Auteursrecht

IEF 16965

Voorstel maatstaf gemiste advertentie-inkomsten levert matiging op

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 jul 2017, IEF 16965; (MergenMetz tegen Cozzmoss), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorstel-maatstaf-gemiste-advertentie-inkomsten-levert-matiging-op

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 juli 2017, IEF 16965 (MergenMetz tegen Cozzmoss) Auteursrecht. MergenMetz plaatst opiniestukken op haar website, waar in een aantal stukken via een hyperlink verwezen wordt naar haar eigen informatiesysteem met pdf-bestanden van krantenartikelen van Trouw en De Volkskrant. Cozzmoss hield zich bezig met handhaving van auteursrechten van geschreven teksten en artikelen van bij haar aangesloten (rechts)-personen, waaronder Trouw en De Volkskrant. In eerste aanleg werd auteursrechtinbreuk van zeven verveelvoudigde en openbaargemaakte krantenartikelen vastgesteld en MergenMetz veroordeeld tot betaling van € 2.124,60 aan schadevergoeding en € 150,75 aan administratiekosten, alsmede de proceskosten, begroot op € 3.710,96. Het hof acht de door MergenMetz voorgestelde maatstaf passend voor het bepalen van de omvang van de schade. Onvoldoende betwisting door Cozzmoss. De toegewezen schadevergoeding wordt gematigd en de proceskosten worden gecompenseerd. 

IEF 16961

Ambtshalve toepassing vreemd recht laat stelplicht overdracht auteursrecht per land onverlet in Scotch-jaszaak

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16961; ECLI:NL:RBDHA:2017:7753 (Scotch & Soda tegen Esprit), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ambtshalve-toepassing-vreemd-recht-laat-stelplicht-overdracht-auteursrecht-per-land-onverlet-in-scot
jas scotch esprit

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16961; ECLI:NL:RBDHA:2017:7753 (Scotch & Soda tegen Esprit) Auteursrecht(inbreuk) op jas. Scotch & Soda voert de Scotch-jas in verschillende versies al een aantal jaren in haar collectie sinds 2012. n oktober 2015 heeft zij een soortgelijke jas van Esprit aangetroffen. De combinatie van de niet-bijzondere elementen, geeft de jas een voldoende eigen gezicht. Inbreuk. Rechtsmacht. Pluraliteit van verweerders. Vereiste van een nauwe band tussen de vorderingen (art. 8 sub 1 Brussel I bis-Verordening). De rechter is weliswaar gehouden ambtshalve vreemd recht toe te passen (en uit dien hoofde geacht wordt dit te kennen), maar dat dit onverlet laat dat partijen de voor die toepassing relevante feiten en omstandigheden dienen te stellen. Scotch & Soda heeft het auteursrecht en krijgt verbodstoewijzing in Nederland, maar is voor alle overige landen in Europa in het ongelijk gesteld. Scotch & Soda heeft tegenover de betwisting door Esprit c.s. onvoldoende gesteld om naar het nationale recht van deze landen te kunnen beoordelen of het auteursrecht, de daaraan verbonden persoonlijkheidsrechten daaronder begrepen, inderdaad aan haar toekomt.

IEF 16953

Exploitatie gemeenschappelijk auteursrecht teksten op website kan slechts met toestemming van andere deelgenoot

Hof Den Haag 20 jun 2017, IEF 16953; ECLI:NL:GHDHA:2017:2022 (Bronzen tuinbeelden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/exploitatie-gemeenschappelijk-auteursrecht-teksten-op-website-kan-slechts-met-toestemming-van-ander

