Auteursrecht

IEF 19445

Leveringsakte IE-rechten was voldoende bepaalbaar

Rechtbank Amsterdam 4 sep 2020, IEF 19445; ECLI:NL:RBAMS:2020:4378 (Software-ontwikkelaar tegen startup), http://www.ie-forum.nl/artikelen/leveringsakte-ie-rechten-was-voldoende-bepaalbaar

Vzr. Rechtbank Amsterdam 4 september 2020, IEF 19445, IT 3261; ECLI:NL:RBAMS:2020:4378 (Software-ontwikkelaar tegen startup) Kort geding. Overdracht auteursrechten. Eiser heeft ten behoeve van gedaagde software ontwikkeld. Gedaagde is een bv gericht op de (online) verbetering van levensstijl. Partijen zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. In de bijlage van die overeenkomst is een akte gevoegd waarin de IE-rechten van eiser op gedaagde worden overgedragen. Volgens eiser heeft de overdracht nooit plaatsgevonden, omdat de IE-rechten niet voldoende nauwkeurig zijn omschreven. Eiser vordert onder meer gedaagde te verbieden gebruik te maken van haar IE-rechten. Buiten kijf staat dat het de intentie van partijen was om de IE-rechten op de software over te dragen aan gedaagde. Op grond van art. 2 Aw is voor de overdracht van een auteursrecht een akte vereist. Het te leveren goed moet ex art. 3:84 lid 1 BW voldoende bepaalbaar omschreven zijn. Gelet op de inhoud van de akte, kan er redelijkerwijs geen onduidelijkheid bestaan over de over te dragen IE-rechten. De IE-rechten hoeven niet in detail te zijn omschreven en eiser ontving een reëel bedrag voor de IE-rechten. De IE-rechten zijn rechtsgeldig overgedragen. De vorderingen worden afgewezen. Wel voegt de voorzieningenrechter een interessante overweging ten overvloede toe aan de uitspraak.

IEF 19446

Conclusie P-G: geen doorbreking rechtsmiddelenverbod

Hoge Raad 4 sep 2020, IEF 19446; ECLI:NL:PHR:2020:779 (Professionele fotografen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-p-g-geen-doorbreking-rechtsmiddelenverbod

Parket bij de HR 4 september 2020, IEF 19446; ECLI:NL:PHR:2020:779 (Professionele fotografen) Auteursrecht. Bewijsrecht. Zie eerder [IEF 18526]. Eiseres en verweerder zijn professionele fotografen. Verweerder spreekt eiseres aan in verband met beweerdelijk gebruik van culinaire foto’s op de website van eiseres. De kantonrechter wijst de vordering van verweerder af. Het hof wijst de vordering toe. In cassatie wordt geklaagd dat de raadsheer ten overstaan van wie het voorlopig getuigenverhoor heeft plaatsgevonden, op grond van art. 155 Rv het eindarrest had behoren mee te wijzen, dan wel dat het hof van een afwijken van deze regel en de oorzaak daarvan in het bestreden arrest melding had behoren te maken.

IEF 19443

Broncode cryptomunt maakt inbreuk op auteursrecht

Rechtbank Amsterdam 22 sep 2020, IEF 19443; ECLI:NL:RBAMS:2020:4717 (Jelurida tegen Apollo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/broncode-cryptomunt-maakt-inbreuk-op-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Amsterdam 22 september 2020, IEF 19443, IT 3257; ECLI:NL:RBAMS:2020:4717 (Jelurida tegen Apollo) Auteursrecht. Licentie. Kort geding. Jelurida is onderdeel van een groep die de ‘Nxt Software’ ontwikkelt en eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van die groep. Apollo is aanbieder van de cryptomunt ‘Apollo Currency’. Jelurida heeft de Nxt Software beschikbaar gesteld aan derden onder voorwaarden geformuleerd in de ‘Jelurida Public License’ (‘JPL’). Apollo heeft een significant deel van de broncode van de Nxt Software gekopieerd in de broncode van haar eigen cryptomunt. Vervolgens heeft Apollo de broncode van haar cryptomunt openbaar gemaakt. Het is voorshands aannemelijk dat Apollo inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jelurida op de Nxt Software. Apollo wordt bevolen een brief te sturen naar haar zakelijke afnemers waarin zij hen verzoekt om de Apollo Software opnieuw te installeren, waarbij zij de JPL actief moeten accepteren.

