IEF 16705

Rectificatie disproportioneel omdat Facebook posts zijn verwijderd

Antilliaanse Gerechten 3 apr 2017, IEF 16705; ECLI:NL:OGEAC:2017:36 (Zuikertuintje e.a. tegen Gedaagde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rectificatie-disproportioneel-omdat-facebook-posts-zijn-verwijderd

Gerecht in EA van Curaçao 3 april 2017, IEF 16705 ; ECLI:NL:OGEAC:2017:36 (Zuikertuintje e.a. tegen Gedaagde) Onrechtmatige uitlatingen op Facebook. Berichten reeds verwijderd. Rectificatie disproportioneel. Tussen gedaagde (en zijn vader) enerzijds en Zuikertuintje C.V. anderzijds bestaat een geschil over de bouw van een terras dat medio november 2016 is gerealiseerd. Gedaagde heeft een aantal uitlatingen op zijn Facebookpagina gedaan, waaronder ‘een winkel met mensen die dieven zijn’, ‘mensen die nep kleren verkopen’. Omdat de posts inmiddels zijn verwijderd, is rectificatie daartoe echter een disproportioneel middel. Aan het belang van eisers ter zake van hun goede naam en reputatie wordt in voldoende mate tegemoet gekomen door de vaststelling in dit vonnis dat de gewraakte uitlatingen ongefundeerd zijn. Dit vonnis kunnen zij desgewenst zelf onder de aandacht brengen. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 16704

Geen onrechtmatige daad door BV, omdat tweets op persoonlijke titel zijn geplaatst

Rechtbank Midden-Nederland 15 mrt 2017, IEF 16704; ECLI:NL:RBMNE:2017:1393 (Mountainshield tegen Probeleggen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-onrechtmatige-daad-door-bv-omdat-tweets-op-persoonlijke-titel-zijn-geplaatst

Rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2017, IEF 16704; ECLI:NL:RBMNE:2017:1393 (Mountainshield tegen Probeleggen) Mediarecht. Rechtbank komt niet toe aan de beoordeling of geplaatste tweets onrechtmatig zijn. Desbetreffende tweets zijn geplaatst op persoonlijke titel (vanuit privé twitter-accounts) en kunnen niet toegerekend worden aan gedaagde partij. Tweets richten zich niet tegen eiseres.

IEF 16703

Vraagtekens bij ingebracht marktonderzoek over inburgering EU-woordmerk onder 71 respondenten

Rechtbank Den Haag 5 apr 2017, IEF 16703; ECLI:NL:RBDHA:2017:3544 (Majestic tegen ATG), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraagtekens-bij-ingebracht-marktonderzoek-over-inburgering-eu-woordmerk-onder-71-respondenten
maxiflex

Rechtbank Den Haag 5 april 2015, IEF 16703; ECLI:NL:RBDHA:2017:3544 (Majestic tegen ATG) Merkenrecht. Marktonderzoek. Onder aanhouding van verdere beslissing na tussenvonnis [IEF 15886; MAXIFLEX is te beschrijvend maximaal-flexibele handschoen] werd ATG opgedragen te bewijzen dat het merk eerder was ingeburgerd. Bij de waarde van die aan het ingebrachte marktonderzoek kan worden toegekend, worden vraagtekens geplaatst. Uit de 151 personen die hebben gereageerd, vielen volgens ATG slechts 80 binnen de door haar gedefinieerde doelgroep en waarvan 71 daadwerkelijk vragen heeft beantwoord. Het aantal respondenten, is twijfelachtig. Zelfs als wordt uitgegaan van het laagste aantal deelnemers dat in de aangehaalde literatuur als noodzakelijk minimum wordt genoemd voor een betrouwbaar onderzoek, te weten 100, moet worden geconstateerd dat 71 respondenten daar nog substantieel onder ligt. Geen van de respondenten had een spontane herkenning. Het Uniewoordmerk is niet ingeburgerd, het merk wordt nietig verklaard en Maxxflex maakt geen inbreuk op de naam Maxiflex.

