Merkenrecht

IEF 16675

Nederlandse Maatschappij is een zo algemeen gangbaar begrip dat daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat

Hof Den Haag 21 mrt 2017, IEF 16675; (NEM/NLE tegen NIM), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-maatschappij-is-een-zo-algemeen-gangbaar-begrip-dat-daardoor-geen-begripsmatige-overeens
nem nim

Hof Den Haag 21 maart 2017, IEF 16675; IEFbe 2124 (NEM/NLE tegen NIM) Beschikking. Merkenrecht. NIM heeft een Benelux-depot verricht voor woord-/beeldmerk, NLE heeft oppositie gevoerd op basis van haar woord-/beeldmerken. Het bureau heeft de oppositie afgewezen; de visuele en auditieve overeenkomsten tussen het teken en merken wegen niet op tegen de begripsmatige verschillen. Hoewel zowel het teken als het merk communiceert dat het gaat om een Nederlandse Maatschappij is dat een zo algemeen gangbaar begrip en wordt dat gebruikt door zo'n grote groep van Nederlandse aanbieders van waren of diensten, dat alleen daardoor geen begripsmatige overeenstemming ontstaat, althans wordt die overeenstemming opgeheven doordaat teken en merk aangeven dat het gaat om een andersoortige Nederlandse bedrijven die afwijkende diensten leveren, namelijk internetdiensten enerzijds en energiediensten anderzijds. Het hof verwerpt het beroep.

IEF 16672

Het letterbeeld verschilt slechts vanwege de afwijkende beginletters CMIB en NMIB

Rechtbank Den Haag 17 mrt 2017, IEF 16672; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB), http://www.ie-forum.nl/artikelen/het-letterbeeld-verschilt-slechts-vanwege-de-afwijkende-beginletters-cmib-en-nmib
cmib nmib

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 maart 2017, IEF 16672; IEFbe 2121; ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (CMIB tegen NMIB) Merkenrecht. CMIB is een incassobureau met als opdrachtgever moedervennootschap Infomedics die debiteurenbeheer van tandartsen en fysiotherapeuten aanbiedt. CMIB is als woordmerk geregistreerd en maakt onderdeel uit van een logo. NMIB is een door Netpoint - concurrent van Infomedics - opgericht incassobureau. Het letterbeeld verschilt visueel slechts vanwege de afwijkende beginletters C en N. In combinatie met de aanduiding ‘Nationaal Medisch Incasso Bureau' is daarmee ook een begripsmatige overeenstemming. Op grond van 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt NMIB bevolen haar handelsnaam of enig met woordmerk CMIB overeenstemmende handels- of domeinnaam, of teken te gebruiken voor incassodiensten.

IEF 16668

TSO Techniek is niet dezelfde onderneming waarvan destijds handelsnaamgebruik werd gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 feb 2017, IEF 16668; (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tso-techniek-is-niet-dezelfde-onderneming-waarvan-destijds-handelsnaamgebruik-werd-gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEF 16668 (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Staking. Misbruik van recht. Technical Support Oosterhout is houder van het woordmerk TSO. TSO Techniek heeft activa, waaronder IE-rechten overgedragen gekregen van TSO Noord. De rechtbank wees stakingsvordering af en stelt dat TSO misbruik maakt van recht [IEF 14157]. TSO is echter kenmerkend in beide handelsnamen, de toevoeging "Techniek" neemt de overeenstemming niet weg. De intrekking van de (stilzwijgende) handelsnaamlicentie voor onbepaalde duur is geen misbruik van recht. TSO Techniek is niet (meer) dezelfde onderneming van wie destijds het gebruik van de handelsnaam werd gedoogd. Het is een andere rechtspersoon, met een andere bestuurder en eigenaar die onmiddellijk na verwerving van de activa zich tot Technical Support Oosterhout heeft gewend met een schriftelijke sommatie. Geen overdracht van het beeldmerk. Het beeldmerk mag niet worden gebruikt door TSO Techniek, maar het in eigendom hebben van een beeldmerk is niet onrechtmatig. Het Hof vernietigt het vonnis en beveelt staking van gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk.

IEF 16666

Niet (volledig) gevolg gegeven aan toezegging Nationale Notariskluis niet te gebruiken

Rechtbank Amsterdam 14 feb 2017, IEF 16666; (Nationale Notaris tegen Nationale Notariskluis), http://www.ie-forum.nl/artikelen/niet-volledig-gevolg-gegeven-aan-toezegging-nationale-notariskluis-niet-te-gebruiken
Nationale Notaris(kluis)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 februari 2017, IEF 16666; IEFbe 2119 (Nationale Notaris tegen Nationale Notariskluis) Merkenrecht. De door eiseres ingestelde eiswijziging is een eisvermindering en daarom hoeft de betreffende akte niet bij deurwaardersexplooit te zijn betekend. Eiseres toont een recente print van de website, waaruit blijkt dat gedaagde nog geen (volledig) gevolg heeft gegeven aan haar toezegging de naam Nationale Notariskluis niet meer te gebruiken. De voorzieningenrechter beveelt gebruik van (de) Nationale Notariskluis op straffe van een dwangsom. De onweersproken proceskostenvordering ex 1019h Rv is €8.323, wordt toegewezen.

