IEF 16860

G-Star Raw succesvolle oppositie tegen GINRAW

Gerecht EU (voorheen GvEA) 7 jun 2017, IEF 16860; (GINRAW), http://www.ie-forum.nl/artikelen/g-star-raw-succesvolle-oppositie-tegen-ginraw

Gerecht EU 7 juni 2017, IEF 16860; IEFbe 2199 (GINRAW) MPS vraagt het EU woordmerk GINRAW aan. G-Star Raw voert met succes oppositie op basis van haar woordmerk. Onterecht doet MPS een beroep op een vermoedelijke serie van fouten die zijn gemaakt bij de analyse van de visuele, fonetische en conceptuele vergelijking van de onderhavige tekens. Het beroep hiertegen wordt afgewezen en het Gerecht EU wijst de actie af. MPS wordt veroordeeld tot betaling van de kosten.

IEF 16858

BVerfG heeft de ratificering EU-octrooi en UPC stopgezet

Via Frankfurter Allgemeine Zeitung: Die Gesetze für eine EU-Patentrechtsreform und ein einheitliches europäisches Patentgericht liegen auf Eis. Das Bundesverfassungsgericht hat den Bundespräsidenten gebeten, die schon von Bundestag und Bundesrat gebilligten Gesetzentwürfe nicht auszufertigen, wie diese Zeitung erfahren hat. Ohne die Ratifizierung durch Deutschland kann das ganze EU-Patent nicht in Kraft treten.

(vertaling:) De wetten voor de EU-octrooihervorming en een eenheidsoctrooigerecht zijn in de ijskast gezet. Het BVerfG heeft de Bundespresidenten gevraagd, die reeds door de Bundestag en de Bundesrat goedgekeurde wetsontwerpen niet uit te vaardigen. Zonder ratificering door Duitsland kan het hele EU-octrooi niet in kracht treden.

IEF 16857

Zoom.in moet CMS weer toegankelijk maken voor managen van YouTubekanalen

Rechtbank Amsterdam 1 jun 2017, IEF 16857; (Music Nations Network tegen Zoom.in), http://www.ie-forum.nl/artikelen/zoom-in-moet-cms-weer-toegankelijk-maken-voor-managen-van-youtubekanalen
zoomintv

Vzr. Rechtbank Amsterdam 1 juni 2017, IEF 16857; IT 2300 (Music Nations Network tegen Zoom.in) Contractenrecht. Auteursrecht. Zoom.in verleent diensten aan videomakers die hun eigen filmpjes uploaden bij YouTube. MN richt zich op exploitatie van YouTubekanalen gerelateerd aan muziek en biedt muzikanten de mogelijkheid om filmpjes via YouTube te verspreiden in ruil voor reclame-inkomsten. Partijen werken samen, maar er zijn bij aankondiging van nieuwe policy van Zoom.in geschillen ontstaan of MN als sub-network of als affiliate moet worden aangemerkt. MN vordert toegang tot het CMS om de bij MN aangesloten creators te managen en haar inkomsten te beheren. Dat YouTube hanteert een stringenter beleid ten aanzien van sub-networks, maar de stelling dat MN als affiliate moet worden aangemerkt moet zeker niet als bij voorbaat kansloos worden bestempeld. Van gerechtvaardigde opschorting en tijdelijke noodmaatregel is geen sprake. Het is voldoende aannemelijk dat de rechter in een eventuele bodemprocedure zal oordelen dat Zoom.in geen goede gronden heeft om de Overeenkomst niet langer na te komen. In reconventie heeft Zoomin onvoldoende specifiek kenbaar gemaakt waarin MN tekortschiet op het punt van garanties ter voorkoming van auteursrechtinbreuken. MN moet binnen 24 uur onvoorwaardelijk de toegang tot het gehele CMS krijgen, met dezelfde mogelijkheden om kanalen te managen met het recht op eigen inkomsten te beheren.

