IEF 16635

Omschrijving gegevensverzameling in computersysteem te vaag om als databank te gelden

Hof 's-Hertogenbosch 28 feb 2017, IEF 16635; ECLI:NL:GHSHE:2017:831 (Vehicle System Engineering tegen Dutch Automative Engineering Company), http://www.ie-forum.nl/artikelen/omschrijving-gegevensverzameling-in-computersysteem-te-vaag-om-als-databank-te-gelden

Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 2017, IEF 16635; ECLI:NL:GHSHE:2017:831 (Vehicle System Engineering tegen Dutch Automative Engineering Company) Auteursrecht. Databankenrecht. VSE ontwikkeld en optimaliseert truck- en transportmaterieel met digitaal geregelde hydraulica. Geïntimeerden waren in dienst bij VSE met een non-concurrentie en geheimhoudingsbeding. Zij zijn bij het later opgerichte DAEC in dienst getreden. DAEC doet aan technisch speur- en ontwikkelingswerk en het testen van vrachtwagenprototypes. Geen IE-inbreuk. De omschrijving van de gegevensverzameling in VSEs computersysteem is te vaag om te kwalificeren als een databank. Bovendien is een inbreuk onvoldoende onderbouwd door te stellen dat er gegevens zijn opgevraagd die niet strikt nodig waren voor de uitvoering van de werkzaamheden. De auteursrechtelijke bescherming van de werktekeningen kan in het midden blijven, het is niet geconcretiseerd wat de dreiging van de schending door openbaarmaking of verveelvoudiging inhoudt. Het hof vernietigt de afwijzing van de vordering van VSE; afschriften van bestanden mogen met VSE worden gedeeld die aan VSE toebehoren of haar producten betreffen. Het non-concurrentiebeding ziet alleen op het ontwerpen, fabriceren of verkoop van gelijk of verwante producten, dat doet DAEC niet.

IEF 16634

NOvA erkent VIEPA als specialisatievereniging

Het bestuur van de VIEPA is verheugd te kunnen berichten dat de NOvA onlangs heeft besloten haar vereniging op te nemen in de lijst van door de NOvA erkende specialisatieverenigingen. Deze erkenning past in het gemeenschappelijk streven van de NOvA en VIEPA om gespecialiseerde IE-procesadvocaten duidelijk zichtbaar en vindbaar te maken voor diegenen die op zoek zijn naar deskundige juridische bijstand in geschillen betreffende het intellectuele eigendomsrecht.

 

IEF 16633

HvJ EU: Geen verlaagd btw-tarief voor digitale boeken via elektronische weg, wel voor boeken op fysieke dragers

HvJ EU 7 mrt 2017, IEF 16633; ECLI:EU:C:2017:174 (RPO tegen Prokurator Generalny), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-geen-verlaagd-btw-tarief-voor-digitale-boeken-via-elektronische-weg-wel-voor-boeken-op-fysiek

HvJ EU 7 maart 2017, IEF 16633; IEFbe 2103; IT 2239; C-390/15; ECLI:EU:C:2017:174 (RPO tegen Prokurator Generalny) Geen verlaagd btw-tarief voor de levering van digitale boeken langs elektronische weg – Beginsel van gelijke behandeling – Vergelijkbaarheid van twee situaties – Levering van digitale boeken langs elektronische weg en op alle fysieke dragers. Uit het persbericht: Het beginsel van gelijke behandeling staat er niet aan in de weg dat digitale boeken, kranten en tijdschriften die langs elektronische weg worden geleverd, uitgesloten zijn van de toepassing van een verlaagd btw-tarief. Volgens de btw-richtlijn kunnen de lidstaten een verlaagd btw-tarief toepassen op gedrukte publicaties, zoals boeken, kranten en tijdschriften. Digitale publicaties moeten daarentegen aan het normale btw-tarief worden onderworpen, met uitzondering van digitale boeken die op een fysieke drager worden geleverd (op cd-rom bijvoorbeeld).