Hof Den Haag 20 juni 2017, IEF 16953; ECLI:NL:GHDHA:2017:2022 (Bronzen tuinbeelden) Auteursrecht. In het echtscheidingsconvenant tussen geïntimeerde en appellant is besloten dat de geïntimeerde de webwinkel alleen voortzet en dat er geen verdeling van de waarde plaatsvindt. Vervolgens registreert appellant een eenmanszaak bij de KvK om via zijn nieuwe website bronzen beelden te verkopen. De foto's en teksten zijn gelijkend aan die van de website van geïntimeerde. De rechtbank heeft auteursrechtinbreuk toegewezen. Appellant betwist in hoger beroep dat geïntimeerde auteursrechthebbende is m.b.t. de op haar website voorkomende foto's en teksten en de inrichting van de website. Geïntimeerde heeft onvoldoende bewijs geleverd auteursrechthebbende te zijn van de foto's, de daarop gebaseerde inbreukvordering wordt afgewezen. Appellant stelt dat hij de teksten mag gebruiken op zijn website omdat hij medeauteursrechthebbende is en/of omdat de auteursrechten voorheen in de huwelijksgemeenschap vielen. Ingevolge artikel 26 Aw jo artikel 3:170 BW geldt dat het exploitatierecht toekomt aan de auteurs gezamenlijk en de exploitatie van een gemeenschappelijk auteursrecht alleen met toestemming van alle deelgenoten kan geschieden.

IEF 16947

Veilingplatform pleegt auteursrechtinbreuk door onrechtmatig gebruik deelnemersfoto's

Rechtbank Rotterdam 7 jun 2017, IEF 16947; (WOW Veilingen tegen Biedveilingen.nl), http://www.ie-forum.nl/artikelen/veilingplatform-pleegt-auteursrechtinbreuk-door-onrechtmatig-gebruik-deelnemersfoto-s

Vzr. Rechtbank Rotterdam 7 juni 2017, IEF 16947 (WOW Veilingen tegen Biedveilingen.nl) Auteursrecht. WOW Veilingen houdt zich bezig met activiteiten met betrekking tot veilingen en login- & winacties. Ter promotie hiervan worden onder meer foto’s van winnaars op haar website geplaatst. Biedveiligen.nl is een online veiling platform en heeft twee foto’s van WOW Veilingen gebruikt op haar eigen website en Facebook. WOW Veiligen vordert staking auteursrechtinbreuk op haar fotomateriaal. Nu de foto’s zonder toestemming van auteursrechthebbende openbaart zijn, wordt inbreuk aangenomen. Verbod op auteursrechtinbreuk door Biedveilingen.nl, versterkt met een onmiddelijk opeisbare dwangsom te betalen van €500,00 per keer, met een maximum van € 20.000,00. 

IEF 16946

Twin Deck-huishoudtrap maakt geen inbreuk

Rechtbank Overijssel 12 jul 2017, IEF 16946; http://www.ie-forum.nl/artikelen/twin-deck-huishoudtrap-maakt-geen-inbreuk

Rechtbank Overijssel 12 juli 2017, IEF 16946; (Van den Heuvel tegen Altrex) Executie. Auteursrecht. Van den Heuvel en Altrex houden zich beide bezig met de productie van huishoudtrappen. In 2013 ontstond een geschil omtrent de auteursrechtelijke bescherming van de ‘Double Decker’ trap van Altrex en een gestelde inbreuk met de ‘Alumexx-Handy’ van Van den Heuvel. Door Rechtbank Den Haag werd inbreuk op het auteursrecht door Van den Heuvel vastgesteld (IEF 12717), waarop partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten hebben. In 2015 introduceerde Van den Heuvel de ‘Twin Deck’, waartegen Altrex ageerde dat door deze overtreding van de vaststellingsovereenkomst een dwangsom verbeurd was. In kort geding werd matiging van de (mogelijk) verbeurde dwangsom afgewezen (IEF 15572). Nu vordert Van den Heuvel verklaring voor recht dat het eerder gewezen vonnis van 2013 niet overtreden is en dat geen sprake is van niet-nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Met de ‘Twin Deck’ pleegt Van den Heuvel geen inbreuk op het auteursrecht van Altrex. De gelijkenis wordt veroorzaakt door louter niet-beschermde (functioneel beschermde) elementen en de ontwerpen wijken in voldoende mate af. Met betrekking tot de Twin Deck heeft Altrex onrechtmatig gedreigd met handhaving van het eerder gewezen vonnis. De verklaring voor recht van geen inbreuk en geen schending van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen. 

