IEF 17401

Er is een duidelijk visueel onderscheid tussen de stier van Jupiler en het hoofd van een paard van Buval

Belgische gerechten 12 dec 2017, IEF 17401; (Aldi tegen Inbev), http://www.ie-forum.nl/artikelen/er-is-een-duidelijk-visueel-onderscheid-tussen-de-stier-van-jupiler-en-het-hoofd-van-een-paard-van-b

Hof van beroep Brussel 12 december 2017, IEFbe 17401; IEFbe 2449 (Aldi tegen Inbev) Merkenrecht. Anders dan de Voorzitter van de Rechtbank van KH Brussel [IEFbe 1682] oordeelt het Hof van beroep dat het teken BUVAL, dat ALDI voor haar bierproduct gebruikt, niet inbreukmakend is op het teken JUPILER. Het Buval-teken neemt niet de determinerende kenmerken van het Jupiler-teken over. Er is geen gelijkenis tussen JUPILER en BUVAL. En er is een duidelijk visueel onderscheid tussen de stier van Jupiler en de hoofd en hals van een paard van Buval. Dat daarvoor dezelfde kleuren worden gebruik doet daar niets aan af. Er worden andere verkoopkanalen gebruikt. Zo is Buval-pilsbier is uitsluitend te koop aangeboden in haar Aldi-grootwarenhuizen, Jupiler-pilsbier wordt aangeboden in alle andere grootwarenhuizen en via de horeca. Het relevante publiek is eraan gewoon geworden om de kleuren rood, zwart en wit waar te nemen in verband met pilsbier; dat geldt ook voor schilden en dieren of delen daarvan.

IEF 17400

Vijfmaal inbreuk op auteursrecht en persoonlijkheidsrecht foto's FLAKKA-gebruiker

Rechtbank Den Haag 19 dec 2017, IEF 17400; (foto Flakka-gebruiker), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vijfmaal-inbreuk-op-auteursrecht-en-persoonlijkheidsrecht-foto-s-flakka-gebruiker

Ktr. Rechtbank Den Haag 19 december 2017, IEF 17400; ECLI:NL:RBDHA:2017:15526 (Foto Flakka-gebruiker) Auteursrecht. Professioneel foto- en videografen creëren ten behoeve van SP Networks foto's en video's van de actualiteiten in de regio Haaglanden (artikel Midden op het kruispunt en toch de weg kwijt zijn). SP Networks kan licenties verkopen en er is een lastgevingsovereenkomst voor handhaving auteursrecht en persoonlijkheidsrechten. Op Trendviraal.nl zijn vier foto's geüpload en openbaargemaakt in het artikel "Zombie-Dr*gs Flakka gebruiker opgepakt in Den Haag! (beelden)". Inbreuk staat vast. De schade wordt berekend aan de hand van de algemene voorwaarden van Vereniging Dutch Photographers en vastgesteld op €285,00, welk bedrag de kantonrechter als redelijk voorkomt. Vijfmaal inbreuk op auteursrecht à €285,00, eveneens vijfmaal ontbreken naamsvermelding, vijfmaal wekken van indruk dat TRENDVIRAAL auteursrechthebbende is, eenmaal verminking à €285,00 (stuk afgesneden). Totaalschadebedrag: €4.560,00 en proceskostenveroordeling: €5.362,45.

IEF 17399

Bas Kist - Oppassen met Royal

Bedrijven die gebruikmaken van het woord Royal in hun handelsnaam moeten oppassen: als zij geen toestemming hebben het predicaat Koninklijk te gebruiken, maar wel een koninklijke indruk wekken, lopen ze het risico dat zij hun naam moeten wijzigen.

IEF 17397

Lawton brands overgenomen door Merk-Echt

lawton brands merk echt

Met ingang van 2018 heeft Merk-Echt (Breda) de merkenportefeuille van Lawton Brands (Breda, Rotterdam) overgenomen. Dit betekent dat Merk-Echt de nieuwe gemachtigde zal worden van de cliënten van Lawton Brands, die daarvan inmiddels op de hoogte zijn gesteld.