IEF 19436

Verkoop desinfectiemiddel is inbreuk op auteursrecht

Rechtbank Gelderland 27 jul 2020, IEF 19436; ECLI:NL:RBGEL:2020:4310 (Logic Chemie tegen TRENDX), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoop-desinfectiemiddel-is-inbreuk-op-auteursrecht

Vzr. Rechtbank Gelderland 27 juli 2020, IEF 19436, IT 3253, LS&R 1861; ECLI:NL:RBGEL:2020:4310 (Logic Chemie tegen TRENDX) Auteursrecht. Handelsnaamrecht. Kort geding. Logic Chemie verhandelt desinfectiemiddelen, waaronder het zogenaamde 'LogicSept'. TRENDX exploiteert een webshop. Partijen zijn een overeenkomst aangegaan op grond waarvan Logic Chemie 2000 liter LogicSept aan TRENDX zou verkopen en leveren en TRENDX de bevoegdheid kreeg de LogicSept onder die naam en met het ter beschikking gestelde etiket te verhandelen. Logic Chemie is haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nagekomen, maar op dat moment had TRENDX al een grote hoeveelheid van het middel verkocht en het product op haar webshop geplaatst. Vervolgens heeft TRENDX zelf een desinfectiemiddel samengesteld met gebruikmaking van het etiket van Logic Chemie en alleen de naam veranderd naar ‘LogiScept2’. Logic Chemie vordert een verbod voor TRENDX om in strijd te handelen met haar auteursrecht en handelsnaamrecht. De vordering ten aanzien van het auteursrecht wordt toegewezen. Hoewel Logic Chemie haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakwam, stond het TRENDX niet vrij om een ander desinfectiemiddel met het etiket van LogicSept te leveren. TRENDX heeft daarmee inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Logic Chemie. Het onderdeel van de vordering dat ziet op het handelsnaamrecht wordt afgewezen, omdat Logic Chemie niet actief is onder de handelsnaam LogicSept.  

IEF 19431

Causaal verband tussen onrechtmatig handelen en gestelde schade ontbreekt

Rechtbank Midden-Nederland 18 sep 2020, IEF 19431; (Rainbow tegen Transportinfo en Besade), http://www.ie-forum.nl/artikelen/causaal-verband-tussen-onrechtmatig-handelen-en-gestelde-schade-ontbreekt

Rechtbank Midden-Nederland 18 september 2020, IEF 19431, IT 3250; NL18.5132 (Rainbow tegen Transportinfo en Besade) Eindvonnis. Vervolg op [IEF 19065] en [IEF 18425]. Alhoewel door Transportinfo uitgevoerde werkzaamheden inbreuk hebben gemaakt op auteursrechten van Rainbow, heeft Rainbow geen schade geleden. Vordering tot schadevergoeding van Rainbow is afgewezen. Het ontbrak Rainbow aan de kennis en kunde om onderhoudswerkzaamheden aan de TMS software te verrichten. Het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen van Transportinfo en de door Rainbow gestelde schade ontbreekt.