IEF 16944

Schadevergoeding voor maker vliegtuigputten wegens inbreukmakend handelen door concurrent

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16944; ECLI:NL:RBDHA:2017:7418 (Vliegtuigputten zaak), http://www.ie-forum.nl/artikelen/schadevergoeding-voor-maker-vliegtuigputten-wegens-inbreukmakend-handelen-door-concurrent

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16944; ECLI:NL:RBDHA:2017:7418 (Vliegtuigputten zaak) Onrechtmatige daad. Auteursrecht. Cavotec houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van vliegtuigputten. X heeft de rechtspersoon IGS Sweden opgericht en houdt zich eveneens bezig met de verkoop van deze putten. Partijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin overeengekomen is dat X en IGS Sweden geen gebruik mogen maken van alle materialen toebehorend aan Cavotec, waaronder de Combibox-tekeningen. Cavotec vordert schadevergoeding wegens niet-nakoming van de overeenkomst en onrechtmatig handelen, een verbod op gebruikmaking van geheime knowhow en staking inbreuk auteursrecht. Nu de feiten en omstandigheden onvoldoende zijn weersproken door X, wordt hij veroordeeld tot betaling wegens schending van de Vaststellingsovereenkomst alsmede het onrechtmatig handelen. Een verbod wordt opgelegd met betrekking tot gebruikmaking van de geheime know-how: door het kopiëren van de Combibox-tekeningen van Cavotec heeft X in strijd gehandeld met de maatschappelijke zorgvuldigheid. De technische Combibox-tekeningen zijn niet auteursrechtelijk beschermd. Vorderingen worden grotendeels toegewezen. 

IEF 16941

Prejudiciële vraag: Is het tegen betaling ter download aanbieden van e-books een distributiehandeling in de zin van de Auteursrechtrichtlijn

Rechtbank Den Haag 12 jul 2017, IEF 16941; (NUV tegen Tom Kabinet), http://www.ie-forum.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-is-het-tegen-betaling-ter-download-aanbieden-van-e-books-een-distributiehandeling

Rechtbank Den Haag 12 juli 2017, IEF 16941 (NUV tegen Tom Kabinet) Auteursrecht. Verhandeling tweedehands e-books. Zie eerder [IEF 14055] en [IEF 14569]. NUV vordert dat voor recht wordt verklaard dat onder de openbaarmaking van digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken (e-books) mede wordt verstaan de online terbeschikkingstelling daarvan en dat die toestemming behoeft van de rechthebbende, ook in het geval de eerste gebruiker het e-book legaal heeft gekocht. NUV stelt dat Tom Kabinet met haar business modellen inbreuk maakt op de auteursrechten van de auteurs van de bij NUV aangesloten uitgevers. De rechtbank overweegt om de volgende vragen voor te leggen aan het HvJ EU:

IEF 16932

Voor opzegging van exploitatieovereenkomst in beginsel wel een voldoende zwaarwegende grond nodig

Hoge Raad 7 jul 2017, IEF 16932; ECLI:NL:HR:2017:1270 (Nanada tegen Golden Earring), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voor-opzegging-van-exploitatieovereenkomst-in-beginsel-wel-een-voldoende-zwaarwegende-grond-nodig

HR 7 juli 2017, IEF 16932 (Nanada tegen Golden Earring) Auteurscontractenrecht. Zie eerder IEF 11451, IEF 13004 en IEF 14826. Nanada vordert in het principaal beroep voor recht te verklaren dat de door verweerders ingeroepen buitengerechtelijke ontbinding van de met Nanada gesloten overeenkomsten en de ingeroepen beëindiging, rechtsgevolg missen dan wel nietig zijn en dat Nanada onverminderd beschikt over de overgedragen muziekuitgaverechten ter zake van de muziekwerken. Onderdeel III stelt dat het ongebrijpelijk is dat volgens het hof onvoldoende gronden aanwezig zijn om te oordelen dat opzegging van de overeenkomsten alleen mogelijk is indien voldoende zwaarwegende grond bestaat. Deze klacht slaagt nu volgesn vaste rechtspraak de eisen van r&b kunnen meebregen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat en het niet wenselijk wordt geacht dat exploitatiecontracten zonder meer opzegbaar zijn omdat dit, met het oog op de investeringen waartoe een exploitatnt zich t.b.v. het een werk verbindt, voor deze te veel rechtsonzekerheid zou meebrengen, hetgeen de bereidheid tot investeren en daarmee uiteindelijk ook de makers niet ten goede zou komen. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof Amsterdam en verwijst het geding naar het hof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.