 

IEF 16702

EP opinion on the proposal on geo-blocking

European Parliament, Opinion on adressing geo-blocking and other forms 4 april 2017, 2016/00152 (COD) Your rapporteur welcomes the Commission's proposal but believes that it does not go far enough in abolishing geo-blocking. The electronic provision of non-audiovisual copyright protected works or services, including e-books, software, computer games and music should be included in the scope of the Regulation from the entry into force, and at the first review after two years of application it should be evaluated whether audiovisual works should also be included in its scope. A precondition for such inclusion would however be that the trader holds a copyright licence for such works or is otherwise a rightsholder in all relevant territories.

 

IEF 16701

Noot Charles Gielen bij HvJ EU Daimler/Együd

Noot Charles Gielen bij Daimler/Együd (HvJ EU 3 maart 2016, C-179/15) NJ 2017/120, IEF 16701. 1. De prejudiciële beslissing in deze zaak vindt haar oorsprong in een merkenrechtelijk geschil tussen de Hongaarse houder van het beeldmerk Mercedes-Benz (Daimler) en een voormalige erkende Mercedes-Benz garagehouder in Hongarije (Együd). Na afloop van de overeenkomst met die garagehouder blijven advertenties voor zijn bedrijf met de mededeling “erkend Mercedes-Benz garagehouder” opduiken, zowel op een zoekmachine waar de adverteerder zelf tijdens de looptijd van de overeenkomst adverteerde, maar ook op andere zoekmachines die dergelijke advertenties overnamen. Dat advertenties die allang niet meer worden gevoerd, blijven verschijnen, is zeker niet irreëel. Deze blijven vaak in het cache-geheugen van websites rondhangen. De garagehouder verweerde zich tegen de merkenrechtelijke aanspraken van Daimler met de stelling dat hij uitdrukkelijk om verwijdering van de advertenties had verzocht, maar dat dit verzoek geen effect sorteerde. De Hongaarse verwijzende rechter wilde weten in hoeverre art. 5 lid 1 onder b van de oude Merkenrichtlijn (nr. 2008/95, thans art. 10 lid 2 onder b Richtlijn nr. 2015/2436) de merkhouder de mogelijkheid geeft op te treden tegen het gebruik van het merk van Daimler in een advertentie die ooit door de adverteerder was geplaatst en die blijft opduiken hoewel hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs kan worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen, maar daar niet in is geslaagd. Het Hof besliste de zaak zonder conclusie Advocaat-Generaal.

IEF 16700

Oranjeborrel INTA 2017 Barcelona

, IEF 16700; http://www.ie-forum.nl/artikelen/oranjeborrel-inta-2017-barcelona
rembrandt barcelona

Tijdens de INTA 2017 in Barcelona (20-24 mei) organiseert weer Chiever de traditionele Oranjeborrel®. De locatie is bekend. We hebben een toepasselijke plek kunnen vinden:

Rembrandt café Barcelona
Calle Marina 20 · 08005 Barcelona
Tlf: +34 931 844 461
www.rembrandtbarcelona.es
https://www.facebook.com/RembrandtCafeBarcelona

IEF 16699

Plaatsing geblurrede foto met neutraal onderschrift bij artikel 'hufterfuik' toegestaan

1 feb 2017, IEF 16699; (Hufterfuik), http://www.ie-forum.nl/artikelen/plaatsing-geblurrede-foto-met-neutraal-onderschrift-bij-artikel-hufterfuik-toegestaan

Rechtbank Rotterdam 1 februari 2017, IEF 16699 (Mehmet tegen De Persgroep) Mediarecht. In het AD, in het katern Stad & Regio voor de stad Rotterdam, stond een artikel over de hufterfuik met een foto van Mehmet, zijn gezicht is geblurred. De kop van het artikel luidde: "Overleden op het zebrapad. Levend bewijs van asociaal rijgedrag om de hoek bij hufterfuik". Per saldo acht de belangen van Mehmet niet zo zwaarwegend dat deze moet prevaleren boven het grondrecht van vrije pers. De plaatsing was redelijkerwijs noodzakelijk in het kader van publieksvoorlichting, AD heeft door het blurren, door het neutrale onderschrift en het achterwege laten van enige verwijzing naar de foto in het artikel zorgvuldig gehandeld en belangen voldoende gerespecteerd en met name niet de suggestie gewekt dat er een strafbaar feit was of daarvan verdacht was. Afweging op basis van het portretrecht is dezelfde en deze wordt ook afgewezen.