IEF 17398

Korpschef wijst onterecht Wob-verzoek af met beroep op auteursrecht

Raad van State 20 dec 2017, IEF 17398; ECLI:NL:RVS:2017:3527 (Appellant tegen korpschef), http://www.ie-forum.nl/artikelen/korpschef-wijst-onterecht-wob-verzoek-af-met-beroep-op-auteursrecht

ABRvS 20 december 2017, IEF 17398; IT 2453; ECLI:NL:RVS:2017:3527 (Appellant tegen korpschef). Wob-verzoek. Auteursrecht. Privacy. Op 17 juli 2015 heeft appellant de korpschef verzocht hem alle documenten met betrekking tot een door onderzoekers van de Universiteit Leiden opgesteld rapport te verstrekken. De korpschef heeft dit verzoek afgewezen. Hij is van mening dat het verstrekken van deze gegevens aantasting van de persoonlijke levenssfeer en een inbreuk op het auteursrecht van de studentonderzoekers ten gevolg heeft. Appellant heeft, na ongegrondverklaring van zijn beroep door de rechtbank, hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling oordeelt dat de Wob een beperking op het auteursrecht is. De uitspraak van de rechtbank en het besluit tot afwijzing van het Wob-verzoek worden vernietigd. Voornamen en geboortedata en -plaatsen van de studentonderzoekers hoeft de korpschef niet te verstrekken. 

IEF 17371

HvJ EU: Houder kan beroep instellen tot rectificatie van datum waarop het ABC vervalt, indien deze datum niet juist is vastgesteld

HvJ EU 20 dec 2017, IEF 17371; C-492/16 (Incyte Corporation), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-houder-kan-beroep-instellen-tot-rectificatie-van-datum-waarop-het-abc-vervalt-indien-deze-dat

HvJ EU 20 december 2017, IEF 17371; IEFbe 2438; LS&R 1548; ECLI:EU:C:2017:995; C-492/16 (Incyte Corporation)  Octrooirecht. Geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Gewasbeschermingsmiddelen. Aanvullend beschermingscertificaat. Vaststelling van de vervaldatum. Mogelijkheid of verplichting tot rectificatie van de vervaldatum. 

1)      Artikel 18 van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, gelezen in het licht van artikel 17, lid 2, van verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, moet aldus worden uitgelegd dat de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen, zoals opgegeven in een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat, op basis waarvan de tot afgifte van een dergelijk certificaat bevoegde nationale autoriteit de duur van dat certificaat heeft berekend, niet juist is in een situatie als die in het hoofdgeding, waarin de onjuiste datum heeft geleid tot een berekeningswijze van de duur van dat certificaat die niet strookt met artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009, zoals uitgelegd in een later arrest van het Hof.

IEF 17396

Verstekvonnis: pan-Europees inbreukverbod met brief aan professionele afnemers in de landstaal

Rechtbank Den Haag 20 dec 2017, IEF 17396; (Superdry Counterfeit EU-recall), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verstekvonnis-pan-europees-inbreukverbod-met-brief-aan-professionele-afnemers-in-de-landstaal

Rechtbank Den Haag 20 december 2017, IEF 17396 (DKH tegen Fashion Gate/Drent/Kauwgombal Holding) Verstekvonnis. Namaak. Gedaagden worden bevolen inbreuk op de Superdry merken in alle lidstaten van de EU te staken binnen twee dagen na betekening. Opgaveverplichting. Recall. Vernietiging. Gedaagde dienen, ieder afzonderlijk, aan hun professionel afnemers in de landstaal van de afnemer een brief te zenden met de opgegeven tekst.

IEF 17395

Oogplein maakt inbreuk op wetenschappelijk illustratie

Kantonrechter 21 dec 2017, IEF 17395; (B tegen Oogplein), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oogplein-maakt-inbreuk-op-wetenschappelijk-illustratie
christian josef

Ktr. Rechtbank Den Haag 21 december 2017, IEF 17395 (B tegen Oogplein). Auteursrecht. De heer J is tekenaar van een wetenschappelijke illustratie ten behoeve van de medische sector. Op 28 augustus 2013 heeft J de auteursrechten over een groot aantal door hem ontworpen afbeeldingen verstrekt aan B. Eén van deze afbeeldingen is door Oogplein gebruikt zonder toestemming van J of B. Omdat Oogplein de afbeelding in 2011 uit de archieven heeft verwijderd, lijdt B zelf geen schade na 28 augustus. Wel maakt Oogplein inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van J, door zijn naam niet onder de afbeelding te vermelden. De kantonrechter veroordeelt Oogplein om €300,- schadevergoeding aan B te betalen.

