Overige

IEF 17271

Politieke organisatie dient rectificatie te plaatsen wegens verwijten jegens radiostation

Rechtbank Den Haag 8 nov 2017, IEF 17271; ECLI:NL:RBDHA:2017:12864 (Feel Good Radio tegen Vereniging Onafhankelijk Rijswijk), http://www.ie-forum.nl/artikelen/politieke-organisatie-dient-rectificatie-te-plaatsen-wegens-verwijten-jegens-radiostation

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 november 2017, IEF 17271; IT&R 2406; ECLI:NL:RBDHA:2017:12864 (Feel Good Radio tegen Vereniging Onafhankelijk Rijswijk). Rectificatie. Feel Good Radio produceert radioprogramma’s voor de Stichting Omroep Rijswijk (SOR). De VOR is een politieke organisatie welke verschillende nieuwsberichten op haar website heeft geplaatst met betrekking tot Feel Good Radio. De VOR heeft onrechtmatig gehandeld jegens Feel Good Radio door het publiceren van de berichtgeving, nu deze feitelijke grondslag missen. De VOR zal voorts worden geboden een rectificatie te plaatsen. 

IEF 17206

Vader moet afzien van plaatsen foto's minderjarig kind op social media

Rechtbank Overijssel 18 sep 2017, IEF 17206; ECLI:NL:RBOVE:2017:3924 (Vader tegen Moeder), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vader-moet-afzien-van-plaatsen-foto-s-minderjarig-kind-op-social-media

Rechtbank Overijssel 18 september 2017, IEF 17206; ECLI:NL:RBOVE:2017:3924 (Gezaghebbende Moeder) Mediarecht. Privacy. Vader heeft het kind, met toestemming van moeder, erkend. De moeder oefent alleen het gezag over het kind uit. Vader wilt foto's van zijn kind op Facebook plaatsen. Moeder heeft hier bezwaar tegen. De kinderrechter heeft geoordeeld dat als de met gezag belaste moeder dit niet wilt, vader dit niet moet doen. De Raad voor de Kinderbescherming deelt dit standpunt. De rechtbank overweegt dat het in het huidige digitale tijdperk gebruikelijk is dat allerlei zaken via internet te delen. Gezien de omstandigheden van het geval, o.a. een moeizame totstandkoming van een omgangsregeling, oordeelt de rechtbank dat een geschil omtrent het plaatsen van foto's op social media geen struikelblok moet vormen voor deze omgangsregeling. Vader moet afzien van het plaatsen van foto's op social media van zijn kind. Er staan alternatieven als een fotoboek of het tonen van foto's op computer of laptop aan familie/vrienden ter beschikking.

IEF 17149

Bibliotheek van de Gereformeerde gemeente Barneveld is openbaar toegankelijk: geen vrijstelling van leenvergoeding

Rechtbank Den Haag 4 okt 2017, IEF 17149; ECLI:NL:RBDHA:2017:11363 (Stichting Leenrecht tegen Gereformeerde Gemeente Barneveld), http://www.ie-forum.nl/artikelen/bibliotheek-van-de-gereformeerde-gemeente-barneveld-is-openbaar-toegankelijk-geen-vrijstelling-van-l

Rechtbank Den Haag 4 oktober 2017, IEF 17149; ECLI:NL:RBDHA:2017:11363 (Stichting Leenrecht tegen Gereformeerde Gemeente Nederland te Barneveld) De GGNB beheert een bibliotheek. Stichting Leenrecht vordert dat uitleningen door de GGNB kwalificeren als uitlening in de zin van art. 12 Aw. De stichting stelt dat de bibliotheek niet is vrijgesteld van de betaling van leenvergoeding omdat het voor publiek toegankelijk is. GGNB voert aan dat de bibliotheek uitsluitend toegankelijk is voor een groep leden die tot het kerkgenootschap behoort, dus niet openbaar is. Het HvJ heeft bepaald dat onder 'publiek' in de zinsneden 'mededeling aan het publiek' een onbepaald aantal potentiële ontvangers wordt verstaan, waarbij sprake is van 'personen in het algemeen' en dus niet personen die tot een private groep behoren. De rechtbank oordeelt dat het begrip 'publiek' ruim moet worden uitgelegd. De personen die toegang hebben tot de bibliotheek behoren niet tot een private groep, zoals een familie- of nabije kennissenkring, en er is sprake van een vrij groot aantal personen (ruim 3600 leden). Onvoldoende is het standpunt van GGNB dat zij een strikt toelatingsbeleid hanteert en dat haar leden een hechte gemeenschap vormen. De bibliotheek is een voor het publiek toegankelijke instelling. De uitleningen zijn uitleningen in de zin van art. 12 lid 3 Aw. GGNB is leenvergoeding verschuldigd aan Stichting Leenrecht. Het beroep op de vrijstelling voor onderwijsinstellingen slaagt niet. Enkel een instelling waarbij onderwijs de enige activiteit is moet worden aangemerkt als een van vergoeding vrijgestelde instelling. GGNB organiseert catechetisch onderwijs, maar houdt zicht in de eerste plaats bezig met andere kerkelijke activiteiten. 
 

