IEF 16444

Definitieve prejudiciële vragen over maatstaven voor toewijzing exhibitievordering bij een partij of een derde partij

HvJ EU 9 dec 2016, IEF 16444; ECLI:NL:HR:2016:2834 (Synthon tegen Astellas Pharma), http://www.ie-forum.nl/artikelen/definitieve-prejudici-le-vragen-over-maatstaven-voor-toewijzing-exhibitievordering-bij-een-partij-of

HR 9 december 2016, IEF 16444; IEFbe 2027 ; ECLI:NL:HR:2016:2834 (Synthon tegen Astellas Pharma) Handhaving. Exhibitievordering. Vervolg op HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2643. Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). EU-Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG. Exhibitie. Art. 1019a, 1019b en 843a Rv. Wat zijn de maatstaven voor toewijzing van een exhibitievordering in verband met een beweerde IE-inbreuk? Thans prejudiciële vragen aan HvJEU over eventuele afwijkende maatstaven m.b.t. een nietigheidsverweer en voor een exhibitievordering jegens een derde.

1. a.    Moet art. 6 Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de aan te leggen maatstaf voor toewijsbaarheid van een exhibitievordering onderscheid moet worden gemaakt al naargelang de partij van wie exhibitie wordt verlangd, een (beweerdelijke) inbreukmaker is of een derde?
b. Indien het antwoord op deze vraag bevestigend luidt, in welk opzicht verschillen dan die maatstaven?

IEF 16443

Novagraaf Kerstpuzzel 2016

kerstpuzzel novagraaf 2016

Op veler verzoek hebben we weer een Kerstpuzzel gemaakt. Dit jaar is het de uitdaging om uit te zoeken welk personage bij welk merk hoort. Weet jij ze alle 24? Lever je antwoorden in voor 3 januari 2017 en maak daarbij kans op een Fuji Instax Mini 90 camera - een moderne instant camera met een knipoog naar vroeger - ter waarde van 130 euro. De spelregels lees je hier.

Lever hier je antwoord in vóór 3 januari 2017.

IEF 16442

In de tijdschriften december 2016

Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht 2016-5
Computerrecht 2016, afl. 6
ICIP-Conseil 2016-2
Mediaforum 2016, nr. 7

Uit AMI:
De totaalindruk: onjuist maar niet onbruikbaar, M.R. de Zwaan
De privékopie in internationaal perspectief, J.P. Poort
Copyright Reform: Richtlijnvoorstel inzake auteursrechten in de Digital Single Market, J.R. Spauwen
Copyright Reform, GS Media and Innovation Climate in the EU – Euphonious Chord or Dissonant Cacophony?, M.R.F. Senftleben

IEF 16441

Dirk Visser: Bom onder het internet?

Dirk Visser, 'Bom onder het internet?' NJB 2016/2223, afl. 43, p. 3186; reactie op opinie van Van Eechoud & Poort, lees ook hun naschrift. De rechtspraak van het Hof van Justitie EU over de auteursrechtelijke ‘mededeling aan het publiek’ is volop in ontwikkeling. Het Hof is een nogal eclectische omstandighedencatalogus aan het aanleggen op grond waarvan bepaald moet worden wanneer nu wel of niet sprake is van een mededeling aan het publiek en het is niet altijd duidelijk welke omstandigheid nu op welk moment wel of niet doorslaggevend is. Maar leidt dit nu tot ongelukken, ontploffingen en rampen? Nee. En dat komt omdat het Hof van Justitie er in een voorkomend geval weer een omstandigheid bij verzint waardoor de juiste uitkomst wordt bereikt.

IEF 16440

Geen verwarringsgevaar bij professioneel publiek vanwege beschrijvend karakter van elementen van The Future Group

Rechtbank Amsterdam 8 dec 2016, IEF 16440; (The Future Group tegen Future Investments), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-verwarringsgevaar-bij-professioneel-publiek-vanwege-beschrijvend-karakter-van-elementen-van-the
TFG

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 december 2016, IEF 16440 (The Future Group tegen Future Investments) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. The Future Group is een Financiële holdingmaatschappij sinds 2005, het grootste fysieke ICT Expertisenetwerk ondernemerscollectief. Zij is houdster van woord/beeldmerk THE FUTURE GROUP. Future Investments schrijft in 2013 handelsnamen in voor Financiële Holdings. Future Investments verkoopt aandelen van ICT-bedrijf en treedt daarna naar buiten onder de naam Future Groep. Het beschrijvende karakter van de elementen van de handelsnaam, maakt dat de naam weinig onderscheidend is. De verschillende aard van de ondernemingen onder het relevante professionele publiek, maken het dat er geen strijd is met 5 en 5a Hnw. Ook voor de merkinbreuk is verwarringsgevaar noodzakelijk en daarvoor heeft TFG onvoldoende gesteld. Een depot op grond van inburgering heeft ook niet plaatsgevonden. De handelswijze van (het advocatenkantoor van) Future Investments door het deponeren van het merk voor andere doeleinde dan waarvoor merkdepot bedoeld is, kan onzorgvuldig zijn, maar het depot is inmiddels ingetrokken. De weigering tot registratie is niet te traceren, schade is onvoldoende aannemelijk en van een onrechtmatige daad is geen sprake. De voorzieningen worden geweigerd.

IEF 16437

EHRM: Vastzetten Turkse "Steun aan Israëlische totaalweigeraars" vanwege "aanzetten tot dienstweigering" is schending 10 EVRM

EHRM 15 nov 2016, IEF 16437; ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD000245812 (Savda tegen Turkije), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-vastzetten-turkse-steun-aan-isra-lische-totaalweigeraars-vanwege-aanzetten-tot-dienstweigering

EHRM 15 november 2016, IEF 16437; IEFbe 2021; ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD000245812 (Savda tegen Turkije) Mediarecht. Artikel 10 EVRM. Bij een bijeenkomst voor het Israëlische consulaat in Istanbul van het Anti Militaristische Platform las klager een persbericht voor getiteld ‘Wij betuigen onze steun aan Israëlische totaalweigeraars’. Het Hof stelt in de omstandigheid dat de nationale rechter klager hiervoor heeft veroordeeld wegens het ‘aanzetten tot dienstweigering’ een schending vast van artikel 10 van het Verdrag. Persbericht

IEF 16439

Koylu-merkenzaak aangehouden ex 30 EEX-Vo, vanwege Belgische procedure ten gronde

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 dec 2016, IEF 16439; (Koylu Kip tegen Köylü Food), http://www.ie-forum.nl/artikelen/koylu-merkenzaak-aangehouden-ex-30-eex-vo-vanwege-belgische-procedure-ten-gronde

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 december 2016, IEF 16439; IEFbe 2023 (Koylu Kip tegen Köylü Food) Bevoegdheid. Incident. In eerder geding in België werd merkdepot ter kwader trouw aangenomen vanwege oudere handels- en domeinnaam die door Köylü Kip werd gevoerd) IEFbe 1615. De procedure in de hoofdzaak dient te worden aangehouden op grond van artikel 30 herschikte EEX-Vo. De Nederlandse rechter is bevoegd; bij afzonderlijke berechting van de vorderingen door verschillende nationale gerechten, op basis van eenzelfde feitencomplex, met toepassing van dezelfde rechtsregels, is er gevaar voor onverenigbare beslissingen. Een goede rechtsbedeling vraagt derhalve om gelijktijdige behandeling en berechting. Het onbevoegdheidsincident wordt afgewezen.

 

IEF 16438

EHRM: Veroordeling gezicht OvJ op vrouwenlichaam in satirische publicatie, is schending 10 EVRM

22 nov 2016, IEF 16438; ECLI:CE:ECHR:2016:1122JUD000891805 (Grebneva en Alismchik tegen Rusland), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ehrm-veroordeling-gezicht-ovj-op-vrouwenlichaam-in-satirische-publicatie-is-schending-10-evrm
vesti

EHRM 22 november 2016, IEF 16438; IEFbe 2022; ECLI:CE:ECHR:2016:1122JUD000891805 (Grebneva en Alismchik tegen Rusland) Mediarecht. Artikel 10 EVRM. Verzoekster Grebneva is de uitgever van een regionaal weekblad en verzoekster Alisimchik is journalist en columnist. Tijdens een verkiezingscampagne voor de Doema in het najaar van 2003 publiceerde de krant een reeks satirische artikelen, geschreven door verzoekster Alisimchik waarin een Russisch stripfiguur genaamd Masyanya gevolgd werd op haar reis van Sint Petersburg naar Vladivostok als verkiezingswaarneemster. Masyanya kwam in de artikelen in aanraking met ene Vasilinka, de directeur van een escortbureau. In een van deze artikelen, geschreven door verzoekster Alisimchik en getiteld "kandidaten moeten bekend zijn van binnenuit", werd het karakter Vasilinka geïnterviewd. Bij het artikel was een lijst van verkiezingskandidaten gevoegd, voorzien van Vasilinka’s commentaar op hen, waarbij gebruik was gemaakt van “slang” en uitdrukking die gebruikelijk zijn in de onderwereld. Bij het artikel stond een foto van het gezicht van de officier van justitie, V., afgebeeld op een vrouwenlichaam gekleed in een één dollarbiljet.

IEF 16434

Conclusie AG: Mediaspeler met add-ons die auteursrechtelijk materiaal zonder toestemming direct toegankelijk maakt, is mededeling aan het publiek; streaming uit illegale bron is niet toegestaan

HvJ EU 8 dec 2016, IEF 16434; (Stichting BREIN tegen Filmspeler), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-mediaspeler-met-add-ons-die-auteursrechtelijk-materiaal-zonder-toestemming-direct-toega
filmspeler

Conclusie AG HvJ EU 8 december 2016, IEF 16434; IEFbe 2019; C-527/15 (Stichting BREIN tegen Filmspeler) Auteursrecht. Add-ons. X heeft op een mediaspeler add-ons geïnstalleerd waarin zich hyperlinks bevinden die indien aangeklikt, linken naar websites die door derden worden beheerd. Conclusie AG:

De verkoop van een mediaspeler zoals die waarop het hoofdgeding betrekking heeft, waarin de verkoper hyperlinks heeft geïnstalleerd naar websites waarop auteursrechtelijk beschermde werken, zoals films, series en live‑uitzendingen, zonder toestemming van de rechthebbenden direct toegankelijk zijn gemaakt,
– is een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, [InfoSocRl], en
– komt niet in aanmerking voor de uitzondering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, aangezien hij niet valt onder het begrip ‚rechtmatig gebruik’ in de zin van die bepaling, onder b), en in elk geval niet voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 5, lid 5, van die richtlijn.

IEF 16433

Vragen aan HvJ EU: Is er slechts “nadeel berokkenend bij de mededinging” indien de benadeelde onderneming de capaciteit niet heeft of invloed op winstgevendheid

HvJ EU 13 jul 2016, IEF 16433; (MEO), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-er-slechts-nadeel-berokkenend-bij-de-mededinging-indien-de-benadeelde-ondernemi

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 13 juli 2016. IEF 16433; IEFbe 2018; C-525/16 (MEO) Auteursrecht. Mededingingsrecht. Verzoekster is aanbieder van elektronische communicatiediensten. Zij heeft in 2014 een klacht ingediend bij verweerster (de Portugese mededingingsAutoritieit ‘PMa’) tegen GDA, een organisatie zonder winstoogmerk voor collectief beheer van naburige rechten van artiesten (en de enige die in Portugal op dat gebied actief is) die zij misbruik van machtspositie verwijt. GDA biedt in het bijzonder diensten aan degenen die gebruik willen maken van werken van het repertoire van de aangesloten leden. Het gaat om ‘wholesale’diensten voor de collectieve exploitatie van naburige rechten waarbij GDA een monopoliepositie inneemt, en in deze zaak met name om de ‘retail’dienst voor abonnementen op televisiesignalen waar verzoekster aanbieder van is: zij heeft het grootste marktaandeel op het gebied van contracten met consumenten voor pakketten. Verzoekster verwijt GDA verschillende tarieven voor haar diensten op haar en haar directe concurrenten toe te passen.

IEF 16432

Bas Kist: Marilyn Monroe lingerie

Damesondergoed met een label met het hoofd van Marilyn Monroe! Wie wil dat nu niet, zou je zeggen. Nou, de erven van Monroe. Begin november heeft de Marilyn Monroe estate een aanklacht ingediend bij de rechtbank van New York tegen kledingbedrijf Fashion Central, dat de damesonderbroeken verkoopt.

IEF 16431

YELLOW in het teken betekent - ook voor het Benelux-publiek - geel

Hof Den Haag 6 dec 2016, IEF 16431; (MR tegen Yellow Strom), http://www.ie-forum.nl/artikelen/yellow-in-het-teken-betekent-ook-voor-het-benelux-publiek-geel
yellow ideas

Hof Den Haag 6 december 2016, IEF 16431; IEFbe 2017 (MR tegen Yellow Strom) Merkenrecht. MR schrijft versneld het woordbeeldmerk YELLOW IDEAS in. Daartegen komt Yellow Strom succesvol tegen in oppositie op basis van haar YELLO-merken. MR verzoekt het hof om de beslissing van het BBIE te vernietigen. Het verzoek wordt afgewezen. De ingeroepen merken zijn sinds 2012 ingeschreven en waren op het moment van publicatie van de versnelde inschrijving nog niet gebruiksplichtig. Het bestanddeel YELLOW is het dominante bestanddeel, dat - ook voor het Benelux-publiek - geel betekent. Het extra woord IDEAS is voor de diensten beschrijvend. Er is een verwarringsgevaar, de oppositie is terecht toegewezen.

 

IEF 16430

Brein schikt met BitTorrent-uploader en ongelicenseerde internetradio-DJ

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 nov 2016, IEF 16430; (Stichting BREIN tegen gerekwestreerde), http://www.ie-forum.nl/artikelen/brein-schikt-met-bittorrent-uploader-en-ongelicenseerde-internetradio-dj

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 (+28)  november 2016, IEF 16430 (Stichting BREIN tegen gerekwestreerde) Auteursrecht. Handhaving. Gerekwestreerde is onderdeel van een groep op grote schaal middels BitTorrent bestanden uploadt. Ze communcieren via Skype met elkaar en zenden tevens een ongelicenseerd internetradiokanaal uit. Onmiddellijke staking van het uploaden van torrents op een website die zich specialiseert in Nederlandstalige entertainment content op straffe van een boete van €2.000 per dag(deel). Daarnaast werd de twee uploaders verboden via een ongeautoriseerd internet radiostation werken van de bij Stichting BREIN aangeslotenen openbaar te maken.

IEF 16429

Auteursrechtroyalty's niet vrijgesteld van Omzetbelasting

Rechtbank Noord-Nederland , IEF 16429; ECLI:NL:RBNNE:2016:5067 (hoogleraar tegen inspecteur Belastingdienst Leeuwarden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtroyalty-s-niet-vrijgesteld-van-omzetbelasting

Rechtbank Noord-Nederland 22 november 2016, IEF 16429; ECLI:NL:RBNNE:2016:5067 (hoogleraar tegen inspecteur Belastingdienst Leeuwarden) idem ECLI:NL:RBNNE:2016:5068 IB/PVV. Royalty's uit auteursrechten vormen resultaat uit overige werkzaamheden. Hoogleraar aan UMC Groningen is (mede-)auteur van vaktechnische uitgaven en heeft hiervoor royalty's ontvangen, deze zouden zijn vrijgesteld ex artikel 11, lid 1, q wet Omzetbelasting. Tevergeefs beroep op vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel. De royalty's uit auteursrechten zijn een bron van inkomen. Dat eiser het beoogde voordeel niet zelf wilde houden, maar wilde laten toekomen aan de stichting, maakt het bronkarakter niet anders. Kostenvergoedingen van de Stichting zijn geen bron van inkomen.

IEF 16428

Geen slaafse nabootsing noch onrechtmatige advertorial huidverzorgingsproducten

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 nov 2016, IEF 16428; (PFB tegen CRT Emotions), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-noch-onrechtmatige-advertorial-huidverzorgingsproducten
pfb avoyd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 november 2016, IEF 16428 (PFB tegen CRT Emotions) Eind distributierelatie. Slaafse nabootsing. PFB ontwikkelt en verkoop huidverzorgingsproducten tegen huidirratie en ingegroeide haren. CRT is fabrikant en distributeur. Partijen hadden een  distributierelatie; CRT is niet langer geautoriseerde dealer en komt onder het merk Avoyd met een vergelijkbaar product. In een vakblad wordt Avoyd geïntroduceerd als "PFB Vanish wordt vervangen door Avoyd". Het artikel is aan te merken als een 'advertorial' en geldt als reclame ex 6:194a BW; omdat het blad bestemd is voor beslissingsbevoegde managers in de drogisterij-branche, wordt bekend verondersteld met de rol van CRT als distributeur van PFB-Vanish. Er is geen beroep gedaan op een auteurs- of merkrecht en de totaalindruk van beide verpakkingen levert geen verwarringsgevaar op in de zin van slaafse nabootsing. CRT heeft mededeling op haar website geplaatst over einde van de distributie en heeft geen opzettelijke verwarring gecreëerd. De rechtbank wijst de vorderingen af.

 

IEF 16427

Dat bij intikken voor- en achternaam op Google de volledige naam wordt genoemd, is onvoldoende

Hof Den Haag 6 dec 2016, IEF 16427; ECLI:NL:GHDHA:2016:3513 (Arthur van M. tegen AD), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dat-bij-intikken-voor-en-achternaam-op-google-de-volledige-naam-wordt-genoemd-is-onvoldoende

Hof Den Haag 6 december 2016, IEF 16427; ECLI:NL:GHDHA:2016:3513 (Arthur van M. tegen AD) Mediarecht. Vrijheid van meningsuiting. Persoonlijke levenssfeer. De vraag is of AD gehouden is een publicatie te verwijderen dan wel naamsaanduiding in te korten tot voorletter en eerste letter achternaam in artikel "6 jaar cel voor opdracht huurmoord escortbaas". Eiser is veroordeeld wegens het plegen van een ernstig strafbaar feit, melding daarvan is conform in de journalistiek gebruikelijke wijze van vermelding voornaam en eerste letter van de achternaam gedaan. In een tv-uitzending van SBS6 en zelfs in het persbericht van het Hof Amsterdam wordt dit zo gedaan. Er bestaat geen algemene rechtsregel die verbiedt de voornaam van een verdachte of veroordeelde in een perspublicatie op te nemen. Dat door het intikken van voor- en eerste letter achternaam op Google de volledige achternaam op een hoge plaats bij de zoekresultaten verschijnt, legt onvoldoende gewicht in de schaal.
Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

IEF 16426

Jurisprudentielunch octrooirecht (15dec2016)

Tijdens de jaarlijks terugkerende jurisprudentielunch laten Willem Hoyng en Simon Dack wederom belangrijke en actuele octrooirechtjurisprudentie uit het afgelopen jaar de revue passeren. In slechts 3 uur bent u volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. Deze cursus biedt verdieping en de verbreding voor de specialist met voorkennis. BESTELLEN

IEF 16425

Usenetprovider moet effectieve Notice-Take-Downprocedure invoeren als ze activiteiten hervat

Hof Amsterdam 6 dec 2016, IEF 16425; (News-Service Europe tegen Stichting BREIN), http://www.ie-forum.nl/artikelen/usenetprovider-moet-effectieve-notice-take-downprocedure-invoeren-als-ze-activiteiten-hervat

Hof Amsterdam 6 december 2016, IEF 16425 (News-Service tegen Stichting BREIN) Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en gebiedt NSE, voor het geval dat zij haar activiteiten als Usenetprovider hervat, een effectieve Notice-Take-Down-procedure in te voeren, zoals bij tussenarrest is beschreven [IEF 14126], op straffe van een dwangsom. Er is voor Stichting BREIN geen belang bij het verder doorprocederen over aanvullende op te leggen maatregelen, nu NSE is gestopt met haar activiteiten.

Uit het persbericht: Hiermee komt voorlopig een einde aan de procedure in hoger beroep tussen BREIN en NSE. Eerder had de Rechtbank Amsterdam bepaald dat NSE inbreuk maakte op de rechten van BREIN's aangeslotenen. Het hof vindt niet dat NSE inbreuk maakt maar oordeelt wel dat NSE een effectieve NTD dient te voeren.

IEF 16424

Staking executie, geen verhoogde gemaximeerde dwangsommen

Rechtbank Den Haag 6 dec 2016, IEF 16424; (GEV tegen L.F.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/staking-executie-geen-verhoogde-gemaximeerde-dwangsommen

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 december 2016, IEF 16424 (GEV tegen L.F.) Executie kort geding. Eerder heeft de rechtbank een inbreukverbod op auteurs- en databankenrecht bevolen [IEF 16143]. LF voert aan dat GEV niet heeft voldaan aan opgaveplichten en afgifte van bestanden (5.4-5.7), omdat de gemaximeerde dwangsommen zijn volgelopen, ontbreekt prikkel om nog handelingen te verrichten. LF vordert ophoging van de dwangsommen. De Voorzieningenrechter schort de executie tot dat in het tegen dat vonnis ingestelde hoger beroep of in de bodemprocedure is geoordeeld of de dwangsommen wel of niet zijn verbeurd.