Handelsnaamrecht

IEF 16873

Holy Cow Everest maakt inbreuk op woord- en beeldmerk New Holy Cow

Belgische gerechten 21 nov 2014, IEF 16873; (Jamuna tegen Muktinath), http://www.ie-forum.nl/artikelen/holy-cow-everest-maakt-inbreuk-op-woord-en-beeldmerk-new-holy-cow

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 november 2014, IEF 16873; IEFbe 2209 (Jamuna tegen Muktinath) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres is houdster van het beeldmerk "New Holy Cow" bestaande uit voormelde woorden en een logo waarop een koe met een aureool wordt uitgebeeld. Dit is tevens de handelsnaam van het Indische restaurant van eiseres. Verweerster heeft een Indisch restaurant met als handelsnaam "Holy Cow Everest", niet ver van eiseres vandaan. Zij heeft tevens een uithangbord van een koe met een aureool. De rechter besluit dat het woord/beeldteken van verweerster overeenstemt met het merk van eiseres en dat mede door gebruik voor identieke diensten, het relevante publiek kan menen dat waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Dit verwarringsgevaar geldt tevens voor de handelsnaam.

Leestip: r.o. 38, 40 t/m 42, 50 en 59.

IEF 16870

Rechtbank Amsterdam bevoegd: gebruik van website en social media is uiting gericht op Nederland

Rechtbank Amsterdam 14 jun 2017, IEF 16870; (Link Advocaten tegen Linq Advocaten), http://www.ie-forum.nl/artikelen/rechtbank-amsterdam-bevoegd-gebruik-van-website-en-social-media-is-uiting-gericht-op-nederland

Rechtbank Amsterdam 14 juni 2017, IEF 16870 (Link Advocaten tegen Linq Advocaten) Vonnis in incident. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Link Advocaten voert sinds 2012 een advocatenpraktijk in Amsterdam en Amersfoort en is sinds 2016 tevens houdster van het Benelux-woordmerk Link Advocaten. Linq Advocaten voert sinds 2016 een advocatenpraktijk, kantoorhoudend in Roermond en maakt gebruik van de website www.linqadvocaten.nl, en is actief op Twitter, Facebook, Linked-in en Google+ onder dezelfde naam. Link Advocaten vordert een verklaring voor recht dat Linq Advocaten inbreuk maakt op de handelsnaam en het merk Link Advocaten. Verder wordt het staken en gestaakt houden van de handels- en domeinnaam van Linq Advocaten gevorderd. Linq Advocaten vordert in incident dat de rechtbank Amsterdam zich onbevoegd verklaart nu zij kantoor houdt in Roermond. Nu Linq Advocaten gebruikt maakt van de website, Twitter, Facebook, Linked-in en Google+ zijn haar uitingen gericht op heel Nederland, waardoor de gestelde inbreuken mede plaatsvinden in Amsterdam. Rechtbank Amsterdam acht zich bevoegd.

IEF 16792

Beeldmerk BRUUT met uitroepteken die uitmondt in sierlijke onderstreping, is duidelijk verschillend

Rechtbank Overijssel 9 mei 2017, IEF 16792; ECLI:NL:RBOVE:2017:2004 (Investeq hodn Bruut Zwolle tegen X hodn BRUUT Event), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beeldmerk-bruut-met-uitroepteken-die-uitmondt-in-sierlijke-onderstreping-is-duidelijk-verschillend

Vzr. Rechtbank Overijssel 9 mei 2017, IEF 16792; ECLI:NL:RBOVE:2017:2004 (Investeq hodn Bruut Zwolle tegen X hodn BRUUT Event) Beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE en artikel 5 Handelnaamwet slaagt niet. Investeq, moeder van BRUUT, heeft het woordmerk BRUUT gekocht van Id.ea en verkoopt eigen champagne. X organiseert urban/afrohouse dancefeesten en deponeert een beeldmerk BRUUT! Het teken BRUUT! bevat weliswaar het woordmerk, maar hierachter staat een uitroepteken vermeld met daaromheen een krul die uitmondt in een sierlijke onderstreping. Er zijn dus duidelijke verschillen tussen het merk en het teken. Merk en teken zijn niet identiek. Geen sprake van soortgelijke waren of diensten en geen verwarringsgevaar. Eiser voert de naam sinds 2015, maar X gebruikt deze sinds 2012 en heeft dus een oudere handelsnaam, maar geen oudere rechten van plaatselijke betekenis ex artikel 2.23 lid 2 BVIE.

