Gepubliceerd op dinsdag 13 december 2016
IEF 16448
Rechtbank Oost-Brabant ||
12 dec 2016
Rechtbank Oost-Brabant 12 dec 2016, IEF 16448; ECLI:NL:RBOBR:2016:6846 (Stichting BREIN tegen Newsconnection en Snellerdownloaden), https://www.ie-forum.nl/artikelen/usenetprovider-geboden-om-administratie-en-bedrijfsvoering-in-te-richten-zodat-brein-identificerende

Uitspraak mede ingezonden door Patty de Leeuwe en Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger.

Usenetprovider geboden om administratie en bedrijfsvoering in te richten zodat BREIN identificerende gegevens van klanten kan opvragen

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 12 december 2016, IEF 16448; IT 2186; ECLI:NL:RBOBR:2016:6846 (Stichting BREIN tegen Newsconnection en Snellerdownloaden) Auteursrecht. Usenet. Newsconnection is een zogenoemde usenetprovider, een klant kan content up- en downloaden dat 1200 dagen beschikbaar blijft. Drietal uploaders hebben samen duizenden films, series via NZB-bestanden op spotwebsites verspreid. De vordering van BREIN om afgifte van identificerende gegevens van deze gebruikers van een usenet provider wordt toegewezen. Het uitblijven van actie van Newsconnection doet de verdenking rijzen dat het bedrijfsmodel van Newsconnection mede berust op het faciliteren van misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Newsconnection moet identificerende gegevens verschaffen, en binnen 24 uur informatie verstrekken over nieuwe uploads. Newsconnection moet administratie en bedrijfsvoering zo inrichten dat BREIN, binnen 5 dagen op haar verzoek identificerende gegevens kan verkrijgen van al haar klanten indien BREIN bewijs verschaft dat er sprake is van uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming.

 

3.3. Ondanks het feit dat Newsconnection meent daartoe niet verplicht te zijn, heeft zij de door BREIN opgestelde e-mail en de bijbehorende bijlagen doorgestuurd naar deze derde partij, Abavia. Zij heeft vervolgens ook nog een tweetal reminders gestuurd, in reactie waarop Abavia heeft aangegeven dat zij niet meer over de klant-ID’s beschikt. Nu Abavia heeft aangegeven de benodigde gegevens niet meer te hebben, is Newsconnection niet bij machte om de vermeende inbreukmakers te identificeren en de bijbehorende gegevens aan BREIN te verstrekken. BREIN had, naast Newsconnection, ook Abavia moeten aanspreken voor het verkrijgen van de benodigde gegevens.

4.4. Kern van het verweer van Newsconnection is dat BREIN niet alles heeft geprobeerd om de door haar gewenste gegevens te verkrijgen, omdat BREIN niet zelf Abavia heeft aangesproken, terwijl zij daartoe wel verplicht kan worden geacht. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Newsconnection stelt zich in deze procedure op het standpunt dat zij haar klanten complete usenetabonnementen aanbiedt, maar dat zij de hostingdiensten aan een derde partij heeft uitbesteed, de zogenoemde usenet hosting provider. Welke partij dit is, vermeldt Newsconnection echter niet in haar eerste reacties (emailberichten van 20, 25 en 29 juli 2016) op de sommaties van BREIN vanaf 15 juli 2016. Pas na de vierde sommatiebrief van BREIN van 12 augustus 2016, geeft Newsconnection in haar reactie van 19 augustus 2016 de naam van de hosting provider, te weten: Abavia. Zij verwijst daarbij naar de website www.abavia.com en naar een postadres in San Marino. Deze verwijzing door Newsconnection naar de website van Abavia (prod. 8 dagvaarding), waarop niet eens een e-mailadres te vinden is waarop deze partij te bereiken is, heeft BREIN, als reactie afkomstig van een partij die internetproducten verkoopt, terecht niet serieus willen nemen. De voorzieningenrechter doet dat namelijk ook niet. Het ligt ook niet in de rede dat Newsconnection, die voor de feitelijke levering van haar diensten aan haar klanten, geheel afhankelijk is van haar hosting provider, zelf met deze partij uitsluitend via de internationale briefpost zou communiceren. Dat het ongeloof van de voorzieningenrechter terecht is, wordt ook bevestigd door het feit dat Newsconnection (uiteindelijk) op 24 oktober 2016 kennelijk wel aanleiding heeft gezien om de sommatiebrief van BREIN per emailbericht door te sturen aan Abavia en nog tot twee keer toe per emailbericht te rappelleren bij Abavia, met als resultaat dat het “Abavia Abuse Team” op 23 november 2016, enkele dagen voor de behandeling van het kort geding, per e-mail aan Newsconnection bericht dat zij niet langer over de informatie beschikt. Deze gang van zaken ontneemt bij de voorzieningenrechter iedere overtuiging dat het Newsconnection ernst is geweest met haar openingszin in het e-mailbericht van 20 juli 2016 aan BREIN: “Dank voor uw email. Wij zouden u graag willen helpen met de strijd tegen piracy op het Usenet”.