IEF 16632

Immuniteit van Europees Octrooi Organisatie bevestigd

Hof Den Haag 7 mrt 2017, IEF 16632; ECLI:NL:GHDHA:2017:445 (Vakbondsunie van EOB cs. tegen Europese Octrooi Organisatie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/immuniteit-van-europees-octrooi-organisatie-bevestigd

Hof Den Haag 7 maart 2017, IEF 166 ; ECLI:NL:GHDHA:2017:445 (Vakbondsunie van EOB cs. tegen Europese Octrooi Organisatie) Immuniteit Europees Octrooi Bureau. Verwijzing naar HR [IEF 16533]. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof. Na enkele inleidende beschouwingen over de toekenning van immuniteit aan internationale organisaties en de proportionaliteit van die toekenning in relatie tot het recht op toegang tot de rechter heeft de Hoge Raad overwogen: "Het feit dat leden van VEOB c.s. alleen achteraf kunnen opkomen tegen de door EOO vastgestelde bepalingen die VEOB c.s. in de onderhavige procedure ter discussie stellen, betekent dus nog niet dat het rechtsmiddel dat aan hen ter beschikking staat, geen voldoende effectief rechtsmiddel is in de zin van art. 13 EVRM". Het hof bekrachtigt het gewezen vonnis [IEF 16180] dat de EOO immuniteit geniet.

IEF 16631

Verboden uitvoering te geven aan voorgenomen verbouwing Naturalisgebouw

7 mrt 2017, IEF 16631; ECLI:NL:RBDHA:2017:2110 (eiser tegen Naturalis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verboden-uitvoering-te-geven-aan-voorgenomen-verbouwing-naturalisgebouw

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2017, IEF 16631; ECLI:NL:RBDHA:2017:2110 (eiser tegen Naturalis) IE. Spoedheidshalve een verkort vonnis: De voorzieningenrechter verbiedt Naturalis en gedaagde sub 2 met onmiddellijke ingang verdere uitvoering te geven aan de voorgenomen verbouwing van het Naturalisgebouw (voor zover die leidt tot wijzigingen die door de rechtbank Den Haag in het tussenvonnis van 25 januari 2017 [IEF 16545] inbreukmakend zijn geoordeeld) tot het moment waarop de rechtbank in genoemde bodemprocedure heeft beslist over de door eiser in te stellen provisionele vordering tot een dergelijk verbod, althans over de reeds ingestelde verbodsvordering in de hoofdzaak, of die bodemprocedure op een andere manier is geëindigd.

IEF 16630

Walter Hart - Schaf de techniekexceptie in het modelrecht af

Vooruitlopend op Debat II van het VIE symposium in Zeist op 15 maart 2017 over de techniekexceptie in het IE-recht, neem ik hierbij alvast een voorschot op de discussie. Het afgelopen jaar ben ik bij twee inbreukprocedures op een modelrecht betrokken geweest, de zitzakkenzaak [IEF 16137] en de Bunchems [IEF 16516]. In beide zaken speelde de techniekexceptie een belangrijke rol. De techniekexceptie houdt in dat je geen modelrecht kunt krijgen voor kenmerken van een product die uitsluitend door technische overwegingen worden bepaald. Mijn conclusie op basis van deze twee zaken is dat de techniekexceptie in het modelrecht geen enkel doel dient en beter afgeschaft kan worden.

IEF 16629

Geen rectificatie van Q-koortsuitlatingen in incident

Rechtbank Limburg 1 mrt 2017, IEF 16629; ECLI:NL:RBLIM:2017:1966 (Q-koorts), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-rectificatie-van-q-koortsuitlatingen-in-incident

Vzr. Rechtbank Limburg 1 maart 2017, IEF 16629; ECLI:NL:RBLIM:2017:1966 (Q-koorts) Incident. Afgewezen. Eisers in het incident vorderen bij wege van voorlopige voorziening rectificatie van door gedaagde in het incident in nieuwsuitzendingen in Zembla en andere nieuwsuitzendingen gedane uitlatingen dat eisers in dit incident al vanaf 4 maart 2009 wisten dat er sprake was van Q-koortsbesmetting op haar geitenboerderij. Pas op 18 maart 2009 is een dierenarts ingeschakeld en op 24 maart was het - na laboratoriumonderzoek - bekend dat er Q-koorts heerste. In het incident kan de juistheid van het standpunt van eisers in het incident niet worden vastgesteld. Het is onduidelijk of de rechter in de hoofdzaak de vordering met grote mate van waarschijnlijkheid zal toewijzen.

IEF 16628

Complexiteit van applicatie maakt van verzuimsoftware een werk

Rechtbank Rotterdam 15 feb 2017, IEF 16628; ECLI:NL:RBROT:2017:1583 (Track Innovations tegen Vijverberg Medical Consultants), http://www.ie-forum.nl/artikelen/complexiteit-van-applicatie-maakt-van-verzuimsoftware-een-werk

Rechtbank Rotterdam 15 februari 2017, IEF 16628; IT 2237; ECLI:NL:RBROT:2017:1583 (Track Innovations tegen Vijverberg Medical Consultants) Rechtspraak.nl: Auteursrecht. Vastgestelde samenstelling en complexiteit maken dat verzuimsoftwareprogramma ‘Track Verzuim’ kwalificeert als werk. In aanzienlijk mate auteursrechtelijk beschermde elementen overgenomen in programma D-Care. Gebruik daarvan, na waarschuwing voor mogelijk illegale software, levert toerekenbare inbreuk op.