IEF 16698

Onrechtmatig handelsnaamgebruik Allround Koeriers

8 mrt 2017, IEF 16698; ECLI:NL:RBROT:2017:2305 (curator A.T. Havenservice & Koeriersdienst tegen Allround Koeriers), http://www.ie-forum.nl/artikelen/onrechtmatig-handelsnaamgebruik-allround-koeriers
allround koeriers

Rechtbank Rotterdam 8 maart 2017, IEF 16698; ECLI:NL:RBROT:2017:2305 (curator A.T. Havenservice & Koeriersdienst tegen Allround Koeriers) Handelsnaamrecht. Gedaagde is werkzaam geweest voor ATH als planner. Curator verwijt dat gedaagden verdiencapaciteit aan ATH hebben onttrokken en dat tevens de handelsnaam Allround Koeriers is overgenomen zonder vergoeding te betalen. Bij wijze van verweer voeren gedaagden slechts aan dat ATH de handelsnaam nooit gebruikte. Deze stelling wordt echter gelogenstraft door de in het geding gebrachte producties; in de naam van de website en in het e-mailadres komt Allround Koeriers voor. Jegens gezamenlijke schuldeisers is, door de handelsnaam van ATH te gebruiken, onrechtmatig gebruik gemaakt van de handelsnaam. Er zijn echter geen bijzondere omstandigheden om aansprakelijkheid van de bestuurder aan te nemen. De vennootschap AK is aansprakelijk voor de schade.

IEF 16697

Peter Teunissen wint BMM Student Award

De BMM Student Award wordt dit jaar toegekend voor Het vormmerk: slechts voor de vorm? van Peter Teunissen.

Op 31 maart 2017 werd de BMM Student Award uitgereikt door juryvoorzitter Maarten Haak. Peter Teunissen koos een onderwerp waarover op het eerste gezicht weinig nieuws te melden is: de speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke. Om op dat punt met een vernieuwende gedachte te kunnen komen, gaat hij eerst zeer systematisch en kritisch in op de vele arresten over de aard-,  techniek- en waarderestrictie. Teunissen laat zien hoe de kenmerkrestricties (want de vormmerkrestricties zijn nu voor alle kenmerken van de waar gaan gelden) wél moeten worden toegepast. Het Hof van Justitie wordt door Teunissen geschoren in een scriptie die leest als een trein. Lees meer op BMM

 

IEF 16695

18 maanden gevangenisstraf voor KvK-spookfacturen

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 mrt 2017, IEF 16695; ECLI:NL:GHARL:2017:2702 (KvK-spookfacturen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/18-maanden-gevangenisstraf-voor-kvk-spookfacturen
kvkhandelsregister

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 maart 2017, IEF 16695; ECLI:NL:GHARL:2017:2702 (KvK-spookfacturen) ; ECLI(...)2701; ECLI(...)2700. Merkenrecht. Auteursrecht. Strafrecht. Spookfacturen. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor oplichting en schending auteursrecht Kamer van Koophandel. Verdachte heeft samen met anderen 385.000 brieven met acceptgirokaarten naar ondernemers verstuurd met mededeling "Bijdrage kvkhandelsregister.nl". Deze brieven vertoonden frappante gelijkenis met de jaarlijks door de Kamer van Koophandel verstuurde nota's.

