IEF 17585

Tekst conclusies frauderapport Raad van Commissarissen in jaarverslag herhaald

Rechtbank Amsterdam 29 nov 2018, IEF 17585; ECLI:NL:RBAMS:2017:9011 (publicatie frauderapportconclusies in jaarverslag), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tekst-conclusies-frauderapport-raad-van-commissarissen-in-jaarverslag-herhaald

Rechtbank Amsterdam 29 november 2017, IEF 17585; ECLI:NL:RBAMS:2017:9011 (Onrechtmatige publicatie in jaarverslag) Mediarecht. Geen onrechtmatige publicatie in jaarverslag. In 2012 verschenen berichten in de Telegraaf over mogelijke misstanden bij [gedaagde] . In die publicaties wordt – kort gezegd – gesuggereerd dat bij [gedaagde] was gefraudeerd en dat sprake was van onregelmatigheden binnen [gedaagde]. De Raad van Commissarissen van gedaagde heeft conclusies getrokken uit een onderzoeksrapport. De tekst van die conclusies is gepubliceerd in het jaarverslag van gedaagde. Nu [Eiser] de conclusies van de RvC medio 2012 kon plaatsen, moet door hem helder uiteen worden gezet waarom die tekst daarna niet (meer) aanvaardbaar was. De rechtbank oordeelt dat die tekst niet onrechtmatig is jegens eiser en dat gedaagde ook niet onrechtmatig tegenover eiser heeft gehandeld door die tekst nadien te handhaven.

IEF 17583

Strafzaak: Merken leveren nooit in merkloze dozen

Rechtbank Midden-Nederland 22 jan 2018, IEF 17583; ECLI:NL:RBMNE:2018:207 (Valse merkgoederen in merkloze dozen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/strafzaak-merken-leveren-nooit-in-merkloze-dozen

Rechtbank Midden-Nederland 22 januari 2018, IEF ECLI:NL:RBMNE:2018:207 (Valse merkgoederen in merkloze dozen) Strafrecht. Merkenrecht. Namaak. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan (...) het in voorraad hebben van valse luxe merkgoederen. Onherstelbaar vormverzuim om namaakgoederen voor contra-expertise te vernietigen, OM nog wel ontvankelijk. Merken leveren nooit in merkloze dozen. Gevangenisstraf van 8 maanden.

IEF 17595

Licentie verleend voor specifiek de Go App en niet voor iedere 'naar aard en functionaliteit gelijksoortige' app

Rechtbank Den Haag 21 mrt 2018, IEF 17595; ECLI:NL:RBDHA:2018:3285 (Mocreate tegen Samsung), http://www.ie-forum.nl/artikelen/licentie-verleend-voor-specifiek-de-go-app-en-niet-voor-iedere-naar-aard-en-functionaliteit-gelijkso

Rechtbank Den Haag 21 maart 2018, IEF 17595; IT 2527; ECLI:NL:RBDHA:2018:3285 (Mocreate tegen Samsung) Samenwerking. Mocreate heeft de Go App ontwikkeld en ge-rebrand tot Skoep APP. Zij heeft na staken van samenwerking met Samsung, in het nieuws vernomen dat de Upday App zou worden voorgeïnstalleerd op alle nieuwe Samsung toestellen. Uitleg licentieovereenkomst; is sprake van "gelijke" Apps? Er is Mocreate uitsluitend een licentie verleend voor specifiek deze Go App, en niet voor iedere app die naar aard en functionaliteit gelijksoortig is aan de Go App. De Rechtbank verklaart voor recht dat de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd. De vordering tot afgifte van de broncode in reconventie wordt afgewezen, omdat Mocreate inmiddels deze heeft verstrekt.

