IEF 16817

Pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten

In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van de Europese voorstellen uit het pakket inzake nieuwe EU-regels voor auteursrechten:
1) Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
2) Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s
3) Voorstel voor een verordening inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde door het auteursrecht en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die een leeshandicap hebben
4) Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van door auteursrechten en naburige rechten beschermde werken en ander materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

IEF 16816

Weglaten van (ongeveer) een week in conclusies is ongeoorloofde toegevoegde materie

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (Biogen tegen Celltrion), http://www.ie-forum.nl/artikelen/weglaten-van-ongeveer-een-week-in-conclusies-is-ongeoorloofde-toegevoegde-materie

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16816; ECLI:NL:RBDHA:2017:5035 (Biogen tegen Celltrion) Octrooi-inbreukverbod afgewezen voor biosimilar van retuximab. Gerede kans dat octrooi voor ongeldig wordt gehouden vanwege ongeoorloofde toegevoegde materie. Biogen vordert een verbod van Celltrion om inbreuk te maken op het Nederlandse deel van het octrooi. Het betoog van Celltrion dat sprake is van ongeoorloofde toegevoegde materie wordt bevestigd. Biogen heeft geen beroep gedaan op gedeeltelijke instandhouding. Zelfs als zij dit wel zou hebben gedaan, dienen de gevraagde voorzieningen te worden geweigerd. Naar voorlopig oordeel mag de tijdsaanduiding van (ongeveer) een week niet in de ingeroepen conclusies  ontbreken omdat weglating ervan ongeoorloofde toegevoegde materie betekent.

IEF 16815

Vragen aan HvJ EU over de auteursrechtelijk bescherming van smaak en wat de eisende partij dient te stellen

HvJ EU 23 mei 2017, IEF 16815; (Levola tegen Smilde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-de-auteursrechtelijk-bescherming-van-smaak-en-wat-de-eisende-partij-dient-te

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, IEF 16815 (Levola tegen Smilde) Auteursrecht op smaak. Levola stelt dat het product 'Witte Wievenkaas' en auteursrechtelijke verveelvoudiging vormt van de smaak van haar 'Heks'nkaas'. De rechtbank [IEF 15013] heeft de vraag of smaak van een voedingsmiddel auteursrechtelijk beschermd kan worden in het midden gelaten omdat Levola had nagelaten de elementen van de smaak leiden tot bescherming van het EOK/PS. Het Hof stelt hiertoe prejudiciële vragen:

1.(a) Verzet het Unierecht zich ertegen dat de smaak van een voedingsmiddel - als eigen intellectuele schepping van de maker - auteursrechtelijk beschermd wordt?

In het bijzonder:

IEF 16814

Nederlandse rechter bevoegd ondanks woonplaats gedaagde in China

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16814; ECLI:NL:RBDHA:2017:5087 (Philips tegen Ningbo Youhe), http://www.ie-forum.nl/artikelen/nederlandse-rechter-bevoegd-ondanks-woonplaats-gedaagde-in-china

Rechtbank Den Haag 12 mei 2017, IEF 16814; ECLI:NL:RBDHA:2017:5087 (Philips tegen Ningbo Youhe) Auteursrecht. Gemeenschapsmodelrecht. Verstek. Internationale bevoegdheid jegens Chinese gedaagde. Gedaagde is niet verschenen in de procedure, maar het is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde van de terechtzitting op de hoogte was en dat zij de dagvaarding tijdig heeft ontvangen. Er daarom met toepassing van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag worden overgegaan tot verstekverlening. Nu gedaagde woonplaats heeft in China is de voorzieningenrechter in beginsel slechts bevoegd op grond van artikel 6 sub e Rv (forum locus delicti). Indien zou worden aangenomen dat er in China geen voorziening voorhanden is om de inbreuk tegen te gaan, valt niet in te zien waarom van eiseressen (die onderdeel zijn van een groot concern) niet kan worden gevergd om in de relevante EU-lidstaten een procedure aanhangig te maken. Eiseressen kunnen in Nederland op grond van de Gemeenschapsmodelrechten wel een grensoverschrijdend verbod verkrijgen. Belang om daarnaast een verbod op basisc van auteursrechten en slaafse nabootsing is minder gewichtig. De voorzieningenrechter beveelt gedaagde iedere inbreuk op de gemeenschapsmodelrechten te staken, onder dwangsom van €10.000 per dag(deel) of €200 per verkocht inbreukmakend product, met een maximum van €250.000.

