Merkenrecht

IEF 17771

Auteurs- en merkinbreuk op exclusieve luxe vastgoedaanbod door commercieel gebruik (privé) YouTubekanaal

Rechtbank Den Haag 15 jun 2018, IEF 17771; ECLI:NL:RBDHA:2018:7178 (KT Group tegen De Beheermakelaar), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteurs-en-merkinbreuk-op-exclusieve-luxe-vastgoedaanbod-door-commercieel-gebruik-priv-youtubekanaal
Living on the Beach

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juni 2018, IEF 17771; ECLI:NL:RBDHA:2018:7178 (KT Group tegen De Beheermakelaar) Auteursrecht. Merkenrecht. Dé Beheermakelaar bemiddeld aan- en verkoop en verhuur van vastgoed. KT Group handelt onder de naam Living on the Beach is een aanbieder van luxe vastgoedinvesteringen vanuit België en treedt op als exclusieve agent voor The Resort Group. KT Group en De Beheermakelaar hadden een overeenkomst voor bemiddeling op de Nederlandse markt van de vastgoedobjecten op de Kaapverdische eilanden van The Resort Group. Op diverse moment heeft De Beheermakelaar nog wel vastgoedpublicaties gedaan die exclusief toebehoren aan Living on the Beach. Het persoonlijke YouTube kanaal van de directeur van De Beheermakelaar wordt commercieel gebruikt, in de zin dat daarin duidelijk wordt gerefereerd aan De Beheermakelaar. Door na de samenwerking op het (persoonlijk) YouTubekanaal de video's te delen, waarin ook het Uniemerk is opgenomen, wordt zowel auteursrecht als merkrechtinbreuk gemaakt. Aan algemene verzoeken door KT Group om al het nog aanwezig materiaal te verwijderen, heeft De Beheermakelaar geen gehoor gegeven. Dat hebben zij niet met opzet materiaal heeft laten staan, het vermoeden dat dat is gebeurd om contact met De Beheermakelaar aan te moedigen, is niet met feitelijke gegevens ondersteund. Er is wel bereidheid getoond om aan concrete verwijderingsverzoeken gehoor te geven. De proceskosten worden gecompenseerd.

IEF 17757

Gerecht EU: in geschil tussen EU-merk en oudere Spaanse tekeningen moet worden gekeken naar het Spaanse tekeningen- en modellenrecht

Gerecht EU (voorheen GvEA) , IEF 17757; (Menta y Limón Decoración tegen EUIPO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gerecht-eu-in-geschil-tussen-eu-merk-en-oudere-spaanse-tekeningen-moet-worden-gekeken-naar-het-spaan
poppetje

Gerecht EU 24 april 2018, IEF 17757; IEFbe 2597; ECLI:EU:T:2018:213; T-183/17 (Menta y Limón Decoración/EUIPO) In deze zaak diende Menta y Limón Decoración bij EUIPO een vordering tot nietigverklaring in van een EU-beeldmerk van een poppetje (n° 010822013) voor alle waren en diensten van dat merk. De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op verschillende oudere Spaanse tekeningen en modellen.De nietigheidsafdeling verklaarde het EU-beeldmerk effectief volledig nietig. Daartegen werd hoger beroep aangetekend en de kamer van beroep van EUIPO vernietigde de beslissing van de nietigheidsafdeling om de volgende redenen:

IEF 17754

Ondanks staking gebruik toch belang bij vordering in hoger beroep

Hof 's-Hertogenbosch 5 jun 2018, IEF 17754; ECLI:NL:GHSHE:2018:2424 (zonnestudio's), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ondanks-staking-gebruik-toch-belang-bij-vordering-in-hoger-beroep

Hof 's-Hertogenbosch 5 juni 2018, IEF 17754; ECLI:NL:GHSHE:2018:2424 (zonnestudio's) Inbreuk op handelsnaamrechten en merkrechten. Omdat de kenmerkende onderdelen van de handelsnaam ‘ [de handelsnaam] ’ beschrijvend van aard zijn, komt hieraan geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toe. Ook als gebruik is gestaakt nog belang voor merkhouder bij vorderingen. Domeinnaam. Proceskosten gevorderd ex artikel 1019h Rv. Bij gebreke van kostenopgave en –specificatie begroting proceskosten volgens liquidatietarief.

IEF 17753

HvJ EU: Het is onvoldoende dat 'Glen' op enigerlei wijze een associatie oproept met beschermde geografische aanduiding Scotch Whisky

HvJ EU 7 jun 2018, IEF 17753; ECLI:EU:C:2018:415 (Glen Buchenbach; Scotch Whisky Association tegen Michael Klotz), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-het-is-onvoldoende-dat-glen-op-enigerlei-wijze-een-associatie-oproept-met-beschermde-geografi

HvJ EU 7 juni 2018, IEF 17753, IEFbe 2595; RB 3145; ECLI:EU:C:2018:415; C-44/17 (Glen Buchenbach; Scotch Whisky Association tegen Michael Klotz) Geen indirect gebruik van beschermde geografische aanduiding. Uit het persbericht (vertaald): Om te kunnen bepalen of een aanduiding verboden is door EU-wetgeving, moet de nationale rechter bepalen of de consument direct denkt aan de beschermde geografische aanduiding 'Scotch Whisky' wanneer deze een vergelijkbaar product met het teken 'Glen' ziet. Het is onvoldoende dat dit bestanddeel bij het doelpubliek op enigerlei wijze een associatie met de geregistreerde geografische aanduiding of het ermee verbonden geografische gebied oproept. HvJ EU:

IEF 17747

Conclusie: Gebruik van oppervlaktepatroon is weinig waarschijnlijk gelet op betrokken waren

HvJ EU 6 jun 2018, IEF 17747; ECLI:EU:C:2018:397 (Birkenstock), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-gebruik-van-oppervlaktepatroon-is-weinig-waarschijnlijk-gelet-op-betrokken-waren

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17747; IEFbe 2593; ECLI:EU:C:2018:397 ; C-26/17 P (Birkenstock) Merkenrecht.

Overeenkomstig het verzoek van het Hof zal ik mij in deze conclusie beperken tot het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel van de hogere voorziening. In het kader van dat onderdeel betoogt rekwirante in wezen dat het Gerecht ten onrechte de enkele „mogelijkheid” dat een teken dat wordt gevormd door een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald, als oppervlaktepatroon wordt gebruikt, heeft gehanteerd als criterium voor toepassing van de rechtspraak inzake tekens die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar.

Net als het Gerecht meen ik dat enkel wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is, een dergelijk teken niet kan worden beschouwd als een oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, en derhalve de rechtspraak die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken die samenvallen met het uiterlijk van de waar, niet van toepassing is.

IEF 17742

Inbreuk op het Puma-merk door grote mate van overeenstemming van de tekens en identieke waren

Belgische gerechten 24 mei 2018, IEF 17742; (Puma tegen Excessive), http://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-het-puma-merk-door-grote-mate-van-overeenstemming-van-de-tekens-en-identieke-waren

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2018, IEF 17742; IEFbe 2591 (Puma tegen Excessive) Merkinbreuk. Puma is houdster van meerdere merken. Op 25 september 2017 tekende Puma oppositie aan tegen het merkdepot van gedaagde, op basis van het Puma-merk dat voor identieke waren is geregistreerd. Tegelijkertijd stelde Puma vast dat gedaagde ook sportartikelen adverteert en verkoopt via een Facebookaccount en op de website www.excessive.skyrock.com. Regelmatig wordt enkel het logo zonder het woordelement “Excessive” gebruikt op een identieke manier als het Puma-merk wordt gebruikt op de sportkleren van Puma. De grote mate van overeenstemming tussen de tekens, het feit dat de waren identiek zijn en het grote onderscheidend vermogen van het Puma-merk zal leiden tot verwarringsgevaar bij de consument. Er is sprake van merkinbreuk.

IEF 17734

Geen commissie nu toegang tot Libanese markt voor ghee actief is tegengewerkt door merkregistratie

Hof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2018, IEF 17734; (Aczam tegen Koninklijke VIV Buisman), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-commissie-nu-toegang-tot-libanese-markt-voor-ghee-actief-is-tegengewerkt-door-merkregistratie

Hof Arnhem-Leeuwarden 29 mei 2018, IEF 17734 (Aczam tegen Koninklijke VIV Buisman) Als randvermelding. VIV heeft vanaf 1973 blikke ghee naar Libanon geëxporteerd onder de naam Cow Brand, later onder de naam Gold Medal en weer later Gold Plate. Eerst via Aczam met 2% commissie over de aan die klanten gefactureerde bedragen, later is de betaling gestaakt. Aczam heeft merk Cow Brand geregistreerd. De rechtbank in Beirout oordeelt dat Cow Brand aan Aczam toekomt en VIV wordt verboden producten onder dat merk in te voeren. Het merk Gold Medal (Al Bacchara al Haloub) maakt inbreuk op het handelsmerk Cow Brand (Al Bacchara al Haloub), tot in de hoogste instantie is dit in stand gehouden. Aczam vordert betaling van commissie en 2% van verkoopopbrengsten van in Libanon verkochte ghee-producten onder de naam Cow Brand. Aczam is haar verplichting zich in te spannen tot het instandhouden van toegang voor VIV tot de Libanese markt voor ghee vanaf 2004 niet nagekomen en zelfs actief tegengewerkt, dus is er geen recht op commissie. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep [IEF 15290].

IEF 17729

Dit vonnis heeft dezelfde kracht als een opdracht tot wijzigen handelsnaam in Handelsregister

Rechtbank Den Haag 17 mei 2018, IEF 17729; (X te Moskou tegen gedaagde Y), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dit-vonnis-heeft-dezelfde-kracht-als-een-opdracht-tot-wijzigen-handelsnaam-in-handelsregister

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 mei 2018 , IEF 17729 (X te Moskou tegen gedaagde Y) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. X vordert dat Y verboden wordt gebruik te maken van het teken dat overeenstemt met haar in 2001 geregistreerd EU-woordmerk en wordt gebruik voor waren en diensten die overeenstemmen. X vordert ook verwijdering van een element uit de handelsnaam in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Bij verstek bepaalt de rechtbank dat bij het niet (tijdig) voldoen, dit vonnis in de plaats komt van de daartoe te verrichten handelingen. Gelet hierop bestaat geen aanleiding om een dwangsom op te leggen.