IEF 17594

Vorderingen in aangehouden hoofdzaken afgewezen omdat octrooi vernietigd is in bodemprocedure

Rechtbank Den Haag 28 mrt 2018, IEF 17594; ECLI:NL:RBDHA:2018:3456 (ICOS tegen Teva/Sandoz/Mylan), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vorderingen-in-aangehouden-hoofdzaken-afgewezen-omdat-octrooi-vernietigd-is-in-bodemprocedure

Vzr. Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17594; LS&R 1590; ECLI:NL:RBDHA:2018:3456 (ICOS tegen Teva/Sandoz/Mylan) De hoofdzaken zijn aangehouden totdat een eindvonnis zou zijn gewezen in de meervoudige bodemprocedure [IEF 17551]. In bodemprocedure is octrooi vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit, de vorderingen hoofdzaken in deze kort gedingzaken daarom afgewezen.

IEF 17593

Prejudicieel gestelde vragen over verkoop tweedehands e-books

Rechtbank Den Haag 28 mrt 2018, IEF 17593; ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 (NUV tegen Tom Kabinet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-verkoop-tweedehands-e-books

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17593; IT 2525; ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 (NUV tegen Tom Kabinet) Auteursrecht. Verhandeling tweedehands e-books. Partijen mochten zich nog uitlaten over eerder geformuleerde vragen [IEF 16941] Definitieve prejudiciële vragen aan het HvJEU over uitleg artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2 en artikel 5 Auteursrechtrichtlijn. Uitleg distributie. Distributierecht uitgeput.

1. Dient artikel 4 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat onder “elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan door verkoop of anderszins” als daar bedoeld mede is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk?

IEF 17592

Termijn voor oproeping in vrijwaring is vier weken

Rechtbank Den Haag 14 mrt 2018, IEF 17592; ECLI:NL:RBDHA:2018:3076 (Hennessy tegen Loendersloot), http://www.ie-forum.nl/artikelen/termijn-voor-oproeping-in-vrijwaring-is-vier-weken

Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, IEF 17592; ECLI:NL:RBDHA:2018:3076 (Hennessy tegen Loendersloot) Vrijwaringsincident na eerder bevoegdheidsincident [IEF 17588]. Het geschil in de hoofdzaak ziet in de kern op gestelde merkinbreuk door gedaagden op verschillende Unie- en Benelux-merken van Hennessy c.s. voor onder meer alcoholische dranken. De rechtbank acht de gevorderde vrijwaringen met betrekking tot gedaagden 7 t/m 14 in de gegeven situatie, waarin in de hoofdzaak hoofdelijke veroordeling is gevorderd, toewijsbaar. De termijn voor oproeping in vrijwaring zal worden bepaald op vier weken, ter voorkoming van verdere vertraging van de procedure. Er bestaat geen aanleiding voor het hanteren van een ruimere (of juiste krappere) termijn. De in vrijwaring op te roepen partijen zijn reeds partij bij en hebben zich alle gesteld in de hoofdzaak. Gedaagde sub 16, die in België woont, heeft al een advocaat in Nederland en is bovendien al bekend met het vrijwaringsincident omdat hij daarin tevens eiser is.

IEF 17591

Het nat verpakken en de niet-gasdoorlatende verpakking dragen gezamenlijk bij aan de oplossing van hetzelfde probleem

Hof Den Haag 27 mrt 2018, IEF 17591; ECLI:NL:GHDHA:2018:513 (Coloplast tegen Medical4You), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-nat-verpakken-en-de-niet-gasdoorlatende-verpakking-dragen-gezamenlijk-bij-aan-de-oplossing-van-h

Hof Den Haag 27 maart 2018, IEF 17591; LS&R 1589; ECLI:NL:GHDHA:2018:513 (Coloplast tegen Medical4You) Coloplast is houdster van EP1145729B1 voor een gebruiksklaar urinekathetersamenstel (dochter van EP398). EP729 is gewijzigd in stand gelaten bij de EOB oppositiedivisie, maar in beroep bij de TKB zijn het (ook in de Nederlandse procedure voorliggende) hoofd- en hulpverzoek herroepen [zie eerder IEF 16484]. Het Hof komt tot een ander oordeel over de geldigheid van de aangepaste conclusies van EP729 dan de TKB. De TKB achtte het nat verpakken van een van coating voorziene katheter inventief aangezien D1 juist het gebruik van een hydrofiele coating afraadt. Zoals Medical4You terecht stelt: "Eenmaal op het spoor van het 'nat verpakken' is het vervolgens een one way street om te kiezen voor een dampdichte (gas impermeable) verpakking". Conclusie 1, alsmede de volgconclusies 2 t/m 6 en 11 van het octrooi - waarvan Coloplast niet heeft onderbouwd waarin de inventiviteit daarvan gelegen zou zijn, ontberen inventiviteit.