 

IEF 16694

Publicatie had ook met gefingeerde namen van (oud-)werknemers van de Rabobank gekund

HR 31 maart 2017, IEF 16696; ECLI:NL:HR:2017:569 (Rabobank tegen stichting Restschuld Eerlijk Delen) Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Voorzieningenrechter oordeelde dat het vermelden van de namen van bankmedewerkers in het boek "De Verpanding", over de handelswijze van die bank, onrechtmatig is. Het Hof vindt de passages vaag en onuitgesproken en staat het toe. Rabobank komt in dit geding als werkgever op voor haar (oud-)werknemers, die volgens haar worden geschaad door een publicatie waarin zij een rol spelen in verband met de werkzaamheden die zij als werknemer voor hun werkgever verrichten (7:611 BW). Rabobank, meer in het bijzonder de afdelingen Bijzonder Beheer en haar gedrag zijn het onderwerp van het boek, het is niet gewijd aan de (oud-)medewerkers persoonlijk. Zonder nadere motivering valt niet in te zien dat de door het hof in aanmerking genomen verteltechniek de aan de orde zijnde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de (oud-)medewerkers van Rabobank kan rechtvaardigen. Bij het gebruik van die verteltechniek had, gelet op de onbekendheid van de (oud-)medewerkers, even goed kunnen volstaan met (deels) geanonimiseerde of gefingeerde namen. Zogeheten ‘Fly on the wall’ principe niet zonder meer rechtvaardiging voor vermelding volledige namen. Verwijzing naar Hof Amsterdam voor verdere behandeling en beslissing.

IEF 16693

Vernieuwde versie van Groot Surinaams Kookboek door voormalig distributeur maakt inbreuk

Rechtbank Amsterdam 13 mrt 2017, IEF 16693; ECLI:NL:RBAMS:2017:1968 (Groot Surinaams Kookboek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vernieuwde-versie-van-groot-surinaams-kookboek-door-voormalig-distributeur-maakt-inbreuk
groot Surinaams kookboek

Vzr. Rechtbank Amsterdam 13 maart 2017, IEF 16693 ; ECLI:NL:RBAMS:2017:1968(Stichting Kankantrie tegen gedaagde) Auteursrecht. Gedaagde distribueert en geeft boeken uit. Stichting Kankantrie produceert en verkoop het "Groot Surinaams Kookboek". Weliswaar zijn er geen schriftelijke bewijsstukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat de Stichting sinds de jaren ’70 over het auteursrecht beschikt, maar daar staat tegenover dat zij kennelijk al die jaren het kookboek op de Nederlandse markt heeft gebracht, zonder dat daartegen anderen (de school in Suriname) is geprotesteerd. Met succes verzet de stichting zich tegen het op de markt brengen van een vernieuwde versie van het “Groot Surinaams Kookboek” door gedaagde, de voormalig distributeur van dit kookboek. Na ontbinding van de overeenkomst is o.a. via bol.com hetzelfde kookboek met een andere streepjescode en tweedehands aangeboden. Ook wordt een herziene versie aangebode met toegevoegde recepten en andere foto's, zelfs spelfouten zijn overgenomen. Opgave hoeft niet met controle en goedkeuring door een onafhankelijk accountant [zie HP/Benson, r.o. 4.59]

IEF 16692

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht - Samen weer door één deur

Om de voordelen van het gebruik maken van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht onder de aandacht te brengen van auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten heeft de Federatie Auteursrechtbelangen met financiële steun van de ministeries van V&J en OCW een campagne ontwikkeld: “samen weer door één deur”.

IEF 16691

Auteursrechtdebat - Tom Nauta en Sebastiaan Moll: Het uitgeversrecht: onmisbaar voor de toekomst van online journalistiek

nauta moll

De Richtlijn Auteursrechten in de Digital Single Market beoogt het evenwicht tussen burgers, journalisten, nieuwsuitgevers, adverteerders en de onlineplatforms waarop zij samenkomen te verbeteren. Het uitgeversrecht (artikel 11 van het voorstel) biedt nieuwsuitgevers meer economische zekerheid en juridische duidelijkheid dan het auteursrecht op dit moment doet. Het helpt hen overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van hun nieuwsberichten.