4.5. Zeker in het licht van de grootschaligheid van de inbreuk die door de betreffende voorshands achter aliassen verscholen personen werd en wordt gemaakt op de rechten van degenen die zijn aangesloten bij BREIN en het daarvoor door BREIN aangereikte bewijsmateriaal, had het op de weg van Newsconnection gelegen de gevraagde gegevens terstond na kennisname van dat bewijsmateriaal aan BREIN af te geven. Dat Newsconnection daartoe niet in staat zou zijn, heeft zij, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geenszins aannemelijk gemaakt. Integendeel, naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft het er alle schijn van dat Newsconnection doelbewust een situatie creëert, waarbij het voor haar niet mogelijk lijkt te zijn om te voldoen aan haar - in dit geval in beginsel aanwezige - rechtsplicht jegens BREIN tot het verstrekken van identificerende gegevens met betrekking tot de door BREIN specifiek en voorzien van documentatie aangeduide uploaders die onrechtmatig jegens BREIN gehandeld hebben. Van Newsconnection kan op zijn minst worden gevergd om alles in het werk te stellen om de benodigde gegevens te verkrijgen. Newsconnection heeft in artikel 8 van haar algemene voorwaarden die zij in de contracten met haar klanten bezigt (productie 14 BREIN) opgenomen dat de klanten ermee akkoord gaan dat er geen auteursrechtelijk beschermd materiaal gepost mag worden. Deze verstandige bepaling maakt het des te minder bezwaarlijk als Newsconnection meewerkt aan de identificatie van door BREIN specifiek aangeduide klanten, nu op basis van de door BREIN aangedragen informatie hoogstwaarschijnlijk contractbreuk plegen jegens Newsconnection. Een zichzelf respecterend usenetprovider zou niet geassocieerd moeten willen worden met grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe de gelegenheid te bieden en daarmee zelfs door te gaan nadat zij op de inbreuken door haar klanten is geattendeerd.

4.6. Newsconnection had, na de sommatie daartoe van BREIN op 15 juli 2016, reeds de gevraagde gegevens moeten verstrekken en kan zich thans niet verschuilen achter het e-mailbericht van Abavia van 23 november 2016, ruim vier maanden na de eerste sommatie van BREIN, dat deze hosting provider inmiddels niet meer over de gegevens beschikt. Het kennelijk uitblijven van actie door Newsconnection zelf tegen “Hannes3”, “QoQ” en ABC, - die enkele dagen voor de behandeling van dit kort geding nog auteursrechtelijk beschermde werken hebben geüpload - doet de verdenking rijzen dat het bedrijfsmodel van Newsconnection mede berust op het faciliteren van misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

5.3. gebiedt Newsconnection binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis haar administratie en bedrijfsvoering zo in te richten dat zij aan BREIN, binnen 5 dagen na eerste verzoek van BREIN dan wel na een gerechtelijk bevel daartoe, aan haar raadsman de identificerende gegevens kan verschaffen van al haar klanten, van wie BREIN binnen 24 uur na uploaden aan Newsconnection bewijs verschaft (inclusief relevante header informatie) dat zij zich schuldig maken aan het uploaden van beschermde werken waarvan de auteursrechten en/of naburige rechten berusten bij (leden van) BREIN’s aangeslotenen, waaronder, maar niet beperkt tot:
 betaalgegevens,
 de IP adressen die gebruikt zijn bij het doen van de uploads en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen,
 overige identificerende gegevens voor zover beschikbaar (zoals namen en (e-mail)adressen) gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de usenetdiensten van Newsconnection,