IEF 16626

20 mei - Oranjeborrel INTA Barcelona 2017

Je kunt er maar beter vroeg bij zijn. Tijdens de INTA 2017 in Barcelona (20-24 mei) organiseert Chiever uiteraard weer de traditionele Oranjeborrel ®. Het recept is bekend: een informele borrel op de eerste zaterdag van de INTA, 20 mei. Start 17.00 uur - Einde onbekend. De locatie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

IEF 16627

Antwoorden Chiever letterquiz 2016

chiever letterquiz 2016 antwoorden

Hartelijk dank voor al uw inspanningen en inzendingen. Ook dit jaar hebben we weer een groot aantal goede oplossingen ontvangen. Hieronder vindt u de juiste antwoorden. Hieronder de lijst met antwoorden op de letterquiz 2016 [IEF 16436]

 

IEF 16625

Inbreukverbod: Geen impliciete openbaarmaking van toediening van vitamine B12

Rechtbank Den Haag 1 mrt 2017, IEF 16625; ECLI:NL:RBDHA:2017:1907 (Eli Lilly tegen Sandoz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreukverbod-geen-impliciete-openbaarmaking-van-toediening-van-vitamine-b12

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2017, IEF 16625; LS&R 1430; ECLI:NL:RBDHA:2017:1907 (Eli Lilly tegen Sandoz) Octrooirecht. Lilly brengt geneesmiddel ALIMTA op de markt bij behandeling van tumorgroei van bepaalde longkankers. Na octrooi is een ABC verkregen voor een 'pemetrexed, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout'. Tevens is ze houdster van EP(NL)1313508 'Combination containing an antifolate and methylmalonic acid lowering agent'. Er is onvoldoende kans dat het octrooi nietig zal worden bevonden, omdat het niet inventief zou zijn. Er is geen (impliciete) openbaarmaking van de toediening van vitamine B12. Het inbreukverbod wordt toegewezen.

 

IEF 16624

Conclusie AG over beslissingen over nevenvorderingen bij verweerders uit verschillende lidstaten

HvJ EU 1 mrt 2017, IEF 16624; ECLI:EU:C:2017:146 (Nintendo tegen BigBen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-over-beslissingen-over-nevenvorderingen-bij-verweerders-uit-verschillende-lidstaten

Conclusie AG HvJ EU 1 maart 2017, IEF 16624; IEFbe ; ECLI:EU:C:2017:146; Gevoegde zaken C-24/16 en C-25/16 (Nintendo tegen BigBen) Modellenrecht. Afbeelden van accessoires voor game consoles. Beslissingen over nevenvorderingen bij een inbreukvordering hebben rechtsgevolgen in de gehele EU. Begrippen ,andere sancties’ en ,handelingen bestaande in de reproductie ter illustratie’. Het recht dat van toepassing is op nevenvorderingen, is het recht van grondgebied van de lidstaat waar de gebeurtenis die de grondslag vormt voor de inbreuk. Conclusie AG:

1)      Artikel 79, lid 1 [EEX-Vo], moet aldus worden uitgelegd dat beslissingen van een nationale rechter jegens twee verweersters die in twee verschillende lidstaten zijn gevestigd, naar aanleiding van nevenvorderingen bij een inbreukvordering, zoals vorderingen tot schadevergoeding, tot vernietiging of terugroeping van de inbreukmakende producten, tot vergoeding van de advocatenkosten of ook tot publicatie van de uitspraak, rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de EU.

IEF 16623

Heksen en witte wieven zijn beide bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie

Hof Den Haag 28 feb 2017, IEF 16623; (Levola tegen Fanofinefood), http://www.ie-forum.nl/artikelen/heksen-en-witte-wieven-zijn-beide-bovennatuurlijke-magische-vrouwelijke-verschijningen-met-een-negat
witte wieven heksen

Beschikkingen Hof Den Haag 28 februari 2017, IEF 16623 (Levola tegen Fanofinefood) [red. woord/beeld/verpakkingsbeeldmerk] Merkenrecht. Levola voert oppositie op basis van haar merk HEKSENKAAS tegen de inschrijving van het woord-/beeld-/verpakkingsbeeldmerk WITTE WIEVENKAAS. Deze wordt afgewezen. In beroep beslist het Hof Den Haag anders en het Benelux-depot wordt geweigerd en niet ingeschreven voor alle klassen waarvoor het is gedeponeerd. Er is begripsmatige overeenstemming tussen 'heks' en 'wit wief'; beide zijn immers bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie, hetgeen een zodanig bijzondere categorie wezens/ verschijnselen is dat ook dan sprake is van begripsmatige overeenstemming.