IEF 16812

Hof bekrachtigt dat gegevens over advocaat uit zoekresultaten Google verwijderd moeten worden

Hof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hof-bekrachtigt-dat-gegevens-over-advocaat-uit-zoekresultaten-google-verwijderd-moeten-worden

Gerechtshof Den Haag 23 mei 2017, IEF 16812; IT 2288; ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 (Google tegen X) Mediarecht. Privacy. Vonnis waarin Rechtbank Rotterdam [IT 2043] bepaalt dat Google tweetal links uit zoekresultaten moet verwijderen, wordt bekrachtigd. De grieven gaan over: de stelling dat het feit dat de bronpagina strafrechtelijke persoonsgegevens bevat, nog niet maakt dat Google die gegevens verwerkt, dat los daarvan door de opname van de URL in de resultatenlijst, die de naam en foto van verweerder bevat, slechts sprake is van verwerking van 'gewone' persoonsgegevens en geen 'strafrechtelijke' gegevens, dat de rechtbank ten onrechte het bevel niet heeft beperkt tot google.nl maar ook google.com, en het bevel daarmee een extra-territoriale werking heeft gekregen waarvoor geen recht bestaat en dat de dwangsomoplegging niet nodig was als prikkel om de beschikking na te leven.

IEF 16813

Vraag aan HvJ EU: Is met toestemming plaatsen op openbare website beschikbaarstelling voor het publiek, wanneer het werk op een server wordt gekopieerd en van daaruit op website wordt geüpload?

HvJ EU 23 feb 2017, IEF 16813; (Land Nordrhein-Westfalen tegen Dirk Renckhoff), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-is-met-toestemming-plaatsen-op-openbare-website-beschikbaarstelling-voor-het-publie

Prej. vragen aan HvJ EU 23 februari 2017, IEF 16813; IT 2289; IEFbe 2183; C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Dirk Renckhoff) Auteursrecht. Via Minbuza: Verzoeker is beroepsfotograaf. Verweerder is de deelstaat Nordrhein-Westfalen als zijnde belast met onderwijsinspectie. Het gaat om een foto van verzoeker van de stad Cordoba die een scholiere van een school die onder verantwoordelijkheid van verweerder valt (als onderwijsinspectie) bij een in het Spaans gesteld werkstuk op de website van de school heeft geplaatst. Onder de foto staat een verwijzing naar de website waaraan verzoeker de foto voor gebruik (‘eenvoudig gebruiksrecht’) heeft afgestaan. Hij stelt dat de school zijn auteursrechtelijk reproductierecht en het recht op beschikbaarstelling voor het publiek heeft geschonden. Hij eist een verbod op het vertonen van de foto en een schadevergoeding. Verzoeker wordt in eerste twee instanties in het gelijk gesteld. De appelrechter oordeelt dat de foto valt onder auteursrechtelijke bescherming van de DUI auteurswet en dat verzoeker recht heeft op bescherming van naburige rechten. Door plaatsing op de website van de school had verzoeker niet meer de uitsluitende zeggenschap over beschikbaarstelling van zijn foto voor het publiek. Hij stelt vast dat de leerkracht Spaans aansprakelijk is omdat zij de in het kader van haar onderwijsactiviteiten op haar rustende toezicht- en controleverplichtingen niet is nagekomen.

