Aw. Een veelheid van grondslagen voor de vordering wordt afgewezen.

IEF 16448

Usenetprovider geboden om administratie en bedrijfsvoering in te richten zodat BREIN identificerende gegevens van klanten kan opvragen

Rechtbank Oost-Brabant 12 dec 2016, IEF 16448; ECLI:NL:RBOBR:2016:6846 (Stichting BREIN tegen Newsconnection en Snellerdownloaden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/usenetprovider-geboden-om-administratie-en-bedrijfsvoering-in-te-richten-zodat-brein-identificerende
brein newsconnection

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 12 december 2016, IEF 16448; IT 2186; ECLI:NL:RBOBR:2016:6846 (Stichting BREIN tegen Newsconnection en Snellerdownloaden) Auteursrecht. Usenet. Newsconnection is een zogenoemde usenetprovider, een klant kan content up- en downloaden dat 1200 dagen beschikbaar blijft. Drietal uploaders hebben samen duizenden films, series via NZB-bestanden op spotwebsites verspreid. De vordering van BREIN om afgifte van identificerende gegevens van deze gebruikers van een usenet provider wordt toegewezen. Het uitblijven van actie van Newsconnection doet de verdenking rijzen dat het bedrijfsmodel van Newsconnection mede berust op het faciliteren van misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Newsconnection moet identificerende gegevens verschaffen, en binnen 24 uur informatie verstrekken over nieuwe uploads. Newsconnection moet administratie en bedrijfsvoering zo inrichten dat BREIN, binnen 5 dagen op haar verzoek identificerende gegevens kan verkrijgen van al haar klanten indien BREIN bewijs verschaft dat er sprake is van uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming.

 

IEF 16446

Ex parte bevel tegen forum-beheerder die zijn usenet-uploads deelt

Rechtbank Noord-Nederland 2 dec 2016, IEF 16446; (Stichting BREIN tegen Basf1), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-bevel-tegen-forum-beheerder-die-zijn-usenet-uploads-deelt
basf1

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 2 december 2016, IEF 16446 (Stichting BREIN tegen Basf1) Auteursrecht. Usenet. Ex parte. Op het usenet uploadt en maakt gerekwestreerde inbreuk op honderden auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde films en maakt deze beschikbaar via door hem beheerd Basf1.net-forum. Beheerder start een forum-topic en plaatst daaronder de verschillende NZB websites die het bestand bevatten. De voorzieningenrechter gebiedt ex parte de staking onder last van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

IEF 16434

Conclusie AG: Mediaspeler met add-ons die auteursrechtelijk materiaal zonder toestemming direct toegankelijk maakt, is mededeling aan het publiek; streaming uit illegale bron is niet toegestaan

HvJ EU 8 dec 2016, IEF 16434; (Stichting BREIN tegen Filmspeler), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-mediaspeler-met-add-ons-die-auteursrechtelijk-materiaal-zonder-toestemming-direct-toega
filmspeler

Conclusie AG HvJ EU 8 december 2016, IEF 16434; IEFbe 2019; C-527/15 (Stichting BREIN tegen Filmspeler) Auteursrecht. Add-ons. X heeft op een mediaspeler add-ons geïnstalleerd waarin zich hyperlinks bevinden die indien aangeklikt, linken naar websites die door derden worden beheerd. Conclusie AG:

De verkoop van een mediaspeler zoals die waarop het hoofdgeding betrekking heeft, waarin de verkoper hyperlinks heeft geïnstalleerd naar websites waarop auteursrechtelijk beschermde werken, zoals films, series en live‑uitzendingen, zonder toestemming van de rechthebbenden direct toegankelijk zijn gemaakt,
– is een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, [InfoSocRl], en
– komt niet in aanmerking voor de uitzondering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, aangezien hij niet valt onder het begrip ‚rechtmatig gebruik’ in de zin van die bepaling, onder b), en in elk geval niet voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 5, lid 5, van die richtlijn.

IEF 16211

Ex parte tegen Usenet uploader en spotter

Rechtbank Midden-Nederland 24 aug 2016, IEF 16211; (Stichting BREIN tegen Usenet grootschalige uploader), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-tegen-usenet-uploader-en-spotter

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 24 augustus 2016, IEF 16211, IT 2120 (Stichting BREIN tegen Usenet grootschalige uploader) Auteursrecht. Stichting BREIN heeft een ex parte-beschikking ex art. 1019e Rv behaald tegen een grootschalige uploader van filmwerken en vervolgens "spotten" op het Usenet. De Usenet uploader was verantwoordelijk voor het uploaden van ruim 5.000 filmwerken. Bij elke spot plaatst hij ook een link waarmee de 3D-filmlijst gedownload kan worden. De voorzieningenrechter gebiedt de inbreuk op auteursrechten te staken en gestaakt te houden onder last van een dwangsom van 2.000,- euro per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld, met een maximum van €  50.000,-.