IEF 17590

Keerzijde is dat beschermingsomvang beperkt is tot die combinatie van onderdelen van de jeans

Rechtbank Den Haag 28 mrt 2018, IEF 17590; ECLI:NL:RBDHA:2018:3212 (Just Brands tegen Çak Textile), http://www.ie-forum.nl/artikelen/keerzijde-is-dat-beschermingsomvang-beperkt-is-tot-die-combinatie-van-onderdelen-van-de-jeans
pme legend-luciano

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17590; ECLI:NL:RBDHA:2018:3212 (Just Brands tegen Çak Textile) Auteursrecht. Niet-ingeschreven modelrecht. Slaafse nabootsing. Just Brands ontwikkelt en verkoopt o.a. de PME Legend - Bare Metal jeans. Çak verhandelt de LTB Luciano. Door het gebruik van de combinatie van de door Just Brands onbestreden aangewezen vijf kenmerkende elementen (vgl. onder 3.2. l) voldoet het ontwerp van de Bare Metal jeans aan de hiervoor geschetste criteria. Het enkele feit dat bepaalde (onderdelen van) elementen al eerder werden gebruikt in spijkerbroeken of zouden zijn geïnspireerd op werkbroeken/carpenter pants, is onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat aan de Bare Metal jeans geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. De keerzijde is dat de beschermingsomvang beperkt is tot die combinatie van onderdelen. Aan de Luciano jeans is op een andere wijze vorm dat de totaalindruk van de voorzijde anders wezenlijk anders is. Aan de achterzijde met name voor wat betreft de belijning en vlakverdeling, zijn er wezenlijke verschillen. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 17588

Geen ruimte voor ruime interpretatie van 8 EEX-Vo bij meerdere gedaagden met woonplaats in het buitenland

Rechtbank Den Haag 6 dec 2017, IEF 17588; ECLI:NL:RBDHA:2017:16306 (Hennessy tegen Loendersloot-vennootschappen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-ruimte-voor-ruime-interpretatie-van-8-eex-vo-bij-meerdere-gedaagden-met-woonplaats-in-het-buite

Rechtbank Den Haag 6 december 2017, IEF ; ECLI:NL:RBDHA:2017:16306 (Hennessy tegen Loendersloot-vennootschappen) Bevoegdheidsincident opgeworpen door in België woonachtige gedaagde. Artikel 8 aanhef en onder 1 EEX-Vo. Gedaagden, waaronder gedaagden sub 1 tot en met 4 (hierna: de Loendersloot-vennootschappen), gedaagde sub 6 (hierna: Pure Handling) en gedaagden sub 7 tot en met 14 (hierna: de Van Caem-vennootschappen) zijn betrokken bij grootschalige inbreuk op de Hennessy-merken. Gedaagde sub 5 woont niet in Nederland, dus is de rechtbank niet bevoegd ex 4 EEX II-Vo. Terughoudendheid bij de uitleg van artikel 8 EEX II-Vo bij meerdere gedaagden, dus geen ruime interpretatie. Ook de alternatieve bevoegdheid via artikel 7 EEX II-Vo,  plaats van het schadebrengend feit - het arrondissement Zeeland-West-Brabant - maakt het niet dat de Rechtbank Den Haag bevoegd is. De rechtbank verklaart zich deels bevoegd en deels onbevoegd.