IEF 16810

Sprake van duurovereenkomst nu 7-Agency bemiddelt in totstandkoming van boekingen

Rechtbank Oost-Brabant 17 mei 2017, IEF 16810; (7-Agency tegen DJ), http://www.ie-forum.nl/artikelen/sprake-van-duurovereenkomst-nu-7-agency-bemiddelt-in-totstandkoming-van-boekingen

Rechtbank Oost-Brabant 17 mei 2017, IEF 16810 (7-Agency tegen DJ) Muziekcontracten. De vraag is of partijen feitelijk gewoon uitvoering hebben willen geven aan de inhoud van de (verlengde) overeenkomst, inclusief opzeggingsformaliteiten (standpunt 7-Agency) of dat sprake is van een (nieuwe) overeenkomst van onbepaalde tijd die op ieder moment, althans met en opzegtermijn van twee maanden, opzegbaar is (standpunt DJ). 7-Agency heeft onvoldoende aangevoerd dat de overeenkomst van 1 oktober 2012 stilzwijgend met telkens een jaar is verlengd. Aangezien 7-Agency bemiddelde in de totstandkoming en het verzorgen van boekingen van DJ, wat een steeds voortdurende prestatie betreft, is er sprake van een duurovereenkomst. Het hanteren van een opzegtermijn bij een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd dient veelal als compensatie voor de opzegging voor de wederpartij. Een opzegtermijn van twee maanden is in dit geval redelijk. 7-Agency heeft aangegeven dat artiesten worden geboekt op een termijn van een half jaar tot een jaar. Volgens 7-Agency is, als wordt uitgegaan van telkens een overeenkomst met een looptijd van een jaar, een opzegtermijn van twee maanden voldoende om de negatieve gevolgen van vroegtijdig vertrek van de artiest op te vangen. Niet in te zien is waarom een termijn van twee maanden niet toereikend is bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook dan is nog steeds sprake van boeken van de artiest op een termijn van een half jaar of een jaar. De DJ mocht de overeenkomst opzeggen met deze opzegtermijn; de opzeggingsbrief dateert van 29 september 2015, en de overeenkomst is per 1 december 2015 rechtsgeldig beëindigd.

IEF 16811

Wist voormalige contractspartij buitenkeukenproducent van geheimhouding met derde?

Rechtbank Amsterdam 2 feb 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti), http://www.ie-forum.nl/artikelen/wist-voormalige-contractspartij-buitenkeukenproducent-van-geheimhouding-met-derde
shm boretti

Rechtbank Amsterdam 2 februari 2017, IEF 16811; ECLI:NL:RBAMS:2017:2911 (SHM tegen Boretti) Auteursrecht product en handleiding. Geen slaafse nabootsing. Geheime bedrijfsinformatie van haar voormalige contractspartij. Profiteren van toerekenbaar tekortschieten van geheimhouding derde tegenover diezelfde contractspartij. Sure Heat produceert en verkoopt barbecue- en grillapparatuur. Boretti brengt diverse gelijke producten op de markt. Sure Heat laat voor Boretti enkele serie buitenkeukens tot 2012 vervaardigen in China. Met de Chinese partij CHant heeft ze een geheimhoudingsovereenkomst. Op een beurs in 2014 worden sterkgelijkende Boretti-buitenkeukens ontdekt. Boretti betwist dat zij op de hoogte was van het bestaan en de inhoud van de tussen Sure Heat en Chant gesloten geheimhoudingsovereenkomst. SHM biedt bewijs aan en wordt toegelaten deze te leveren. De zaak wordt verwezen naar de rol. Omdat SHM geen eigen producten onder haar eigen naam op de markt brengt, is er geen sprake van slaafse nabootsing. SHM slaagt niet in het van haar gevraagde bewijs te leveren van de gestelde inbreuk op de auteursrecht op de buitenkeukens. De oorspronkelijke handleidingen zijn door Boretti openbaargemaakt, zonder naamsvermelding. Er zijn geen afspraken die derogeren aan artikel 8 Aw.