 

IEF 16622

Fotoauteursrechtzaak 7 maart bij De Rijdende Rechter

Fotoauteursrecht bij De Rijdende Rechter op dinsdag 7 maart a.s. om 22.20 uur, NPO 1. Als Jetty Kuiper tien jaar geleden haar eigen bedrijfje start als doula, lifecoach en afscheidsbegeleider, plaatst ze op haar website nietsvermoedend een foto van een beschuit met muisjes. Ze heeft de foto gevonden op de website Dutch Free Card. Jaren later ontvangt ze een brief van het Belgische bedrijf Permission Machine. Ze moet betalen voor de foto. Jetty vertrouwt het bedrijf niet, maar verwijdert voor de zekerheid toch maar de foto. Jetty schrikt ze zich rot als ze een paar maanden later een e-mail krijgt van een advocaat met een sommatie van 820,- euro voor auteursrechtinbreuk. En dat terwijl ze zich echt van geen kwaad bewust is…. Rijdende Rechter meester John Reid zoekt uit hoe het nu precies zit met de rechten van de foto en de manier waarop Jetty de foto gebruikt heeft.

IEF 16621

HvJ EU: Directe kabeldoorgifte kan niet worden uitgesloten van auteursrechtinbreuk

HvJ EU 1 mrt 2017, IEF 16621; ECLI:EU:C:2017:144 (ITV tegen TVCatchup), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-directe-kabeldoorgifte-kan-niet-worden-uitgesloten-van-auteursrechtinbreuk

HvJ EU 1 maart 2017, IEF ; IEFbe ; C‑275/15; ECLI:EU:C:2017:144 (ITV tegen TVCatchup) Mediarecht. Telecom. Auteursrecht. Antwoord (voorlopig alleen Engelstalig):

Artikel 9 van [InfoSocrichtlijn], meer in het bijzonder het begrip „toegang tot de kabel van omroepdiensten”, moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling zich niet uitstrekt tot, en ingevolge deze bepaling niet is toegestaan, een nationaal voorschrift op grond waarvan het auteursrecht niet wordt geschonden in geval van rechtstreekse wederdoorgifte per kabel, daaronder begrepen in voorkomend geval via internet, in het gebied van de oorspronkelijke uitzending, van werken die worden uitgezonden op televisiezenders waarop openbaredienstverplichtingen rusten.
IEF 16620

NOS hoeft Forum voor Democratie niet toe te laten tot debat

Rechtbank Amsterdam 28 feb 2017, IEF 16620; ECLI:NL:RBAMS:2017:1151 (Forum voor Democratie tegen NOS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nos-hoeft-forum-voor-democratie-niet-toe-te-laten-tot-debat

Vzr. Rechtbank Amsterdam 28 februari 2017, IEF 16620; ECLI:NL:RBAMS:2017:1151 (Forum voor Democratie tegen NOS) Mediarecht. De NOS hoeft Forum voor Democratie niet uit te nodigen voor het tv-debat dat de NOS aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 uitzendt. Persbericht: Aan het NOS-debat op 14 maart a.s. doen de veertien grootste politieke partijen mee. Om tot die selectie te komen, heeft de NOS gekeken naar het aantal zetels dat de partijen op de peildatum van 1 februari 2017 hadden in de Peilingwijzer (een gewogen gemiddelde van zes politieke peilingen) en naar het zetelaantal in de huidige Tweede Kamer. Op basis van die criteria werd FvD niet uitgenodigd.

IEF 16619

Theo-Willem van Leeuwen - Max Verstappen tonnen schade?

Inhaken op de actualiteit met een parodie klinkt aantrekkelijk, maar mag dit? Is het voldoende als je een look-a-like gebruikt om geen claim aan je broek te krijgen als je een BN-er parodieert? En als de BN-er toch stappen onderneemt, hoe hoog kan de schadevergoeding dan zijn?De parodie van supermarkt Picnic op de nieuwe commercial van Jumbo met Max Verstappen, lijkt wat uit de bocht te vliegen. Dit artikel is tevens verschenen in de weekendbijlage van de HDC-kranten.