IEF 16755

Correspondentie van onbekende personen ontvangen is bewijs van verwarringsgevaar

Rechtbank Limburg 24 apr 2017, IEF 16755; ECLI:NL:RBLIM:2017:3759 (Fidus tegen gedaagden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/correspondentie-van-onbekende-personen-ontvangen-is-bewijs-van-verwarringsgevaar

Vzr. Rechtbank Limburg 24 april 2017, IEF 16755 ; ECLI:NL:RBLIM:2017:3759 (Fidus advies tegen gedaagden) Handelsnaamrecht. Fidus voert sinds 2013 een advies-, administratie-, makelaars- en taxatiebureau. Sinds december 2016 treden de gedaagden in een nauw samenwerkingsverband als “Fidus” naar buiten, namelijk onder de namen Fidus Makelaardij, -Verzekeringen & Advies, - Risk Managers, -Groep respectievelijk -Assuradeuren. Begin 2017 ontvingen eisers van verschillende hen onbekende personen correspondentie, waaruit bleek dat zij behoorden tot de klantenkring van de gedaagden en/of door de verzekeraar naar hen verwezen waren. Gedaagden adverteren in De Limburger en op de Arriva-bussen. Ze gebruiken ook nagenoeg hetzelfde lettertype als Fidus. Er is verwarringsgevaar te duchten omdat gedaagden in dezelfde regio in dezelfde bedrijfstak activiteiten ontplooien. Ook het gebruik van het woord “Fidus” in digitale uitingen, zoals websiteadressen, emailadressen en digitale interactieve formulieren is in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. De toevoegingen zijn onvoldoende onderscheidend.

IEF 16725

Merkrechtlicentiehouder doet enkel succesvol beroep op verbodsrecht ex 5 Hnw

Rechtbank Midden-Nederland 17 mrt 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa), http://www.ie-forum.nl/artikelen/merkrechtlicentiehouder-doet-enkel-succesvol-beroep-op-verbodsrecht-ex-5-hnw
senso sensa

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa) Verstek. Bevoegdheden licentiehouder beeldmerk. Dutch Design Group is de houder van Beneluxbeeldmerk, Dutch Design Netherlands is een dochter met een eeuwigdurende licentie. Als licentiehouder komt Dutch Design Netherlands geen recht toe - zoals in 2.21 lid 4 BVIE of 2.32 BVIE het recht toe om vordering in te stellen tot afleggen van rekening en verantwoording - op basis van de handelsnaamwet. Er is geen uitdrukkelijke of stilzwijgende volmacht verleend om deze vordering te doen. Verbod ex artikel 5 Hnw toegewezen.

IEF 16668

TSO Techniek is niet dezelfde onderneming waarvan destijds handelsnaamgebruik werd gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 feb 2017, IEF 16668; (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek), http://www.ie-forum.nl/artikelen/tso-techniek-is-niet-dezelfde-onderneming-waarvan-destijds-handelsnaamgebruik-werd-gedoogd