IEF 16210

Toewijzing inzage omdat de auteursrechtinbreuk op Poo~Pourri net voldoende aannemelijk is

Rechtbank Noord-Holland 1 aug 2016, IEF 16210; ECLI:NL:RBNHO:2016:6384 (Poo~Pourri tegen V.I.Poo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/toewijzing-inzage-omdat-de-auteursrechtinbreuk-op-poo-pourri-net-voldoende-aannemelijk-is
poopourri

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 1 augustus 2016, IEF 16120; ECLI:NL:RBNHO:2016:6384(Poo~Pourri tegen V.I.Poo; Scentsible tegen Reckitt Benckiser) Auteursrecht. Inzagerecht. 843a Rv jo 1019a Rv. Eiseres stelt dat gedaagde zich schuldig maakt aan: auteursrechtinbreuk, door het zonder toestemming openbaar maken en verveelvoudigen van marketingmateriaal van POO POURRI en door het zonder toestemming overnemen van de beschermde trekken van de ‘Girls Don’t Poop’-video en de marketing- en productformat in de Engelstalige V.I.Poo-video. De video's hanteren scatologische woordspelingen en juxtapositionering. Onrechtmatig handelen, door Albert Heijn en andere retailers ertoe aan te zetten niet met POO POURRI in zee te gaan en gebruik van POO POURRI’s niet-ingeschreven gemeenschapsmodel.

Eiseres heeft rechtmatig belang bij gevorderde inzage. Dat zij ook getuigen zou kunnen horen doet niet daaraan af. Bescheiden zijn voldoende bepaald. Gestelde gebrek aan wetenschap gebruik marketingmaterialen betreft gebrek bij advocaten; gedaagde zelf is hier wel van op de hoogte. In gegeven omstandigheden is de gestelde auteursrechtinbreuk op het Poo Pourri marketingmateriaal en het gestelde onrechtmatig handelen net voldoende aannemelijk om toewijzing van (een gedeelte van) de vordering te rechtvaardigen. Voor het overige afwijzing van de vordering. Bescheiden waarin inzage moet worden gegeven, moeten worden ontdaan van concurrentiegevoelige informatie. Proceskosten gedeeltelijk op IE- en op onrechtmatige daad-grondslag.

IEF 16193

Hoster streamingplatform moet id-gegevens en informatie over inbreukomvang afgeven

Rechtbank Den Haag 17 aug 2016, IEF 16193; ECLI:NL:RBDHA:2016:9685 (Eredivisie tegen Global Layer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hoster-streamingplatform-moet-id-gegevens-en-informatie-over-inbreukomvang-afgeven
04stream

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 augustus 2016, IEF 16193 ; ECLI:NL:RBDHA:2016:9685 (Eredivisie tegen Global Layer) Auteursrecht. Een website die gehost werd door Global Layer wordt een streamingplatform aangeboden waarop meerdere live-uitzendingen van eredivisiewedstrijden openbaar werden gemaakt. Het is voldoende aannemelijk geworden dat via www.04stream.com inbreuk is en dreigt te worden gemaakt op auteursrechten. Het bevel tot staken van de dienstverlening en verstrekken identificerende persoonsgegevens en andere informatie wordt grotendeels toegewezen. Om de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen geldt op grond van artikel 28 lid 9 Aw jo. artikel 843a Rv alleen een verplichting tot afgifte bestaat voor informatie die ziet op die inbreukomvang.

IEF 16101

Vragen HvJ over via cloud computing aanbieden van tv-programma’s uit andere lidstaten

HvJ EU 4 mei 2016, IEF 16101; (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-265/16), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-hvj-over-via-cloud-computing-aanbieden-van-tv-programma-s-uit-andere-lidstaten
vcast videocloudrecorder

Prejudiciële vraag HvJ EU 4 mei 2016; IEF 16101; IEFbe 1863; IT 2103; C-265/16 (VCAST)
Privékopie-exceptie. Richtlijn 2000/31/EG. Richtlijn 2001/29/EG. Verzoekster biedt via internet een systeem aan waarmee alle tv-programma’s van belangrijke Italiaanse zenders als video kunnen worden opgeslagen (‘cloud computing’). Gebruikers dienen daarvoor (bij een derde partij) een drager en ruimte aan te schaffen. Verzoekster heeft de belangrijkste Italiaanse zender RTI gedaagd om een verklaring voor recht te verkrijgen dat deze praktijk rechtmatig is. Tussen genoemde activiteiten en de verhuur van apparatuur voor het maken van video-opnamen (waarmee VCAST haar activiteiten gelijk wil stellen) bestaat er een onderscheidende factor, namelijk de tussenkomst en de operationele inbreng van de leverancier die op verzoek van de gebruiker de kopie maakt, ook al is dat in immateriële vorm. Verweerster RTI stelt onrechtmatigheid van verzoeksters activiteiten. Zij wijst op haar zowel Italiaans- als EU-wettelijk geregelde exclusieve recht op het economisch gebruik van de werken die zij via haar netwerken uitzendt (en de daaruit voortvloeiende rechten). Het maken van privékopieën is een uitzondering op de hoofdregel die strikt moet worden uitgelegd en verzoeksters uitleg is in strijd met de auteursrechtenrichtlijn. Daarnaast is het oneerlijke concurrentie en een inbreuk op de handelsmerken van RTI. Zij eist dan ook een verbod en schadevergoeding.