IEF 16618

BEASTY, speelse verwijzing naar dier, is beschrijvend

Rechtbank Den Haag 23 feb 2017, IEF 16618; ECLI:NL:RBDHA:2017:165 (PET Supplies tegen Mascot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beasty-speelse-verwijzing-naar-dier-is-beschrijvend
beezteez beasty

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 februari 2017, IEF16618; ECLI:NL:RBDHA:2017:1659 (PET Supplies tegen Mascot) Merkenrecht. Pet Supplies handelt in huisdierenproducten en is houdster van merkinschrijving BEEZTEES. Mascot heeft aanvraag merkaanvraag voor teken 'BEASTY' gedaan. Er is oppositieprocedure ingesteld, maar de termijn voor indienen van gronden is ongebruikt verstreken en dus afgewezen. Het gebruikt teken BEASTY wordt voorshands beschrijvend geacht voor kenmerken van de waar in de zin van art. 12 sub b UMVo/2.23 lid 1 sub b BVIE. Deloyaal merkgebruik wordt niet aannemelijk geacht. Vordering tot staking merkinbreuk wordt afgewezen.

IEF 16617

Auteursrechtdebat: Extended Collective Licensing onder de voorgestelde DSM-Richtlijn: Denmark first, The Netherlands second?

Onlangs was het weer zover: een grote groep auteursrechtexperts kwam tijdens de VvA- vergadering1 bijeen aan het ’t IJ om te discussiëren over het voorstel van de Europese Commissie inzake de introductie van een extended collective licensing regeling (ECL) in Nederland. Speciaal voor deze gelegenheid was professor Jens Schovsbo (Universiteit Kopenhagen) overgevlogen uit Denemarken om ons eens haarfijn uit te leggen waarom de Deense ECL-regeling zo fantastisch is vergeleken met andere landen in de EU, alhoewel ook op het Deense model nog wel genoeg viel af te dingen volgens Jens Schovsbo.2 Dus of de implementatie van een ECL-regeling zoals voorgesteld in de DSM-Richtlijn3 in Nederland het verlossende antwoord gaat zijn op al onze vragen, daar valt over te twisten, nu – hoe kan het ook anders – Denemarken het beste ECL-systeem ever heeft en er maar één de beste kan zijn. De ECL-systemen in onze buurlanden Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk doen het in ieder geval niet erg goed, aldus dr. Lucie Guibault (UvA). Paul Keller (Kennisland/ Europeana) kon dat beamen: in Duitsland zouden wel liefst 22 bibliotheken gebruikmaken van een ECL-regeling. En als je bedenkt dat Duitsland best groot is (en met name Paul Keller kan dit weten), dan is duidelijk dat 22 bibliotheken slechts een fractie vormen van alle bibliotheken in Duitsland. Goed nieuws dus voor de erfgoedinstellingen dat maatregelen om de licentieverlening te verbeteren en een ruimere toegang tot beschermde werken mogelijk te maken in aantocht zijn.

IEF 16616

Over aanvullende verzoeken door deurwaarder tijdens bewijsbeslaglegging

8 feb 2017, IEF 16616; ECLI:NL:RBROT:2017:1029 (Heraeus Medical tegen Biomet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/over-aanvullende-verzoeken-door-deurwaarder-tijdens-bewijsbeslaglegging

Vzr. Rechtbank Rotterdam 8 februari 2017, IEF 16616; IT 2232; ECLI:NL:RBROT:2017:1029 (Heraeus Medical tegen Biomet) Bewijsbeslag. Toelichting kan. Aanvullende maatregelen voor extra expert inschakelen niet. Rechtspraak.nl: Bewijsbeslagperikelen. Herstelbeschikking. Karakter van een bewijsbeslagbeschikking. Mogelijkheid en bevoegdheid van de deurwaarder, en van de beslagene, om in het kader van de tenuitvoerlegging van het bewijsbeslag (telefonisch) vragen te stellen en verzoeken te doen en van de voorzieningenrechter om die vragen te beantwoorden en nadere voorzieningen te treffen? Parallellen met deurwaardersrenvooi? Er is - ondanks de beschikking - geen formeel kader. Voor andere verzoeken, zoals in dit geval het mogen aanstellen van een SAP-expert bovenop de aangestelde IT-expert van DigiJuris, verklaart de voorzieningenrechter zich onbevoegd.