 

IEF 16856

Wapperen met octrooi voor flapperbeweging vinlichaam onrechtmatig

Rechtbank Den Haag 13 jun 2017, IEF 16856; ECLI:NL:RBDHA:2017:6376 (Quantum-Rotorswing tegen DMS), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wapperen-met-octrooi-voor-flapperbeweging-vinlichaam-onrechtmatig
EP2782822

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 juni 2017, IEF 16856 (Quantum-Rotorswing tegen DMS) Octrooirecht. Quantum en DMS ontwikkelen stabiliseringstechnologie voor plezier- en jachtvaartuiging. RotorSwing werkt veel met Quantum samen. DMS heeft octrooien EP2782822 "Stabilizing fin and construction comprising said faid" overgenomen en 'wappert' daarmee naar de door Quantum vervaardigde 'WING'. DMS stuurt e-mails aan afnemers waarin zij aangeeft dat de WING onder de beschermingsomvang van haar Europees Octrooi valt. In het octrooi wordt de gemiddelde vakman geen andere manier geleerd om liftkracht bij stilliggen van het schip te verkrijgen dan door een op- en neergaande flapperbeweging van de vin over een rotatie-as in de lengterichting. Het octrooi heeft niet een grote mate van vernieuwing gebracht waardoor een ruime uitleg gerechtvaardigd zou zijn. DMS wordt veroordeeld tot doen van volledige opgave van namen en adressen aan wie zij mededelingen heeft gedaan dat de WING octrooiinbreuk pleegt. Binnen een week dient een rectificatie gestuurd te worden.

IEF 16855

"Amsterdamse krant" hoeft "Link kopers politiepand met crimineel" niet te verwijderen of te rectificeren

Rechtbank Amsterdam 7 jun 2017, IEF 16855; ECLI:NL:RBAMS:2017:3962 (eisers tegen Het Parool), http://www.ie-forum.nl/artikelen/amsterdamse-krant-hoeft-link-kopers-politiepand-met-crimineel-niet-te-verwijderen-of-te-rectificere

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2017, IEF 16855; ECLI:NL:RBAMS:2017:3962 (eisers tegen Het Parool) Mediarecht. Publicaties waren niet onzorgvuldig en niet onrechtmatig. Geen schending privacy, want publicatie over zaken. Voorop staat dat de vraag aan wie de algemeen bekende voormalige politiebureaus in hartje Amsterdam zouden worden verkocht, een zaak van publiek belang was. Ten eerste zou het voor de Nationale Politie als eigenaar van panden een blamage zijn, als zou blijken dat ze zijn verkocht aan criminelen of aan personen of bedrijven die contacten met criminelen hebben en/of voor de financiering van de panden van criminaliteit afkomstig geld gebruiken. Ten tweede zou een dergelijke gang van zaken schadelijk voor de gemeente Amsterdam zijn, mede gezien haar beleid de criminaliteit in het als “ [postcode] ” bekend staande deel van de stad terug te dringen. Het Parool had en heeft dan ook, als “Amsterdamse krant”, recht en belang mogelijke misstanden in dit verband aan het licht te brengen. Ook de kop "Link kopers politiepand met crimineel" hoeft niet te worden geïnterpreteerd als een uiting waarmee een rechtstreekse band wordt gesuggereerd. Het dekt de lading van het artikel.

IEF 16854

Verboden uitvoering te geven aan voorgenomen verbouwing Naturalisgebouw (uitgebreid)

7 mrt 2017, IEF 16854; ECLI:NL:RBDHA:2017:2739 (eiser tegen Naturalis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verboden-uitvoering-te-geven-aan-voorgenomen-verbouwing-naturalisgebouw-uitgebreid

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2017, IEF 16853; ECLI:NL:RBDHA:2017:2739 (eiser tegen Naturalis) Zie eerder IEF 16631. Belangenafweging: Dat een verbod voor Naturalis (vergaande) financiële consequenties met zich brengt, neemt de voorzieningenrechter zonder meer aan. Dat een verbod in dit stadium disproportioneel schadelijk zou zijn voor Naturalis en zij hierdoor onredelijk zwaar wordt benadeeld, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter niet aan de orde. Naturalis heeft er vanaf het begin van het Naturalisproject voor gekozen haar verbouwingsplannen doorgang te laten vinden, ondanks de haar bekende bezwaren van eiser. Zij is daar zélfs niet mee gestaakt na het tussenvonnis van de rechtbank van 25 januari 2017. Belangenafweging: omdat de aannemer op het punt staat het onderhavige werk van de architect te slopen en gezien de opstelling van Naturalis tot op heden, is een verbod - ondanks de grote financiële belangen aan de zijde van Naturalis - geëigend. Verbod opgelegd. Proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv

 