Uitgeversrecht binnen de Digital Single Market strategie
De Digital Single Market strategie, die de Europese Commissie op 6 mei 2015 aankondigde, beoogt onder meer toegang tot digitale goederen en diensten te verbeteren en beter functionerende regels voor onlineplatforms te creëren. Volgens de Commissie behoren digitale werken tot de voornaamste motoren voor de groei van de digitale economie, maar is de dominante onderhandelingspositie van onlineplatforms problematisch. De Commissie zegt te kijken naar maatregelen om het systeem van eerlijke vergoedingen te verbeteren zodat er ook in de toekomst nog digitale werken tot stand blijven komen.

IEF 16690

Merkdepot te kwader trouw bij levering private label reinigingsmiddel aan Boels

Rechtbank Noord-Nederland 31 mrt 2017, IEF 16690; (Simus tegen Helichem-Boels), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkdepot-te-kwader-trouw-bij-levering-private-label-reinigingsmiddel-aan-boels
b-prof

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 31 maart 2017, IEF 16690 (Simus tegen Helichem-Boels) Merkenrecht. Simus verkoopt reinigingsmiddelen onder eigen naam en onder een zogenoemd private label - die door anderen als huismerk op de markt worden gebracht. Helichem doet dat ook en Boels verhuurt reinigingsapparatuur. Boels brengt product onder huismerk B PROF op de markt, Simus levert deze en heeft het als merk ingeschreven. Helichem wordt benaderd voor de productie van reinigingsmiddelen onder het huismerk, Simus stelt dat er sprake is van merkinbreuk. Helichem en Boels stellen terecht dat Simus het depot te kwader trouw heeft verricht zoals bedoeld in artikel 2.4.f sub 1 BVIE. Afwijzing van de vorderingen.

 

IEF 16689

Bij verstek: auteursrechtinbreuk door vertoning Eredivisie live registraties

Rechtbank Amsterdam 30 mrt 2017, IEF 16689; (Eredivisie tegen Cafe 't Pitje v.h. Lammie), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bij-verstek-auteursrechtinbreuk-door-vertoning-eredivisie-live-registraties

Vzr. Rechtbank Amsterdam 30 maart 2017, IEF 16689 (Eredivisie tegen Cafe 't Pitje v.h. Lammie) Auteursrecht. Verstekzaak. Gedaagde pleegt inbreuk op de auteursrechten van eiseressen onder meer door de vertoning van live registraties van voetbalwedstrijden, promofilmpjes, studioprogramma's zoals voor- en nabeschouwing tijdens en rond livewedstrijden in haar Café 't Pitje vh. Lammie. Dit wordt versterkt met een dwangsom van €1.000 per dag(deel) tot een maximum van €15.000. Toevoeging van de inzender: De rechtbank heeft snel vonnis gewezen met het oog op ‘De Klassieker’ Feyenoord – Ajax die a.s. zondag zal worden gespeeld.

IEF 16688

Frodo Ferro - De techniekexceptie in het buitenland

In aanvulling op de overpeinzingen van Ernst-Jan Louwers (IEF 16678) over het voorstel van Walter Hart om de techniekexceptie uit het modellenrecht te schrappen (IEF 16630), zou ik het volgende willen opmerken over het voorstel: Walter’s betoog stoelt grotendeels op het argument dat in de V.S en Canada geen techniekexceptie bestaat, waaruit wordt geconcludeerd dat menig niet-Europees land deze uitzondering niet kent. Het voorstel berust daarmee echter om een feitelijke misvatting en de conclusie dat in veel andere landen de techniekexceptie niet bestaat (en Nederland uit de pas loopt) is voorbarig. De exceptie bestaat in beide landen wel degelijk.