IEF 17393

Bas Kist - In de Verenigde Staten mag je je merk voortaan zo vunzig noemen als je wilt

De weg naar vunzige merkregistraties ligt in de Verenigde Staten weer helemaal open. Fuck Yourself, Cock Sucker, Hookah Fuck: sinds 15 december kun je dit soort merken in de VS probleemloos registreren. Dat volgt uit de uitspraak van het Amerikaanse Gerechtshof van 15 december, waarin het Hof de registratie van het merk Fuct goedkeurt.

IEF 17394

Octrooiadvocaat Arvid van Oorschot stapt over naar Vondst

arvid van oorschot vondst

Octrooiadvocaat Arvid van Oorschot verruilt per 1 januari 2018 Brinkhof voor Vondst advocaten. Van Oorschot (40) wordt partner bij het in intellectueel eigendomsrecht, IT en farmaceutisch recht gespecialiseerde Vondst Advocaten. Daarmee speelt Vondst in op de groeiende octrooipraktijk en bereidt het zich voor op de komst van het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam.

IEF 17392

Indirecte inbreuk op octrooi toiletpapierverdeler

Rechtbank Den Haag 27 dec 2017, IEF 17392; ECLI:NL:RBDHA:2017:15395 (SCA tegen Vialli), http://www.ie-forum.nl/artikelen/indirecte-inbreuk-op-octrooi-toiletpapierverdeler

Rechtbank Den Haag 27 december 2017, IEF 17392; ECLI:NL:RBDHA:2017:15395 (SCA tegen Vialli). Octrooirecht. SCA is houdster van Europees Octrooi 1 799 083 B1 voor een toiletrol dispenser. SCA treft Vialli op een ISSA beurs. In de stand van Vialli bevinden zich zogeheten K5 toiletrol dispensers. De rechtbank stelt vast dat Vialli hiermee indirect inbreuk maakt op het Europese octrooi van SCA. Bij beoordeling of er sprake is van directe inbreuk heeft SCA onvoldoende belang, aangezien daartoe enkel is aangevoerd dat Vialli op de ISSA beurs aanwezig was met enkele K5 dispensers gevuld met toiletpapier (hetgeen volgens SCA kwalificeert als gebruik voor eigen bedrijf). De rechtbank veroordeelt Vialli tot staking van inbreuk. Vernietiging van de dispensers en reclamemateriaal. Opgaveverplichting. Last onder dwangsom. Schadevergoeding.

IEF 17391

We-Light geen inbreuk op handelsnaam Key-light, maar wel onrechtmatig

Rechtbank Gelderland 17 nov 2017, IEF 17391; ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (Key-Light International tegen We-Light International), http://www.ie-forum.nl/artikelen/we-light-geen-inbreuk-op-handelsnaam-key-light-maar-wel-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Gelderland 17 november 2017, IEF 17391; ECLI:NL:RBGEL:2017:6842 (Key-Light International tegen We-Light International). Handelsnaamrecht. Zuiver beschrijvende handelsnamen. De niet-beschrijvende elementen van de handelsnamen Key-Light International en We-Light International stemmen begripsmatig en visueel niet overeen, maar wel auditief. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aan het vereiste van artikel 5 Hnw is voldaan, omdat de overeenstemmende elementen in combinatie met het beschrijvende woord 'light' geen verwarring oproept. Het gebruik van de handelsnaam is echter wel in algemene zin onrechtmatig. Gedaagde is een ex-werknemer van eiser en werkzaam in dezelfde branche, voor hetzelfde relevante publiek/dezelfde relaties. Het is aannemelijk dat relaties van eiser de naam van gedaagde associëren met Key-Light.