IEF 17589

19 april - Inhousedag IP Litigation De Brauw

Aanmelden uiterlijk 8 april. Heb jij een passie voor procederen en een specifieke interesse in IP recht? En wil jij als advocaat optreden in een complex geschil? Vecht jij een zaak liever uit in kort geding of bereik je meer voor jouw cliënt door slim te onderhandelen? Maak tijdens deze Inhousedag kennis met de IP-praktijk van De Brauw.

IEF 17587

Joint Statement on Brexit

MARQUES – along with AIM, APRAM, BMM, CITMA, ECTA and INTA – has sent a Joint Statement to the EU Commission’s Brexit team regarding the negotiations concerning the exit of the UK particularly with regard to trade marks and designs. The joint Statement can be downloaded from the MARQUES website here (PDF version).

IEF 17586

Wijziging ter implementatie Leesgehandicaptenrichtlijn en -verordening

Wijziging Auteurwet, naburige rechten, databankenwet ter implementatie Leesgehandicaptenrichtlijn en -verordening, Kamerstukken II 34 912, 2017-2018. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Leesgehandicaptenrichtlijn3 en tot uitvoering van de Leesgehandicaptenverordening.4 De Leesgehandicaptenrichtlijn en Leesgehandicaptenverordening passen het EU-acquis aan zodat wordt voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit het WIPO Leesgehandicaptenverdrag.5 De richtlijn en de verordening plaveien daarmee de weg voor de ratificatie van en toetreding tot het Leesgehandicaptenverdrag door de Europese Unie en de lidstaten. Het Leesgehandicaptenverdrag voorziet, kort gezegd, in de introductie van een verplichte leesgehandicaptenexceptie zodat auteursrechtelijk beschermde werken rechtmatig in een voor leesgehandicapten toegankelijk format (zoals braille- of gesproken boeken) kunnen worden omgezet, zonder dat daarvoor toestemming van de auteursrechthebbende noodzakelijk is. Daarnaast bepaalt het verdrag dat onder de leesgehandicaptenexceptie omgezette werken tussen de bij het verdrag aangesloten partijen grensoverschrijdend kunnen worden uitgewisseld. Dit voorkomt dat meermaals kosten worden gemaakt voor het toegankelijk maken van werken. De richtlijn introduceert een verplichte leesgehandicaptenexceptie en regelt de uitwisseling van de onder de exceptie omgezette werken op de interne markt (dus tussen de EU-lidstaten onderling). De verordening regelt de uitwisseling van omgezette werken tussen EU-lidstaten en derde landen die partij zijn bij het Leesgehandicaptenverdrag. Nederland moet de richtlijn uiterlijk 11 oktober 2018 in nationale wetgeving hebben omgezet. De Leesgehandicaptenverordening is met ingang van 12 oktober 2018 van toepassing.

IEF 17584

Geen doorhaling kleurmerk, want paarse inhalator is ingeburgerd

Belgische gerechten 12 jul 2018, IEF 17584; (Sandoz tegen Glaxo), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-doorhaling-kleurmerk-want-paarse-inhalator-is-ingeburgerd
Sandoz Glaxo inhalator

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 juli 2017, IEF 17584; IEFbe 2520 (Sandoz tegen Glaxo) Sandoz vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux(kleur)merk 0977861 van Glaxo. De tegenvordering is te verklaren voor recht dat de aangekondigde conditionering van Airflusal en de inhalator inbreuk plegen op haar merk. Het Kleurmerk met PMS-codering Violet 2587 C werd bijna 16 jaar na commercialisering van Seretide ingediend en ingeschreven. De aangekondigde paarse inhalator heeft door inburgering onderscheidend vermogen gekregen. De vordering wordt afgewezen. De marketingcampagnes hebben, gelet op de afwezigheid van vrije verkrijgbaarheid in de handel, als belangrijkste doelpubliek de artsen en apotheken, die niet in de eerste plaats hun keuze op basis van kleur zullen bepalen. De tegenvordering wordt afgewezen als ongegrond.