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, IEF 16668 (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Staking. Misbruik van recht. Technical Support Oosterhout is houder van het woordmerk TSO. TSO Techniek heeft activa, waaronder IE-rechten overgedragen gekregen van TSO Noord. De rechtbank wees stakingsvordering af en stelt dat TSO misbruik maakt van recht [IEF 14157]. TSO is echter kenmerkend in beide handelsnamen, de toevoeging "Techniek" neemt de overeenstemming niet weg. De intrekking van de (stilzwijgende) handelsnaamlicentie voor onbepaalde duur is geen misbruik van recht. TSO Techniek is niet (meer) dezelfde onderneming van wie destijds het gebruik van de handelsnaam werd gedoogd. Het is een andere rechtspersoon, met een andere bestuurder en eigenaar die onmiddellijk na verwerving van de activa zich tot Technical Support Oosterhout heeft gewend met een schriftelijke sommatie. Geen overdracht van het beeldmerk. Het beeldmerk mag niet worden gebruikt door TSO Techniek, maar het in eigendom hebben van een beeldmerk is niet onrechtmatig. Het Hof vernietigt het vonnis en beveelt staking van gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk.

IEF 16559

Geen spoedeisend belang De Huizendokter na 13 maanden na aanpassing website

Rechtbank Amsterdam 31 jan 2017, IEF 16559; (De Huizendokter F tegen T), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-spoedeisend-belang-de-huizendokter-na-13-maanden-na-aanpassing-website
huizendokter

Vzr. Rechtbank Amsterdam 31 januari 2017, IEF 16559 (De Huizendokter F tegen T) Handelsnaamrecht. Spoedeisend belang. De Huizendokter Haarlem geeft zijn opdrachtgevers bouwkundig advies en onderhouddomein dehuizendokter.nl. Gedaagde schrijft in het handelsregister "De Huizendokter" in; onderhoudt een YouTubekanaal met klusadvies en houdt zich bezig met bouwkundige keuringen; aangeboden via domeinnamen zonder deze term (bijvoorbeeld: bouwkundige-keuring-amsterdam.com). Partijen hebben in oktober 2015 een gesprek gehad, T heeft hem geïnformeerd over de wijzigingen aan de website (verwijderen van 'Haarlem'); die mail is beantwoord. Het spoedeisend belang is verdwenen door het langdurig stilzitten van De Huizendokter. De gegeven redenen (ziekte van schoonmoeder, niet-onderbouwd reclame-offensief, voicemail waarin samenwerking wordt voorgesteld) maken het niet aannemelijk dat de situatie ingrijpend is gewijzigd. De Huizendokter kan de uitkomst van een bodemprocedure afwachten.

IEF 16555

Eiser is in de nabije toekomst voornemens een shortgolfbaan aan te leggen

Rechtbank Overijssel 26 jan 2017, IEF 16555; (Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente (STPPGT) tegen Short Golf Twente (SGT)), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eiser-is-in-de-nabije-toekomst-voornemens-een-shortgolfbaan-aan-te-leggen
short golf twente

Ktr. Rechtbank Overijssel 26 januari 2017, IEF 16555 (Shortgolf Twente Pitch & Putt Golf Twente (STPPGT) tegen Short Golf Twente (SGT)) Handelsnaamrecht. STPPGT heeft in 2014 een KvK-inschrijving gedaan voor het exploiteren van een Shortgolfbaan, Pitch & Putt golfbaan. SGT heeft zich een jaar later ingeschreven voor beheer en onderhoud van een short golfbaan en geven van clinics. Eiser verzoekt verbod op voet van 6 Hnw voor de namen Shortgolf Twente en Putt & Putt Golf Twente en de domeinnaam, subsidiair wijziging van de namen zodat het de gestelde onrechtmatig opheft. SGT stelt, terecht, dat de handelsnaam feitelijk niet wordt gedreven. Desgevraagd heeft SGPPT aangegeven dat hij in de nabije toekomst voornemens is een short golfbaan aan te leggen. Hij kan niet aantonen dat hij een onderneming drijft onder deze naam. Vorderingen worden afgewezen. De proceskosten van SGT ad €3.725,95, valt binnen de indicatietarieven in IE-zaken, maar komt de kantonrechter niet redelijk of evenredig voor. Er wordt €1.500 aan proceskosten toegewezen.