IEF 17389

Handelsnaam 'Royal Dutch' is misleidend gebruik predicaat 'Koninklijke'

Kantonrechter 30 nov 2017, IEF 17389; ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 (Stichting tegen Royal Dutch Holding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/handelsnaam-royal-dutch-is-misleidend-gebruik-predicaat-koninklijke

Ktr. Rechtbank Den Haag 30 november 2017, IEF 17389; ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 (Royal Dutch Holding). Handelsnaamrecht. De kroondrager heeft de mogelijkheid om, bij wijze van respect en waardering, het predicaat: “Koninklijke” te verlenen aan onder meer ondernemingen. Om voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking te komen dient een onderneming aan een aantal vereisten te voldoen. Royal Dutch Holding voldoet niet aan deze vereisten. De kantonrechter is van oordeel dat de huidige Nederlandse samenleving is dusdanige mate is geïnternationaliseerd, dat het relevante publiek veel minder onderscheid zal maken tussen "koninklijke Nederlandse" en "Royal Dutch". Derhalve, veroordeelt de kantonrechter de Holding om zodanige wijziging in haar handelsnaam aan te brengen dat de aanduiding “Royal” in de handelsnaam “Royal Dutch Holding" komt te vervallen. 

IEF 17388

Thijs van Aerde benoemd tot counsel bij Houthoff

Per 1 januari 2018 is Thijs van Aerde (1981) benoemd tot counsel bij Houthoff. Van Aerde richt zich op het intellectuele-eigendomsrecht, internet-gerelateerde zaken en procesrechtelijke kwesties. Van Aerde is gespecialiseerd in het procederen bij de Hoge Raad maar vertegenwoordigt ook cliënten bij het Europese Hof van Justitie en bij de Nederlandse gerechtshoven en rechtbanken. Van Aerde treedt regelmatig op voor onder meer farmaceutische ondernemingen, aanbieders en producenten van consumentenelektronica en consumptiegoederen.

IEF 17390

BOIP lanceert nieuwe website

BOIP new website

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat wij in december onze nieuwe website www.boip.int hebben gelanceerd. We gaan deze in het komende jaar verder doorontwikkelen en verbeteren. Wij horen uiteraard graag uw ervaringen! U kunt uw feedback en suggesties voor verbetering mailen naar website@boip.int.

IEF 17195

Vooraankondiging Zeist en VIE-prijs 2017

Aankondiging VIE-prijs. Tijdens het IE Symposium op 14 maart 2018 zal deze prijs weer worden uitgereikt. Voor de VIE-prijs komen in aanmerking publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland, door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder was dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd. Proefschriften komen niet in aanmerking.

IEF 17372

Zittingsdata 2018 Vaste Commissie Plagiaat

Vaste Commissie Plagiaat

Aangeslotenen kunnen bij Buma/Stemra ook terecht voor plagiaatgeschillen. Daarvoor is de Vaste Commissie Plagiaat (VCP) ingesteld. De VCP is een onafhankelijke commissie die bestaat uit muzikale deskundigen en juristen. Vastgestelde zittingsdata Vaste Commissie Plagiaat:
- woensdag 28 maart 2018
- woensdag 6 juni 2018
- woensdag 5 september 2018
- woensdag 12 december 2018

IEF 17301

Hof: Onjuiste en onvolledige informatie over werking beurskoerssoftware gegeven aan investeerder

20 dec 2016, IEF 17301; ECLI:NL:GHAMS:2016:5503 ((N.V. tegen Independent Investments Holding)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-onjuiste-en-onvolledige-informatie-over-werking-beurskoerssoftware-gegeven-aan-investeerder

Hof Amsterdam 20 december 2016, IEF 17301, IT 2421; RB 3039 (N.V. tegen Independent Investments Holding) Reclame. Software. Licentierechten. Onrechtmatige daad. Appellant is adviseur in de financiële sector en gaf een hedge fund index uit. Geïntimeerde is in contact gekomen met een Belgische ingenieur die een softwaresysteem heeft ontwikkeld om beurskoersen te voorspellen. Partijen gaan leningsovereenkomst aan met deelname in wereldwijde licentierechten. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is voldoende gesteld dat onjuiste en onvolledige informatie omtrent waarde en werking van het softwaresysteem is gegeven aan de aangezochte investeerster. Geïntimeerde dient het geleende geldbedrag van €400.000 te betalen.