IEF 17582

Artikel 36 en 46 Wbp is niet bedoeld om onwelgevallig, maar niet onrechtmatige artikelen via verwijderingsverzoek aan Google aan het publiek te onttrekken

Rechtbank Limburg 20 mrt 2018, IEF 17582; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Verzoeker tegen Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-36-en-46-wbp-is-niet-bedoeld-om-onwelgevallig-maar-niet-onrechtmatige-artikelen-via-verwijde

Rechtbank Limburg 20 maart 2018, IEF 17582; IT 2520; ECLI:NL:RBLIM:2018:2751 (Verzoeker tegen Google) Mediarecht. Bescherming persoonsgegevens. Verwijdering uit zoekmachine Google Search: het recht om vergeten te worden, belangenafweging. Een verzoek op grond van artikel 36 jo. 46 Wbp is echter niet bedoeld om die procedure te omzeilen en kan evenmin worden aangewend om onwelgevallige, maar niet onrechtmatige artikelen via de omweg van een verwijderingsverzoek aan een zoekmachine-exploitant aan het zicht van het publiek te onttrekken.

IEF 17581

In Memoriam: S. Gerbrandy

sjoerd gerbrandy (1914-2018)

In dankbare herinnering geven wij u kennis van het overlijden van Sjoerd Gerbrandy (1914-2018). Ter nagedachtenis: twee artikelen, ieder met een decennium ertussen, die samen een herinnering vormen aan de 'Nestor van het Nederlandse auteursrecht': P.B. Hugenholtz, 'Gerbrandy spreekt' , AMI 2004-1. en N. van Lingen, 'AMI feliciteert mr. S. Gerbrandy met zijn 100e verjaardag', AMI 2014. Uit deze laatste:

Op 14 juli 2014 bereikte mr. S. Gerbrandy de leeftijd van 100 jaar. Tien jaar geleden verscheen in AMI een interview met ‘de Nestor van het Nederlandse auteursrecht’ (AMI 2004/1 p. 1-5). De interviewer van toen, Hugenholtz, con- stateerde ‘dat hij ondanks zijn gevorderde leeftijd nog veel te vertellen heeft’. Daar is in de opvolgende periode weinig of niets aan veranderd, ondanks het vorderen der jaren. Onlangs maakte ik met hem een flinke boswandeling in de directe omgeving van zijn woning in het midden van het land. De (bijna) 100-jarige zette er stevig de pas in en hij had er duidelijk plezier in om onderweg allerlei onderwerpen aan te snijden die hij de moeite van het bespreken waard vond, en dat was nogal wat. Zo spraken wij over abstract en figuratief in de beeldende kunst, goed en fout in de tijd van de wereldoorlogen, aardige mensen in Ghana en minder aardige in Nigeria, het verschil tussen eikenbomen en beukenbomen, tussen Lakenvelders en andere koeien, en tussen de werelden van het strafrecht en het civiele recht. Maar anders dan in 2004 kwam het auteursrecht nu nauwelijks aan bod. Natuurlijk getuigde hij nog van zijn grote affiniteit met het rechtsgebied, maar de belangstelling was verbleekt in het licht van de voortdurende wisselvalligheden die politieke invloeden en Europese ontwikkelingen hebben meegebracht.

IEF 17580

Dirk Visser - 2e Kamer BenGH wordt actief en er wordt meer mogelijk bij het BBIE

BenGH Brussel Google maps

D.J.G. Visser, 2e Kamer BenGH wordt actief en er wordt meer mogelijk bij het BBIE, Wijzigingen BVIE per 1.6.2018, IEF 17580, voorpublicatie uit NJB IE Kroniek. Per 1 juni 2018 treden twee protocollen tot wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in werking. Het gaat om twee protocollen uit 2014 (!). De reden waarom het zo lang heeft geduurd is ditmaal niet dat de Luxemburgse of Belgische regering erg lang heeft gewacht met de officiële goedkeuring. Dit keer is het de Nederlandse regering die de ‘akte van bekrachtiging’ pas in maart 2018 ‘neerlegt’. Lees meer

IEF 17579

De niet geheel overlappende rechtsgebieden, noch afstand, doen niet af aan verwarringsgevaar tussen LINK en LINQ