IEF 16809

Conclusie AG: Toevoeging Charlotte aan de term Port doet op ernstige wijze afbreuk aan de BOB Porto/Port

HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16809; ECLI:EU:C:2017:394 (EUIPO tegen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-toevoeging-charlotte-aan-de-term-port-doet-op-ernstige-wijze-afbreuk-aan-de-bob-porto-p
port charlotte

Conclusie AG HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16809; IEFbe 2182; ECLI:EU:C:2017:394 ; C‑56/16 P (EUIPO tegen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) Geografische aanduidingen. Woordmerk ‚Port Charlotte’. Mogelijkheid van erkenning van een aanvullend niveau van bescherming door het nationale recht. BOB voor wijn en een Uniemerk dat volgens de houders van de BOB op ongerechtvaardigde wijze gebruik heeft gemaakt van de kenmerkende geografische naam van de BOB Porto/Port. Het EUIPO heeft eerst het onderscheidende teken „Port Charlotte” ingeschreven als Uniemerk ter aanduiding van whisky, en wijst de door het IVDP ingestelde vordering tot nietigverklaring af. Gerecht EU wijst het beroep van IVDP gedeeltelijk toe; de hogere voorziening geeft blijk van een onjuiste opvatting dat, a) volgens EUIPO, BOB's bescherming ook door nationaal recht wordt geregeld en, b) volgens IVDP, bevestiging dat het merk PORT CHARLOTTE verenigbaar is met BOB Porto/Port. Conclusie AG: vernietig de beslissingen.

IEF 16808

Reclame met lookalike levert geen schadevergoeding op

Hof Amsterdam 2 mei 2017, IEF 16808; ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (Mavic tegen Picnic), http://www.ie-forum.nl/artikelen/reclame-met-lookalike-levert-geen-schadevergoeding-op

Hof Amsterdam 2 mei 2017, IEF 16808; RB 2868; ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (Mavic tegen Picnic) Zie eerder IEF 16619. Lookalike en portretrecht. Hof bekrachtigt afwijzende beschikking. Kan er bij het gebruik van een 'lookalike' in een commercial een beroep worden gedaan op artikel 21 Auteurswet en de onrechtmatige daad? Het hof oordeelt dat de commercial van Picnic duidelijk is bedoeld als parodie op de eerdere reclame van Jumbo waarin de echte appellant een rol speelt. Het is duidelijk dat de makers van de commercial niet hebben beoogd dat het publiek de 'lookalike' als de echte appellant identificeert. Bovendien staat het appellant niet vrij om met een concurrent van Jumbo in zee te gaan. Er kan daarom niet van worden uitgegaan dat er sprake is van omzetderving. Het beroep op artikel 21 Auteurswet faalt, evenals het beroep op artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Appellanten hebben niet concreet toegelicht dat en in welke omvang zij schade hebben geleden, gezien er geen sprake is van omzetderving en er ook niet is aangevoerd dat er sprake is van reputatieschade.

IEF 16807

Uitvoeringsverordening en gedelegeerde Verordening bij de EUMVo

FR ci-dessous. De nieuwe Uitvoerings- en de gedelegeerde verordening van de Uniemerkverordening zijn inmiddels door de Commissie goedgekeurd en kunnen hier geraadpleegd worden:  uitvoeringsverordening en gedelegeerde verordening (de documenten worden pas officieel gepubliceerd en in werking treden indien het Europees Parlement en de Raad geen bezwaren uiten binnen de wettelijk voorziene termijn).

Le nouveau Règlement d’exécution et le Règlement délégué du Règlement sur la marque de l’Union européenne ont entretemps été approuvés par la Commission. Pour consulter ces documents cliquez sur ces liens: règlement d’exécution en règlement délégué (les textes ne seront officiellement publiés et n’entreront en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil ne font pas valoir des objections dans le délai légal prévu).