IEF 16659

Geen spoedeisend belang vanwege staking gebruik KOYLU in Nederland

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 mrt 2017, IEF 16659; (Koylu Kip tegen Köylü Food BVBA), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-vanwege-staking-gebruik-koylu-in-nederland

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 maart 2017, IEF 16659; IEFbe 2118 (Koylu Kip tegen Köylü Food BVBA) Merkenrecht. Handelsnaam. Incident. De zaak is eerder aangehouden ex 30 EEX vanwege Belgische procedure ten gronde [IEFbe 2023]; in de hoofdzaak is dat nog het geval (parkeerrol van 4 oktober 2017) voor het nemen van akte. Het incident tot staking van het teken KÖYLÜ, KOYLU of overeenstemmend teken, wordt afgewezen. Verbod tot gebruik van het merk in Nederland heeft geen spoedeisend belang vanwege de niet-betwiste stelling dat KÖYLÜ in Nederland geen producten meer levert.

IEF 16658

In het teken zijn de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren

8 mrt 2017, IEF 16658; ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (Otazu), http://www.ie-forum.nl/artikelen/in-het-teken-zijn-de-letters-o-t-a-z-u-zijn-te-ontwaren
otazu

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2017, IEF 16658; IEFbe 2117 ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (eiser tegen Otazu) Merkverval. Verbod teken. Mediarecht. Eiser is (indirect) bestuurder van Otazu geweest. Otazu is houder van OTAZU-woordmerken, voor sieraden. Na faillissement heeft de curator merkrechten verkocht. Eiser voert thans een teken op tassen, waarvan de aanvraag na oppositie is geweigerd vanwege verwarringsgevaar met de Otazu-merken. Het Benelux-woordmerk OTAZU is meer dan vijf jaar niet normaal gebruikt en is vervalrijp voor bepaalde onderdelen (horloges, schoenen, optische instrumenten, bril(accessoires) en beveelt de doorhaling. In reconventie wordt eiser verboden het teken te gebruiken, omdat daarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren. Eiser dient zicht te onthouden van uitingen die de suggestie wekken dat gedaagden bij de maffia betrokken zijn of voortvluchtig of namaakproducten verkopen.

IEF 16654

Normaal merkgebruik door lokale buurtsnackbar WENDY'S voor horeca

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 feb 2017, IEF 16654; (Quality is our Recipe LLC en Wendy’s), http://www.ie-forum.nl/artikelen/normaal-merkgebruik-door-lokale-buurtsnackbar-wendy-s-voor-horeca
wendy's goes

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, IEF 16654; IEFbe 2113 (Quality is our Recipe LLC en Wendy’s) Merkenrecht. Vervallgenverklaring. QIOR maakt deel uit van een multinationaal snel-service hamburgerbedrijf en is franchisegever in en buiten de VS. Sinds 1988 exploiteert WENDY'S een snackbar, waarvoor een Beneluxwoordmerk is ingeschreven. QIOR vordert vervallenverklaring en doorhaling van Beneluxmerk WENDY'S vanwege niet-normaal gebruik. De vordering wordt afgewezen voor wat betreft klasse 43 voor horecadiensten. In Nederland bevinden zich circa 4.800 snackbars, waarvan ongeveer 3.600 buurtsnackbars met één lokale vestiging; het zijn geen 'formulespelers'. Deze kenmerken van de snackbarmarkt zijn van belang bij het vaststellen of de exploitatie van het merk reëel is. Een zekere geografisch spreiding is dus niet noodzakelijk noch van een kwantitatieve omvang. De naam staat op de gevel, de ramen, op het interieur, op verpakkingen, op kassabonnen, werkkleding en er is beperkt reclame gemaakt, maar dat wettigt niet het oordeel dat er geen sprake is van normaal merkgebruik in de betrokken sector. De vordering wordt toegewezen voor de klassen 39 en 30, snacks en snackproducten. De etenswaren zijn verbruiksgoederen die veelal snel en zonder grote opmerkzaamheid worden gekocht, in het algemeen voorgefabriceerde bevroren producten. Naast het standaard snackbarassortiment, verkoopt ze de WENDY'S Hamburger en Stick, maar dit wordt niet onderbouwd. Doorhaling ex 1.14 aanhef en onder b wordt bevolen.

IEF 16652

Hof: Onvoldoende overeenstemming tussen Red Bull en Bull Dog

Hof Den Haag 14 mrt 2017, IEF 16652; ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (Red Bull tegen Leidseplein beheer), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-onvoldoende-overeenstemming-tussen-red-bull-en-bull-dog

Hof Den Haag 14 maart 2017, IEF 16652; ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (Red Bull tegen Leidseplein beheer) Merkenrecht. Een langlopende zaak, sinds 2007; na HvJ EU [IEF 13512] en HR [IEF 14652]*. In het kort: Het Hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank; er is onvoldoende overeenstemming tussen Red Bull en Bull Dog.

5.1. (...) Dit brengt met zich:
- dat de begripsmatige verschillen tussen deze merken en het Red Bull-merk groter zijn dan die tussen het woordmerk THE BULLDOG en het Red Bull-merk, omdat in de BULLDOG-woord-/beeldmerken het begrip 'hond' door de afbeelding daarvan nog geprononceerder tot uitdrukking is gebracht;
- dat de visuele overeenkomsten tussen de BULLDOG-woord-/beeldmerken en het Red Bull-merk kleiner zijn dan die tussen het woordmerk THE BULLDOG en het Red Bull-merk, omdat de beeldelementen van de BULLDOG-woord-/beeldmerken volstrekt niet lijken op de beeldelementen van het Red Bull-merk.
Bovendien ontbreekt in het Red Bull-merk het woordelement 'energy drink' uit het jongste BULLDOG-merk. Voor de BULLDOG-woord-/beeldmerken geldt, gezien dit alles, nog in sterkere mate dan voor het woordmerk THE BULLDOG dat er geen overeenstemming is met het Red Bull-merk.