Rechtbank Amsterdam 21 mrt 2018, IEF 17579; ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (LINK tegen LINQ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/de-niet-geheel-overlappende-rechtsgebieden-noch-afstand-doen-niet-af-aan-verwarringsgevaar-tussen-li

Rechtbank Amsterdam 21 maart 2018, IEF 17579; ECLI:NL:RBAMS:2018:1687 (LINK tegen LINQ) Handelsnaamrecht. Zie eerder IEF 16870. LINK voert advocatenpraktijk in Amsterdam en Amersfoort en is houdster van een Beneluxmerk, domeinnaam, social media-accounts. LINQ is een advocatenmaatschap met praktijk in Roermond, gericht op MKB. De niet geheel overlappende rechtsgebieden doen niet af aan het verwarringsgevaar, nu de kern bij beide immers het in de hoedanigheid van advocaat verlenen van bijstand. De geografische afstand (200 km over de weg) doet evenmin afbreuk, LINK stelt zich uitdrukkelijk te richten op rechtszoekenden uit het gehele land. Staking handelsnaaminbreuk wordt bevolen.

IEF 17578

Verbod executiemaatregelen door Hennessy vanwege de te hanteren peildata in voorstel

Rechtbank Den Haag 27 okt 2017, IEF 17578; ECLI:NL:RBDHA:2017:12578 (LB11 tegen Hennessy c.s.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verbod-executiemaatregelen-door-hennessy-vanwege-de-te-hanteren-peildata-in-voorstel

Rechtbank Den Haag 27 oktober 2017, IEF 17578 ; ECLI:NL:RBDHA:2017:12578 (LB11 tegen Hennessy c.s.) Executiegeschil. Uitleg reikwijdte exhibitiebevel. Uitputting. Merkenrecht. De voorzieningenrechter verbiedt Hennessy c.s. executiemaatregelen te treffen op grond van overtreding door LB11 van onderdeel 5.2. van het kortgedingvonnis [IEF 16718], wanneer LB11 uitvoering geeft aan het exhibitiebevel in het kortgedingvonnis met de werkwijze zoals door haar aangeboden in het Voorstel LB11, voor zover daarbij tot uitgangspunt wordt genomen dat de exhibitie betrekking heeft op uit de Prijslijsten 1 en 2 af te leiden inkoop- en verkooptransacties vanaf 1 maart 2016 tot en met 30 april 2016 met betrekking tot Hennessy-producten met T2 status die in Nederland zijn opgeslagen door LB11.

IEF 17576

Ernstig schadelijke verkrachtingsvideo afgeschermd van jongeren met technisch maatregel

Rechtbank Gelderland 13 mrt 2018, IEF 17576; ECLI:NL:RBGEL:2018:1112 (Autoplay geweldadig, seksuele video)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ernstig-schadelijke-verkrachtingsvideo-afgeschermd-van-jongeren-met-technisch-maatregel

Rechtbank Gelderland 13 maart 2018, IEF 17576; ECLI:NL:RBGEL:2018:1112 (autoplay geweldadig, seksuele video) Uit het Persbericht: Het Commissariaat voor de Media heeft [na beslissing op bezwaar, IEF 15896] een online mediadienst een boete opgelegd van 75.000 euro, omdat de mediadienst video’s met gewelddadige porno niet voor minderjarigen had afgeschermd. Het betreft twee video’s met expliciete verkrachtingsporno op twee websites. Er was geen enkele (technische) maatregel getroffen om deze video’s af te schermen voor jongeren onder de zestien jaar. Bovendien speelden de video’s direct af bij het openen van de pagina. De rechter heeft deze week geoordeeld dat het Commissariaat de boete terecht heeft opgelegd. De rechter maakt hiermee duidelijk dat het de verantwoordelijkheid is van online mediadiensten om kinderen actief te beschermen tegen schadelijke content. Vanwege het feit dat de zaak lang onder de rechter is geweest heeft de rechter de boete verlaagd met 10.000 euro.