3.4. (...) (ix) Op 17 augustus 2007 is tussen IIH en [A.] een vaststellingsovereenkomst gesloten. In deze vaststellingsovereenkomst is, voor zover van belang, het volgende vastgelegd:
“Partijen stellen als volgt gezamenlijk vast:
- Dat de in het verleden vastgelegde doelstelling(en) om tot een stabiel werkend Forex trading systeem te komen dat zich meerdere jaren stabiel (winstgevend) gedraagt, helaas sinds 22 november 2005 niet tot realisatie is gekomen.
- De financiering loopt na anderhalf jaar tegen haar limieten aan en de vastgestelde waardering van 10 Miljoen Euro van de FX-XL licentie holding lijkt met de huidige operationele systemen geen verdedigbare waardering.
- De betrokken aandeelhouders via The Forex Fellows operationeel en door de gemaakte kosten op verlies staan.”
Het hof acht aannemelijk dat hetgeen partijen op 17 augustus 2007 hebben vastgesteld ook in mei/juni 2007 al bekend was.
(...)

3.6. Uit de onder 3.4 genoemde feiten en omstandigheden volgt dat [geïntimeerde] [appellant 2] onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over het Softwaresysteem. In weerwil van zijn mededelingen was het Softwaresysteem geen succesvol operationeel en werkend systeem dat (zeer) positieve resultaten boekte over een langere periode van zes maanden. Uit de e-mail onder (v) volgt dat de versie 1.05 begin mei 2007 nog niet Final was en nog niet kon worden gepresenteerd als een Product. De inhoud van de genoemde e-mail staat op gespannen voet met de bewering van IIH c.s. in de memorie van antwoord onder 22 dat op het moment dat de contacten tussen IIH c.s. en [appellanten] tot stand kwamen er sprake was van een operationeel FX 105-systeem en ook met hun bewering tijdens het pleidooi dat met de versie 1.05 werd gehandeld en dat daarmee in de periode maart 2007 tot augustus 2007 positieve resultaten zijn behaald. Voorts is gesteld noch gebleken dat [geïntimeerde] [appellant 2] erop heeft gewezen dat de investering, gezien de resultaten van het Softwaresysteem tot dan toe, aanzienlijke risico’s meebracht. Niet van belang is dat de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden deels betrekking hebben op andere rechtsverhoudingen dan die tussen [appellanten] en [geïntimeerde] of dat sommige gebeurtenissen dateren van na de totstandkoming van de geldlening. Bepalend is dat die feiten en omstandigheden inzicht geven in de (voor [geïntimeerde] kenbare) werking en de waarde van het Softwaresysteem ten tijde van de contacten met [appellant 2] .

3.9. [appellant 1] vordert een bedrag van € 400.000,- aan schadevergoeding van IIH c.s. [appellant 1] heeft via een converteerbare lening aan IIH voor een bedrag van € 400.000,- 4% van de aandelen in de S.A. gekocht. Inmiddels staat als onvoldoende betwist vast dat de waarde van de aandelen in genoemde vennootschap nihil is. [appellanten] hebben gesteld dat, als [geïntimeerde] de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden met betrekking tot de werking en de waarde van het Softwaresysteem niet zou hebben verzwegen, [appellant 2] nimmer met [geïntimeerde] in zee zou zijn gegaan. IIH c.s. hebben ter betwisting van het door [appellanten] gestelde causale verband aangevoerd dat [appellant 2] als geen ander in staat was het Softwaresysteem “op waarde” te schatten en te beoordelen of hij in dit systeem wilde beleggen en voorts dat [appellant 2] wist welke risico’s met investeren gepaard gaan. Het hof gaat daaraan voorbij. Uit hetgeen hiervoor is geoordeeld, volgt immers dat [appellant 2] door toedoen van [geïntimeerde] juist niet in staat was de werking en de waarde van het Softwaresysteem, en daarmee het risico van de investering, te beoordelen. Nu IIH c.s. verder geen gemotiveerd verweer hebben gevoerd tegen de stelling van [appellanten] , dat [appellant 2] , indien hij juist en volledig was geïnformeerd over de werking en de waarde van het Softwaresysteem, niet in het Softwaresysteem zou hebben geïnvesteerd, staat het causale verband tussen de onrechtmatige daad van [geïntimeerde] en de schade van € 400.000,- als onvoldoende betwist vast.

IEF 17360

IE-Diner 2018

IE-Diner 2018

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert deLex het jaarlijkse IE-Diner in de marmeren hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen. Een vijfgangendiner met een goed glas wijn en uiteraard tafelspeeches van bekende (IE-)juristen.