IEF 17029

Vragen aan HvJ EU: Is live-streaming van tv-programma's aanbod in de zin van Universeledienstrichtlijn?

HvJ EU 10 mei 2017, IEF 17029; (France Télévisions tegen Playmédia), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-live-streaming-van-tv-programma-s-aanbod-in-de-zin-van-universeledienstrichtlij

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 10 mei 2017, IEF 17029; IT 2332; IEFbe 2306; C-298-17-verwijzingsbeschikking (France Télévisions tegen Playmédia) Via Minbuza: Verzoekster vraagt de verwijzende rechter om nietigverklaring van een besluit van de France omroepraad (CSA, verweerder) waarmee verzoekster opdracht heeft gekregen om toe te laten dat de onderneming Playmédia (medeverweerster) op haar website ‘playtv.fr’ diensten beschikbaar stelt die verzoekster produceert. Verzoekster stelt bevoegdheidsoverschrijding en onrechtmatigheid van het besluit omdat de plicht tot beschikbaarstelling van programma’s daarmee boven het eigendomsrecht komt te staan, een mogelijke rechtvaardigingsgrond voor afwijking van de vrijheid van communicatie. CSA heeft de reikwijdte van artikel 31 van RL 2002/22 onjuist uitgelegd. Playmédia beroept zich op de verplichte beschikbaarstelling terwijl haar website niet aan de criteria van de RL voldoet.

IEF 16938

DIGITAL DONE DIFFERENTLY schept geen verwarring met BUSINESS DONE DIFFERENTLY

Rechtbank Amsterdam 11 jul 2017, IEF 16938; (Conclusion tegen PWC), http://www.ie-forum.nl/artikelen/digital-done-differently-schept-geen-verwarring-met-business-done-differently

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 juli 2017, IEF 16938; (Conclusion tegen PWC). Onrechtmatige daad. Verwarringsgevaar. Conclusion is zakelijk dienstverlener op het gebied van informatietechnologie en maakt gebruik van de slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY. De onderneming stelt een vordering strekkende tot verwarringsgevaar in tegen PWC, dat gebruik maakt van de slogan DIGITAL DONE DIFFERENTLY. De woordcombinatie DONE DIFFERENTLY is niet uniek. PWC handelt niet onrechtmatig jegens Conclusion. Conclusion heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar slogan voldoende bekendheid geniet of ingeburgerd is. Het verwateringsgevaar leidt niet tot onrechtmatig handelen. Gevraagde voorziening wordt afgewezen.

IEF 16915

Ziggo mag vanaf augustus 2017 geen FOX Sports Channels meer verstrekken aan vroegere UPC klanten

Rechtbank Amsterdam 29 jun 2017, IEF 16915; ECLI:NL:RBAMS:2017:4634 (Ziggo c.s. tegen EMM en FOX), http://www.ie-forum.nl/artikelen/ziggo-mag-vanaf-augustus-2017-geen-fox-sports-channels-meer-verstrekken-aan-vroegere-upc-klanten

Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 juni 2017, IEF 16915; IT 2312; ECLI:NL:RBAMS:2017:4634 (Ziggo c.s. tegen EMM en FOX). Distributieovereenkomst. Uitleg definitiebepalingen. Ziggo B.V. heeft een distributieovereenkomst gesloten met EMM en Fox. Ziggo B.V. heeft blijkens deze overeenkomst tot minimaal 31 juli 2020 het recht om het signaal voor de voetbalkanalen FOX Sports Eredivisie en Fox Sports Channels in heel Nederland te distribueren. Eind 2014 zijn Ziggo B.V. en Ziggo Services (het voormalige UPC Nederland) onderdeel van dezelfde onderneming geworden. Ziggo Services heeft een nieuwe distributieovereenkomst gesloten met EMM en Fox, die afloopt op 31 juli 2017. Geschil omtrent uitleg definitiebepaling. In kort geding vordert Ziggo c.s. FOX te gebieden tot nakoming van haar verplichting tot aanlevering van de signalen voor de FOX Sport Channels. Ziggo mag vanaf 1 augustus 2017 geen betaald voetbal, zoals aangeboden door FOX Sports, meer doorgeven aan zijn abonnees die vroeger klant waren van UPC. Het contract van het vroegere UPC met Fox Sports verloopt namelijk op 31 juli 2017. Gezien het commerciële belang van EMM en FOX mag geen ruime uitleg gegeven worden aan de definitiebepaling. Niet aannemelijk is dat Ziggo B.V. zal slagen in het leveren van tegenbewijs.

IEF 16523

Gebruik 'VP' bij registratie Vrouwen Partij(VP) is functioneel en niet misleidend

Raad van State 13 jan 2017, IEF 16523; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad), http://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-vp-bij-registratie-vrouwen-partij-vp-is-functioneel-en-niet-misleidend
vrouwen partij(VP) vrijzinnige partij

ABRvS 13 januari 2017, IEF 16523; RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad) Als randvermelding. Het centraal stembureau heeft de politieke groepering Vrouwen Partij de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ ingeschreven in het register voor de Tweede Kamer-verkiezing. De Vrijzinnige Partij stelt zonder succes beroep in. Bij de kiezer zal niet de indruk ontstaan dat de beide politieke groeperingen op enigerlei wijze verbonden zijn. De afkorting VP wordt niet functioneel gebruikt door de Vrijzinnige Partij. De Beleidsregel staat tekens, zoals '(VP)', in relatie tot de rest van de aanduiding toe, mits ze functioneel zijn. Dat de Vrijzinnige Partij, naar zij stelt, in het maatschappelijk verkeer de letters VP als afkorting gebruikt en dat die afkorting ook als element in de geregistreerde aanduiding van de Vrouwen Partij is opgenomen, maakt niet dat die aanduiding als geheel reeds daarom voor de kiezers misleidend is.

IEF 16370

Proefproces over drones leidt tot aanpassing van de wet

Rechtbank Den Haag 9 nov 2010, IEF 16370; ECLI:NL:RBDHA:2016:13313 (NVJ tegen De Staat Der Nederlanden), http://www.ie-forum.nl/artikelen/proefproces-over-drones-leidt-tot-aanpassing-van-de-wet

Rechtbank Den Haag 9 november 2016, IEF 16370; ECLI:NL:RBDHA:2016:13313 (NVJ tegen De Staat Der Nederlanden) Drones. Onrechtmatige overheidsdaad. Procedure NVJ en een journalist tegen de Staat over de door hen onwerkbaar en discriminatoir geachte regelgeving voor journalistiek gebruik van drones. Journalisten mogen drones tot 4 kg gebruiken voor nieuwsgaring. Met die verruiming van de regelgeving per 1 juli 2016 is de overheid voldoende tegemoetgekomen aan het belang van de vrijheid van nieuwsgaring. Voor zwaardere drones geldt een zwaarder juridisch regime, waarbij voorafgaand gemeld moet worden waar en wanneer de drone gaat vliegen. Die extra regels zijn volgens de rechter toegestaan, omdat zwaardere drones meer risico’s met zich meebrengen. Ten gronde oordeelt de rechtbank dat de huidige regelgeving geen ongerechtvaardigde inmenging in de vrijheid van nieuwsgaring vormt in de zin van artikel 10 EVRM en evenmin in strijd is met 14 EVRM.