IEF 16687

HIGH45 maakt inbreuk op merk HIGH FIVE

Rechtbank Den Haag 30 mrt 2017, IEF 16687; ECLI:NL:RBDHA:2017:3174 (High Five Health Promotion tegen HIIT45 Holding), http://www.ie-forum.nl/artikelen/high45-maakt-inbreuk-op-merk-high-five
high5 high45

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 maart 2017, IEF 16687; ECLI:NL:RBDHA:2017:3174 (High Five Health Promotion tegen HIIT45 Holding) Merkenrecht. HIGH FIVE verleent fitness- en fysiotherapiediensten en heeft diverse (woord/)beeldmerken. HIIT45 deponeerd een HIGH45-beeldmerk voor klasse 41 voor sportieve activiteiten. Oppositie bij het BBIE loopt nog. Auditief is er sterke en visueel is er een redelijke mate van overeenstemming. Begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming. Het teken ‘high45’ lijkt een knipoog te maken naar de uitdrukking ‘high five’, dat staat voor een sportieve groet of een compliment. Dat het teken High45 duidelijk refereert aan de duur van een high-end training met hoge intensiteit van 45 minuten, zal het publiek op voorhand niet begrijpen. Bevel tot staking op grond van 9 lid 1 onder b UMVo. Geen belang bij vordering op basis van Beneluxmerken of nationaal handelsnaamrecht. Overdracht domeinnaam afgewezen.

IEF 16686

Your Hosting moet naw-gegevens van houder woestegrond.nl afgeven

Rechtbank Overijssel 13 mrt 2017, IEF 16686; ECLI:NL:RBOVE:2017:1416 (VVDWG hodn De Woeste Grond tegen Your Hosting), http://www.ie-forum.nl/artikelen/your-hosting-moet-naw-gegevens-van-houder-woestegrond-nl-afgeven
de woeste grond

Vzr. Rechtbank Overijssel 13 maart 2017, IEF 16686; IT 2256; ECLI:NL:RBOVE:2017:1416 (VVDWG hodn De Woeste Grond tegen Your Hosting) Domeinnaamrecht. [A] gebruikt domeinnaam dewoestegrond.nl voor de online verkoop van het vlees van De Woeste Grond, de website wordt geëxploiteerd door VVDWG die het exclusieve recht tot het gebruik van de domeinnaam www.dewoestegrond.nl heeft. B registreert www.woestegrond.nl waarvan Your Hosting reseller en host is. Aan het verzoek van VVDWG tot verstrekking van bewijs dat [B] de domeinnaam www.woestegrond.nl aan een derde zou hebben overgedragen, heeft [B] geen gevolg gegeven. Op dit moment is Your Hosting de houder van deze domeinnaam, onder de noemer “YourHosting Privacy Protect”. Your Hosting moet naw-gegevens van de houder van de domeinnaam afgeven.

IEF 16685

Conclusie AG: Vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van de Unie, betekent niet dat verwarringsgevaar is uitgesloten in een ander deel

HvJ EU 29 mrt 2017, IEF 16685; ECLI:EU:C:2017:240 (Ornua, The Irish Dairy Board tegen Tindale & Stanton), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-vreedzaam-naast-elkaar-bestaan-in-een-deel-van-de-unie-betekent-niet-dat-verwarringsgev

Conclusie AG HvJ EU 29 maart 2017, IEF 16685; IEFbe 2128; C-93/16; ECLI:EU:C:2017:240 (Ornua, The Irish Dairy Board tegen Tindale & Stanton) Eenheidskarakter – Artikel 1 – Verwarringsgevaar – Afbreuk aan de reputatie – Artikel 9, lid 1, onder b) en c) – Conflicterende merken die een aanduiding van de plaats van herkomst omvatten – Vreedzame co-existentie van de conflicterende merken in een deel van het grondgebied van de Unie. Conclusie AG:

1)      Artikel 9, lid 1, onder b) en c) [UniemerkVo] moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat de conflicterende merken vreedzaam naast elkaar bestaan in een deel van het grondgebied van de Unie, zonder verwarring te creëren, niet betekent dat verwarringsgevaar automatisch uitgesloten is in een ander deel van dat grondgebied. Deze co-existentie is niettemin een relevant element dat in voorkomend geval in aanmerking kan worden genomen in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het bestaan van een verband tussen de betrokken merken, waarop elk van die bepalingen respectievelijk gebaseerd is.