IEF 16833

13 juni - Nationaal Octrooirechtcongres

Op dinsdag 13 juni 2017 vindt het 9e Nederlandse Octrooicongres plaats in Het College Hotel in Amsterdam. Tijdens het Congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Daarnaast komen de volgende onderwerpen tijdens het congres aan bod:
- Panelpresentatie van de rechtbank en het Hof Den Haag
- kwekersvrijstelling
- FRAND
- EOB
- UPC

IEF 16853

Tussenbeschikking gebruik foto's van modellen: beslissing wordt aangehouden

Rechtbank Midden-Nederland 25 jan 2017, IEF 16853; ECLI:NL:RBMNE:2017:248 (Modellenfoto's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tussenbeschikking-gebruik-foto-s-van-modellen-beslissing-wordt-aangehouden

Rechtbank Midden-Nederland 25 januari 2017, IEF 16853; ECLI:NL:RBMNE:2017:248 (Modellenfoto's) Zie eerder IEF 16612. Schending overeenkomst gebruik van foto's van modellen. Algemene voorwaarden ter hand gesteld. Eiser stelt dat gedaagde de foto's heeft gebruikt in strijd met de gemaakte afspraken voor zowel de overeengekomen regio, periode als het soort media-uiting. Samenvattend stelt de rechtbank gedaagde in de gelegenheid om te reageren op de in 4.8, 4.17 en 4.29 aangeduide punten, waarna eiser op die punten een antwoordakte mag nemen. Hierna komt de zaak voor vonnis te staan. In dit vonnis is op een groot deel van de geschilpunten een beslissing gegeven, daarbij gedeeltelijk veronderstellend dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

IEF 16852

Inbreuk op kwekersrecht door natuurlijk vermeerderd materiaal te stekken en uit te planten

Rechtbank Den Haag 22 mrt 2017, IEF 16852; ECLI:NL:RBDHA:2017:2822 (Kwekersrecht heesters), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-kwekersrecht-door-natuurlijk-vermeerderd-materiaal-te-stekken-en-uit-te-planten

Rechtbank Den Haag 22 maart 2017, IEF 16852; ECLI:NL:RBDHA:2017:2822 (Kwekersrecht heesters) Inbreuk op kwekersrecht. Vaststelling passende vergoeding. Eiseres heeft een kwekersrecht en heeft aan gedaagde 13.200 planten a €0,50 verkocht. Omdat gedaagde een nieuwe bedrijfslocatie had aangekocht, wilde hij de planten verplaatsen. Hij wilde 4000 meter aanplanten op de nieuwe locatie voor €0,50 per meter en de planten van het oude perceel na de bloei verwijderen. Eiseres heeft aan gedaagde een licentie verleend om een gespecificeerd areaal te beplanten met een bepaalde hoeveelheid aan haar verkocht teeltmateriaal. Eiseres stelt dat gedaagde inbreuk maakt op het kwekersrecht nu zij het ras heeft vermeerderd door stekken te maken en uit te planten, waarmee zij een veel groter areaal dan overeengekomen heeft beplant. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op het kwekersrecht door natuurlijk vermeerderd materiaal te stekken en uit te planten, in plaats van dat materiaal te vernietigen. Hij heeft daarmee onrechtmatig gehandeld jegens eiseres. Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van een passende vergoeding.

IEF 16851

Sprake van uitputting auteursrecht door persoonlijke schenking foto's

Rechtbank Amsterdam 7 jun 2017, IEF 16851; (Uitputting auteursrecht foto's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sprake-van-uitputting-auteursrecht-door-persoonlijke-schenking-foto-s

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2017, IEF 16851 (Uitputting auteursrecht foto's) Auteursrecht foto's. Eiser is fotograaf en heeft foto's in tweevoud laten afdrukken door X. De eerste set was voor een tentoonstelling. De tweede set is verkocht aan X. X heeft de foto's vervolgens verkocht aan gedaagde. Eiser stelt dat er geen sprake was van uitputting maar van verbreiding en vordert voor recht te verklaren dat hij zijn auteursrecht, op de door hem vervaardigde en zonder zijn toestemming in het verkeer gebrachte foto's, rechtmatig uitoefent door deze foto's als zijn eigendom op te eisen bij gedaagde. De rechtbank oordeelt dat met die enkele eigendomsovergang, ongeacht van de titel, reeds sprake is van in het verkeer brengen als bedoeld in artikel 12b van de Aw en daarmee sprake is van uitputting. Er is in juridische zin geen verschil tussen het begrip "in het verkeer brengen" enerzijds en het begrip "eigendomsoverdracht" anderzijds. Verder stelt de rechtbank dat vast staat dat de overdracht van de afdrukken aan X is geschied op het moment dat de eerste openbaarmaking (de tentoonstelling) al had plaatsgevonden. Van verbreiding kan dan geen sprake meer zijn.