IEF 19426

Geen auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing wanddecoratiesysteem

Rechtbank Den Haag 16 sep 2020, IEF 19426; ECLI:NL:RBDHA:2020:9163 (IXXI tegen Bicsy), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtinbreuk-en-slaafse-nabootsing-wanddecoratiesysteem

Rechtbank Den Haag 16 september 2020, IEF 19426, ECLI:NL:RBDHA:2020:9163 (IXXI tegen Bicsy) Auteursrecht. Slaafse Nabootsing. Merkenrecht. IXXI brengt het IXXI-wanddecoratiesysteem op de markt. Bicsy verhandelt ook een wanddecoratiesysteem. Beide wanddecoratiesystemen stellen consumenten in staat om een collage of afbeelding samen te stellen met vierkante kaarten, die door verbindingsstukken aan elkaar worden gekoppeld. IXXI handelt in strijd met waarheidsplicht door het in de procedure verzwijgen van een octrooi van IXXI. Het bestaan van het octrooi van IXXI is relevant in verband met de discussie over de technische bepaalbaarheid van het product van IXXI.

IEF 19425

Webdesigner schendt auteursrecht op foto

Rechtbank Rotterdam 11 sep 2020, IEF 19425; ECLI:NL:RBROT:2020:8047 (Fotograaf tegen Webdesigner), http://www.ie-forum.nl/artikelen/webdesigner-schendt-auteursrecht-op-foto

Rechtbank Rotterdam 11 september 2020, IEF 19425, IT 3246; ECLI:NL:RBROT:2020:8047 (Fotograaf tegen Webdesigner) Auteursrecht. Eiser is professioneel fotograaf. Gedaagde is DJ en webdesigner bij een radiozender. Op de website van de radiozender is een door eiser gemaakte foto bij een nieuwsbericht geplaatst, zonder dat gedaagde hier een licentie voor had. Het eigen logo van de radiozender is over de foto geplaatst alsof de foto van de radiozender is en de naam van eiser die onderaan de originele foto stond, is verwijderd. Gedaagde heeft de foto niet verwijderd. Eiser vordert een schadevergoeding en gedaagde op te dragen de foto te verwijderen van zijn website op straffe van een dwangsom. Het staat onbetwist vast dat eiser auteursrechthebbende is van de foto en dat er geen toestemming is verleend voor het openbaar maken van de foto op de website. Er is dus sprake van inbreuk op het auteursrecht. De openbaarmaking moet worden toegerekend aan degene die verantwoordelijk is voor de website. Gedaagde is bij de SIDN geregistreerd als houder van de domeinnaam en is webdesigner van de site. Gedaagde heeft de stelling dat hij in opdracht van een derde handelde, onvoldoende onderbouwd. De vorderingen van eiser worden toegewezen.

IEF 19417

Collin-stoel maakt inbreuk op auteursrecht Tribu

Hof Den Haag 1 sep 2020, IEF 19417; ECLI:NL:GHDHA:2020:1620 (Borek tegen Tribu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/collin-stoel-maakt-inbreuk-op-auteursrecht-tribu

Hof Den Haag 1 september 2020, IEF 19417; ECLI:NL:GHDHA:2020:1620 (Borek tegen Tribu) Auteursrecht. Zie eerder [IEF 18371]. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Borek met het ontwerp van de Collin-stoel inbreuk maakt op het auteursrecht van Tribu op de Natal Alu-stoel. Borek gaat tegen dit oordeel in hoger beroep en vordert vernietiging van het bestreden vonnis. Borek bestrijdt dat de Natal Alu-stoel kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk en subsidiair meent Borek dat zij met de Collin-stoel voldoende afstand heeft genomen van de Natal Alu-stoel. De Natal Alu-stoel kan worden aangemerkt als een eigen intellectuele schepping van de vormgever en daarmee als een oorspronkelijk werk dat voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Borek heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Tribu, gelet op de mate waarin de totaalindrukken van de stoelen overeenkomen. Nagenoeg alle vormgevingselementen van de Natal Alu-stoel zijn in de Collin-stoel overgenomen. De overeenstemming tussen beide stoelen is bovendien zo groot, dat redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar is dat de Collin-stoel aan de Natal Alu-stoel is ontleend. Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd.