Auteursrecht

IEF 17627

Vragen aan HvJ EU over portretten en huwelijksfoto’s tegen het verlaagde btw-tarief

HvJ EU 20 feb 2018, IEF 17627; (Regards Photographiques), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-portretten-en-huwelijksfoto-s-tegen-het-verlaagde-btw-tarief
regards photographiques

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 20 februari 2018, IEF 17627; IEFbe 2548; C-145/18 (Regards Photographiques) via Minbuza: Verzoekster ,de vennootschap Regards Photographiques, heeft de bestuursrechter in eerste aanleg verzocht om kwijtschelding van de btw die haar bij naheffing is opgelegd voor de periode van 01.02.2009 t/m 31.01.2012 alsook van de daarmee samenhangende boetes. Bij vonnis van 12.11.2014 heeft de bestuursrechter in eerste aanleg dit verzoek afgewezen. Bij arrest van 21.04.2016 heeft de bestuursrechter in tweede aanleg het door verzoekster ingestelde hogere beroep verworpen. De bestuursrechter in tweede aanleg heeft de toepassing van het verlaagde tarief afgewezen op grond dat de litigieuze portretten en huwelijksfoto’s ongeacht hun kwaliteit niet van de nodige originaliteit en creatieve intentie getuigden om te kunnen worden beschouwd als foto’s die door een kunstenaar zijn genomen.

IEF 17607

Uitgebreid negatiefarchief fotograaf zorgt voor niet toepassen artikel 8 Aw

Kantonrechter 5 apr 2018, IEF 17607; ECLI:NL:RBDHA:2018:3768 (X tegen Erfgoed Leiden e.o.), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uitgebreid-negatiefarchief-fotograaf-zorgt-voor-niet-toepassen-artikel-8-aw
archief Jan Roovers

Ktr. Rechtbank Den Haag 5 april 2018, IEF 17607; ECLI:NL:RBDHA:2018:3768 (X tegen Erfgoed Leiden e.o.) Auteursrecht. Geen verweesde werken. X is uitgever en gespecialiseerd in historische foto's, boeken en prentbriefkaarten over Rotterdam en omgeving. X en fotograaf Roovers (overleden in 2000) hebben een overeenkomst gesloten. Erfgoed Leiden heeft in een beeldbank 25 afbeeldingen opgenomen met foto's van Roovers. Overleg heeft niet tot overeenstemming geleid voor het gebruik van de foto's. Uit producties blijkt van een handelwijze van Roover met een negatiefarchief waarop extra informatie met witte inkt op de foto's werd geschreven. Dat uitgevers Roovers' naam niet hebben weergegeven doet er niet aan af dat hij de foto's voorzag van een stempel met zijn naam. Dat kan niet zonder meer leiden dat er sprake is van de in artikel 8 Aw beschreven situatie, waarin een rechtspersoon een werk als van haar afkomstig openbaar maakt. Geen verval van artikel 38 Aw, maar ex 37 lid 1 Aw verloop na 70 jaren vanaf eerste januari volgende op het sterfjaar van de maker. De gederfde licentievergoeding is €75,00 per foto. De kantonrechter ziet in de artikelen 16o tot en met 16r Aw, die handelen over verweesde werken, geen aanleiding om de schadevergoeding te beperken zoals bepleit. Ook is er geen aanleiding om aansluiting te zoeken bij Extended Collective Licensing, omdat het slechts om een voorstel gaat, waarvan de tekst nog niet vaststaat. Verklaring voor recht, een schadevergoeding van €1.875,00 en proceskostenveroordeling van €12.413,92.

IEF 17596

VS: Googles gebruik van de Java API packages is geen fair use

Uitspraken uit de Verenigde Staten 28 mrt 2018, IEF 17596; (Oracle v. Google), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vs-googles-gebruik-van-de-java-api-packages-is-geen-fair-use

US Court of Appeals for the Federal Circuit, March 27, 2018 (Oracle v. Google) This copyright case returns to us after a second jury trial, this one focusing on the defense of fair use. Oracle America, Inc. (“Oracle”) filed suit against Google Inc. (“Google”)1 in the United States District Court for the Northern District of California, alleging that Google’s unauthorized use of 37 packages of Oracle’s Java application programming interface (“API packages”) in its Android operating system infringed Oracle’s patents and copyrights.

IEF 17595

Licentie verleend voor specifiek de Go App en niet voor iedere 'naar aard en functionaliteit gelijksoortige' app

Rechtbank Den Haag 21 mrt 2018, IEF 17595; ECLI:NL:RBDHA:2018:3285 (Mocreate tegen Samsung), http://www.ie-forum.nl/artikelen/licentie-verleend-voor-specifiek-de-go-app-en-niet-voor-iedere-naar-aard-en-functionaliteit-gelijkso

Rechtbank Den Haag 21 maart 2018, IEF 17595; IT 2527; ECLI:NL:RBDHA:2018:3285 (Mocreate tegen Samsung) Samenwerking. Mocreate heeft de Go App ontwikkeld en ge-rebrand tot Skoep APP. Zij heeft na staken van samenwerking met Samsung, in het nieuws vernomen dat de Upday App zou worden voorgeïnstalleerd op alle nieuwe Samsung toestellen. Uitleg licentieovereenkomst; is sprake van "gelijke" Apps? Er is Mocreate uitsluitend een licentie verleend voor specifiek deze Go App, en niet voor iedere app die naar aard en functionaliteit gelijksoortig is aan de Go App. De Rechtbank verklaart voor recht dat de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd. De vordering tot afgifte van de broncode in reconventie wordt afgewezen, omdat Mocreate inmiddels deze heeft verstrekt.