IEF 16850

Geen bewijs van gestelde kwekersrechten paprikarassen overlegd

Rechtbank Den Haag 12 apr 2017, IEF 16850; ECLI:NL:RBDHA:2017:3617 (Kwekersrecht paprika's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-bewijs-van-gestelde-kwekersrechten-paprikarassen-overlegd

Rechtbank Den Haag 12 april 2017, IEF 16850; ECLI:NL:RBDHA:2017:3617 (Kwekersrecht paprika's) Kwekersrecht. Eiser is veredelaar van plantenzaden, in het bijzonder paprika's. Gedaagde is een teler van groentegewassen. Eiser en gedaagde hebben afspraken gemaakt over het opzetten van een gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe paprikarassen en een groothandel in paprikazaden. In reconventie stelt gedaagde dat eiser inbreuk heeft gemaakt op het kwekersrecht. De rechtbank stelt dat er geen sprake is van een inbreuk op het kwekersrecht nu er geen bewijzen van de gestelde kwekersrechten zijn. Verder is gesteld noch gebleken dat er nog andere leveringen of andere aan de kweker/rechthebbende voorbehouden handelingen hebben plaatsgevonden.

IEF 16849

Sprake van auteursrecht op ontwerp boerderij

Rechtbank Gelderland 22 jun 2015, IEF 16849; ECLI:NL:RBGEL:2015:6393 (Auteursrecht boerderij), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sprake-van-auteursrecht-op-ontwerp-boerderij

Rechtbank Gelderland 22 juni 2015, IEF 16849; ECLI:NL:RBGEL:2015:6393 (Auteursrecht boerderij) Eiseres houdt zich bezig met de exploitatie van een mode-atelier. Zij heeft hiervoor een boerderij gekocht met de bedoeling deze ingrijpend te verbouwen. Hiervoor heeft zij een overeenkomst gesloten met gedaagde. Gedaagde heeft tekeningen gemaakt van het bijgebouw, eiseres heeft deze door een derde laten wijzigen en uitvoeren. Gedaagde stelt hiermee inbreuk op het auteursrecht, eiseres betwist dit. De rechtbank oordeelt in reconventie dat het ontwerp van een gebouw is aan te merken als een werk in de zin van artikel 10 lid 1 aanhef en sub 6 en 8 van de Auteurswet. Het is voldoende aannemelijk geworden dat het ontwerp en de tekeningen voor het bijgebouw een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, dus dat het voor bescherming in aanmerking komt. Aantasting daarvan kan nadeel brengen aan de eer of goede naam van de makers als bedoeld in art. 25 sub de Auteurswet.

IEF 16848

Oppositie VSY tegen octrooi intra-oculaire lens Carls Zeiss afgewezen

Rechtbank Den Haag 7 jun 2017, IEF 16848; ECLI:NL:RBDHA:2017:6136 (Carl Zeiss Meditec tegen VSY), http://www.ie-forum.nl/artikelen/oppositie-vsy-tegen-octrooi-intra-oculaire-lens-carls-zeiss-afgewezen

Rechtbank Den Haag 7 juni 2017, IEF 16848; LS&R 1461; ECLI:NL:RBDHA:2017:6136 (Carl Zeiss Meditec tegen VSY) Carl Zeiss houdt zich bezig met het ontwikkelen en verhandelen van lenzen, waaronder zogenaamde intra-oculaire lenzen. Dit is een kunstlens die in het menselijk oog wordt geïmplanteerd. Carl Zeiss is houder van het Europese octrooi EP2377493 op een intra-oculaire lens.
Tegen het octrooi is oppositie ingesteld door VSY. Door VSY wordt een intra-oculaire lens op de markt gebracht onder de naam Tri-ED 611. Rechtbank oordeelt dat de lens van gedaagden valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Carl Zeiss. Het Nederlandse deel is geldig: nawerkbaar, nieuw en inventief. Provisioneel inbreukverbod in afwachting nietigheidsoordeel van de buitenlandse delen.