IEF 16806

HR: Eigen gezicht van hangers kan afnemen, en zelfs ‘verwateren’

19 mei 2017, IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938 (All round tegen Simstars), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hr-eigen-gezicht-van-hangers-kan-afnemen-en-zelfs-verwateren

HR 19 mei 2017, IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938 (All round tegen Simstars). Onrechtmatige daad. Intellectuele eigendomsrecht. Slaafse nabootsing van Mi Moneda-hangers. Hof [IEF 15462] en Rechtbank [IEF 13915]. Slaafse nabootsing van een product dat een 'eigen gezicht' heeft op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen een onrechtmatige daad kan worden ingeroepen. Dit eigen gezicht kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor artikel 10bis lid 3, onder 1 VvP bestaat er geen onderscheid tussen directe (product) en indirecte (herkomst) verwarring. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen ook het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Consument zal de verschillen opmerken. De HR verwerpt het beroep.

IEF 16805

Ex parte verbod tegen aanbod ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden

Rechtbank Oost-Brabant 7 apr 2017, IEF 16805; (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-verbod-tegen-aanbod-ongeautoriseerde-muziek-en-orkestbanden

Ex parte Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 7 april 2017, IEF 16805; IT 2287 (Brein tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden) Ex parte. BREIN heeft geconstateerd dat Gerekwestreerde ongeautoriseerde instrumentale muziek- en orkestbanden verspreidt via een zestal eigen websites en vier door hem beheerde Facebook pagina's. Hij adverteert veelvuldig op zijn Facebook pagina's voor zijn website(s) waarop lijsten met orkestbanden die hij aanbiedt te vinden zijn. Ter promotie van de verkoop van eigen ongeautoriseerd geproduceerde orkestbanden geeft hij gratis illegaal gekopieerde orkestbanden weg. Gerekwestreerde heeft geen toestemming voor het zelf produceren en verkopen van orkestbanden van originele muziekwerken van derden. De voorzieningenrechter beveelt staking van het inbreukmakend handelen, waaronder in ieder geval ieder ongeautoriseerd verveelvoudigen en openbaar maken op straffe van een dwangsom van €2.000 per dag(deel) met een maximum van €50.000.

IEF 16801

6 juli - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

MMA

Aanmelden Op donderdag 6 juli 2017 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Charles Gielen, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IEF 16804

EU-brede stopzetting van commercialisatie luchtbed op basis van ogenschijnlijk geldig Gemeenschapsmodel en auteursrechten op de Lamzac

11 mei 2017, IEF 16804; (Fatboy the Original tegen Makro en Belgocamp), http://www.ie-forum.nl/artikelen/eu-brede-stopzetting-van-commercialisatie-luchtbed-op-basis-van-ogenschijnlijk-geldig-gemeenschapsmo
Lamzac Makro

Voorz. NL Rechtbank van KH Brussel 11 mei 2017, IEFbe 2180; IEF 16804 (Fatboy the Original tegen Makro en Belgocamp) Modelrecht. Auteursrechten. De stakingsrechter beveelt Makro op grond van het ogenschijnlijk geldig geregistreerd Gemeenschapsmodel van Fatboy en de ogenschijnlijk geldige auteursrechten van Fatboy op de Lamzac het te koop aanbieden van, reclame maken voor en verkopen van het luchtbed Loung'Air XL in haar vestigingen of via internet voorlopig stop te zetten in de volledige EU op straffe van dwangsom van €1000 per dag.