IEF 17593

Prejudicieel gestelde vragen over verkoop tweedehands e-books

Rechtbank Den Haag 28 mrt 2018, IEF 17593; ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 (NUV tegen Tom Kabinet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-verkoop-tweedehands-e-books

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17593; IT 2525; ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 (NUV tegen Tom Kabinet) Auteursrecht. Verhandeling tweedehands e-books. Partijen mochten zich nog uitlaten over eerder geformuleerde vragen [IEF 16941] Definitieve prejudiciële vragen aan het HvJEU over uitleg artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2 en artikel 5 Auteursrechtrichtlijn. Uitleg distributie. Distributierecht uitgeput.

1. Dient artikel 4 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat onder “elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan door verkoop of anderszins” als daar bedoeld mede is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk?

IEF 17590

Keerzijde is dat beschermingsomvang beperkt is tot die combinatie van onderdelen van de jeans

Rechtbank Den Haag 28 mrt 2018, IEF 17590; ECLI:NL:RBDHA:2018:3212 (Just Brands tegen Çak Textile), http://www.ie-forum.nl/artikelen/keerzijde-is-dat-beschermingsomvang-beperkt-is-tot-die-combinatie-van-onderdelen-van-de-jeans
pme legend-luciano

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17590; ECLI:NL:RBDHA:2018:3212 (Just Brands tegen Çak Textile) Auteursrecht. Niet-ingeschreven modelrecht. Slaafse nabootsing. Just Brands ontwikkelt en verkoopt o.a. de PME Legend - Bare Metal jeans. Çak verhandelt de LTB Luciano. Door het gebruik van de combinatie van de door Just Brands onbestreden aangewezen vijf kenmerkende elementen (vgl. onder 3.2. l) voldoet het ontwerp van de Bare Metal jeans aan de hiervoor geschetste criteria. Het enkele feit dat bepaalde (onderdelen van) elementen al eerder werden gebruikt in spijkerbroeken of zouden zijn geïnspireerd op werkbroeken/carpenter pants, is onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat aan de Bare Metal jeans geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. De keerzijde is dat de beschermingsomvang beperkt is tot die combinatie van onderdelen. Aan de Luciano jeans is op een andere wijze vorm dat de totaalindruk van de voorzijde anders wezenlijk anders is. Aan de achterzijde met name voor wat betreft de belijning en vlakverdeling, zijn er wezenlijke verschillen. De vorderingen worden afgewezen.

IEF 17575

Geen schadevergoeding voor plaatsing foto van T390 oldtimer caravan op verenigingssite

Kantonrechter 15 jan 2018, IEF 17575; ECLI:NL:RBAMS:2018:133 (Stichting tot behoud van de oldtimer caravan tegen Constructam Caravan Club), http://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-schadevergoeding-voor-plaatsing-foto-van-t390-oldtimer-caravan-op-verenigingssite

Ktr. Rechtbank Amsterdam 15 januari 2018, IEF ; ECLI:NL:RBAMS:2018:133 (Stichting tot behoud van de oldtimer caravan tegen Constructam Caravan Club) Auteursrecht. Foto een werk, geen professionele fotograaf of commercieel belang, geen schade. CCC houdt zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten voor kennisoverdracht van bouw, herstel en onderhoud van de Constructam-caravan middels lezingen en demonstraties. CCC heeft een foto van een T390 caravan geplaatst op haar site. De Stichting is op grond van artikel 1 Auteurswet en vordert met succes verklaring voor recht dat inbreuk is gemaakt op de T390 foto. Gelet op het feit dat de foto niet is gemaakt door een professionele fotograaf en geen commercieel belang is gemoeid met de foto kan niet worden ingezien dat het genoemde tarief van €600 een redelijke prijs is voor het publiceren van de foto.

IEF 17565

Conclusie AG: zaak Stichting BREIN tegen Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay moet over

Hoge Raad 16 mrt 2018, IEF 17565; ECLI:NL:PHR:2018:202 (Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL), http://www.ie-forum.nl/artikelen/conclusie-ag-zaak-stichting-brein-tegen-ziggo-en-xs4all-over-het-blokkeren-van-the-pirate-bay-moet-o

Conclusie AG HR 16 maart 2018, IEF 17565; IT 2513; ECLI:NL:PHR:2018:202(Stichting BREIN tegen Ziggo/XS4ALL) Auteursrecht. Na HvJ EU 'Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan publiek' IEF 16859. Rechtspraak.nl: De zaak van Stichting BREIN tegen internetproviders Ziggo en XS4ALL over het blokkeren van The Pirate Bay (TPB) moet over. Dat adviseert advocaat-generaal Van Peursem de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. In deze zaak eist Stichting BREIN dat internetproviders Ziggo en XS4ALL de toegang tot de ‘torrentsite’ The Pirate Bay (TPB) voor hun abonnees blokkeren. Via TPB kunnen gebruikers onderling grote mediabestanden zoals van films en muziek zonder toestemming van rechthebbenden gratis uitwisselen. BREIN heeft in een eerdere procedure een verbod van TPB afgedwongen maar dat leidde er niet toe dat TBP uit de lucht ging. De rechtbank wees de door BREIN gevraagde blokkade toe; het hof deed dat in hoger beroep niet, voornamelijk omdat die maatregel volgens het hof niet effectief zou zijn. BREIN had ook aangevoerd dat The Pirate Bay inbreuk maakte op auteursrechten door onder meer afbeeldingen van cd- en dvd-hoezen te tonen. Die inbreuk was volgens het Hof niet vergaand genoeg om de blokkade van de site te rechtvaardigen. Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof ging Stichting BREIN in cassatie bij de Hoge Raad.