IEF 16847

Eweka handelt in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht door identificerende gegevens niet te verschaffen

Rechtbank Noord-Holland 7 jun 2017, IEF 16847; ECLI:NL:RBNHO:2017:4435 (Stichting BREIN tegen Eweka Internet Services), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eweka-handelt-in-strijd-met-maatschappelijke-zorgvuldigheidsplicht-door-identificerende-gegevens-nie

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 7 juni 2017, IEF 16847; IT 2297; ECLI:NL:RBNHO:2017:4435 (Stichting BREIN tegen Eweka Internet Services) Zie eerder IEF 16054. Usenet is een online platform voor het uitwisselen van digitaal materiaal, zoals teksten, foto's, films, e-books en muziekbestanden. Eweka is een commerciële Usenetprovider. Een voormalige klant van Eweka heeft ongeautoriseerde werken op het Usenet geüpload, die zijn via Eweka geüpload. BREIN vordert Eweka te gebieden de identificerende gegevens te verschaffen van haar voormalige klant. BREIN baseert haar vordering tot het verstrekken van gegevens primair op een maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht en niet op de Auteurswet c.q. de Handhavingsrichtlijn. Eweka is verplicht de verzochte identificerende gegevens aan BREIN te verstrekken.

IEF 16846

Modelrecht komt toe aan ontwerper, niet aan failliete vennootschap Selamat

Rechtbank Gelderland 24 mei 2017, IEF 16846; ECLI:NL:RBGEL:2017:3001 (Curator Selamat Innocations tegen Trint), http://www.ie-forum.nl/artikelen/modelrecht-komt-toe-aan-ontwerper-niet-aan-failliete-vennootschap-selamat

Rechtbank Gelderland 24 mei 2017, IEF 16846; ECLI:NL:RBGEL:2017:3001 (Curator Selamat Innocations tegen Trint) Modelrecht. Curator spreekt (indirect) bestuurders aan wegens onrechtmatig handelen en vordert afdracht van een modelrecht en € 18.000,- voor de volstorting van aandelen. Vorderingen op grond van de artikelen 6:162, 2:9 en 2:248 BW worden afgewezen. Er is geen causaal verband tussen het tijdelijk onttrekken van actief en het uiteindelijke faillissement. Het modelrecht behoort toe aan de ontwerper van het model, niet aan de failliete vennootschap. Door een zogenaamd “kasrondje” is er geen sprake geweest van volstorting van aandelen. Vordering tot volstorting aandelen niet verjaard, deels toegewezen.

IEF 16845

Geen auteursrechtelijke bescherming op website

Rechtbank Overijssel 6 jun 2017, IEF 16845; ECLI:NL:RBOVE:2017:2308 (Tuinmeubelshop), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-auteursrechtelijke-bescherming-op-website

Vzr. Rechtbank Overijssel 6 juni 2017, IEF 16845; IT 2296; ECLI:NL:RBOVE:2017:2308 (Tuinmeubelshop) Kort geding. Eiseres houdt zich bezig met de detailhandel in tuinmeubelen, campingsport en vrijetijdskleding en de in- en export van tuinmeubelen. Gedaagde houdt zich bezig met de detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen. Eiseres stelt dat zij auteursrechtelijke bescherming heeft op haar website en dat gedaagde inbreuk maakt hierop. Eiseres heeft gedaagde verzocht iedere inbreuk op haar auteursrechten te staken. De voorzieningenrechter stelt dat er geen sprake is van auteursrecht op de website van eiseres en daarmee geen inbreuk op het auteursrecht met het gebruik van de website in de vorm zoals gedaagde die thans gebruikt op www.tuinmeubelshop.nl.

IEF 16844

Metall auf Metall III - wederom prejudiciële vragen over music sampling

Duitse Gerechten 1 jun 2017, IEF 16844; (Metall auf Metall III), http://www.ie-forum.nl/artikelen/metall-auf-metall-iii-wederom-prejudici-le-vragen-over-music-sampling