IEF 16803

Ex parte beschikkingen tegen 'opblaasbare loungers' van Blokker, Leen Bakker en Makro

Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, IEF 16803; (Fatboy tegen Blokker; Leen Bakker en Makro), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ex-parte-beschikkingen-tegen-opblaasbare-loungers-van-blokker-leen-bakker-en-makro
lamzac beschikking

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 3 mei 2017 (Fatboy tegen Blokker), 9 mei (tegen Leen Bakker) en 18 mei 2017 (tegen Makro), IEF 16803. Merkenrecht. Modellenrecht. Grijsmaking volgens 1019b-d en 1019e Rv. Gestelde inbreuk op merken- en modellenrechten op de LAMZAC THE ORIGINAL door de verkoop van de 'opblaasbare lounger'. Voorzieningenrechter beveelt staking binnen 4 uur na betekening voor aanbieden via Blokker.nl als in de winkelfilialen en verwijdering van afbeelding van de website en in de folder. Op last van een dwangsom van €25 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000. Leen Bakker blijkt een zustervennootschap van Blokker te zijn, het is Fatboy niet bekend of Blokker de voorraden heeft doorgespeeld aan Leen Bakker. Staking binnen 24 uur door Leen Bakker, en 12 uur door Makro met dwangsom van €250 per product of €5000 per dag(deel), met maximum van €250.000.

IEF 16802

HvJ EU: wanneer een kleindochter vennootschap een 'EU-vestiging' is

HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16802; ECLI:EU:C:2017:390 (Hummel tegen Nike), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvj-eu-wanneer-een-kleindochter-vennootschap-een-eu-vestiging-is

HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16802; IEFbe 2178; C-617/15; ECLI:EU:C:2017:390 (Hummel tegen Nike) Procesrecht. Bevoegheid. Merkenrecht. Verzoekster is een in Denemarken gevestigde sportartikelenfabrikant en houdster van een internationaal beeldmerk. HvJ EU: Artikel 97, lid 1 UniemerkVo moet aldus worden uitgelegd dat een in een lidstaat gevestigde juridisch onafhankelijke vennootschap die een dochtervennootschap is van een moedermaatschappij die niet in de EU is gezeteld, een „vestiging” in de zin van deze bepaling van deze moedermaatschappij vormt, wanneer deze dochter een centrum van werkzaamheid is dat, in de lidstaat waar zij is gelegen, beschikt over een vorm van werkelijke en stabiele aanwezigheid van waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht, en dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van de moedermaatschappij.

 

IEF 16800

Gemeente Groningen heeft verwijdering kunstwerk Virtuele Boteringepoort zorgvuldig voorbereid, aangekondigd en uitgevoerd

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2017, IEF 16800; ECLI:NL:GHARL:2017:4136 (Virtuele Boteringepoort), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gemeente-groningen-heeft-verwijdering-kunstwerk-virtuele-boteringepoort-zorgvuldig-voorbereid-aangek

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2017, IEF 16800; ECLI:NL:GHARL:2017:4136 (Virtuele Boteringepoort) Auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht. Afbraak kunstwerk. Belangenafweging tegenover kosten. Zie eerder IEF 14838. Eiser is beeldend kunstenaar. Hij heeft in opdracht van de Gemeente Groningen het kunstwerk 'de Virtuele Boteringepoort' ontworpen. Deze licht-installatie werd verwijderd en hij vordert verklaring voor recht en herplaatsing als dan niet in LED-uitvoering. Na onderhoud en modificatie functioneerd het lichtkunstwerk niet meer volledig. Eiser kan niet worden vergeleken met een kunstenaar als Zadkine. Het werk is kwetsbaar, stond op een kwetsbare locatie en heeft nooit storingsvrij gefunctioneerd. De kosten zijn te hoog en de financiële situatie is een gegronde reden om het kunstwerk te verwijderen. Bij de voorbereiding, aankondiging en uitvoering van de verwijdering heeft de Gemeente niet onzorgvuldig gehandeld of onvoldoende rekening heeft gehouden met de gerechtvaardigde belangen van eiser. Hof bekrachtigt het vonnis.

IEF 16799

Verkoper vervalste parfums mag strafrechtelijk vervolgd worden

Hoge Raad 18 apr 2017, IEF 16799; ECLI:NL:PHR:2017:270 (Namaak merk-parfums), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verkoper-vervalste-parfums-mag-strafrechtelijk-vervolgd-worden

HR 18 april 2017, IEF 16799; ECLI:NL:HR:2017:700 (Namaak merk-parfums). Strafrecht en merkenrecht. Verdachte heeft op 31 mei 2013 in de gemeente Littenseradiel opzettelijk valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken verkocht en in voorraad gehad, bestaande uit parfums voorzien van onder meer logo's van Armani, Cacharel en Kenzo. De raadsman van de verdachte heeft in hoger beroep bepleit dat het OM niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Volgens de Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude (2005A022) is het uitgangspunt bij inbreuk op IE-rechten civielrechtelijke handhaving door de rechthebbende zelf. Strafrecht is slechts in bepaalde gevallen inzetbaar, waaronder grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, die de markt verstoren. Het Hof verklaart het OM ontvankelijk, de Hoge Raad bevestigt dit.

IEF 16798

Spirits cs dienen per land aan te tonen te goeder trouw de wodka-merken te hebben verkregen

Rechtbank Den Haag 17 mei 2017, IEF 16798; ECLI:NL:RBDHA:2017:5223 (FKP cs tegen Spirits cs), http://www.ie-forum.nl/artikelen/spirits-cs-dienen-per-land-aan-te-tonen-te-goeder-trouw-de-wodka-merken-te-hebben-verkregen
Stolichnaya

Rechtbank Den Haag 17 mei 2017, IEF 16798; ECLI:NL:RBDHA:2017:5223 (FKP cs tegen Spirits cs) Merkenrecht. Zie eerder: IEF 14795. De zaak wordt op de rol gezet voor akte. Spirits cs dienen bij per land een uiteenzetting te geven van de toepasselijke rechtsregels op verkrijging te goeder trouw van merken van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder.

Merkenrecht. Goederenrecht. Internationaal privaatrecht. Uitspraak in langlopende zaak over iconische Russische wodkamerken. Zie eerder IEF 14795 over aanspraak op Beneluxmerken; thans worden door eiser FKP dertien merken in verschillende EU-lidstaten teruggevorderd. Rechtbank komt niet terug op eerder oordeel omtrent bevoegdheid, hiertegen kan alleen in hoger beroep worden opgekomen (r.ov. 4.8; zie eerder IEF 13888 en IEF 14302); grensoverschrijdende bevoegdheid voor opleggen verbod bestaat ook als dat gevorderd wordt op basis van dertien nationale merken (r.ov. 4.198). Rechtbank honoreert FKP's beroep op gezag van gewijsde van de uitspraken over de Beneluxmerken, maar enkel in de procedure tegen Spirits International (r.ov. 4.14 en 4.15; zie eerder IEF 13355). Ten aanzien van de andere Spiritsvennootschappen stelt de rechtbank opnieuw vast dat er geen rechtsgeldige transformatie heeft plaatsgevonden van VVO (rechtsvoorganger FKP) naar VAO (rechtsvoorganger Spirits) (r.ov. 4.44-4.87). Vraag of Spirits de merken te goeder trouw heeft verkregen wordt beheerst door het nationale recht van het land voor het grondgebied waarvoor de merkenrechtelijke bescherming wordt ingeroepen (lex loci protectionis; r.ov. 4.94). Rechtbank vraagt partijen om per land een uiteenzetting te geven over toepasselijke regels op verkrijging te goeder trouw van een niet beschikkingsbevoegde vervreemder (r.ov. 4.100). Oordeel omtrent inbreuk, schade en doorhaling merken aangehouden; partijen dienen zich eerst nader uit te laten over de inhoud van de relevante rechtsstelsels (r.ov. 4.218 e.v.).