BGH 1 juni 2017, IEF 16844; IEFbe 2195 (Metall auf Metall III) Uit het persbericht: Vgl. IEF 12135. Eisers zijn leden van de muziekgroep Kraftwerk. Zij hebben in 1977 een plaat uitgebracht waarop onder andere het muziekwerk “Metall auf Metall” staat. Gedaagden hebben een rythmereeks van ongeveer 2 seconden elektronisch gekopieerd en deze voortdurend herhaald voor het nummer “Nur mir”. Het BGH oordeelt in Metall auf Metall II dat eiser in zijn “Tonträgerherstellerrecht” is aangetast (§ 85 Abs. 1 UrhG) door het gebruik van de betreffende twee maten. Gedaagden kunnen zich niet met succes beroepen op het “Recht zur freien Benutzung”. Nu worden er ten derde malen vragen gesteld (NL vertaling hieronder):

Nach Ansicht des BGH stellt sich zunächst die Frage, ob ein Eingriff in das ausschließliche Recht des Tonträgerherstellers zur Vervielfältigung seines Tonträgers aus Art. 2 Buchst. c Richtlinie 2001/29/EG** vorliegt, wenn seinem Tonträger kleinste Tonfetzen entnommen und auf einen anderen Tonträger übertragen werden, und ob es sich bei einem Tonträger, der von einem anderen Tonträger übertragene kleinste Tonfetzen enthält, im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie 2006/115/EG*** um eine Kopie des anderen Tonträgers handelt.

IEF 16843

Vordering tot rectificatie wegens onrechtmatige vergelijkende reclame toegewezen

Rechtbank Oost-Brabant 29 dec 2016, IEF 16843; ECLI:NL:RBOBR:2016:7386 (Discover Your Own Health), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vordering-tot-rectificatie-wegens-onrechtmatige-vergelijkende-reclame-toegewezen

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 29 december 2016, IEF 16843; ECLI:NL:RBOBR:2016:7386 (DYOH) Zie ook IEF 16365. Kort geding. Onrechtmatige vergelijkende reclame-uitingen en misleidende reclame-uitingen. Partijen verkopen voedingssupplementen en vitamineproducten. Eiseres vordert gedaagden te veroordelen zich in de toekomst te onthouden van het doen van zulke reclame-uitingen en gedaagden te veroordelen tot het verzenden van een rectificatiebrief en tot het plaatsen van een brief op de website van gedaagden. De voorzieningenrechter oordeelt dat voldoende aannemelijk is dat gedaagde zich aan het doen van de door eiseres gestelde onrechtmatige reclame-uitingen schuldig heeft gemaakt en heeft de vorderingen voor zover die zijn ingesteld tegen deze gedaagde toegewezen. De vorderingen tegen de overige gedaagden zijn afgewezen.

IEF 16842

Gedeeltelijke opheffing beslagen Aliter Curari tegen Health Programs

Rechtbank Limburg 16 feb 2017, IEF 16842; ECLI:NL:RBLIM:2017:1419 (Aliter Curari tegen Health Programs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gedeeltelijke-opheffing-beslagen-aliter-curari-tegen-health-programs

Vzr. Rechtbank Limburg 16 februari 2017, IE 16842; ECLI:NL:RBLIM:2017:1419 (Aliter Curari tegen Health Programs) Zie eerder IEF 16192 en IEF 16365. Kort geding. Distributierecht. Aliter Curari vordert Health Programs te bevelen dat alle ten laste van eisers gelegde beslagen op te heffen en om Health Programs te bevelen zich te onthouden van negatieve uitlatingen in welke vorm en via welk medium ook. Alleen de beslagen ten aanzien van Aliter Curari kunnen worden gehandhaafd, de overige beslagen moeten worden opgeheven. De vordering tot onthouding van negatieve uitlatingen wordt tevens afgewezen omdat deze te algemeen is geformuleerd.

IEF 16839

Nietigheidsvordering van Boskalis octrooi paalwageninstallatie afgewezen

Rechtbank Den Haag 7 jun 2017, IEF 16839; ECLI:NL:RBDHA:2017:5959 (Boskalis tegen Dredging), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nietigheidsvordering-van-boskalis-octrooi-paalwageninstallatie-afgewezen

Rechtbank Den Haag 7 juni 2017, IE 16839; ECLI:NL:RBDHA:2017:5959 (Boskalis tegen Dredging) Intellectueel-eigendomsrecht. Boskalis vordert vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi ingediend door Dredging betreffende een paalwageninstallatie van een baggerschip. Er is geen sprake van ongeoorloofde toegevoegde materie, geen uitbreiding van de beschermingsomvang en wel sprake van inventiviteit. De nietigheidsvordering van Boskalis wordt daarom afgewezen.